Wydatek | Interpretacje podatkowe

Wydatek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wydatek, poniesiony przez Wnioskodawczynię na zabieg operacyjny, mimo, że niewątpliwie jest wydatkiem poniesionym w celach przywracających sprawność Wnioskodawczyni – to jednak nie może zostać odliczony przez Wnioskodawczynię od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2016 r. w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
Wydatek ten nie może zostać odliczony zarówno na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również żadnego innego przepisu traktującego o odliczeniu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne lub związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Ww. zabieg – jak wskazano w opisie stanu faktycznego – jest zabiegiem operacyjnym. Nie jest zatem zabiegiem fizykoterapeutycznym, wodoleczniczym, światłoleczniczym, itp. – czyli zabiegiem usprawniającym, który właśnie często przeprowadzany jest po zabiegu operacyjnym. Ustawodawca wyraźnie wskazał jako warunek odliczenia wydatek poniesiony na zabieg rehabilitacyjny. Gdyby jego wolą było, aby każdego rodzaju działania medyczne (w tym operacje) uznać jako podstawę do odliczenia, to zapewne użyłby innego sformułowania. Reasumując wydatek poniesiony przez Wnioskodawczynię na zabieg operacyjny nie może zostać zaliczony do wydatków na cele rehabilitacyjne, o których mowa w powołanym powyżej przepisie i odliczony od dochodu w zeznaniu rocznym za rok w którym Wnioskodawczyni poniosła wydatek. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2017
19
lip

Istota:
Możliwość uznania za wydatek na cel mieszkaniowy wydatku poniesionego na zabudowę wnęki.
Fragment:
Wydatki te stanowią bowiem wydatki na zakup wyposażenia nieruchomości i jako takie nie mogą być traktowane na równi z wydatkami remontowo-budowlanymi. Umeblowanie (nawet to w trwałej zabudowie) nie może być podstawą do zastosowania ulgi w odniesieniu do tych wydatków, bowiem jest to jedynie element wyposażenia mieszkania, zatem nie ma charakteru prac budowlanych – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 kwietnia 2006 r. sygn. akt II FSK 639/05 . Stanowisko, że wykonanie zabudowy stałej polegającej na wyposażeniu mieszkania w komplet mebli, w tym w szafy wnękowe, wykonanych na zamówienie, nie jest wydatkiem związanym z remontem lokalu potwierdził również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 13 lutego 2013 r. sygn. akt I SA/Go 3/13. Podsumowując, Wnioskodawczyni niesłusznie uznała za wydatek na cel mieszkaniowy wydatek poniesiony na zabudowę wnęki. Wydatek ten stanowi bowiem wydatek na zakup wyposażenia mieszkania i jako taki nie może być traktowany na równi z wydatkami remontowymi. Zatem wykonanie zabudowy stałej nie jest wydatkiem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
13
lip

Istota:
Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej Wnioskodawczyni może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu wydatki poniesione przez siebie na zakup i montaż windy – krzesełka typu Flow 2 dla osoby niepełnosprawnej – jako adaptację i wyposażenie budynku mieszkalnego stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności?
Fragment:
Mając na uwadze przedstawione okoliczności, stan faktyczny i prawny sprawy należy stwierdzić, że wymienione we wniosku wydatki, poniesione przez Wnioskodawczynię na zakup i montaż windy – krzesełka typu Flow 2 dla osoby niepełnosprawnej, stanowią zarówno wydatki na przystosowanie budynku mieszkalnego, jak i jego wyposażenie, odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności Wnioskodawczyni (niepełnosprawność narządu ruchu). Wydatki poniesione na zakup i montaż krzesełka typu Flow 2 ułatwiają bowiem Wnioskodawczyni wykonywanie codziennych czynności życiowych. A zatem wydatki te spełniają przesłankę określoną w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą być odliczone przez Wnioskodawczynię od jej dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37 jako wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne. Kierując się dyspozycją, zawartą w ww. art. 11a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwotę poniesionych wydatków wyrażoną w walucie euro należy przeliczyć na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku. Powyższe wydatki, będące wydatkami na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu tylko w roku podatkowym, w którym zostały poniesione.
2017
8
lip

