Wydatek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
gru

Istota:

- możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup zegarków wręczonych pracownikom w związku z jubileuszem 25-lecia istnienia Spółki.

Fragment:

Na możliwość zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychów nie będzie miała wpływ okoliczność, iż wydatki te nie będą stanowiły w Spółce kosztów stricte pracowniczych. Nie jest to bowiem przesłanka pozytywna warunkująca zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych. Wystarczające jest, iż wydatki te ponoszone są wyłącznie w interesie Spółki i związane są z prowadzonym przez nią przedsiębiorstwem generującym przychody. Przedmiotowe wydatki nie zostały też wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT zawierającym katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. W szczególności, wydatki na nabycie zegarków nie będą stanowiły kosztów reprezentacji, o których jest mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Reprezentacja jest bowiem zasadniczo skierowana do otoczenia zewnętrznego Spółki, nie do jej pracowników, a co za tym idzie, przedmiotowym wydatkom na nabycie zegarków nie można przypisać znamion reprezentacji. Uczczenie jubileuszu istnienia Spółki, poprzez wręczenie swoim pracownikom upominków w postaci zegarków, ma na celu pozytywny wpływ na ogólną działalność Spółki (wzmacniając więź Spółki z pracownikami, podkreślając, że należą oni do liczącej się, stabilnej finansowo organizacji, co może być dla nich bodźcem do dalszej efektywnej pracy).

2018
1
gru

Istota:

Prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdem samochodowym.

Fragment:

Przepis ust. 1 tego artykułu wprowadza ogólną zasadę, zgodnie z którą od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi (w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony), przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego. Taka konstrukcja art. 86a ustawy oznacza, że w sytuacji, gdy znajduje zastosowanie szczególne uregulowanie zawarte w jego ust. 1, wówczas podatnik może skorzystać jedynie z ograniczonego prawa do odliczenia podatku naliczonego (w 50%). Jeżeli jednak przepis art. 86a ust. 1 ustawy nie znajduje zastosowania, wówczas stosuje się ogólne uregulowania dotyczące odliczania podatku, zawarte w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast w art. 86a ust. 2 ustawy podano katalog wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Są to wydatki związane m.in. z nabyciem tych pojazdów, nabyciem paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do ich napędu, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub ich używaniem. Aby dany wydatek mógł być uznany za uprawniający do odliczenia podatku naliczonego, musi dotyczyć pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej podatnika.

2018
28
lis

Istota:

Możliwość uwzględnienia poniesionych wydatków na nabycie gruntu oraz na zaliczkę na poczet materiałów budowlanych za wydatki na własne cele mieszkaniowe

Fragment:

Również w przypadku poniesionych przez Wnioskodawców wydatków na nabycie działek nr 336/10 i nr 336/13 związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego dotyczącego zakupu ww. działek stwierdzić należy, że za wydatki przeznaczone na własny cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą zostać uznane jedynie te kwoty sporządzenia aktu notarialnego, które dotyczą wyłącznie zakupu tej części gruntu, która związana będzie z celami mieszkaniowymi Wnioskodawców. Wydatki te należy zatem rozliczyć proporcjonalnie. Odnosząc się natomiast do wydatku na zapłatę zaliczki z tytułu zawartej umowy o roboty budowlane na poczet materiałów budowlanych, który został poniesiony w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego z wydzieloną częścią usługową należy przeanalizować, czy wydatek ten będzie mógł być uwzględniony przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania jako wydatek poniesiony na budowę własnego budynku mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się m.in. wydatki na budowę własnego budynku mieszkalnego bądź jego części. Zastrzec należy (...)

