Wydatek | Interpretacje podatkowe

Wydatek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odliczanie podatku VAT od wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących poniesionych przez Gminę na Inwestycje, które zostaną przekazane jednostkom budżetowym, przy zastosowaniu sposobu określania proporcji.
Fragment:
Gmina ponosi liczne wydatki inwestycyjne dotyczące Inwestycji (dalej: „ wydatki inwestycyjne ”). Mogą się zdarzyć również sytuacje, gdy Gmina będzie ponosić również wydatki bieżące związane z utrzymaniem Inwestycji powstałe po oddaniu ich do użytkowania, np. w przypadku konieczności dokonania remontu po zakończeniu realizacji procesu inwestycyjnego. W związku z tym złożony wniosek będzie dotyczył również takich wydatków związanych z Inwestycją, które nie stanowią wydatków inwestycyjnych, a które poniosła Gmina po oddaniu do użytkowania Inwestycji (dalej: „ wydatki bieżące ”). Jednostki organizacyjne wykorzystują Inwestycje zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej (czynności opodatkowanych i zwolnionych z VAT), jak i do działalności innej niż gospodarcza (poza VAT). Jednocześnie, Gmina stoi na stanowisku, że nie ma możliwości bezpośredniego przyporządkowania tego typu wydatków do konkretnego rodzaju działalności (opodatkowanej VAT, zwolnionej z VAT lub niepodlegającej VAT). W oparciu o art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.
2017
12
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszanych typu I, wydatków mieszanych typu II oraz wydatków mieszanych typu III.
Fragment:
Niemniej jednak Gmina ponosi również szereg wydatków, których nie jest w stanie przyporządkować bezpośrednio i wyłącznie do wskazanych powyżej kategorii A, B, C i D (dalej: wydatki mieszane). Ponoszone wydatki mieszane Gmina jest w stanie jednakże podzielić na następujące dwie kategorie. Gminne wydatki mieszane typu I. Są to wydatki związane jednocześnie z czynnościami opodatkowanymi VAT, niekorzystającymi ze zwolnienia od VAT (wymienionymi powyżej jako A) oraz zdarzeniami spoza zakresu VAT (wymienionymi powyżej jako C i D) (dalej: wydatki mieszane typu I). Mogą być to między innymi inwestycyjne i bieżące wydatki związane ze stanowiącą własność Gminy infrastrukturą wykorzystywaną przez Gminę jednocześnie do czynności niepodlegających ustawie o VAT oraz czynności opodatkowanych VAT, jak np. niektóre wydatki dotyczące obiektu powstałego w ramach realizacji inwestycji pn. „ (...) ” (dalej: Y), tj. w szczególności wydatki dotyczące monitoringu całego obiektu, których Gmina nie jest w stanie przyporządkować do poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności. Gmina zamierza bowiem wykorzystywać ów obiekt zarówno do czynności opodatkowanych VAT (odpłatne udostępnianie rowerów ze stacji rowerowej funkcjonującej w ramach obiektu Y) oraz czynności niepodlegających ustawie o VAT (nieodpłatne udostępnianie parkingu).
2017
23
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszanych typu I, wydatków mieszanych typu II oraz wydatków mieszanych typu III.
Fragment:
W tym celu, Gmina dokonuje bezpośredniego przyporządkowania kwot podatku naliczonego do wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT i odlicza podatek w całości. W przypadku wydatków, które są związane bezpośrednio i wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z VAT (wymienionymi powyżej jako B) oraz ze zdarzeniami spoza zakresu VAT (wymienionymi powyżej jako C i D), podatek naliczony nie jest odliczany przez Gminę w ogóle. Niemniej jednak Gmina ponosi również szereg wydatków, których nie jest w stanie przyporządkować bezpośrednio i wyłącznie do wskazanych powyżej kategorii A, B, C i D (dalej: wydatki mieszane). Ponoszone wydatki mieszane Gmina jest w stanie jednakże podzielić na następujące dwie kategorie. Gminne wydatki mieszane typu I Są to wydatki związane jednocześnie z czynnościami opodatkowanymi VAT, niekorzystającymi ze zwolnienia z VAT (wymienionymi powyżej jako A) oraz zdarzeniami spoza zakresu VAT (wymienionymi powyżej jako C i D) (dalej: wydatki mieszane typu I). Mogą być to przykładowo wydatki związane ze stanowiącą własność Gminy infrastrukturą wykorzystywaną przez Gminę jednocześnie do czynności niepodlegających ustawie o VAT oraz czynności opodatkowanych VAT. Gmina wskazuje, że obiekty takie mogą być zasadniczo ogólnodostępne dla lokalnej społeczności, lecz w zależności od zapotrzebowania mogą być również odpłatnie udostępniane na rzecz zainteresowanych podmiotów zewnętrznych (np. na cele organizacji imprez okolicznościowych).
2017
21
wrz

