Wydatek | Interpretacje podatkowe

Wydatek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków na realizację projektu.
Fragment:
U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2016 r. (data wpływu 27 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków na realizację projektu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 czerwca 2016 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków na realizację projektu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Zarząd Województwa ... w dniu ... 2016 r. uchwałą nr ... przyjął Regulamin Konkursu Nr ..../16 dla działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe Regionalnego programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 - Projekty Zintegrowane poprzez powiązanie z projektami realizowanymi w poddziałaniu 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej w ramach Osi priorytetowej 3 Edukacja. W ramach ww. konkursu Powiat przygotował wniosek o dofinansowanie projektu pn. „ P. ”. Projekt objęty dofinansowaniem przewiduje udzielenie Powiatowi dofinansowania ze środków unijnych RPO do 85% planowanych kosztów realizacji projektu. Warunkiem zakwalifikowania podatku VAT jako wydatku kwalifikowanego przez IZ RPO w ramach realizacji ww. projektu jest przedłożenie indywidualnej interpretacji podatkowej.
2016
5
sie

Istota:
Odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych za pobyt w hotelu oraz zakup ssaka medycznego.
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że wydatek poniesiony w związku z pobytem opiekuna osoby niepełnosprawnej w hotelu przyszpitalnym, nie został wymieniony w katalogu zawartym w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd też nie stanowi wydatku poniesionego na cele rehabilitacyjne w rozumieniu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie może być odliczony od dochodu w zeznaniu rocznym za 2015 r. Rozpatrując natomiast czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę za zakup ssaka medycznego podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej należy zauważyć, że w myśl art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, czyli wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych uważa się wydatki poniesione na: zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Z uregulowań zawartych w ww. art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu a rodzajem niepełnosprawności pozostawać musi ścisły związek.
2016
21
lip

Istota:
1. Czy zapłacone koszty sądowe i zasądzony zwrot kosztów zastępstwa procesowego dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postępowaniu apelacyjnym stanowią koszty uzyskania przychodu?
2. Czy w przypadku niezaliczenia do kosztów uzyskania przychodu ww. wydatków, mogą być zaliczone jako wydatek związany ze statutową działalnością Wnioskodawcy (działalność lecznicza) i jako takie korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków trzeba brać pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przychodu, a także racjonalność wydatków, to znaczy ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności oraz konieczność ich poniesienia dla osiągnięcia przychodu lub jego zabezpieczenia. W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: został poniesiony przez podmiot gospodarczy, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych tego podmiotu, jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona, pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów, został właściwie udokumentowany, nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Ww. wydatki spełniają powyższe warunki, były poniesione z racjonalnych pobudek.
2016
19
lip

Istota:
Czy poniesione przez Spółkę Wydatki jako koszty bezpośrednio związane z Inwestycją będą mogły zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Wydatki poniesione na zakończoną i oddaną do użytkowania Inwestycję, stałyby się, co do zasady, KUP Spółki poprzez odpisy amortyzacyjne (w tym kontekście warto zaznaczyć, że Spółka księgowała wydatki dotyczące Inwestycji, które nie mogły zostać bezpośrednio powiązane z Inwestycją na odrębnych kontach analitycznych - wydatki te nie są objęte niniejszym wnioskiem). Mając na uwadze powyższe, należy również zaznaczyć, że o zasadności poniesienia konkretnego wydatku decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Zatem jeżeli podejmuje on decyzje o dokonaniu określonych wydatków, gdyż uważa ich poniesienie za celowe z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej, a wydatki te nie doprowadziły do uzyskania przychodu, to nie należy kwestionować uznania takich wydatków za KUP, jeśli biorąc pod uwagę obiektywne czynniki i charakter działalności tego podmiotu, można uznać, że poniesienie tych wydatków było konieczne i miało służyć uzyskaniu przyszłych korzyści ekonomicznych. Tym samym, w opinii Spółki, nie ulega wątpliwości, że Wydatki jako koszty bezpośrednio związane z Inwestycją spełniają przesłanki z art. 15 ust. l ustawy o PDOP wskazane powyżej w pkt (i)-(iv). Wydatki te miały bowiem charakter definitywny oraz pozostawały w bezpośrednim związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę.
2016
12
lip

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości z tytułu wydatków związanych z działalnością opodatkowaną.
Fragment:
Z treści wniosku wynika, że Gmina jest w stanie przyporządkować wydatki tj. koszty związane ze sprzedażą działek budowlanych, dotyczące wyceny, ogłoszeń w prasie oraz wydatki związane z budową świetlicy z funkcją gabinetu stomatologicznego oraz kotłowni na biomasę w miejscowości W., oddanej następnie w dzierżawę, do działalności opodatkowanej. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, że o ile faktycznie poniesione ww. wydatki posłużą wyłącznie czynnościom opodatkowanym (świetlica z funkcją gabinetu stomatologicznego oraz kotłownia na biomasę zostaną oddane w dzierżawę; wydatki bieżące związane z wyceną, aktualizacją, ogłoszeniem w prasie dotyczące sprzedawanych działek budowlanych), Gmina może odliczyć w całości VAT naliczony z faktur związanych z tymi wydatkami, w takim przypadku nie ma zastosowania art. 86 ust. 2a ustawy. Podkreślić należy, że niniejszej interpretacji udzielono przy założeniu, że Gminny Ośrodek Kultury w G. jest odrębnym od Gminy podatnikiem podatku od towarów i usług. Nadmienić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2016
6
lip

