IBPBI/1/415-1206/14/ESZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wydatki eksploatacyjne stanowią koszty uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 7 października 2014 r.), uzupełnionym 3 i 7 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem eksploatacji i zakupu wyposażenia do wskazanego we wniosku samochodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, m.in. dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem eksploatacji i zakupu wyposażenia do wskazanego we wniosku samochodu. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 22 grudnia 2014 r. Znak: IBPP2/443-993/14/WN, IBPBI/1/415-1206/14/ESZ, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 3 i 7 stycznia 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 21 lutego 2014 r. Wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego niekonsumpcyjnego, której przedmiotem jest samochód. Przedmiot leasingu został zarejestrowany, jako samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 3.850 kg. Umowę leasingu zarejestrowano w Urzędzie Skarbowym 10 marca 2014 r. Pojazd wykorzystywany jest zarówno w firmie, jak i prywatnie. W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 2 stycznia 2015 r., Wnioskodawca wskazał m.in., że umowa leasingu operacyjnego niekonsumpcyjnego została zawarta na 5 lat. W lutym 2014 r. wniesiono opłatę wstępną, w wysokości 30.731,71 zł netto (wartość netto pojazdu stanowiła kwota 68.292,68 zł), wówczas samochód został wydany nabywcy. Następnie uiszczane były (są) comiesięczne raty leasingowe. Wydatki eksploatacyjne to wydatki z tytułu zakupu paliwa, bagażnika oraz relingów mocujących (niezbędnych do przewozu towaru), koszty przeglądu samochodu wraz z wymianą olejów, filtrów i innych części stwierdzonych w trakcie przeglądu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wydatki eksploatacyjne stanowią koszty uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Konstrukcja powyższego przepisu daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (nie wymienionych w art. 23 ust. 1 ww. ustawy) pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni lub pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętego przychodu bądź zachowanie źródła przychodu. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie przychodu lub zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 ust. 1 ww. ustawy.

Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • musi być właściwie udokumentowany.

Wydatki związane z eksploatacją, czy też zakupem wyposażenia do samochodu wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, co do zasady mogą stanowić koszty podatkowe pod warunkiem należytego ich udokumentowania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i na potrzeby prywatne Wnioskodawca wykorzystuje samochód ciężarowy (dopuszczalna masa całkowita tego pojazdu – co wynika jednoznacznie z wniosku – wynosi 3.850 kg). Ponosi on wydatki związane z eksploatacją tego samochodu (zakup paliwa, przeglądy, części eksploatacyjne) oraz ponosi wydatki związane z zakupem wyposażenia tego samochodu (zakup bagażnika i relingów dachowych).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że jeżeli samochód, o którym mowa we wniosku, jest samochodem ciężarowym (stosownie do zadanego pytania kwestia ta nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej), wykorzystywanym na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, to wydatki poniesione na zakup wyposażenia do tego samochodu (zakup bagażnika oraz relingów) mogą w całości stanowić koszty podatkowe.

Natomiast wydatki związane z eksploatacją tego samochodu, który jak wynika z wniosku jest wykorzystywany również na cele prywatne, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w takiej części w jakiej ich poniesienie jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Z ww. zastrzeżeniem przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie wskazać należy, że w pozostałym zakresie dot. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zakresie podatku od towarów i usług zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.