0115-KDIT2-2.4011.260.2017.1.IL | Interpretacja indywidualna

Wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na zakup i montaż filtra i zmiękczacza do wody, montaż systemu alarmowego, zakup pompy pozwalającej na usuwanie ścieków domowych urządzeń sanitarnych, zakup płyt paraizolacyjnych i wyrównujących układanych pod podłogę, w związku z remontem budynku mieszkalnego stanowiącego jej własność mieszczą się w wydatkach, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym uprawniają Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
0115-KDIT2-2.4011.260.2017.1.ILinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. wydatek
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2017 r. (data wpływu 18 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 28 maja 2014 r. sporządzono protokół dziedziczenia oraz akt poświadczenia dziedziczenia spadku po zmarłym w dniu 14 maja 2014 r. ojcu Wnioskodawczyni. Na mocy tego dokumentu Wnioskodawczyni stała się współwłaścicielem lokalu mieszkalnego w udziale wynoszącym ½. W dniu 8 kwietnia 2015 r., zgodnie z aktem notarialnym Wnioskodawczyni dokonała zbycia swojej części udziału ww. nieruchomości lokalowej. Cena całości tej nieruchomości wynosiła 370.000 zł. Następnie w dniu 10 stycznia 2017 r. wraz z czynnym żalem Wnioskodawczyni złożyła rozliczenie podatkowe PIT-39, w którym wykazała dochód w wysokości 123.333,38 zł. Środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku Wnioskodawczyni zobowiązała się przeznaczyć na cele remontowe (remont generalny) domu (dwurodzinnego, dwulokalowego), stanowiącego powierzchnię łączną 125 m2 (+34 m2 pomieszczenia gospodarcze), będącym jej własnością. Wnioskodawczyni dokonała zakupu następujących urządzeń i przeprowadziła następujące prace remontowe:

 1. Zakup i montaż filtra i zmiękczacza do wody ECOWATER 18 CE+, którego rola polega na uzdatnianiu wody dla celów domowych. Dzięki temu urządzeniu woda, która trafia do wszystkich punktów w domu (urządzeń i kranów) jest pozbawiona kamienia i zanieczyszczeń zarówno mechanicznych jak i biologicznych. Urządzenie to zostało zamontowane na głównym ujęciu wody i wymaga dostosowania i zmodernizowania instalacji wody użytkowej doprowadzanej do domu (faktura VAT nr ... z dnia 13 lipca 2017 r.
 2. Montaż systemu alarmowego. W nieruchomości zostały zamontowane czujniki ruchu np. które są podłączone do generalnego systemu ochrony ... (rachunek nr ... z dnia 12 maja 2016 r).
 3. Zakup pompy GRUNDFOS SALOLIFT 2, pozwalającej na usuwanie ścieków domowych urządzeń sanitarnych niezależnie od kanalizacji grawitacyjnej, które w lokalu Wnioskodawczyni na najniższym poziomie znajduje się na wysokości 1,30 m od poziomu podłogi. Urządzenie jest niezbędne do odprowadzania ścieków z umywalek – zlewów (faktura VAT nr ... z dnia 16 czerwca 2015 r.).
 4. Zakup płyt, służących jako płyty paraizolacyjne, oraz wyrównujące, układane pod podłogę ( faktury VAT: ... z dnia 9 grudnia 2015 r., ... z dnia 21 grudnia 2015 r., ... z dnia 27 stycznia 2016 r., ... z dnia 2 grudnia 2015 r., ... z dnia 20 listopada 2015 r.).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wymienione w stanie faktycznym prace modernizacyjne i zakupy mogą zostać zaliczone do wydatków mieszkaniowych uprawniających Wnioskodawczynię do zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego w związku ze sprzedażą nieruchomości w okresie pierwszych 5 lat?

Zdaniem Wnioskodawczyni wymienione w stanie faktycznym prace i zakupy stanowiły nieodłączną część generalnego remontu, przeprowadzonego w nieruchomości, będącej jej własnością, oraz były niezbędne do prawidłowego funkcjonowania domu jako całości. Wnioskodawczyni uważa, iż przeprowadzone prace i zakupy powinny być podstawą zwolnienia jej od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm) o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z powyższego wynika, że jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w zacytowanym wyżej przepisie.

Zatem dla określenia skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości i praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istotne jest ustalenie daty ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 28 maja 2014 r. sporządzono protokół dziedziczenia oraz akt poświadczenia dziedziczenia spadku po zmarłym w dniu 14 maja 2014 r. ojcu Wnioskodawczyni. Na mocy tego dokumentu Wnioskodawczyni stała się współwłaścicielem lokalu mieszkalnego w udziale wynoszącym ½. W dniu 8 kwietnia 2015 r., zgodnie z aktem notarialnym Wnioskodawczyni dokonała zbycia swojej części udziału ww. nieruchomości lokalowej. Cena całości tej nieruchomości wynosiła 370.000 zł. Następnie w dniu 10 stycznia 2017 r. wraz z czynnym żalem Wnioskodawczyni złożyła rozliczenie podatkowe PIT-39, w którym wykazała dochód w wysokości 123.333,38 zł. Środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku Wnioskodawczyni zobowiązała się przeznaczyć na cele remontowe (remont generalny) domu (dwurodzinnego, dwulokalowego), stanowiącego powierzchnię łączną 125 m2 (+ 34 m2 pomieszczenia gospodarcze), będącym jej własnością. Wnioskodawczyni dokonała zakupu następujących urządzeń i przeprowadziła następujące prace remontowe:

