Wydatek | Interpretacje podatkowe

Wydatek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków.
Fragment:
Odnosząc się natomiast do pozostałych wskazanych we wniosku wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę indywidualnie, jak również za klientów tytułem opłat związanych z uczestnictwem w zawodach (opłata startowa), kosztów transportu na miejsce zawodów, czy noclegów, stwierdzić należy, że wydatki te - co do zasady - nie mogą stanowić kosztów podatkowych. Są to bowiem świadczenia o charakterze osobistym (w przypadku Wnioskodawcy) lub na rzecz innych osób (klienci). Odstępstwo od tej zasady, podlega zatem ścisłej reglamentacji, a zasadność poniesienia tego rodzaju wydatków musi być szczególnie uzasadniona potrzebami i rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji o możliwości zaliczenia ww. wydatków do kosztów podatkowych, decydować będzie spełnienie przesłanek ogólnych, wynikających bezpośrednio z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym dotyczących właściwego udokumentowania ich poniesienia oraz źródła ich powstania. W piśmie z 30 sierpnia 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał w szczególności, że w cenę za świadczone usługi jest wkalkulowana cena karnetów oraz wydatków związanych z udziałem w zawodach sportowych. Wydatki te nie są jednak wprost zaprezentowane klientom.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków.
Fragment:
Odnosząc się natomiast do pozostałych wskazanych we wniosku wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę indywidualnie, jak również za klientów tytułem opłat związanych z uczestnictwem w zawodach (opłata startowa), kosztów transportu na miejsce zawodów, czy noclegów, stwierdzić należy, że wydatki te - co do zasady - nie mogą stanowić kosztów podatkowych. Są to bowiem świadczenia o charakterze osobistym (w przypadku Wnioskodawcy) lub na rzecz innych osób (klienci). Odstępstwo od tej zasady, podlega zatem ścisłej reglamentacji, a zasadność poniesienia tego rodzaju wydatków musi być szczególnie uzasadniona potrzebami i rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji o możliwości zaliczenia ww. wydatków do kosztów podatkowych, decydować będzie spełnienie przesłanek ogólnych, wynikających bezpośrednio z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym dotyczących właściwego udokumentowania ich poniesienia oraz źródła ich powstania. W piśmie z 30 sierpnia 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał w szczególności, że w cenę za świadczone usługi jest wkalkulowana cena karnetów oraz wydatków związanych z udziałem w zawodach sportowych. Wydatki te nie są jednak wprost zaprezentowane klientom.
2016
3
gru

Istota:
Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszanych typu I, wydatków mieszanych typu II oraz wydatków mieszanych typu III.
Fragment:
Jednocześnie podkreślenia wymaga, że okoliczność podaną przez Wnioskodawcę, iż wydatki oznaczone w treści wniosku jako: „ wydatki mieszane typu I ” dotyczą wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, niekorzystającymi ze zwolnienia oraz czynnościami poza działalnością gospodarczą (zdarzenia spoza VAT), „ wydatki mieszane typu II ” dotyczą wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, czynnościami zwolnionymi od podatku VAT oraz czynnościami poza działalnością gospodarczą (zdarzenia spoza VAT), „ wydatki mieszane typu III ” dotyczą wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT oraz czynnościami zwolnionymi od podatku VAT, przyjęto jako element opisu sprawy. Tym samym tut. Organ nie dokonywał oceny prawidłowości przyporządkowania przez Wnioskodawcę przedmiotowych wydatków oznaczonych jako: „ wydatki mieszane typu I ” do wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, niekorzystającymi ze zwolnienia oraz czynnościami poza działalnością gospodarczą (zdarzenia spoza VAT) „ wydatki mieszane typu II ” do wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, czynnościami zwolnionymi od podatku VAT oraz czynnościami poza działalnością gospodarczą (zdarzenia spoza VAT), „ wydatki mieszane typu III ” do wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT oraz czynnościami zwolnionymi od podatku VAT.
2016
2
gru

