ILPB2/4511-1-551/15-2/WM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 31 maja 2015 r. (data wpływu: 8 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 29 listopada 2002 r. Wnioskodawca zawarł ze swoją przyszłą małżonką umowę majątkową małżeńską rozszerzającą zakres wspólności ustawowej, która obwiązywałaby w ich związku na wszelkie zbywalne ograniczone prawa rzeczowe nabyte przez każde z nich przed zawarciem związku małżeńskiego, w związku z czym w ich przyszłym związku małżeńskim obowiązywać będzie ustrój rozszerzonej wspólności majątkowej.

W tej samej dacie przyszła małżonka Wnioskodawcy nabyła własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego za kwotę 145 000,00 zł.

Dnia 2 sierpnia 2003 r. przyszła małżonka i Zainteresowany zawarli związek małżeński, w wyniku którego ograniczone prawo rzeczowe w postaci własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego weszło w skład ich majątku wspólnego.

Dnia 4 sierpnia 2011 r. Wnioskodawca oraz małżonka Wnioskodawcy zmienili zwartą 29 listopada 2002 r. umowę majątkową małżeńską, w ten sposób, że wyłączyli z dniem 4 sierpnia 2011 r. obowiązujący w ich małżeństwie ustrój rozszerzonej wspólności majątkowej małżeńskiej i postanowili, że każdy z nich zachowa zarówno majątek nabyty przed zawarciem niniejszej umowy, jak i majątek nabyty później oraz że będzie zarządzał i rozporządzał całym swoim majątkiem samodzielnie. W związku z czym na skutek zawarcia tej umowy powstał między nimi ustrój rozdzielności majątkowej. W wyniku zawarcia przez nich umowy z 4 sierpnia 2011 r., ww. ograniczone prawo rzeczowe przysługiwało im w udziałach po 1/2 części.

Wyrokiem Sądu z 16 listopada 2011 r, który uprawomocnił się 8 grudnia 2011 r., małżeństwo Wnioskodawcy zostało rozwiązane przez rozwód.

Dnia 24 stycznia 2012 r. Wnioskodawca wraz z byłą małżonką zawarli notarialną umowę o podział majątku wspólnego, w wyniku której Zainteresowany przejął na wyłączność ograniczone prawo rzeczowe w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do przedmiotowego lokalu mieszkalnego i nabył w tym dniu, tj. 24 stycznia 2012 r. pozostałą 1/2 część udziału w ograniczonym prawie rzeczowym.

Dnia 19 stycznia 2013 r. Wnioskodawca sprzedał ze swojego majątku przedmiotowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego za kwotę 255 000,00 zł.

W wyniku zbycia ograniczonego prawa rzeczowego Zainteresowany uzyskał podlegający opodatkowaniu dochód wynikający z faktu zbycia w drodze sprzedaży 1/2 udziału w ograniczonym prawie rzeczowym przed upływem 5 lat liczonym od końca roku podatkowego 2013 r. (tj. roku, w którym nastąpiło zbycie). Dochód ten wyniósł 127 500,00 zł.

Wnioskodawca zamierza przeznaczyć w 2015 r. ww. dochód z odpłatnego ograniczonego prawa majątkowego w wysokości 127 500,00 zł (odpowiadający iloczynowi dochodu w wysokości 127 500,00 zł i udziałowi wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w wysokości 1,0) na własne cele mieszkaniowe, tj. na nabycie udziału w zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości gruntowej należącej do rodziców Wnioskodawcy poprzez nabycie udziału w tym budynku mieszkalnym, wraz z udziałem w gruncie związanym z tym budynkiem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przeznaczenie w 2015 r. środków uzyskanych ze sprzedaży 1/2 części udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe określone w art. 21. ust. 25 pkt 1 lit. a), tj. na zakup udziału w zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości gruntowej, należącej do rodziców Wnioskodawcy, poprzez nabycie udziału w tym budynku mieszkalnym, wraz z nabyciem udziału w gruncie związanego z tym budynkiem – mieści się w katalogu wydatków pozwalających na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie mógł skorzystać z przedmiotowego zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ na podstawie art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) tej ustawy:

„25. Za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, (...);”

Wobec powyższego, Zainteresowany stoi na stanowisku, że wydatkowanie środków uzyskanych z przedmiotowej sprzedaży przed upływem okresu 5 lat od daty zbycia – na nabycie udziału w zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości gruntowej należącej do rodziców Wnioskodawcy poprzez nabycie udziału w tym budynku mieszkalnym wraz z udziałem w gruncie związanym z tym budynkiem – stanowi realizację własnego celu mieszkaniowego.

Na poparcie swojego stanowiska Zainteresowany przywołał interpretację indywidualną wydaną 10 września 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z analizy wniosku wynika, że w wyniku dokonanej 24 stycznia 2012 r. umowy o podział majątku wspólnego Zainteresowany nabył wynoszący 1/2 części udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, stając się w ten sposób jedynym właścicielem lokalu mieszkalnego. Następnie, 19 stycznia 2013 r. przedmiotowe mieszkanie zostało sprzedane przez Wnioskodawcę. Środki uzyskane ze sprzedaży nabytego w 2012 r. udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego Zainteresowany zamierza wydatkować w 2015 r. na nabycie od rodziców udziału w prawie do budynku mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w gruncie.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że dla określenia skutków podatkowych sprzedaży nabytego 24 stycznia 2012 r. udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Wskazać bowiem należy, że ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

I tak, zgodnie z art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 • dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 • dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie zaś do ust. 2 artykułu 30e ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Z kolei, zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Jednakże, po myśli art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy podatkowej, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Z kolei, zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Wskazać należy, że zawarte w przepisie art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczenie wydatków mieszkaniowych ma charakter wyczerpujący, w związku z czym tylko realizacja w wymaganym terminie celów w nim wymienionych pozwala na zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nabytego w 2012 r. udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w wysokości 1/2 części na nabycie od rodziców udziału w prawie własności budynku mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w gruncie uprawnia Zainteresowanego do skorzystania z dobrodziejstwa zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać bowiem należy, że udział w prawie własności budynku mieszkalnego (wraz z przynależnym udziałem w gruncie), którego nabycie od rodziców planuje Zainteresowany w 2015 r. mieści się w katalogu wydatków pozwalających na skorzystanie z ww. ulgi mieszkaniowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo, odnosząc się do powołanej we wniosku interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, stwierdzić należy, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.