Wydatek | Interpretacje podatkowe

Wydatek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego na fakturach dokumentujących raty leasingowe oraz wydatki eksploatacyjne związane z pojazdem samochodowym
Fragment:
Faktury dokumentujące wydatki poniesione na leasing operacyjny, paliwo i wydatki eksploatacyjne będą wystawiane na firmę tzn. zawierać będą nazwę firmy Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do pełnego odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących opłaty leasingowe, w tym ratę wstępną oraz ratę wykupową, oraz w fakturach dokumentujących wydatki eksploatacyjne związane z tym pojazdem takie jak np. wydatki na paliwo, naprawy i części do ww. pojazdu? Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, przysługiwać mu będzie prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach związanych z zakupem paliwa oraz eksploatacją pojazdu, a także z tytułu wydatków na leasing operacyjny tegoż pojazdu. Kwestię prawa do odliczania podatku VAT w związku z wydatkami na używanie samochodów osobowych do celów prowadzonej działalności gospodarczej reguluje art. 86, który stanowi: Art. 86a. ust. 1 W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku: wynikającej z faktury (...)
2017
24
lut

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Bank z własnych środków w celu doprowadzenia do realizacji zawartych umów kredytów mieszkaniowych w ramach programu MdM, w wysokości równowartości finansowego wsparcia
Fragment:
Bliżej zasadę tę opisuje wyrok NSA z dnia 16.10.2012r. sygn. akt II FSK 430/11, w którym stwierdzono: ”zwrot „ w celu ” oznacza, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną działalnością podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo-skutkowym. Poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów. Wydatek należy oceniać mając na uwadze racjonalność określonego działania dla osiągnięcia przychodu. Poniesienie wydatku musi zatem być powiązane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, ukierunkowaną na uzyskanie przychodów; wydatek powinien, przynajmniej potencjalnie, wpływać na wielkość uzyskiwanych lub spodziewanych przychodów z tej działalności. Kosztowa kwalifikacja konkretnego wydatku u konkretnego podatnika musi więc uwzględniać charakter i profil prowadzonej działalności gospodarczej oraz ekonomiczną racjonalność poniesionego wydatku”. Na wstępie należy zauważyć, że dofinansowanie w ramach programu MdM, nigdy nie miało swego źródła w środkach banków, gdyż było realizowane przez BGK. Banki były jedynie „ pośrednikiem ” w przekazywaniu tych środków do zbywcy mieszkania. Kwota dofinansowania nie zwiększała kwoty udzielonych przez banki kredytów i nie podlegała zwrotowi. W ocenie organu, opisanego wydatku z tytułu zrekompensowania Klientowi braku dofinansowania z BGK w ramach programu MdM nie można uznać za poniesiony w celu uzyskania przychodów, w tym – jak tłumaczy Wnioskodawca – w postaci odsetek oraz prowizji bankowych od udzielonego kredytu.
2017
22
lut

Istota:
W zakresie uznania wydatków sfinansowanych z dotacji o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 52 updop, w całości za wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu
Fragment:
Ze środków tych Wnioskodawca finansuje rożnego rodzaju wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. zaliczenia wydatków sfinansowanych z ww. środków finansowych, w całości do wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu. Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego opisu sprawy stwierdzić należy, że wydatki sfinansowane ze środków finansowych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 updop, nie mogą być uznane za koszty uzyskania niezależnie od tego czy wydatki te związane były z przychodami opodatkowanymi czy też zwolnionymi z opodatkowania. Zatem skoro powyższe wydatki nie mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodu, to nie stosuje się do nich proporcji o której mowa w art. 15 ust. 2 i 2a updop, bowiem dotyczy ona wyłącznie tych wydatków, które stanowią koszty uzyskania przychodów i jednocześnie nie można ich w całości przyporządkować do źródeł z których dochód podlega opodatkowaniu, lub innych źródeł. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uznania wydatków sfinansowanych z ww. środków finansowych jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 updop, do których nie stosuje się proporcji o której mowa w art. 15 ust. 2 i 2a updop - jest prawidłowe.
2017
22
lut