Istota:
Koszty podatkowe związane z transakcją nabycia sieci sklepów
Fragment:
Przechodząc do odpowiedzi na pytanie nr 2 wniosku, mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności wskazać należy, ze Wnioskodawca ponosi wydatki, które obciążają, co do zasady rachunek Zbywcy. Nie są to bowiem zobowiązania Spółki, ale są to należności, za których uregulowanie odpowiedzialny jest Zbywca, czyli inny podmiot niż ponoszący wydatek. W kontekście powyższych rozważań, stwierdzić należy, że wydatki wskazane przez Spółkę spełniają dwa kryteria kosztów podatkowych tzn. są poniesione przez podatnika oraz nie mieszczą się w katalogu wyłączeń zawartym w przepisie art. 16 ust. 1 updop. Dla kwalifikacji prawnej takich wydatków kluczowe znaczenie ma zatem ocena, czy są one poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Wyrażenie „ w celu osiągnięcia przychodu ” zawarte w przepisie art. 15 ust. 1 ww. ustawy oznacza, że nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika w związku z prowadzoną działalnością, podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.
2017
15
wrz

Istota:
Czy wydatki inwestycyjne w wysokości przekraczającej minimalny poziom wynikający z Zezwolenia, w tym wydatki ponoszone po dniu określonym w Zezwoleniu jako termin poniesienia wydatków w kwocie przewyższającej 30.533.000,00 PLN (tj. po dniu 31 grudnia 2006 r.), spełniające definicję wydatków inwestycyjnych określoną w § 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie SSE w treści obowiązującej na dzień uzyskania przez Spółkę Zezwolenia – stanowią wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną, a w konsekwencji powinny zostać uwzględnione w kalkulacji przysługującego Spółce zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Czy wydatki inwestycyjne w wysokości przekraczającej minimalny poziom wynikający z Zezwolenia, w tym wydatki ponoszone po dniu określonym w Zezwoleniu jako termin poniesienia wydatków w kwocie przewyższającej 30.533.000,00 PLN (tj. po dniu 31 grudnia 2006 r.), spełniające definicję wydatków inwestycyjnych określoną w § 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie SSE w treści obowiązującej na dzień uzyskania przez Spółkę Zezwolenia – stanowią wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną, a w konsekwencji powinny zostać uwzględnione w kalkulacji przysługującego Spółce zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki spełniające definicję wydatków inwestycyjnych określoną w § 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie (...) SSE, które: przewyższają minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, zostały poniesione po dniu określonym w Zezwoleniu jako termin poniesienia wydatków w kwocie przewyższającej 30.533.000,00 PLN stanowią wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną i tym samym, powinny zostać uwzględnione w kalkulacji przysługującego Spółce zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. 1.
2017
12
wrz