Istota:
W którym momencie Spółka powinna ująć wydatki wskazane w punktach f oraz g opisu stanu faktycznego jako koszt uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
Fragment:
Wystawiona faktura korygująca nie zmienia bowiem definitywnego charakteru poniesionego wydatku, a jedynie zmniejsza jego wartość w związku z ostatecznym rozliczeniem wartości kosztów rzeczywiście poniesionych na realizację przyłączenia. Podsumowując, wydatki wskazane w punktach f oraz g opisu stanu faktycznego powinny zostać ujęte przez Wnioskodawcę jako tzw. koszt pośrednio związany z przychodem, który powinien być rozpoznany w dacie ich poniesienia, rozumianej jako dzień, na który ujęto koszt - rozumiany jako wydatek o charakterze trwałym i definitywnym – w księgach rachunkowych podatnika na podstawie otrzymanej faktury. W konsekwencji, wydatki związane z Opłatą za przyłącze powinny zostać rozpoznane jako koszt uzyskania przychodu w dacie zaksięgowania przedmiotowego wydatku na podstawie faktury dokumentującej szacunkową całkowitą cenę wykonania przyłącza energetycznego. Wartość tak rozpoznanego wydatku powinna zostać skorygowana o kwotę wystawionej na jej rzecz faktury korygującej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2017
3
cze

Istota:
Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej Wnioskodawca, mający niepełnosprawne, małoletnie dziecko z wadą wzroku, może odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym wydatki poniesione przez siebie na zakup szkieł okularowych oraz soczewek kontaktowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jego dziecka?
Fragment:
Mając na uwadze przedstawione okoliczności, stan faktyczny i prawny sprawy należy stwierdzić, że wymienione we wniosku wydatki, poniesione przez Wnioskodawcę na zakup szkieł okularowych oraz soczewek kontaktowych przeznaczonych dla córki, stanowią wydatki na indywidualny sprzęt niezbędny w rehabilitacji, ułatwiający wykonywanie czynności życiowych oraz odpowiadający potrzebom wynikającym z niepełnosprawności córki Wnioskodawcy. Dziecko cierpi bowiem na wrodzoną wadę wzroku – dużą krótkowzroczność. Opisane we wniosku wydatki spełniają zatem przesłankę określoną w art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy i mogą być odliczone od dochodu Wnioskodawcy w rocznym zeznaniu podatkowym jako wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne, o ile spełnione zostaną pozostałe warunki, o których mowa wyżej, w tym m.in. warunek udokumentowania i sfinansowania poniesionego wydatku. Powyższe wydatki, będące wydatkami na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu tylko w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
2
cze

Istota:
Spółka uprawniona będzie do uznania wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego wydatków, ponoszonych w związku z działalnością gospodarczą w zakresie wydobycia węglowodorów za wydatki kwalifikowane w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym z uwzględnieniem art. 11 ust. 4, art. 11 ust. 8 i 9 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym.
Fragment:
W tym miejscu podkreślić należy, że pojęcie wydatków kwalifikowanych w rozumieniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym odpowiada funkcjonującemu na gruncie ustaw o podatku dochodowym pojęciu kosztów uzyskania przychodów. Podobnie jak ustawa o podatku dochodowym, także ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym zawiera zamknięty katalog wydatków, których nie uznaje się za wydatki kwalifikowane. Katalog ten określa art. 12 tej ustawy. Za wydatki kwalifikowane nie uznaje się m.in.: pkt 1) wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym licencji oraz patentów, z wyłączeniem wydatków na zakup dokumentacji geologicznej lub geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, wydatków na zakup wyników danych geofizycznych, w tym sejsmicznych, oraz wydatków na zakup oprogramowania komputerowego do interpretacji danych geofizycznych i informacji geologicznej; pkt 2) wydatków związanych z pochodnymi instrumentami finansowymi, w tym z ich nabyciem; pkt 3) składek opłaconych z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia; pkt 4) wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów; pkt 5) wydatków z tytułu opłat (...)
2017
26
maj

Istota:
W zakresie: ustalenia, czy wydatki z tytułu najmu jachtu oraz inne wydatki związane z jego użytkowaniem można uznać za koszty uzyskania przychodu:
- w części w jakiej poniesione zostały w związku z jego podnajmem,
- w pozostałym zakresie
Fragment:
Subsydiarnie jednak, z ostrożności, w razie gdyby Organ podjął rozważania w jakimkolwiek przedmiocie, w szczególności czy przedmiotowe wydatki nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy CIT, Wnioskodawca pragnie zaprezentować stanowisko, zgodnie z którym o uznaniu za wydatek o charakterze reprezentacyjnym nie decyduje wystawność lub okazałość nabywanego towaru lub usługi, ale cel jej poniesienia. Za wydatek reprezentacyjny, zdaniem Wnioskodawcy, można uznać wyłącznie wydatek co do którego stwierdzić można iż wśród celów jego poniesienia nad wszystkimi innymi korzyściami dominuje chęć wykreowania pozytywnego wizerunku w oczach kontrahentów. Prawidłowość takiego stanowiska potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. Przykładowo uznano tak w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 486/14, w którego uzasadnieniu stwierdzono wprost, że „z samej definicji „ reprezentacja ” polega na wykreowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy i budowaniu dobrych relacji z kontrahentami aktualnymi i przyszłymi. Jeśli wydatki poniesione przez podatnika są nakierunkowane na stworzenie takiego pozytywnego wizerunku to powinny być uznane za wydatki o charakterze reprezentacyjnym”. Oznacza to, że dla oceny czy przedmiotowy wydatek ma charakter reprezentacyjny, nie ma znaczenia wartość przedmiotowego wydatku. Wydatek taki jak przedmiotowy, w ocenie Wnioskodawcy, podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem uznania że głównym celem jego poniesienia nie było wywarcie na kontrahentach dobrego wrażenia, ale jego realne wykorzystanie jako infrastruktury wspierającej działalność Spółki.
2017
22
maj