Istota:
Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszanych typu I, wydatków mieszanych typu II oraz wydatków mieszanych typu III.
Fragment:
Organ informuje, że okoliczność podaną przez Wnioskodawcę, że wydatki oznaczone w opisie sprawy jako: „ wydatki mieszane typu I ” dotyczą wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT, niekorzystającymi ze zwolnienia od VAT oraz czynnościami poza działalnością gospodarczą (zdarzenia spoza VAT), „ wydatki mieszane typu II ” dotyczą wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, czynnościami zwolnionymi od podatku VAT oraz czynnościami poza działalnością gospodarczą (zdarzenia spoza VAT), „ wydatki mieszane typu III ” dotyczą wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT oraz czynnościami zwolnionymi od podatku VAT przyjęto jako element opisu sprawy. Tym samym tut. Organ nie dokonywał oceny prawidłowości przyporządkowania przez Wnioskodawcę przedmiotowych wydatków oznaczonych jako: „ wydatki mieszane typu I ” do wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT, niekorzystającymi ze zwolnienia od VAT oraz czynnościami poza działalnością gospodarczą (zdarzenia spoza VAT), „ wydatki mieszane typu II ” do wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, czynnościami zwolnionymi od podatku VAT oraz czynnościami poza działalnością gospodarczą (zdarzenia spoza VAT), „ wydatki mieszane typu III ” do wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT oraz czynnościami zwolnionymi od podatku VAT.
2017
7
lut

Istota:
W zakresie możliwości możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup pakietów medycznych, w części dotyczącej dobrowolnych świadczeń medycznych dla członków rodziny pracownika
Fragment:
Biorąc pod uwagę wskazany powyżej przepis warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących warunków: został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik), jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie zostałała podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona, pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów, został właściwie udokumentowany, nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Przedmiotowe wydatki ponoszone przez Spółkę nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy CIT. W ocenie Wnioskodawcy ponoszone wydatki tytułem opieki zdrowotnej dotyczące zarówno profilaktyki pracowników, jak i ich rodzin są rodzajem świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika.
2017
4
lut

Istota:
W zakresie prawidłowości przedstawionego sposobu alokokacji wydatków
Fragment:
(...) wydatku z funkcjonowaniem określonego MPK (w sytuacji, gdy wydatek jest związany z działalnością więcej niż jednego MPK, powiązanie danego wydatku z MPK, następuje przy zastosowaniu m.in. tzw. kluczy alokacji, które zdaniem Wnioskodawcy najdokładniej i możliwie precyzyjnie odzwierciedlają powiązanie zakupu z poszczególnymi MPK). Sposób dokonywania alokacji wydatków do danej sfery aktywności podatnika nie został wprost określony w ustawie o VAT. Ustawa o VAT nakazuje podatnikom jedynie dokonywanie w pierwszej kolejności alokacji bezpośredniej danego wydatku do konkretnego rodzaju działalności podatnika, jeżeli taka alokacja jest możliwa. Niezależnie jednak od powyższego, metodologia dokonywania alokacji wydatków do danego typu działalności podatnika powinna maksymalnie dokładnie odzwierciedlać charakter i przeznaczenie takich wydatków. Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiony powyżej sposób określania prawa Wnioskodawcy do odliczania podatku VAT naliczonego - opierający się na alokacji danego wydatku (podatku VAT naliczonego) do MPK (przy ewentualnym zastosowaniu odpowiednich kluczy alokacji), gdy nie jest możliwa jednoznaczna alokacja wydatku wyłącznie do działalności uprawniającej do odliczenia podatku VAT naliczonego bądź sprzedaży nieuprawniającej do takiego odliczenia - należy uznać za metodę gwarantującą najwłaściwsze przyporządkowanie wydatku do danego rodzaju działalności prowadzonej przez Wnioskodawcy.
2017
1
lut

Istota:
W zakresie prawid3owooci przedstawionego sposobu alokacji wydatków
Fragment:
(...) wydatku z funkcjonowaniem okreolonego MPK (w sytuacji, gdy wydatek jest zwi1zany z dzia3alnooci1 wiecej ni? jednego MPK, powi1zanie danego wydatku z MPK, nastepuje przy zastosowaniu m.in. tzw. kluczy alokacji, które zdaniem Wnioskodawcy najdok3adniej i mo?liwie precyzyjnie odzwierciedlaj1 powi1zanie zakupu z poszczególnymi MPK). Sposób dokonywania alokacji wydatków do danej sfery aktywnooci podatnika nie zosta3 wprost okreolony w ustawie o VAT. Ustawa o VAT nakazuje podatnikom jedynie dokonywanie w pierwszej kolejnooci alokacji bezpooredniej danego wydatku do konkretnego rodzaju dzia3alnooci podatnika, je?eli taka alokacja jest mo?liwa. Niezale?nie jednak od powy?szego, metodologia dokonywania alokacji wydatków do danego typu dzia3alnooci podatnika powinna maksymalnie dok3adnie odzwierciedlaa charakter i przeznaczenie takich wydatków. Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiony powy?ej sposób okreolania prawa Wnioskodawcy do odliczania podatku VAT naliczonego - opieraj1cy sie na alokacji danego wydatku (podatku VAT naliczonego) do MPK (przy ewentualnym zastosowaniu odpowiednich kluczy alokacji), gdy nie jest mo?liwa jednoznaczna alokacja wydatku wy31cznie do dzia3alnooci uprawniaj1cej do odliczenia podatku VAT naliczonego b1dY sprzeda?y nieuprawniaj1cej do takiego odliczenia - nale?y uznaa za metode gwarantuj1c1 najw3aociwsze przyporz1dkowanie wydatku do danego rodzaju dzia3alnooci prowadzonej przez Wnioskodawcy.
2017
27
sty