2018
25
paź

Istota:

Ustalenie, czy do wydatków poniesionych na wynagrodzenie dla podmiotów powiązanych za korzystanie ze znaku towarowego będzie miał zastosowanie art. 15e ust. 11 pkt 1 updop co oznacza, że wydatki te nie będą podlegały limitowaniu wynikającemu z przepisów art. 15e ust. 1 i ust. 12 tej ustawy z uwagi na to, że usługi są bezpośrednio związane z wytworzeniem produktu

Fragment:

Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik), jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona, pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów, został właściwie udokumentowany, nie może znajdować się w grupie wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu enumeratywnie wymienionych w stosownych przepisach updop, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

2018
20
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków mieszanych na Rynku oraz od wydatków ponoszonych na rewitalizację Rynku w oparciu o prewspółczynnik.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT w oparciu o prewspółczynnik według metody rekomendowanej od wydatków mieszanych na Rynku oraz od wydatków na rewitalizację Rynku wskazanych w opisie sprawy. Z opisu sprawy przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że Gmina wykorzystuje wydatki mieszane na Rynku oraz wydatki na rewitalizację Rynku do działalności gospodarczej opodatkowanej VAT (świadczenia usług: postoju pojazdów w Rynku stanowiącym plac/drogę wewnętrzną, dzierżawy powierzchni użytkowych na rzecz właścicieli lub dzierżawców lokali użytkowych, dzierżawy powierzchni użytkowych, wstępu do toalety publicznej zlokalizowanej w podziemiach Rynku), a także do celów innych niż działalność gospodarcza, czyli do wykonywania nieodpłatnie zadań własnych Gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym. Z uwagi na treść przepisów ustawy należy zauważyć, że obowiązkiem Wnioskodawcy w pierwszej kolejności, jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju działalności, z którym wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Należy ponownie wskazać, że jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi.

2018
29
wrz

Istota:

Czy na gruncie zmian w PDOP wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2018 roku Spółka postępuje prawidłowo, alokując Wydatki akwizycyjne jako koszty pośrednie związane z innym źródłem przychodów?

Fragment:

Użycie przez ustawodawcę określenia „ wydatki na nabycie ” oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów – ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji – zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcji, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów lub akcji nie byłoby możliwe. Takimi wydatkami są np. cena zakupu udziałów (akcji), opłaty notarialne, prowizja biura maklerskiego, podatek od czynności cywilnoprawnych, związane z ich zakupem. Zatem, zasada ta nie odnosi się do innych wydatków, które nie były wydatkami na nabycie udziałów/akcji. Zatem, przez wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 updop, należy rozumieć wydatki, których poniesienie jest integralnie powiązane z nabyciem udziałów/akcji, tj. wydatki dokonane przez podatnika, bezpośrednio związane z nabyciem udziałów/akcji bez których poniesienia nie byłoby możliwe skuteczne nabycie udziałów/akcji. Tym samym Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował Wydatki akwizycyjne do kosztów „ pośrednich ”, gdyż nie mają one bezpośredniego związku z uzyskaniem przez Spółkę konkretnych przychodów. W opinii Wnioskodawcy, skoro Wydatki akwizycyjne nie stanowią kosztów bezpośrednio związanych z przychodami ze sprzedaży udziałów/akcji, to zasadnym jest zakwalifikowanie ich do kosztów uzyskania przychodów w innym źródle przychodów, który obejmuje przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa (sprzedaż produktów rafineryjnych).

2018
23
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę w ramach płatności częściowych stanowią wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia SSE w momencie ich zapłaty (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w ramach płatności częściowych stanowią wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia SSE w momencie ich zapłaty? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, poniesione przez niego wydatki z tytułu płatności częściowych stanowią wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia SSE w momencie ich zapłaty. Dla uwzględnienia wydatku w puli wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w rozumieniu Rozporządzenia SSE wydatek taki musi zostać faktycznie zrealizowany, tj. definitywnie poniesiony. Nie jest wystarczające dokonanie deklaracji o zamiarze jego poniesienia, czy też zobowiązanie się do jego poniesienia w przyszłości. W konsekwencji, nie jest wystarczające jedynie zarachowanie wydatku bez jego faktycznego poniesienia. Momentem poniesienia kosztów inwestycji jest bowiem chwila zapłaty (zgodnie z zasadą kasową). W odniesieniu do płatności częściowych objętych niniejszym wnioskiem element faktycznego poniesienia wydatku został spełniony. W przeciwieństwie bowiem do płatności o charakterze zaliczkowym, które stanowią kwoty wpłacane na poczet przyszłych zobowiązań, płatności częściowe uiszczane przez Spółkę miały charakter definitywnie poniesionych wydatków.