Istota:
Czy odszkodowanie można zaliczyć do kosztów podatkowych?
Fragment:
Z powyższego jasno zatem wynika, że działanie polegające na ograniczeniu wydatków Spółki i ograniczeniu dalszych strat nie stanowi wystarczającej podstawy do uznania, iż mamy do czynienia z zabezpieczeniem źródła przychodów. Należy przy tym podkreślić, iż organ nie kwestionuje sensu ekonomicznego poniesionego wydatku, czy też racjonalności podejmowanych przez przedsiębiorcę decyzji gospodarczych i ich efektywności, bada natomiast celowość wydatku w granicach wyznaczonych przez art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. czy konkretny wydatek został poniesiony w związku dążeniem do osiągnięcia przychodu (zachowania lub zabezpieczenia jego źródła). Mając powyższe na uwadze, wydatki na rozwiązanie umowy najmu są poniesione w celu wycofania się Spółki z zawartej umowy i jako nie spełniające przesłanek wymienionych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Bez znaczenia w rozpoznawanej sprawie pozostaje zatem fakt, braku podlegania przedmiotowych wydatków pod normę prawną zawartą w art. 16 ust. 1 pkt 22 updop. Dodatkowo podnieść należy, iż w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca poniósł ryzyko gospodarcze decydując się na zawarcie takiej umowy, której zapisy (w świetle cywilistycznej zasady swobody umów) określały okres na jaki umowa została zawarta.
2017
12
wrz

Istota:
Czy za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w postaci zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.; dalej: „UPDOP”), Spółka może uznać wszystkie poniesione w trakcie obowiązywania Zezwolenia wydatki inwestycyjne, również poniesione po dniu 31 marca 2013 r., i w wysokości przekraczającej kwotę wskazaną w Zezwoleniu, jeżeli wydatki te spełniają definicję wydatków kwalifikowanych w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. nr 226, poz. 2286 ze zm.; dalej: „Rozporządzenie”)?
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.; dalej: „ UPDOP ”), Spółka może uznać wszystkie poniesione w trakcie obowiązywania Zezwolenia wydatki inwestycyjne, również poniesione po dniu 31 marca 2013 r., i w wysokości przekraczającej kwotę wskazaną w Zezwoleniu, jeżeli wydatki te spełniają definicję wydatków kwalifikowanych w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. nr 226, poz. 2286 ze zm.; dalej: „ Rozporządzenie ”)? Zdaniem Wnioskodawcy, za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w postaci zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, Spółka może uznać wszystkie wydatki inwestycyjne faktycznie poniesione przez Spółkę w związku z realizacją inwestycji na terenie Strefy w całym okresie obowiązywania Zezwolenia, spełniające definicję wydatków kwalifikowanych w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia, również te poniesione po dniu 31 marca 2013 r., i w wysokości przekraczającej minimalną wielkość nakładów inwestycyjnych określonych w Zezwoleniu. Uzasadnienie stanowiska Zdaniem Wnioskodawcy, dla celu obliczenia wielkości dostępnej pomocy publicznej uwzględnić należy całkowitą wartość wydatków inwestycyjnych związanych z projektem będącym podstawą do wydania Zezwolenia i spełniających jednocześnie definicję kosztu kwalifikowanego poniesionych począwszy od dnia wydania Zezwolenia w całym okresie jego ważności, a więc także w części, która przewyższa minimalną wielkość wydatków inwestycyjnych określoną w jego treści.
2017
31
sie

