Wydatek | Interpretacje podatkowe

Wydatek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej całości odpisów amortyzacyjnych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem wskazanego we wniosku budynku
Fragment:
Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu, bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zauważyć przy tym należy, iż konieczność poniesienia danego wydatku nie może wynikać z zaniedbań, braku nadzoru lub sprzecznych z prawem działań podatnika. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, które przesądzałyby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów każdy wydatek wymaga indywidualnej oceny, czy pozostaje on nie tylko w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ale również, czy nie stanowi wydatku przeznaczonego w głównej mierze na potrzeby osobiste podatnika lub osób trzecich. W przypadku zatem, gdy nieruchomość służy celom prowadzonej działalności gospodarczej, co do zasady, nie ma przeszkód do zaliczenia wydatków z nią związanych do kosztów uzyskania przychodów, w części wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
2017
11
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszanych typu I, wydatków mieszanych typu II oraz wydatków mieszanych typu III.
Fragment:
W tym celu, Gmina dokonuje bezpośredniego przyporządkowania kwot podatku naliczonego do wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT i odlicza podatek w całości. W przypadku wydatków, które są związane bezpośrednio i wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z VAT (określonymi powyżej jako B) oraz ze zdarzeniami spoza zakresu VAT (określonymi powyżej jako C i D), podatek naliczony nie jest odliczany przez Gminę w ogóle. Niemniej jednak Gmina ponosi również szereg wydatków, których nie jest w stanie przyporządkować bezpośrednio i wyłącznie do wskazanych powyżej kategorii A, B, C i D (dalej: wydatki mieszane). Ponoszone wydatki mieszane Gmina jest w stanie jednakże podzielić na następujące trzy kategorie. Gminne wydatki mieszane typu I Pierwsza kategoria to wydatki związane jednocześnie z czynnościami opodatkowanymi VAT, niekorzystającymi ze zwolnienia z VAT – określonymi powyżej jako A oraz zdarzeniami spoza zakresu VAT – określonymi powyżej jako C i D (dalej: wydatki mieszane typu I). Są to wydatki związane ze stanowiącą własność Gminy infrastrukturą wykorzystywaną przez Gminę jednocześnie do czynności niepodlegających regulacjom ustawy o VAT oraz czynności opodatkowanych VAT, w szczególności z budynkami świetlic wiejskich.
2017
4
sty

Istota:
Czy Spółka jest uprawniona do uznania całej kwoty wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wydatków, przedstawionych w punktach a) oraz b), za wydatki kwalifikowane w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o SPW z uwzględnieniem art. 12 ust. 1 ustawy o SPW?
Fragment:
Należy mieć przy tym na względzie, że zgodnie z intencją ustawodawcy przedstawioną w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o SPW „ W art. 11 ust. 3 zawarto przykładowy, otwarty katalog wydatków kwalifikowanych w podziale na poszczególne kategorie. Wskazać należy, że katalog wydatków kwalifikowanych jest katalogiem o charakterze otwartym i zawiera najważniejsze pozycje wydatków podlegających zaliczeniu. Jest więc jedynie wytyczną przy stosowaniu zasady ogólnej, definiującej istotę wydatków kwalifikowanych ”. Biorąc zatem pod uwagę charakter wymienionego w art. 11 ust. 3 ustawy o SPW katalogu wydatków kwalifikowanych, należy uznać, że również inne niż wskazane w nim bezpośrednio wydatki, poniesione przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia tych przychodów w odniesieniu do działalności wydobywczej węglowodorów, niezwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o SPW, mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowane. Ponadto zgodnie z ustawą podatnik ma prawo do uznania za wydatki kwalifikowane wydatków jedynie częściowo związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów. Jeśli określenie wysokości takiego wydatku (podatku dochodowego, zakupionych środków trwałych, elementów wyposażenia lub usługi, wynagrodzeń, itd.) nie (...)
2016
17
gru

Istota:
Czy prawidłowe na gruncie ustawy o SPW będzie podejście, zgodnie z którym Spółka dokona kwalifikacji Wydatków ogólnych zgodnie ze Schematem rozliczenia SPW przy zastosowaniu Proporcji PP?
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę Spółka, zgodnie z art. 16 ust. l ustawy o SPW, od 1 stycznia 2016 r. jest zobowiązana do składania deklaracji o wysokości osiągniętych przychodów i wydatków kwalifikowanych na potrzeby specjalnego podatku węglowodorowego (dalej: „ SPW ”). W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca ponosi wydatki bezpośrednio związane z wydobyciem węglowodorów, jak i wydatki związane bezpośrednio z inną działalnością. Niemniej jednak, część z wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę będzie związana zarówno z działalnością wydobywczą węglowodorów oraz pozostałą działalnością Spółki („ Wydatki ogólne ”), w związku z czym nie będzie możliwe precyzyjne określenie wartości ww. wydatków, która powinna zostać przypisana do działalności wydobywczej węglowodorów oraz ich części poniesionej w związku z pozostałą działalnością Spółki. Do kategorii Wydatków ogólnych należą m.in.: wydatki związane z wynajmem powierzchni biurowych oraz ich utrzymaniem, wynagrodzenia dla pracowników działów administracji oraz pracowników działu księgowego, wynagrodzenia członków zarządu oraz wydatki związane z zakupem wyposażenia biurowego. Wyżej wskazane wartości wydatków określane będą przez Spółkę na podstawie ksiąg rachunkowych Spółki prowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t.
2016
15
gru