2018
22
wrz

Istota:

Ustalenie, czy:- wydatki poniesione na zakup części zamiennych, Spółka może, zgodnie z art. 15 ust. 4d zd. 1 ustawy o CIT, zaliczać do kosztów jako koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, tj. w dniu poniesienia kosztu, określonego zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT,
- za dzień poniesienia kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, Spółka ma prawo uznać dzień, w którym zaliczyła ona wydatek do kosztów księgowych zgodnie z ww. zasadami.

Fragment:

(...) wydatki na części zamienne, zakumulowane w systemie magazynowym (dotychczas nie wydane do montażu), a niezaliczone do kosztów, zostały częściowo zaliczone w ciężar wyniku finansowego Spółki za 2017 r. z dniem 31 grudnia 2017 r. Ad. 1. Biorąc pod uwagę powyższe, wydatki poniesione na zakup części zamiennych, Spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami zgodnie z art. 15 ust. 4d updop. W sytuacji, gdy nie jest możliwe określenie, czy i kiedy (jeśli w ogóle to nastąpi) oraz w jaki sposób (i jak długo) dana część zamienna zostanie zainstalowana we własnym środku trwałym nie można w żaden sposób ustalić czy wydatek na zakup konkretnej części zamiennej dotyczy jednego czy większej liczby lat podatkowych. Z tego powodu, niemożliwe jest zastosowanie metody proporcjonalnego rozliczenia opisanych wydatków w dwóch albo większej liczbie lat podatkowych. Zatem, przedmiotowe wydatki, zgodnie z art. 15 ust. 4d zd. 1 udpop, należy rozliczyć w dacie poniesienia kosztu, zgodnie z cytowanym powyżej art. 15 ust. 4e updop. Ad. 2. Warunkiem formalnym uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów jest jego właściwe udokumentowanie.

2018
21
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków opisanych we wniosku jako A i B.

Fragment:

(...) wydatków związanych z działalnością Zakładu (w tym wydatków na budowę i modernizację Infrastruktur, wykorzystywanej przez Zakładu), które to wydatki są/będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz niepodlegającymi ustawie, Gmina powinna stosować „ sposób określenia proporcji ”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy, przy uwzględnieniu § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r., wyliczony odrębnie dla ww. jednostki organizacyjnej Gminy, tj. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej”; z dnia 11 maja 2018 r. o sygn. 0115-KDIT1-2.4012.180.2018.1.EK, w której Dyrektor KIS w pełni podzielił następujące stanowisko Gminy: „ W ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy Gmina ponosi/poniesie wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące dotyczące Inwestycji, które są/zostaną przekazane na rzecz Zakładu, Wnioskodawca dokonując odliczenia VAT od tego typu wydatków powinien zastosować pre-współczynnik jednostki organizacyjnej Gminy, której są/zostaną przekazane Inwestycje (która zarządza/będzie zarządzała tymi Inwestycjami), tj. pre współczynnik Zakładu ”; z dnia 9 maja 2018 r. o sygn. 0112-KDIL1-1.4012.187.2018.1.SJ, (...)

2018
9
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem.

Fragment:

Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa placu zabaw (...) ”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działał jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją ww. projektu nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Z powyższych względów, w oparciu o przepisy podatku od towarów i usług, Wnioskodawca nie będzie mógł również odzyskać podatku VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.