Istota:
Wydatki związane z prowadzeniem bloga nie spełniają przesłanek przyczynowo - skutkowych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. We wniosku Zainteresowana jednoznacznie wskazała, że wydatki dotyczyć będą napisania recenzji np. filmów, spektakli teatralnych, restauracji, gabinetów kosmetycznych, relacji z wyjazdów turystycznych, testów produktów. Natomiast Wnioskodawcy będzie uzyskiwać przychody, w ramach działalności gospodarczej, z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowej na swojej stronie internetowej, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o współpracy zawartych z reklamodawcami oraz innych sposobów zarabiania na reklamach internetowych i mobilnych, a nie z tytułu prowadzenia bloga. Zatem wydatki związane z prowadzeniem bloga nie mogą stanowić kosztów podatkowych z działalności gospodarczej Wnioskodawcy, której przedmiotem jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalność wydawnicza i w zakresie wspomagania edukacji, w tym w szczególności w zakresie budowy pasywnych źródeł dochodu.
Fragment:
Poniesienie wydatku musi zatem być powiązane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, ukierunkowaną na uzyskanie przychodów; wydatek powinien, przynajmniej potencjalnie, wpływać na wielkość uzyskiwanych lub spodziewanych przychodów z tej działalności. Kosztowa kwalifikacja konkretnego wydatku u konkretnego podatnika musi więc uwzględniać charakter i profil prowadzonej działalności gospodarczej oraz ekonomiczną racjonalność poniesionego wydatku (...)”. Aby uznać wydatek za koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki: wydatek został poniesiony przez podatnika, poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, jest definitywny (rzeczywisty), czyli wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona, został właściwie udokumentowany, wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów określonych w art. 23 ust. 1 ustawy. Należy przy tym zauważyć, iż sam fakt nie wymienienia określonego wydatku w art. 23 ust. 1 ustawy, zawierającym katalog wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów, nie może przesądzać automatycznie o możliwości uwzględnienia tego wydatku przy ustalaniu podstawy opodatkowania.
2016
29
lis

Istota:
1) Czy przychód z tytułu nabycia i realizacji Prawa Warunkowego podlegał będzie opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy tylko w momencie realizacji Prawa Warunkowego, tj. w momencie kiedy Kwota stanie się należna?
2) Czy Kwota będzie stanowiła przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu 19% stawką na zasadzie art. 30b ust. 1 w zw. z 30b ust. 2 pkt 3 updof i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 updof?
Fragment:
(...) wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i rozliczenie nastąpi w przyszłości. W przypadku Wnioskodawcy Wskaźnikiem (finansowym) był roczny zysk netto Spółki powiększony o amortyzację za rok 2015 (ZN + A) wynikający ze sprawozdania finansowego. Zatem wartość/wysokość Kwoty wynikającej z realizacji Prawa Warunkowego (instrumentu pochodnego) była kalkulowana w oparciu o instrument bazowy tj. Wskaźnik. Należy dodać, że realizacja Prawa Warunkowego została dokonana przez rozliczenie pieniężne, które finalnie nastąpiło w przyszłości (po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego). Nabycie Prawa Warunkowego było nieodpłatne, czyli nie powodowało poniesienia żadnych wydatków początkowych. W świetle powyższego realizacja Prawa Warunkowego stanowi zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 updof realizację prawa wynikającego z pochodnego instrumentu finansowego. Zgodnie z art. 30b ust. 1 od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.
2016
29
lis

Istota:
1) Czy przychód z tytułu nabycia i realizacji Prawa Warunkowego podlegał będzie opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy tylko w momencie realizacji Prawa Warunkowego, tj. w momencie kiedy Kwota stanie się należna?
2) Czy Kwota będzie stanowiła przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu 19% stawką na zasadzie art. 30b ust. 1 w zw. z 30b ust. 2 pkt 3 updof i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 updof?
Fragment:
(...) wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i rozliczenie nastąpi w przyszłości. W przypadku Wnioskodawcy Wskaźnikiem (finansowym) był roczny zysk netto Spółki powiększony o amortyzację (ZN + A) wynikający ze sprawozdania finansowego. Zatem wartość/wysokość Kwoty wynikającej z realizacji Prawa Warunkowego (instrumentu pochodnego) była kalkulowana w oparciu o instrument bazowy tj. Wskaźnik. Należy dodać, że realizacja Prawa Warunkowego została dokonana przez rozliczenie pieniężne, które finalnie nastąpiło w przyszłości (po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego). Nabycie Prawa Warunkowego było nieodpłatne, czyli nie powodowało poniesienia żadnych wydatków początkowych. W świetle powyższego realizacja Prawa Warunkowego stanowi zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 updof realizację prawa wynikającego z pochodnego instrumentu finansowego. Zgodnie z art. 30b ust. 1 od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.
2016
29
lis

