ILPB3/423-581/11-7/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy koszt przekazanych książek jest kosztem uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu przedstawione we wniosku z dnia 07 grudnia 2011 r. (data wpływu 12 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów przekazanych książek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2012 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 05 marca 2012 r. (data wpływu 07 marca 2012 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na pokrycie kosztów dotyczących uczestnictwa w posiedzeniu członków Rady Naukowej Instytutu (wydatków na zakup kawy, herbaty, ciasteczek, pokrycie kosztów podróży, noclegów, diet oraz wyżywienia – obiad w restauracji),
 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów przekazanych książek.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Instytut jest placówką naukową Polskiej Akademii Nauk. Jednostka utrzymuje się głównie z dotacji podmiotowej, którą corocznie otrzymuje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie działalności statutowej. Do zadań Instytutu należy prowadzenie badań naukowych, w szczególności istotnych dla rozwoju kraju oraz upowszechniania wyników tych badań.

Instytut działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Art. 48 ust. 1 przywołanej ustawy mówi, że instytut nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk. Ust. 2 art. 48 stanowi natomiast, iż wpis do rejestru instytutów wywołuje takie same skutki prawne, jak wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Organami Instytutu, zgodnie z art. 52 ustawy o PAN, są dyrektor i rada naukowa. Dyrektor Instytutu kieruje bieżącą działalnością instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem oraz za wynik finansowy działalności Instytutu. W imieniu instytutu, oświadczenie woli składa dyrektor lub upoważniona przez niego osoba.

Rada naukowa instytutu sprawuje bieżący nadzór nad działalnością instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową. Rada naukowa w szczególności:

 • określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki,
 • przyjmuje programy badań współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej,
 • zatwierdza sprawozdanie z działalności instytutu,
 • dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych instytutu,
 • przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień,
 • zgłasza kandydatury do nagród naukowych,
 • zgłasza kandydatów na członków Akademii,
 • uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe,
 • podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady naukowej w ustawia, statucie PAN lub statucie instytutu.

Statut instytutu uchwalany jest przez radę naukową instytutu. Statut instytutu zatwierdza Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Instytut dokonuje zakupów lub sam wydaje książki naukowe. W książkach prezentowane są wyniki badań naukowych. Instytut zakupione książki przyjmuje na stan towarów. Sporadycznie dokonuje ich sprzedaży, jednak głównie książki są wręczane podczas konferencji naukowych lub wykładów. Pracownik wyjeżdżający na konferencję pobiera, kwitując odbiór książek na druku RW, określoną ilość egzemplarzy książek i w trakcie trwania konferencji wręcza je uczestnikom. Jednostkowy koszt książki nie przekracza 40 zł. Brak imiennej listy osób, którym książki zostały przekazane. Wszystkie ksiązki zostały zakupione do 31.12.2010 r. i objęte spisem z natury na dzień 31.12.2010 r.

Pismem z dnia 05.03.2012 r. Instytut uzupełnił wniosek o następujące informacje.

Rada Naukowa Instytutu, jak przedstawiono we wniosku, jest zgodnie z ustawą o Polskiej Akademii Nauk wraz z Dyrektorem Instytutu jednym z dwóch organów Instytutu. Ustawa o PAN nie nazywa wprost Rady Naukowej organem stanowiącym. W ustawie używane jest określenie „organy instytutu”. W przygotowaniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przeszukał literaturę fachową prawną oraz dostępne materiały internetowe i nie znalazł odpowiedzi na pytanie, czy Rada Naukowa jest organem stanowiącym Instytutu czy też nie. Nie potrafi więc jednoznacznie przypisać funkcji jaką pełni Rada Naukowa. Ustawa o PAN zawiera jedynie zapis, że Rada Naukowa musi w Instytucie funkcjonować i nakłada na nią określone ustawą zadania.

Instytut nie prowadzi działalności stricte komercyjnej, utrzymuje się głównie z dotacji podmiotowej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z zapisami ustawy o PAN, upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych jest jednym z zadań statutowych. Odbywa się ono poprzez publikowanie wyników badań w książkach, ale także publikowanie artykułów w prasie fachowej – tematycznej, podczas seminariów i konferencji czy w trakcie wykładów na wyższych uczelniach. Uczestnictwo ludzi nauki w różnego rodzaju targach i wystawach owocuje kontaktami, dzięki którym tworzy się współpraca naukowa m.in. przy realizacji projektów naukowych finansowanych ze środków strukturalnych a także zawieranymi kontraktami na linii przemysł - nauka i wykorzystywaniu wyników badań w praktyce.