Istota:
Czy obowiązek ponoszenia wydatków kwalifikowanych w postaci kosztów najmu w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia (tj. Wydatków Bieżących) od dnia 1 stycznia 2019 r., pozostanie bez wpływu na prawo Spółki do rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia z opodatkowania CIT, tj. Spółka będzie miała prawo do rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia z opodatkowania CIT począwszy od dnia następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały Wydatki Inwestycyjne i osiągnięty został poziom zatrudnienia określone w Zezwoleniu, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej?
Czy wydatki kwalifikowane w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia, ponoszone przez Spółkę od dnia 1 stycznia 2019 r. (tj. Wydatki Bieżące), Spółka ma prawo uwzględniać przy kalkulacji limitu dostępnej pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego w ramach Zezwolenia?
Fragment:
Wydatek ten nie jest bowiem kosztem inwestycji (tj. warunkującym możliwość rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z Zezwoleniem), a wydatkiem ponoszonym na bieżąco w czasie trwania Zezwolenia. Powyższe potwierdzać będzie w szczególności treść Zezwolenia po jego zmianie, zgodnie z którą wydatki kwalifikujące dzielą się na Wydatki Inwestycyjne oraz Wydatki Bieżące. Uzależnienie momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia z opodatkowania CIT dochodu uzyskiwanego z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE w oparciu o uzyskane Zezwolenie po poniesieniu Wydatków Bieżących, prowadziłoby do kuriozalnej sytuacji, w której podatnik mimo poniesienia Wydatków Inwestycyjnych, osiągnięcia wymaganego poziomu zatrudnienia, tj. w konsekwencji pomimo zakończenia inwestycji, nie nabędzie prawa do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania CIT. Co więcej, nie nabędzie on tego prawa nigdy, bowiem wydatki w postaci czynszu najmu (co wynika z ich natury) są ponoszone na bieżąco w całym okresie obowiązywania Zezwolenia, aż do momentu jego wygaśnięcia. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, ponoszenie wydatków kwalifikowanych w postaci czynszu najmu od 1 stycznia 2019 r. (tj. Wydatków Bieżących) wpływa wyłącznie na wysokość dostępnej pomocy publicznej. Wydatki te bowiem zgodnie z treścią Rozporządzenia oraz na podstawie Zezwolenia stanowią koszty kwalifikowane, uwzględniane przy obliczaniu kwoty dostępnej pomocy publicznej (limitu zwolnienia podatkowego), z zastrzeżeniem limitu dostępnej pomocy publicznej określonego w Zezwoleniu.
2017
26
sie

Istota:
W zakresie momentu poniesienia wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w postaci zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.
Fragment:
II FSK 2051/10). „ Z tego punktu widzenia za definitywny uznać trzeba nie tylko koszt/wydatek już zapłacony, lecz także zaksięgowany na podstawie np. faktury. Ten drugi koszt/wydatek różni się od pierwszego jedynie tym, że nie jest jeszcze wymagalny, ale nie pozbawia go to cechy definitywności i przez to nie odpada ratio legis uznania go za kwalifikowany wydatek inwestycyjny ” (tak wyrok WSA w Warszawie z 23.01.2013r. III SA/Wa 1641/l2). Podobnie wypowiedział się WSA w Rzeszowie w wyroku z 1l.10.2012r. I SA/Rz 684/l2 oraz WSA we Wrocławiu w wyroku z 29.08.201 2r. I SA/Wr 616/12. W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawców. Dodatkowo należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie wydania pierwotnej interpretacji, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2014 sygn. Akt III SA/Wa 2941/13 (i orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2017 r. sygn. akt II FSK 118/15).
2017
18
sie

Istota:
Wydatek, poniesiony przez Wnioskodawczynię na zabieg operacyjny, mimo, że niewątpliwie jest wydatkiem poniesionym w celach przywracających sprawność Wnioskodawczyni – to jednak nie może zostać odliczony przez Wnioskodawczynię od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2016 r. w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
Wydatek ten nie może zostać odliczony zarówno na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również żadnego innego przepisu traktującego o odliczeniu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne lub związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Ww. zabieg – jak wskazano w opisie stanu faktycznego – jest zabiegiem operacyjnym. Nie jest zatem zabiegiem fizykoterapeutycznym, wodoleczniczym, światłoleczniczym, itp. – czyli zabiegiem usprawniającym, który właśnie często przeprowadzany jest po zabiegu operacyjnym. Ustawodawca wyraźnie wskazał jako warunek odliczenia wydatek poniesiony na zabieg rehabilitacyjny. Gdyby jego wolą było, aby każdego rodzaju działania medyczne (w tym operacje) uznać jako podstawę do odliczenia, to zapewne użyłby innego sformułowania. Reasumując wydatek poniesiony przez Wnioskodawczynię na zabieg operacyjny nie może zostać zaliczony do wydatków na cele rehabilitacyjne, o których mowa w powołanym powyżej przepisie i odliczony od dochodu w zeznaniu rocznym za rok w którym Wnioskodawczyni poniosła wydatek. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2017
19
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wydatek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.