Istota:
Dotyczy specjalnego podatku węglowodorowego w zakresie skutków podatkowych połączenia rozliczonego i ujętego w księgach rachunkowych Spółki przejmującej metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44c ustawy o rachunkowości.
Fragment:
Wydatki kwalifikowane w rozumieniu ustawy o SPW Za wydatki kwalifikowane w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o SPW uznaje się wydatki poniesione przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła tych przychodów, w tym wydatki na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, magazynowanie lub dostawę wydobytych węglowodorów oraz zakończenie działalności wydobywczej węglowodorów, niezwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o SPW. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o SPW, jeżeli wydatki kwalifikowane poniesione zostały w naturze, to ich wysokość określa się na podstawie wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie lub wytworzenie składników majątku przekazywanych w celu uregulowania zobowiązań podatnika. Analogicznie, jak w przypadku kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o SPW posługuje się także katalogiem wydatków, które nie mogą zostać uznane za kwalifikowane. Katalog takich wydatków został określony w art. 12 ust. 1 ustawy o SPW. Ponadto, zgodnie z art. 26 ustawy o SPW, podatnicy są uprawnieni do zaliczenia do wydatków kwalifikowanych w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy: wydatków spełniających warunki do uznania ich za wydatki kwalifikowane, poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy w okresie 4 lat kalendarzowych poprzedzających (...)
2016
15
gru

Istota:
Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszanych typu I, wydatków mieszanych typu II oraz wydatków mieszanych typu III.
Fragment:
W tym celu, Gmina dokonuje bezpośredniego przyporządkowania kwot podatku naliczonego do wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT i odlicza podatek w całości. W przypadku wydatków, które są związane bezpośrednio i wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z VAT (wymienionymi powyżej jako B) oraz ze zdarzeniami spoza zakresu VAT (wymienionymi powyżej jako C i D), podatek naliczony nie jest odliczany przez Gminę w ogóle. Niemniej jednak Gmina ponosi również szereg wydatków, których nie jest w stanie przyporządkować bezpośrednio i wyłącznie do wskazanych powyżej kategorii A, B, C i D (dalej: wydatki mieszane). Ponoszone wydatki mieszane Gmina jest w stanie jednakże podzielić na następujące trzy kategorie. Gminne wydatki mieszane typu I Są to wydatki związane jednocześnie z czynnościami opodatkowanymi VAT, niekorzystającymi ze zwolnienia z VAT (wymienionymi powyżej jako A) oraz zdarzeniami spoza zakresu VAT (wymienionymi powyżej jako C i D) (dalej: wydatki mieszane typu I). Są to wydatki związane ze stanowiącą własność Gminy infrastrukturą wykorzystywaną przez Gminę jednocześnie do czynności niepodlegających ustawie o VAT oraz czynności opodatkowanych VAT, w szczególności z budynkami świetlic wiejskich. Gmina wskazuje, że budynki świetlic wiejskich są zasadniczo ogólnodostępne dla lokalnej społeczności, lecz w zależności od zapotrzebowania mogą być również odpłatnie udostępniane na rzecz zainteresowanych podmiotów zewnętrznych (np. na cele organizacji imprez okolicznościowych).
2016
10
gru