W książkach przekazywanych przez pracowników Instytutu podczas konferencji prezentowane są wyniki badań naukowych zarówno pracowników naukowych Instytutu, jak też innych naukowców. Mają też miejsce opracowania zbiorowe, w których część prezentowanych wyników badań w danej książce jest autorstwa pracowników Instytutu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 1. Czy kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na pokrycie kosztów podróży dotyczących uczestnictwa w posiedzeniu rady naukowej, tj. kosztów przejazdu, noclegów, diet, poczęstunku w postaci kawy, herbaty, ciasteczek oraz kosztów wyżywienia (obiad w restauracji) członków Rady Naukowej Instytutu...
 2. Czy koszt przekazanych książek jest kosztem uzyskania przychodu...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie pytania nr 2 (stan faktyczny). Wniosek Instytutu w zakresie pytania nr 2 (zdarzenie przyszłe) został rozpatrzony interpretacją indywidualną w dniu 22 marca 2012 r. nr ILPB3/423-581/11-8/MM. Natomiast w zakresie pytania nr 1 (stan faktyczny i zdarzenie przyszłe) został rozpatrzony interpretacjami indywidualnymi w dniu 22 marca 2012 r. nr ILPB3/423-581/11-4/MM, nr ILPB3/423-581/11-5/MM oraz postanowieniem bez rozpatrzenia nr ILPB3/423-581/11-6/MM.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszt przekazanych książek – towarów jest kosztem uzyskania przychodu, ponieważ art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1, a zgodnie z ustawą o Polskiej Akademii Nauk, do zadań instytutu należy prowadzenie badań naukowych, w szczególności istotnych dla rozwoju kraju oraz upowszechniania wyników tych badań. Książki popularyzują wyniki badań oraz podnoszą świadomość w zakresie prezentowanych tematów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Powyższe oznacza, iż podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy oraz że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania lub zabezpieczenia przychodów). Przepis ten konstytuuje więc zasadę, stosownie do której pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatnika musi wystąpić związek przyczynowo - skutkowy. Należy przy tym zaznaczyć, iż sam fakt, że określony wydatek nie został wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawierającym katalog wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów, nie może przesądzać o możliwości uwzględnienia tego wydatku przy ustalaniu podstawy opodatkowania. Konieczne jest również wykazanie związku ponoszonych kosztów z uzyskiwanymi przychodami.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu.

Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, iż jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Zatem to podatnik zobowiązany jest wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność.

Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Instytut dokonuje zakupów lub sam wydaje książki naukowe, w których prezentowane są wyniki badań naukowych. Instytut sporadycznie dokonuje ich sprzedaży, jednak głównie książki są wręczane podczas konferencji naukowych lub wykładów. W książkach przekazywanych przez pracowników Instytutu podczas konferencji prezentowane są wyniki badań naukowych zarówno pracowników naukowych Instytutu, jak też innych naukowców. Mają też miejsce opracowania zbiorowe, w których część prezentowanych wyników badań w danej książce jest autorstwa pracowników Instytutu.

Jak wskazuje Wnioskodawca, zgodnie z zapisami ustawy o Polskiej Akademii Nauk, upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych jest jednym z zadań statutowych Instytutu. Zgodnie bowiem za art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619 ze zm.), do zadań instytutu należy prowadzenie badań naukowych, w szczególności istotnych dla rozwoju kraju oraz upowszechnianie wyników tych badań.

Wobec powyższego, publikowanie wyników badań w książkach przekazywanych przez pracowników Instytutu podczas konferencji naukowych lub wykładów powoduje ich popularyzowanie, a także podnoszenie świadomości w zakresie prezentowanych tematów badań.

Zatem, koszt przekazanych książek stanowi wydatek, który ma związek z prowadzoną działalnością Instytutu, a jego poniesienie jest celowe, mając na uwadze ww. przepisy prawa regulujące funkcjonowanie Instytutu.

Reasumując powyższe, poniesiony przez Wnioskodawcę koszt przekazywanych przez pracowników Instytutu podczas konferencji naukowych lub wykładów książek jest kosztem uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie dodaje się, iż wniosek Instytutu dotyczący podatku od towarów i usług został rozpatrzony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.