Istota:
1. Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na świadczenie kompleksowej obsługi biurowej oraz usług consierge, o których mowa w przedstawionym stanie faktycznym (wydatki wskazane w punkcie a) do o) stanu faktycznego z wyłączeniem wydatków na nabycie napojów alkoholowych) mogą zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy na podstawie przepisów ustawy o CIT?2. Czy w przypadku uzyskania przez Spółkę negatywnej odpowiedzi na Pytanie nr 1 powyżej (tj. uznania, że Spółka nie ma prawa do zaliczenia w ciężar swoich kosztów podatkowych wydatków wskazanych w punkcie a) do o) stanu faktycznego i zastosowania się przez Spółkę do tej interpretacji), wynagrodzenie Spółki w kwocie odpowiadającej tym wydatkom jako elementowi efektywnie zwracanemu Spółce przez zleceniodawcę w ramach wynagrodzenia kalkulowanego w oparciu o formułę koszt plus nie powinno stanowić przychodu podatkowego Spółki - na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT?
Fragment:
Oznacza to, w uproszczeniu, że wydatek poniesiony przez Spółkę stanowi następnie przychód Spółki z tytułu usług świadczonych na rzecz zleceniodawcy. Co więcej, gdyby Spółka nie poniosła danego wydatku (np. gdyby Spółka nie kupiła danej usługi gastronomicznej, czy nie poniosła innych wydatków wskazanych np. w kategorii „ artykuły spożywcze ” czy „ reprezentacja i reklama ”) to Spółka nie tylko nie odzyskałaby od zleceniodawcy tego (nieponiesionego) wydatku, ale też nie uzyskałaby zarobku w postaci marży od tego wydatku. Spółka posiada także stosowną dokumentację potwierdzającą fakt poniesienia tych wydatków, tym samym spełnia warunek udokumentowania, o którym była mowa uprzednio. Spółka stoi ponadto na stanowisku, że wydatki opisane w stanie faktycznym nie zaliczają się do jakiejkolwiek kategorii wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (w szczególności - art. 16 ust. 1 pkt 28 tejże ustawy). Wobec powyższego, Spółka może całość wydatków scharakteryzowanych w opisie stanu faktycznego (wydatki wskazane w punkcie a) do o) stanu faktycznego z wyjątkiem - ze względów ostrożnościowych - wydatków na nabycie napojów alkoholowych) zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o CIT.
2017
18
maj

Istota:
Możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wydatki poniesione w związku ze zbyciem udziałów
Fragment:
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o PIT, nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Użyte przez ustawodawcę określenie „ wydatków na nabycie ” oznacza wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie m.in. udziałów (akcji), tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów (akcji) nie byłoby możliwe. Takie wydatki zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, lecz dopiero z chwilą odpłatnego zbycia udziałów (akcji). Jednocześnie Ustawa o PIT wprowadza możliwość rozliczenia wydatków nie tylko związanych z nabyciem, ale również zbyciem udziałów. W świetle art. 17 ust. 2 Ustawy o PIT, przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 Ustawy o PIT, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 Ustawy o PIT. Na podstawie art. 19 Ustawy o PIT, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.
2017
16
maj

Istota:
Możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wydatki poniesione w związku ze zbyciem udziałów
Fragment:
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o PIT, nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Użyte przez ustawodawcę określenie „ wydatków na nabycie ” oznacza wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie m.in. udziałów (akcji), tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów (akcji) nie byłoby możliwe. Takie wydatki zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, lecz dopiero z chwilą odpłatnego zbycia udziałów (akcji). Jednocześnie Ustawa o PIT wprowadza możliwość rozliczenia wydatków nie tylko związanych z nabyciem, ale również zbyciem udziałów. W świetle art. 17 ust. 2 Ustawy o PIT, przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 Ustawy o PIT, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 Ustawy o PIT. Na podstawie art. 19 Ustawy o PIT, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.
2017
16
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wydatek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.