IPPP1-443-153/07-6/RK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Agent będzie mógł wykonywać obowiązki ewidencyjne w imieniu Spółki na jej kasie (jeśli będzie to wynikać z postanowień zawartej umowy agencyjnej i udzielonego pełnomocnictwa do działania w imieniu Spółki), pod warunkiem, że będzie prowadził wyłącznie sprzedaż na rzecz i w imieniu Spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30.08.2007 r. (data wpływu 03.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przekazania agentowi kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przekazania agentowi kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zajmuje się handlem detalicznym odzieżą dziecięcą, sprzedawaną w sklepach firmowych Spółki, oznaczonych znakiem towarowym „C”. Spółka zamierza rozszerzyć swoją działalność w ten sposób, iż towary handlowe sprzedawane byłyby klientom poprzez pośredników – odrębne podmioty gospodarcze. Spółka zawierałaby z pośrednikami umowy agencyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (art. 758-764(9) K.c.). Na tej podstawie agent, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, za wynagrodzeniem, zawierałby umowy sprzedaży w imieniu i na rzecz Spółki. Innymi słowy, w sklepach lub punktach sprzedaży, należących do agentów, sprzedawane byłyby ubranka dziecięce w imieniu i na rachunek Spółki. Z punktu widzenia prawa cywilnego sprzedawcą byłaby Spółka. Agent nie stawałby się nigdy właścicielem sprzedawanych towarów. Wynagrodzenie uzyskane ze sprzedaży takich towarów byłoby przekazywane Spółce, natomiast agent otrzymywałby od Spółki prowizję od zrealizowanej sprzedaży. Sprzedaż detaliczna byłaby ewidencjonowana w kasach należących do Spółki. Kasy Spółki byłyby umieszczone w sklepach należących do agentów i byłyby przez nich obsługiwane. W kasach tych rejestrowany byłby wyłącznie obrót ubrankami należącymi do Spółki.

Jeśli chodzi o sytuacje dotyczące agentów, to możliwe byłyby, że agent działałby wyłącznie w imieniu i na rzecz Spółki i nie prowadziłby jednocześnie żadnej sprzedaży towarów własnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przy dokonywaniu sprzedaży towarów na podstawie umowy agencyjnej, możliwe jest wydanie agentowi kasy fiskalnej, należącej do dającego zlecenie (Spółki) i ewidencjonowanie na niej, przez agenta, sprzedaży towarów Spółki, w sytuacji gdy agent działałby wyłącznie w imieniu i na rzecz Spółki i nie prowadziłby jednocześnie żadnej sprzedaży towarów własnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli agent działałby wyłącznie na rzecz zleceniodawcy tj. nie prowadziłby żadnej innej sprzedaży własnej, to możliwe jest porozumienie pomiędzy zleceniodawcą, a agentem, na podstawie którego agent będzie ewidencjonować sprzedaż towarów w kasie fiskalnej zleceniodawcy. Oznacza to, iż dostawa towarów może być ewidencjonowana przez agenta przy zastosowaniu kasy fiskalnej, stanowiącej własność właściciela towarów (zleceniodawcy) z jego numerem NIP.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas. W przypadku sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników w ramach umów agencyjnych, agent powinien rejestrować pełną wartość sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (§ 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników). Jednakże obowiązek taki nie wystąpi, jeżeli agent nie będzie prowadził żadnej sprzedaży własnej, a wyłącznie sprzedaż w imieniu dającego zlecenie.

Podsumowując, agent będzie mógł wykonywać obowiązki ewidencyjne w imieniu zleceniodawcy, jeżeli będzie to wynikać z postanowień zawartej umowy agencyjnej i udzielonego pełnomocnictwa do działania w imieniu zleceniodawcy, jednak tylko pod warunkiem, że będzie wyłącznie prowadził sprzedaż na rzecz i w imieniu zleceniodawcy (bez sprzedaży towarów własnych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 , poz. 535 ze zm. ) – zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Agent działający w imieniu i na rzecz Spółki jest w świetle ustawy podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, natomiast obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca odniósł do pewnego stanu faktycznego zaistniałego u podatników tj. dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zgodnie z § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U. Nr 108, poz. 948; ze zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników. Z kolei zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani do dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy.

W opisanym zdarzeniu przyszłym, agent będzie dokonywał wyłącznie sprzedaży na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą czyli Spółki, obrotem dla niego będzie kwota prowizji. § 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia stanowi, iż podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani do stosowania kas wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie, z zastrzeżeniem ust. 5.

Z uwagi na powyższe, agent będzie mógł wykonywać obowiązki ewidencyjne w imieniu Spółki na jej kasie (jeśli będzie to wynikać z postanowień zawartej umowy agencyjnej i udzielonego pełnomocnictwa do działania w imieniu Spółki), pod warunkiem, że będzie prowadził wyłącznie sprzedaż na rzecz i w imieniu Spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.