IBPP3/443-562/12/LŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu - wydanie publikacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2012r. (data wpływu 4 czerwca 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach a także na podstawie własnego statutu. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Dnia 31 października 2011r. Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach osi 4 leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem lokalnej grupy działania.

Projekt pt. wspomniany projekt zakłada swoim zakresem wydanie publikacji i zorganizowanie przeglądu pieśni lokalnych i patriotycznych odzwierciedlających wydarzenia wsi na przestrzeni I i II wojny światowej, które wpłynął na podniesienie świadomości historycznej oraz utrwalenie wiedzy wśród osób młodego pokolenia, oraz wzmocnienie więzi społecznych. W ramach projektu przewiduje sie również organizację spotkań z dziećmi i młodzieżą o charakterze warsztatowym.

Do realizacji zakresu operacji będą poniesione następujące wydatki: publikacja książki na którą składają się koszty - wynagrodzenie dla autora, skład i korekta tekstu i wydruk książki. Organizacja przeglądu - wyżywienie uczestników. Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do podniesienia standardu życia mieszkańców, poprzez rozwój poczucia tożsamości lokalnej związanej z bogatą historią regionu. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT i nie nalicza ani nie odlicza podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, korzysta zatem ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 pkt 1 ustawy o VAT.

Interpretacja ta będzie stanowiła obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność w ramach ww. działania na etapie refundacji wydatków poniesionych na realizację zakresu operacji. Towary i usługi, które zostaną nabyte na potrzeby realizowanego projektu nie będą miały jakiegokolwiek związku z czynnościami podatkowanymi podatkiem VAT. Nabyte towary i usługi zostaną udokumentowane fakturami VAT, których nabywcą będzie Stowarzyszenie. Możliwość uczestniczenia w warsztatach, czy przeglądzie będzie ogólnodostępna i nieodpłatna dla wszystkich zainteresowanych. Natomiast wydana książka zostanie rozprowadzona bezpłatnie. Egzemplarz książki otrzyma każdy z uczestników warsztatów, a pozostała liczba zostanie rozprowadzona (bezpłatnie) jako element promujący miejscowość i obszar LGD.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie :

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizowanym projektem pn......

Stanowisko wnioskodawcy :

Stowarzyszenie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur za wydatki związane z realizacją projektu pn... Ponieważ nie jest zarejestrowane w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Jak wynika z powyższego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z treści wniosku wynika, że Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach osi 4 leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT i nie nalicza ani nie odlicza podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7. Towary i usługi, które zostaną nabyte na potrzeby realizowanego projektu nie będą miały jakiegokolwiek związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Nabyte towary i usługi zostaną udokumentowane fakturami VAT, których nabywcą będzie Stowarzyszenie. Możliwość uczestniczenia w warsztatach, czy przeglądzie będzie ogólnodostępna i nieodpłatna dla wszystkich zainteresowanych. Natomiast wydana książka zostanie rozprowadzona bezpłatnie. Egzemplarz książki otrzyma każdy z uczestników warsztatów, a pozostała liczba zostanie rozprowadzona (bezpłatnie) jako element promujący miejscowość i obszar LGD.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług związanego z nabywanymi towarami i usługami dotyczącymi realizacji przedmiotowego projektu. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a zatem dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług generujących podatek należny. Wnioskodawca nie będzie miał zatem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.