Istota:
Czy Spółka jest uprawniona do uznania wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wydatków przedstawionych w pkt od a) do e), ponoszonych w związku z działalnością gospodarczą Spółki, w tym z działalnością wydobywczą węglowodorów, za wydatki kwalifikowane w rozumieniu art. 11 ust, 1 ustawy o SPW z uwzględnieniem art. 11 ust. 6, ust. 8 i ust. 9 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o SPW
Fragment:
Należy mieć przy tym na względzie, że zgodnie z intencją ustawodawcy przedstawioną w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o SPW „ W art. 11 ust. 3 zawarto przykładowy, otwarty katalog wydatków kwalifikowanych w podziale na poszczególne kategorie. Wskazać należy, że katalog wydatków kwalifikowanych jest katalogiem o charakterze otwartym i zawiera najważniejsze pozycje wydatków podlegających zaliczeniu. Jest więc jedynie wytyczną przy stosowaniu zasady ogólnej, definiującej istotę wydatków kwalifikowanych ”. Biorąc zatem pod uwagę charakter wymienionego w art. 11 ust 3 ustawy o SPW katalogu wydatków kwalifikowanych, należy uznać, że również inne niż bezpośrednio w nim wskazane wydatki, poniesione przez podatnika SPW w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia tych przychodów w odniesieniu do działalności wydobywczej węglowodorów, niezwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o SPW, mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowane. Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do wydatków kwalifikowanych jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania/zabezpieczenia tych przychodów. Przy czym każdy wydatek wymaga, w ocenie Wnioskodawcy, indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu, bądź utrzymania (zabezpieczenia, zachowania) tego przychodu.
2016
10
gru

Istota:
Specjalny podatek węglowodorowy– Rozdział 2 – Wydatki kwalifikowane
Fragment:
W ocenie Organu czynnikiem kluczowym, decydującym, dla określenia prawidłowości twierdzeń oraz kalkulacji Wnioskodawcy jest to, czy dany wydatek został przez Wnioskodawcę faktycznie poniesiony, czy też nie. W przypadku braku faktycznego poniesienia wydatku, przez co rozumieć należy faktyczną zapłatę podatku dochodowego z działalności wydobywczej węglowodorów, nie będzie podstaw do zaliczenia kwoty tego podatku do wydatków kwalifikowanych w specjalnym podatku węglowodorowym. Zgodnie bowiem z ww. art. 11 ust. 1 ustawy o SPW, za wydatki kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia tych przychodów, w tym wydatki na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, magazynowanie lub dostawę wydobytych węglowodorów oraz zakończenie działalności wydobywczej węglowodorów, niezwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 12 ust. 1. Zgodnie z art. 11 ust. 5 ww. ustawy wydatki kwalifikowane są co do zasady potrącane od przychodu w dacie ich poniesienia. Natomiast za dzień poniesienia wydatku uznaje się dzień uregulowania zobowiązania w jakiejkolwiek formie. Organ potwierdza, że stanowisko Spółki dotyczące sposobu kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na (...)
2016
10
gru

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków.
Fragment:
Odnosząc się natomiast do pozostałych wskazanych we wniosku wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę indywidualnie, jak również za klientów tytułem opłat związanych z uczestnictwem w zawodach (opłata startowa), kosztów transportu na miejsce zawodów, czy noclegów, stwierdzić należy, że wydatki te - co do zasady - nie mogą stanowić kosztów podatkowych. Są to bowiem świadczenia o charakterze osobistym (w przypadku Wnioskodawcy) lub na rzecz innych osób (klienci). Odstępstwo od tej zasady, podlega zatem ścisłej reglamentacji, a zasadność poniesienia tego rodzaju wydatków musi być szczególnie uzasadniona potrzebami i rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji o możliwości zaliczenia ww. wydatków do kosztów podatkowych, decydować będzie spełnienie przesłanek ogólnych, wynikających bezpośrednio z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym dotyczących właściwego udokumentowania ich poniesienia oraz źródła ich powstania. W piśmie z 30 sierpnia 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał w szczególności, że w cenę za świadczone usługi jest wkalkulowana cena karnetów oraz wydatków związanych z udziałem w zawodach sportowych. Wydatki te nie są jednak wprost zaprezentowane klientom.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków.
Fragment:
Odnosząc się natomiast do pozostałych wskazanych we wniosku wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę indywidualnie, jak również za klientów tytułem opłat związanych z uczestnictwem w zawodach (opłata startowa), kosztów transportu na miejsce zawodów, czy noclegów, stwierdzić należy, że wydatki te - co do zasady - nie mogą stanowić kosztów podatkowych. Są to bowiem świadczenia o charakterze osobistym (w przypadku Wnioskodawcy) lub na rzecz innych osób (klienci). Odstępstwo od tej zasady, podlega zatem ścisłej reglamentacji, a zasadność poniesienia tego rodzaju wydatków musi być szczególnie uzasadniona potrzebami i rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji o możliwości zaliczenia ww. wydatków do kosztów podatkowych, decydować będzie spełnienie przesłanek ogólnych, wynikających bezpośrednio z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym dotyczących właściwego udokumentowania ich poniesienia oraz źródła ich powstania. W piśmie z 30 sierpnia 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał w szczególności, że w cenę za świadczone usługi jest wkalkulowana cena karnetów oraz wydatków związanych z udziałem w zawodach sportowych. Wydatki te nie są jednak wprost zaprezentowane klientom.
2016
3
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wydatek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.