0111-KDIB2-1.4010.406.2018.1.AR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
- możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup zegarków wręczonych pracownikom w związku z jubileuszem 25-lecia istnienia Spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 października 2018 r. (data wpływu 8 października 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup zegarków wręczonych pracownikom w związku z jubileuszem 25-lecia istnienia Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2018 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup zegarków wręczonych pracownikom w związku z jubileuszem 25-lecia istnienia Spółki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (zwany dalej również jako: „Spółka”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce oraz posiadającą status podatnika podatku od towarów i usług (VAT) czynnego. Spółka jest producentem obrzeży z tworzyw sztucznych.

W związku z rodzajem i rozmiarem prowadzonej działalności Spółka zatrudnia pracowników o różnych profesjach (produkcja, kadry, administracja, księgowość, stanowiska kierownicze, itp.).

W związku z jubileuszem 25-lecia istnienia Spółki, Spółka przekazała najdłużej zatrudnionym pracownikom nieodpłatnie upominki w formie zegarków o wartości około 500 zł. Zegarki zostały nabyte ze środków obrotowych Spółki.

Tego rodzaju świadczenie nie wynika z zawartych umów o pracę czy regulaminów, a co za tym idzie, nie stanowi dla pracowników dodatkowej formy gratyfikacji za wykonaną pracę. O tym, kto otrzymał zegarek, nie decydowało stanowisko w Spółce czy otrzymywane wynagrodzenie, lecz staż pracy. Fakt otrzymania upominku, oprócz uczczenia jubileuszu Spółki, miał również wzmocnić więź pracowników z Wnioskodawcą, podkreślić, że są oni częścią stabilnej i wiarygodnej organizacji, co może stanowić bodziec do dalszej efektywnej pracy.

Wnioskodawca w momencie przekazania zegarków posiadał status zakładu pracy chronionej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup zegarków wręczonych pracownikom mogą zostać zaliczone przez Spółkę do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie mogła zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w całości wydatki poniesione na nabycie zegarków.

Definicję kosztów uzyskania przychodów zawiera art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 ze zm., dalej: Ustawa o CIT). Zgodnie z tym przepisem, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...). Na podstawie tego przepisu doktryna formułuje trzy przesłanki dopuszczalności zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów:

  1. faktyczne poniesienie danego wydatku,
  2. poniesienie danego wydatku w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów; jako koszt uzyskania przychodów może być uznany wydatek, który potencjalnie mógł spowodować osiągnięcie przychodów,
  3. brak danego wydatku w katalogu zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT

(zob. M. Wilk, „Komentarz do art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”, Lex 2014).

Na podstawie powyższego przepisu możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatku, który– racjonalnie oceniając – mógłby przyczynić się do powstania przychodu czy jego zwiększenia, nawet jeżeli przychód faktycznie nie wystąpi.

W ocenie Wnioskodawcy, wydatki na nabycie zegarków wręczanych pracownikom Spółki w ramach szczególnej okazji jaką jest jubileusz 25-lecia jej istnienia, mogą być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodu pośrednio związanych z przychodem.

Zdaniem Spółki, wydatki związane z obchodzeniem tego rodzaju ważnych uroczystości w historii działalności przedsiębiorstwa są powszechnie przyjętą normą zwyczajową w wielu firmach. Obchodzenie tego rodzaju ważnych uroczystości (w formie imprez dla pracowników, wręczania drobnych upominków, itp.) przyczynia się do wzmocnienia więzi z pracownikami, ma efekt motywacyjny, a tym samym pośrednio wpływa na poziom osiąganych przychodów. Na możliwość zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychów nie będzie miała wpływ okoliczność, iż wydatki te nie będą stanowiły w Spółce kosztów stricte pracowniczych. Nie jest to bowiem przesłanka pozytywna warunkująca zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych. Wystarczające jest, iż wydatki te ponoszone są wyłącznie w interesie Spółki i związane są z prowadzonym przez nią przedsiębiorstwem generującym przychody.

Przedmiotowe wydatki nie zostały też wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT zawierającym katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. W szczególności, wydatki na nabycie zegarków nie będą stanowiły kosztów reprezentacji, o których jest mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Reprezentacja jest bowiem zasadniczo skierowana do otoczenia zewnętrznego Spółki, nie do jej pracowników, a co za tym idzie, przedmiotowym wydatkom na nabycie zegarków nie można przypisać znamion reprezentacji. Uczczenie jubileuszu istnienia Spółki, poprzez wręczenie swoim pracownikom upominków w postaci zegarków, ma na celu pozytywny wpływ na ogólną działalność Spółki (wzmacniając więź Spółki z pracownikami, podkreślając, że należą oni do liczącej się, stabilnej finansowo organizacji, co może być dla nich bodźcem do dalszej efektywnej pracy). Wydatki te nie będą również wyłączone na mocy art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT, który wyłącza z kosztów uzyskania przychodów darowizny oraz ofiary wszelkiego rodzaju. Przepis ten dotyczy bowiem sytuacji zwiększania kosztów uzyskania przychodów o kwoty równe wartości przekazanych darowizn. Nie dotyczy natomiast samych wydatków na nabycie składników majątku, które będą przedmiotem darowizny.

Stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 stycznia 2018 r. (Znak: 0111-KDIB1-3.4010.15.2018.1.BM) wydanej na gruncie analogicznego stanu faktycznego. W przedmiotowej interpretacji stwierdzono, że wydatki na zakup zegarków dla pracowników spełniają ogólne przesłanki stawiane przez ustawodawcę w treści art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę, i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.