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej całości odpisów amortyzacyjnych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem wskazanego we wniosku budynku
Fragment:
Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu, bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zauważyć przy tym należy, iż konieczność poniesienia danego wydatku nie może wynikać z zaniedbań, braku nadzoru lub sprzecznych z prawem działań podatnika. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, które przesądzałyby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów każdy wydatek wymaga indywidualnej oceny, czy pozostaje on nie tylko w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ale również, czy nie stanowi wydatku przeznaczonego w głównej mierze na potrzeby osobiste podatnika lub osób trzecich. W przypadku zatem, gdy nieruchomość służy celom prowadzonej działalności gospodarczej, co do zasady, nie ma przeszkód do zaliczenia wydatków z nią związanych do kosztów uzyskania przychodów, w części wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
2017
11
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszanych typu I, wydatków mieszanych typu II oraz wydatków mieszanych typu III.
Fragment:
W tym celu, Gmina dokonuje bezpośredniego przyporządkowania kwot podatku naliczonego do wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT i odlicza podatek w całości. W przypadku wydatków, które są związane bezpośrednio i wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z VAT (określonymi powyżej jako B) oraz ze zdarzeniami spoza zakresu VAT (określonymi powyżej jako C i D), podatek naliczony nie jest odliczany przez Gminę w ogóle. Niemniej jednak Gmina ponosi również szereg wydatków, których nie jest w stanie przyporządkować bezpośrednio i wyłącznie do wskazanych powyżej kategorii A, B, C i D (dalej: wydatki mieszane). Ponoszone wydatki mieszane Gmina jest w stanie jednakże podzielić na następujące trzy kategorie. Gminne wydatki mieszane typu I Pierwsza kategoria to wydatki związane jednocześnie z czynnościami opodatkowanymi VAT, niekorzystającymi ze zwolnienia z VAT – określonymi powyżej jako A oraz zdarzeniami spoza zakresu VAT – określonymi powyżej jako C i D (dalej: wydatki mieszane typu I). Są to wydatki związane ze stanowiącą własność Gminy infrastrukturą wykorzystywaną przez Gminę jednocześnie do czynności niepodlegających regulacjom ustawy o VAT oraz czynności opodatkowanych VAT, w szczególności z budynkami świetlic wiejskich.
2017
4
sty

Istota:
Czy Spółka jest uprawniona do uznania całej kwoty wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wydatków, przedstawionych w punktach a) oraz b), za wydatki kwalifikowane w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o SPW z uwzględnieniem art. 12 ust. 1 ustawy o SPW?
Fragment:
Należy mieć przy tym na względzie, że zgodnie z intencją ustawodawcy przedstawioną w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o SPW „ W art. 11 ust. 3 zawarto przykładowy, otwarty katalog wydatków kwalifikowanych w podziale na poszczególne kategorie. Wskazać należy, że katalog wydatków kwalifikowanych jest katalogiem o charakterze otwartym i zawiera najważniejsze pozycje wydatków podlegających zaliczeniu. Jest więc jedynie wytyczną przy stosowaniu zasady ogólnej, definiującej istotę wydatków kwalifikowanych ”. Biorąc zatem pod uwagę charakter wymienionego w art. 11 ust. 3 ustawy o SPW katalogu wydatków kwalifikowanych, należy uznać, że również inne niż wskazane w nim bezpośrednio wydatki, poniesione przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia tych przychodów w odniesieniu do działalności wydobywczej węglowodorów, niezwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o SPW, mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowane. Ponadto zgodnie z ustawą podatnik ma prawo do uznania za wydatki kwalifikowane wydatków jedynie częściowo związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów. Jeśli określenie wysokości takiego wydatku (podatku dochodowego, zakupionych środków trwałych, elementów wyposażenia lub usługi, wynagrodzeń, itd.) nie (...)
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wydatek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.