Istota:
Możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na pobyt pełnosprawnego dziecka na zielonej szkole.
Fragment:
Podstawowym warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne zgodnie z ww. przepisami jest posiadanie przez osobę, która poniosła wydatek orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, co oznacza, że odliczeniu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że stopień niepełnosprawności datowany jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną. Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane zostało przez Urząd Miasta – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wnioskodawca powziął wątpliwość czy wydatki na pobyt pełnosprawnego dziecka na „ zielonej szkole ” może odliczyć od dochodu za 2015 r. Możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na „ zieloną szkołę ” należy w rozpatrywanej sprawie ocenić poprzez analizę cytowanego wyżej zapisu art. 26 ust. 7a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym – za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa wydatki poniesione na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.
2016
3
lip

Istota:
Możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup endoprotezy.
Fragment:
Przepis art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy stanowi m.in., że – za wydatki, które uprawniają do skorzystania z przedmiotowej ulgi uważa się wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Wydatki, o których mowa powyżej, zgodnie z art. 26 ust. 7b ww. ustawy, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie. Zgodnie z art. 26 ust. 7d ww. ustawy – warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: orzeczenia (...)
2016
3
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej, tj. odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zakup pieca centralnego ogrzewania.
Fragment:
Tak więc na gruncie rozpatrywanej sprawy zakwalifikowanie – poniesionego wydatku w postaci, kosztu zakupu elektrycznego pieca do c.o. do wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne oraz związanych z ułatwieniem czynności życiowych – wydaje się uzasadnione. W ocenie tut. Organu ww. wydatek stanowi zarówno wydatek na przystosowanie budynku mieszkalnego jak i jego wyposażenie odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności Wnioskodawcy. Jak sam Zainteresowany wskazał w treści wniosku, że przedmiotowy wydatek zostanie poniesiony stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. W podobnej sprawie wypowiedział się również NSA w Szczecinie w wyroku z dnia 10 kwietnia 1997 r., sygn. akt SA/Sz 696/96, w którym stwierdził dokonanie adaptacji mieszkania do innych potrzeb i jego wyposażenie w nowe elementy rzeczowe ma - dla uznania wydatków poniesionych na nie za wydatki na cele rehabilitacyjne - znaczenie tylko o tyle, o ile u podstaw takiej adaptacji lub wyposażenia leżą potrzeby wynikające z niepełnosprawności podatnika lub osoby pozostającej na jego utrzymaniu. Za trafny uznać należy pogląd wyrażony w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że wydatek związany z zastąpieniem ogrzewania piecowego ogrzewaniem centralnym gazowym jest wydatkiem poniesionym na modernizację mieszkania, czyli na jego unowocześnienie, przy czym między pojęciem modernizacji a pojęciem adaptacji lub wyposażenia mieszkania nie można stawiać znaku równości.
2016
19
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odliczeń od dochodu z tytułu ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
W związku z powyższym – w niniejszej sprawie – wydatki związane z wymianą okien, które zwiększają dostęp światła dziennego (przy schorzeniu narządu wzroku), bezpieczeństwo (funkcja uchylna ograniczająca ryzyko wypadnięcia) oraz dzięki jednej klamce ułatwiającej otwieranie, stanowią wydatki na przystosowanie mieszkania odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności Wnioskodawczyni. Zatem wydatki związane z wymianą okien i parapetów, jeżeli w rzeczywistości są przystosowane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności Wnioskodawczyni można uznać za wydatki, w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni posiada bowiem orzeczenie o niepełnosprawności oraz wydatki na zakup niniejszych okien i parapetów poniosła z własnych dochodów. Wydatki te podlegać będą zatem odliczeniu od podstawy opodatkowania w zeznaniu o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym, w którym zostały poniesione (tj. 2015 r.). Wysokość odliczenia Wnioskodawczyni winna ustalić na podstawie dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatków. Reasumując – w ramach ulgi rehabilitacyjnej Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup i montaż okien z PCV, jednoskrzydłowych z funkcją uchylną wraz z parapetami. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2016
16
cze

Istota:
Odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku poniesionego na wymianę zużytych części endoprotezy.
Fragment:
Ww. wydatek został poniesiony na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, sfinansowany ze środków własnych, nie został w żaden sposób zrefundowany. Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną i posiada Orzeczenie o Znacznym Stopniu Niepełnosprawności. Rozpatrując czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z wymianą zużytych części endoprotezy, podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej należy zauważyć, że w myśl art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, czyli wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych uważa się wydatki poniesione na: zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Odliczeniu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 w związku z ust. 7a pkt 3 ustawy podlegają zatem tylko te przedmioty, które stanowią sprzęty, urządzenia lub narzędzia techniczne, inne niż gospodarstwa domowego, a ponadto wykazują cechy indywidualnego przeznaczenia i są niezbędne w rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub ułatwiają wykonywanie czynności życiowych.
2016
14
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wydatek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.