Wydatek | Interpretacje podatkowe

Wydatek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących dotyczących inwestycji, które zostaną następnie przekazane przez Gminę jednostkom budżetowym, przy zastosowaniu sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.
Fragment:
Gmina ponosi liczne wydatki inwestycyjne dotyczące Inwestycji (dalej: „ wydatki inwestycyjne ”). Mogą się zdarzyć również sytuacje, gdy Gmina będzie ponosić również wydatki bieżące związane z utrzymaniem Inwestycji powstałe po oddaniu ich do użytkowania, np. w przypadku konieczności dokonania remontu po zakończeniu realizacji procesu inwestycyjnego. W związku z tym niniejszy wniosek będzie dotyczył również takich wydatków związanych z Inwestycją, które nie stanowią wydatków inwestycyjnych, a które poniosła Gmina po oddaniu do użytkowania Inwestycji (dalej: „ wydatki bieżące ”). Jednostki organizacyjne wykorzystują Inwestycje zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej (czynności opodatkowanych i zwolnionych od VAT), jak i do działalności innej niż gospodarcza (poza VAT). Jednocześnie, Gmina stoi na stanowisku, że nie ma możliwości bezpośredniego przyporządkowania tego typu wydatków do konkretnego rodzaju działalności (opodatkowanej VAT, zwolnionej od VAT lub niepodlegającej VAT). W oparciu o art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.
2017
9
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących dotyczących inwestycji, które zostaną następnie przekazane przez Gminę jednostkom budżetowym, przy zastosowaniu sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.
Fragment:
W związku z przedmiotowymi Inwestycjami, Gmina ponosi zarówno liczne wydatki inwestycyjne dotyczące Inwestycji (dalej: „ wydatki inwestycyjne ”), jak i wydatki bieżące związane z utrzymaniem Inwestycji powstałe po oddaniu ich do użytkowania, np. w przypadku konieczności dokonania remontu po zakończeniu realizacji procesu inwestycyjnego. Niniejszy wniosek dotyczy tak wydatków inwestycyjnych, jak również takich wydatków związanych z Inwestycją, które nie stanowią wydatków inwestycyjnych, a które Gmina poniosła po oddaniu do użytkowania Inwestycji (dalej: „ wydatki bieżące ”). Jednostki organizacyjne wykorzystują przekazane im Inwestycje zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej (czynności opodatkowanych i zwolnionych od VAT), jak i do działalności innej niż gospodarcza (poza VAT). Jednocześnie, Gmina stoi na stanowisku, że nie ma możliwości bezpośredniego przyporządkowania tego typu wydatków (inwestycyjnych i bieżących) do konkretnego rodzaju działalności (opodatkowanej VAT, zwolnionej od VAT lub niepodlegającej VAT). W oparciu o art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej
Fragment:
Zatem możliwość Wnioskodawczyni do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej poprzez odliczenie od dochodu poniesionych wydatków na opiekę w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej oraz na leki, należy rozpatrywać dopiero od momentu posiadania stosownego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, z którego jasno wynika, że w okresie poniesienia wydatku niepełnosprawność istniała. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni ma możliwość skorzystania z ww. odliczeń wydatków poniesionych dopiero od dnia 14 marca 2017 r. Wskazać należy, że nie wszystkie wydatki, które ponosi osoba niepełnosprawna będą podlegały odliczeniu w ramach przywołanego przepisu a tylko te, które są w nim wymienione. Odliczenie od dochodu wydatków możliwe będzie tylko wówczas, gdy mieszczą się one w katalogu art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bowiem wszelkiego rodzaju ulgi i zwolnienia są wyjątkiem od konstytucyjnej zasady równości i powszechności opodatkowania, dlatego winny być interpretowane ściśle z literą prawa. Niedopuszczalna jest zatem ich interpretacja rozszerzająca. Zatem wydatki poniesione na inne cele – nawet wówczas gdy zostały poniesione w związku z niepełnosprawnością - nie korzystają z odliczeń w ramach omawianej ulgi. Nie sposób zatem za takie wydatki uznać wskazanych we wniosku wydatków na zakup materiałów medycznych w postaci pielucho-majtek i na tej podstawie dokonać odliczenia od dochodu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Wątpliwość Wnioskodawczyni budzi fakt czy przebywając w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, który jak wskazała Wnioskodawczyni jest placówką Pielęgnacyjno-opiekuńczą może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć od dochodu wydatki za pobyt w tym zakładzie.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszanych.