 1. Zakup i montaż filtra i zmiękczacza do wody ECOWATER 18 CE+, którego rola polega na uzdatnianiu wody dla celów domowych. Dzięki temu urządzeniu woda, która trafia do wszystkich punktów w domu (urządzeń i kranów) jest pozbawiona kamienia i zanieczyszczeń zarówno mechanicznych jak i biologicznych. Urządzenie to zostało zamontowane na głównym ujęciu wody i wymaga dostosowania i zmodernizowania instalacji wody użytkowej doprowadzanej do domu (faktura VAT nr ... z dnia 13 lipca 2017 r.
 2. Montaż systemu alarmowego. W nieruchomości zostały zamontowane czujniki ruchu np. które są podłączone do generalnego systemu ochrony ... (rachunek nr ... z dnia 12 maja 2016 r).
 3. Zakup pompy GRUNDFOS SALOLIFT 2, pozwalającej na usuwanie ścieków domowych urządzeń sanitarnych niezależnie od kanalizacji grawitacyjnej, które w lokalu Wnioskodawczyni na najniższym poziomie znajduje się na wysokości 1,30 m od poziomu podłogi. Urządzenie jest niezbędne do odprowadzania ścieków z umywalek – zlewów (faktura VAT nr ... z dnia 16 czerwca 2015 r.).
 4. Zakup płyt, służących jako płyty paraizolacyjne, oraz wyrównujące, układane pod podłogę ( faktury VAT: ... z dnia 9 grudnia 2015 r., ... z dnia 21 grudnia 2015 r., ... z dnia 27 stycznia 2016 r., ... z dnia 2 grudnia 2015 r., ... z dnia 20 listopada 2015 r.)

Wobec powyższego wskazać należy, że zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy istotny jest dzień otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

Stosownie natomiast do art. 1025 § 1 Kodeku cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Biorąc pod uwagę powyższe i dokonując oceny skutków prawnych przedstawionego stanu faktycznego należy wskazać, że przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości lokalowej nabytego w 2014 r. w drodze spadku po zmarłym ojcu przed upływem pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy stanowi źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, do którego mają zastosowanie przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Natomiast, zgodnie z art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

W przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
 • położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

Zgodnie z art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

W przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 27 ww. ustawy).

Na podstawie art. 21 ust. 28 ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części
 • przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy jest przeznaczenie przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) - na własne cele mieszkaniowe wymienione enumeratywnie w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych które obejmują m.in budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego - począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Jednocześnie zauważyć należy, że ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym nie definiują pojęć zawartych w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy i nie określają również jakiego rodzaju wydatki wchodzą w zakres tego zwolnienia zasadne będzie odwołanie się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn.zm).

Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane - przez „remont” należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Pojęcie remontu wyczerpująco wyjaśnił również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 marca 1998 r., sygn. akt I SA/Gd 886/96 stwierdzając, „za remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji uważa się prace budowlane mające na celu utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego we właściwym stanie, przywrócenie jego pierwotnej zdolności użytkowej, którą utracił w wyniku upływu czasu i eksploatacji wraz z wymianą dotychczas użytkowanych zużytych składników ich wyposażenia technicznego takich jak: dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub tylko określonych elementów tych instalacji”.

Odnośnie natomiast określenia pojęcia „modernizacja” zauważyć należy, że zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i ustawa Prawo budowlane nie zawierają definicji modernizacji. Według Słownika Współczesnego Języka Polskiego „modernizacja” oznacza – unowocześnienie czegoś przez wymianę starych elementów na nowe lub wprowadzenie nowych form działania. W konsekwencji uznać należy, że w zakresie pojęciowym „remontu” mieści się pojęcie „modernizacja”.

Zatem biorąc powyższe pod uwagę za wydatki na własne cele mieszkaniowe należy uznać wydatki na podłączenie do instalacji sanitarnej filtra i zmiękczacza służących do uzdatniania wody dla celów domowych, oraz pompy pozwalającej na odprowadzenie ścieków domowych, założenie instalacji alarmowej, a także zakup płyt paraizolacyjnych i wyrównujących, związanych z remontem podłóg.

W świetle zacytowanych przepisów na tle przedstawionego stanu faktycznego uznać więc należy, że wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na zakup i montaż filtra i zmiękczacza do wody, montaż systemu alarmowego, zakup pompy pozwalającej na usuwanie ścieków domowych urządzeń sanitarnych, zakup płyt paraizolacyjnych i wyrównujących układanych pod podłogę, w związku z remontem budynku mieszkalnego stanowiącego jej własność mieszczą się w wydatkach, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym uprawniają Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 16/17, 70-561 Szczecin, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.