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących Wydatki Bieżące ponoszone na wyodrębnioną część Świetlicy przeznaczoną na wynajem.
Fragment:
Do chwili zawarcia umowy przyrzeczonej Gmina ponosi wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaadaptowanych pomieszczeń na punkt lekarski, tj. przykładowo koszty energii, ogrzewania itp. (dalej jako: Wydatki Bieżące) Po zawarciu umowy przyrzeczonej Wydatki Bieżące w zakresie zużytych mediów będą fakturowane na najemcę na podstawie wskazań podliczników. W przyszłości mogą wystąpić sytuacje, w których wydatki bieżące lub wydatki inwestycyjne będą ponoszone na całą Świetlicę bez dokładnego wyodrębnienia, której części wydatki te dotyczą (np. wydatki na remont całego dachu, remont całej elewacji). Dotychczas, Gmina nie dokonała odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących Wydatki Inwestycyjne i Bieżące ponoszone na wyodrębnioną część Świetlicy wiejskiej, gdyż w pierwszej kolejności Gmina chce potwierdzić prawidłowość dokonania takiego odliczenia w drodze interpretacji indywidualnej Ministra Finansów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie przysługiwało/przysługuje/będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących Wydatki Bieżące związane/ ponoszone na wyodrębnioną część Świetlicy? (oznaczone we wniosku jako nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy: Gminie przysługiwało/przysługuje/będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących Wydatki Bieżące związane z wyodrębnioną częścią Świetlicy (udostępnianą wyłącznie odpłatnie).
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osob prawnych w zakresie mozliwosci zaliczenia do kosztow uzyskania przychodow wydatku poniesionego przez Spolke (Inwestora) na rzecz podwykonawcow.
Fragment:
W przypadku, gdy podatnik w momencie podejmowania decyzji o poniesieniu konkretnego wydatku oceni, ze obiektywnie przyczyni sie on do osiagniecia przychodow z dzialalnosci gospodarczej tego podatnika, organ podatkowy nie moze kwestionowac zasadnosci poniesienia tego wydatku i wykluczenia go z kosztow uzyskania przychodow. (...) Kosztem uzyskania bedzie zatem kazdy koszt poniesiony w celu uzyskania przychodu?. Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym stanie faktycznym wydatek poniesiony przez Inwestora ma charakter bezposredni, poniewaz istnieje bliski zwiazek pomiedzy uiszczona naleznoscia, a mozliwoscia uzyskania przychodow z przedmiotowej inwestycji przez Wnioskodawce. Warto rowniez miec na uwadze, ze zgodnie ze stanowiskiem doktryny polskiego prawa podatkowego, dla kwalifikacji wydatku jako poniesionego w celu uzyskania przychodow nie ma znaczenia to, czy przychod zostal faktycznie uzyskany. ?Poniesienie wydatku nie musi spowodowac osiagniecia okreslonego przychodu, powinno natomiast doprowadzic do zwiekszenia potencjalnej mozliwosci jego osiagniecia. W konsekwencji nalezy uznac, ze kosztem uzyskania przychodow sa rowniez wydatki, ktore ostatecznie do powstania przychodu nie doprowadzily? - D. Jaszczak, B. Kuzniacki, A. Marianski, A. Nowak, M. Wilk, Podatek dochodowy od osob prawnych.
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osob prawnych w zakresie mozliwosci zaliczenia do kosztow uzyskania przychodow wydatkow dokonywanych z funduszu specjalnego utworzonego z zysku wypracowanego przez Spolke.
Fragment:
Podatnik oceniajac zwiazek wydatku z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza winien zakladac, ze dany koszt moze obiektywnie przyczynic sie do osiagniecia przychodu. Ponadto, nalezy miec na wzgledzie, ze podatnik uznajac wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzysci albowiem o ten koszt zmniejsza podstawe opodatkowania. Na nim wiec spoczywa ciezar udowodnienia, ze okreslony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu. Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodow jest mozliwe tylko wtedy, gdy z prawidlowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzen wynika ponad wszelka watpliwosc, ze jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Podatnik zobowiazany jest wiec wykazac nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale takze jego celowosc i racjonalnosc. Przy ustalaniu kosztow uzyskania przychodow, nie mozna uznac za koszt wydatkow, ktorych charakter budzi watpliwosci. W tym miejscu nalezy zauwazyc, ze ustawodawca nie definiuje, co nalezy rozumiec pod pojeciami: ?w celu? osiagniecia przychodu, jak i ?zachowanie? lub ?zabezpieczenie? zrodla przychodow. Zgodnie z definicjami zawartymi w Slowniku jezyka polskiego PWN, pojecie: ?celowosc? oznacza: ?przydatnosc do jakichs potrzeb?, ?swiadome zmierzanie do (...)
2016
28
lis