Fragment:
W tym celu, Gmina dokonuje bezpośredniego przyporządkowania kwot podatku naliczonego do wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT i odlicza podatek w całości. W przypadku wydatków, które są związane bezpośrednio i wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z VAT (wymienionymi powyżej jako B) oraz ze zdarzeniami spoza zakresu VAT (wymienionymi powyżej jako C i D), podatek naliczony nie jest odliczany przez Gminę w ogóle. Niemniej jednak Gmina ponosi również szereg wydatków, których nie jest w stanie przyporządkować bezpośrednio i wyłącznie do wskazanych powyżej kategorii A, B, C i D (dalej: wydatki mieszane). Ponoszone wydatki mieszane Gmina jest w stanie jednakże podzielić na następujące kategorie. Gminne wydatki mieszane typu I. Po stronie Gminy mogą występować wydatki związane jednocześnie z czynnościami opodatkowanymi VAT, niekorzystającymi ze zwolnienia z VAT (wymienionymi powyżej jako A) oraz zdarzeniami spoza zakresu VAT (wymienionymi powyżej jako C i D) (dalej: wydatki mieszane typu I). Mogą być to między innymi inwestycyjne i bieżące wydatki związane ze stanowiącą własność Gminy infrastrukturą, która może być wykorzystywana przez Gminę jednocześnie do czynności niepodlegających ustawie o VAT oraz czynności opodatkowanych VAT.
2017
30
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszanych.
Fragment:
W tym celu, Gmina dokonuje bezpośredniego przyporządkowania kwot podatku naliczonego do wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT i odlicza podatek w całości. W przypadku wydatków, które są związane bezpośrednio i wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z VAT (wymienionymi powyżej jako B) oraz ze zdarzeniami spoza zakresu VAT (wymienionymi powyżej jako C i D), podatek naliczony nie jest odliczany przez Gminę w ogóle. Niemniej jednak Gmina ponosi również szereg wydatków, których nie jest w stanie przyporządkować bezpośrednio i wyłącznie do wskazanych powyżej kategorii A, B, C i D (dalej: wydatki mieszane). Ponoszone wydatki mieszane Gmina jest w stanie jednakże podzielić na następujące kategorie. Gminne wydatki mieszane typu I. Są to wydatki związane jednocześnie z czynnościami opodatkowanymi VAT, niekorzystającymi ze zwolnienia z VAT (wymienionymi powyżej jako A) oraz zdarzeniami spoza zakresu VAT (wymienionymi powyżej jako C i D) (dalej: wydatki mieszane typu I). Są to wydatki związane ze stanowiącą własność Gminy infrastrukturą wykorzystywaną przez Gminę jednocześnie do czynności niepodlegających ustawie o VAT oraz czynności opodatkowanych VAT, w szczególności z budynkami świetlic wiejskich. Gmina wskazuje, że budynki świetlic wiejskich są zasadniczo ogólnodostępne dla lokalnej społeczności, lecz w zależności od zapotrzebowania mogą być również odpłatnie udostępniane na rzecz zainteresowanych podmiotów zewnętrznych (np. na cele organizacji imprez okolicznościowych).
2017
30
paź

Istota:
Wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na zakup i montaż filtra i zmiękczacza do wody, montaż systemu alarmowego, zakup pompy pozwalającej na usuwanie ścieków domowych urządzeń sanitarnych, zakup płyt paraizolacyjnych i wyrównujących układanych pod podłogę, w związku z remontem budynku mieszkalnego stanowiącego jej własność mieszczą się w wydatkach, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym uprawniają Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Zatem biorąc powyższe pod uwagę za wydatki na własne cele mieszkaniowe należy uznać wydatki na podłączenie do instalacji sanitarnej filtra i zmiękczacza służących do uzdatniania wody dla celów domowych, oraz pompy pozwalającej na odprowadzenie ścieków domowych, założenie instalacji alarmowej, a także zakup płyt paraizolacyjnych i wyrównujących, związanych z remontem podłóg. W świetle zacytowanych przepisów na tle przedstawionego stanu faktycznego uznać więc należy, że wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na zakup i montaż filtra i zmiękczacza do wody, montaż systemu alarmowego, zakup pompy pozwalającej na usuwanie ścieków domowych urządzeń sanitarnych, zakup płyt paraizolacyjnych i wyrównujących układanych pod podłogę, w związku z remontem budynku mieszkalnego stanowiącego jej własność mieszczą się w wydatkach, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym uprawniają Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2017
27
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania, braku zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT, a także prawidłowości stosowania przez Wnioskodawcę stawki podatku VAT w wysokości 8% dla czynności odpłatnego udostępniania przez Gminę pokoi gościnnych (krótkoterminowy wynajem na cele inne niż mieszkalne) na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami pokoi gościnnych, a także z tytułu przyszłych wydatków inwestycyjnych.