Istota:
Pomimo, że Wnioskodawczyni w latach wcześniejszych, poniosła wskazane we wniosku wydatki, to nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w tej działalności. Skoro wydatki zostały poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej to brak jest związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ich poniesieniem a uzyskiwaniem przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w późniejszym okresie, a zatem przedmiotowe wydatki nie spełniają bowiem przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Wydatki te mają charakter wydatków osobistych, związanych z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy w konsekwencji nie można ich uznać za związane z działalnością gospodarczą. Wprawdzie poniesione przez Wnioskodawcę wydatki nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w treści art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże nie stanowi to wystarczającej przesłanki do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu, konieczne jest bowiem również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz biorąc pod uwagę przedstawione unormowania prawne, stwierdzić należy, iż pomimo, że Wnioskodawczyni w latach wcześniejszych, poniosła wskazane we wniosku wydatki, to nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w tej działalności. Skoro wydatki zostały poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej to brak jest związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ich poniesieniem a uzyskiwaniem przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w późniejszym okresie, a zatem przedmiotowe wydatki nie spełniają bowiem przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
28
lis

Istota:
Czy ponoszone przez Spółkę wydatki związane z realizacją inwestycji mieszkaniowej, wyliczone w stanie faktycznym (pkt 1-9), powinny być traktowane jako koszty bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o PDOP i czy tym samym Spółka powinna zaliczać powyższe wydatki do kosztów uzyskania przychodów w dacie powstania przychodu z realizacji inwestycji mieszkaniowej proporcjonalnie do przychodów uzyskiwanych ze zbycia mieszkań powstałych w ramach inwestycji mieszkaniowej?
Fragment:
(...) wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona, pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów, został właściwie udokumentowany, nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy, stanowić mogą koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z osiąganymi przychodami. Właściwa i zgodna z treścią ustawowej regulacji kwalifikacja kosztów uzyskania przychodów powinna brać pod uwagę: przeznaczenie wydatku (jego celowość, zasadność dla funkcjonowania podmiotu) oraz potencjalną możliwość (analizowaną w dacie poniesienia wydatku na podstawie obiektywnych przesłanek) przyczynienia się danego wydatku do osiągnięcia przychodu. Dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik powinien rozpoznać rodzaj powiązania.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy odpłatne świadczenie usług w zakresie odbioru ścieków stanowi/będzie stanowić czynność opodatkowaną VAT?
2. Czy Podatnik ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z realizacją Inwestycji?
3. Czy Podatnik ma/będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących Wydatki bieżące związane z eksploatacją majątku?
4. W jaki sposób Podatnik może/będzie mógł dokonać odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację Inwestycji oraz Wydatków bieżących?
Fragment:
Zdaniem Gminy, należy uznać, iż w przypadku świadczenia odpłatnych usług odbioru ścieków istnieje/będzie istniał bezpośredni związek podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki Gminy na realizację Inwestycji oraz Wydatki bieżące związane z eksploatacją majątku z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT przez Gminę, tj. świadczeniem usług odbioru ścieków, bowiem gdyby Gmina nie poniosła wydatków na realizację Inwestycji oraz nie ponosiłaby Wydatków bieżących związanych z eksploatacją majątku, nie powstałby/nie funkcjonowałby przedmiot świadczenia usług i tym samym Gmina nie miałaby w ogóle możliwości świadczenia podlegających opodatkowaniu VAT usług. Wobec powyższego, w ocenie Gminy także drugą z ww. przesłanek, warunkującą możliwość skorzystania z prawa do odliczenia VAT, należy uznać za spełnioną. Mając na uwadze powyższe argumenty, Gminie przysługiwać powinno prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację Inwestycji oraz z faktur VAT dokumentujących Wydatki bieżące związane z eksploatacją majątku. Przedmiotowe wydatki są/będą bowiem w całości związane wyłącznie z działalnością opodatkowaną VAT Gminy. Ad 4. Zasady odliczenia VAT od poniesionych/ponoszonych wydatków Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wydatek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.