Fragment:
Analizując okoliczności przedstawione we wniosku w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy uznać, że w niniejszej sprawie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, albowiem Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami pokoi gościnnych, a także z tytułu przyszłych wydatków inwestycyjnych pokoi gościnnych mają związek z wykonywanymi przez Zainteresowanego wskazanymi w opisie sprawy czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zatem, z uwagi na związek ww. wydatków bieżących, dotyczących utrzymania i remontów pokoi gościnnych oraz przyszłych wydatków inwestycyjnych związanych z ich modernizacją, z czynnościami opodatkowanymi (opodatkowane usługi udostępniania przez Gminę pokoi gościnnych), Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie. Podsumowując, Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami pokoi gościnnych, a także z tytułu przyszłych wydatków inwestycyjnych dotyczących tych pokoi, pod warunkiem niezaistnienia negatywnych przesłanek zawartych w art. 88 ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższej części uznano za prawidłowe. Tut. Organ informuje, że niniejszą interpretacją załatwiono (...)
2017
25
paź

Istota:
Koszty uzyskania przychodów.
Fragment:
Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Ponadto należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści, ponieważ o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu. Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Podatnik jest więc zobowiązany wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów nie można uznać za koszt wydatków, których charakter budzi wątpliwości. W tym miejscu należy zauważyć, że ustawodawca nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciami: „ w celu ” osiągnięcia przychodu, jak i „ zachowanie ” lub „ zabezpieczenie ” źródła przychodów. Zgodnie z definicjami zawartymi w Słowniku języka polskiego PWN pojęcie: (...)
2017
20
paź

Istota:
Odliczanie podatku VAT od wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących poniesionych przez Gminę na Inwestycje, które zostaną przekazane jednostkom budżetowym, przy zastosowaniu sposobu określania proporcji.
Fragment:
Gmina ponosi liczne wydatki inwestycyjne dotyczące Inwestycji (dalej: „ wydatki inwestycyjne ”). Mogą się zdarzyć również sytuacje, gdy Gmina będzie ponosić również wydatki bieżące związane z utrzymaniem Inwestycji powstałe po oddaniu ich do użytkowania, np. w przypadku konieczności dokonania remontu po zakończeniu realizacji procesu inwestycyjnego. W związku z tym złożony wniosek będzie dotyczył również takich wydatków związanych z Inwestycją, które nie stanowią wydatków inwestycyjnych, a które poniosła Gmina po oddaniu do użytkowania Inwestycji (dalej: „ wydatki bieżące ”). Jednostki organizacyjne wykorzystują Inwestycje zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej (czynności opodatkowanych i zwolnionych z VAT), jak i do działalności innej niż gospodarcza (poza VAT). Jednocześnie, Gmina stoi na stanowisku, że nie ma możliwości bezpośredniego przyporządkowania tego typu wydatków do konkretnego rodzaju działalności (opodatkowanej VAT, zwolnionej z VAT lub niepodlegającej VAT). W oparciu o art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.
2017
12
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszanych typu I, wydatków mieszanych typu II oraz wydatków mieszanych typu III.
Fragment:
Niemniej jednak Gmina ponosi również szereg wydatków, których nie jest w stanie przyporządkować bezpośrednio i wyłącznie do wskazanych powyżej kategorii A, B, C i D (dalej: wydatki mieszane). Ponoszone wydatki mieszane Gmina jest w stanie jednakże podzielić na następujące dwie kategorie. Gminne wydatki mieszane typu I. Są to wydatki związane jednocześnie z czynnościami opodatkowanymi VAT, niekorzystającymi ze zwolnienia od VAT (wymienionymi powyżej jako A) oraz zdarzeniami spoza zakresu VAT (wymienionymi powyżej jako C i D) (dalej: wydatki mieszane typu I). Mogą być to między innymi inwestycyjne i bieżące wydatki związane ze stanowiącą własność Gminy infrastrukturą wykorzystywaną przez Gminę jednocześnie do czynności niepodlegających ustawie o VAT oraz czynności opodatkowanych VAT, jak np. niektóre wydatki dotyczące obiektu powstałego w ramach realizacji inwestycji pn. „ (...) ” (dalej: Y), tj. w szczególności wydatki dotyczące monitoringu całego obiektu, których Gmina nie jest w stanie przyporządkować do poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności. Gmina zamierza bowiem wykorzystywać ów obiekt zarówno do czynności opodatkowanych VAT (odpłatne udostępnianie rowerów ze stacji rowerowej funkcjonującej w ramach obiektu Y) oraz czynności niepodlegających ustawie o VAT (nieodpłatne udostępnianie parkingu).
2017
23
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wydatek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.