IBPP1/443-9/11/LSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czynności wydawania licencji wykonywania krajowego transportu drogowego osób oraz rzeczy korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisu § 13 ust. 1 pkt 12 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. (i odpowiednio obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010r. § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r.)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2010r. (data wpływu 22 września 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 grudnia 2010r. (data wpływu 13 grudnia 2010r.) oraz pismem z dnia 28 grudnia 2010r. (data wpływu 3 stycznia 2011r.) i pismem z dnia 11 stycznia 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wydawania licencji wykonywania krajowego transportu drogowego osób oraz rzeczy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2010r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wydawania licencji wykonywania krajowego transportu drogowego osób oraz rzeczy.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 2 grudnia 2010r. (data wpływu 13 grudnia 2010r.) oraz pismem z dnia 28 grudnia 2010r. (data wpływu 3 stycznia 2011r.) i pismem z dnia 11 stycznia 2011r., będącymi odpowiedziami na wezwania tut. organu z dnia 25 listopada 2010r. i z dnia 20 grudnia 2010r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Urząd Miasta - jednostka budżetowa obsługująca organ Miasto jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Miasto nie jest podatnikiem podatku VAT, realizuje natomiast powierzone mu zadania poprzez swoje jednostki, z których jedną jest Urząd Miasta, co potwierdza Izba Skarbowa w Interpretacji indywidualnej nr IBPP3/443-150/10/ŁW z dnia 7 czerwca 2010r.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje usługi administracji publicznej, które nie mają charakteru cywilnoprawnego lecz publicznoprawny. Obowiązek pobierania opłat z tytułu świadczonych usług pozostaje w związku z prowadzeniem określonej działalności zgodnej z istniejącym stanem prawnym oraz wynika z decyzji administracyjnej bądź przepisów ustaw i rozporządzeń. Wykonywane czynności należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej.

Czynności udokumentowane decyzją administracyjną polegające na pobieraniu opłat dotyczą:

 • licencji transportu drogowego taksówką, licencji krajowego transportu drogowego osób oraz rzeczy, zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - decyzje administracyjne. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874),
 • wydanie prawa jazdy, rejestracja pojazdu, przy której wydawane są tablice rejestracyjne - decyzje administracyjne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004r. Nr 24 poz. 215), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr 186 poz. 1322 ze zm.),
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu - decyzja administracyjna. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 47).

Obowiązek pobierania pozostałych opłat za czynności, które nie są dokumentowane decyzją administracyjną wynika z przepisów prawa i dotyczy:

 • udostępniania danych meldunkowych - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. nr 139 poz. 993 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych (Dz. U. nr 207 poz. 1298),
 • zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874),
 • wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r. (Dz. U. Nr 219 poz. 2162),
 • analizy sytuacji rynkowej,
 • wydawania kart wędkarskich - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z późn. zm.).

Obowiązek wniesienia opłaty za powyższe czynności wynika z przepisów o charakterze publicznoprawnym (art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych). Urząd Miasta na mocy przepisów prawa został zobligowany do wykonania tych czynności za ściśle określoną opłatą.

W uzupełnieniach wniosku Wnioskodawca podał, że Miasto jest miastem na prawach powiatu. Prezydent Miasta realizując zadania własne powiatu pełni funkcję starosty.

 • Licencja transportu drogowego taksówką - zadanie własne gminy wynikające z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.). Decyzja administracyjna na podstawie art. 7 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.). Opłata pobierana jest od przedsiębiorców na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235 poz. 1726).
 • Licencja krajowego transportu drogowego osób oraz rzeczy - zadanie własne powiatu wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.). Decyzja administracyjna na podstawie art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.). Opłata pobierana od przedsiębiorców na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235 poz. 1726).
 • Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - zadanie własne gminy wynikające z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.). Decyzja administracyjna na podstawie art. 4 ust. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.).
  Opłata pobierana od przedsiębiorców na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235 poz. 1726).
 • Zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - zadanie własne gminy wynikające z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.). Decyzja administracyjna na podstawie art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.).
  Opłata pobierana od przedsiębiorców na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne zawiązane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235 poz. 1726).
 • Wydanie prawa jazdy, rejestracja pojazdu i tablic rejestracyjnych - zadanie własne powiatu art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.). Decyzje administracyjne na podstawie: rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr 186 poz. 1322 ze zm.).
  Opłata za wydanie prawa jazdy pobierana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2003r. Nr 219 poz. 2126 ze zm.) zmienionego rozporządzeniem z dnia 25 stycznia 2010r. (Dz. U. Nr 14 poz. 76).
  Opłata za rejestrację pojazdu i tablice rejestracyjne pobierana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. nr 230 poz. 2302 ze zm.).
 • Zezwolenia na sprzedaż alkoholu - zadanie własne gminy wynikające z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.). Decyzja administracyjna na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.).
  Opłata pobierana od przedsiębiorców na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.(Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 47 z późn. zm.).
 • Udostępnianie danych meldunkowych - zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone przez Urząd Wojewódzki działający jako organ władzy publicznej - na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 993 ze zm.).
  Opłaty za udostępnianie danych meldunkowych pobierane są na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 207 poz. 1298). Opłaty za udostępnienie danych z akt ewidencji ludności wnoszone są przez podmioty, które wykażą interes prawny lub faktyczny.
 • Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy - zadanie własne powiatu wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 ze zm.) - na podstawie art. 106 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.).
  Opłata pobierana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 14 poz. 76).
 • Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - zadanie własne powiatu art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) - na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.).
  Opłata pobierana od przedsiębiorców na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235 poz. 1726).
 • Analizy sytuacji rynkowej - zadanie własne gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) - na podstawie art. 22a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.). Opracowanie analizy sytuacji rynkowej poprzedza podjęcie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych.
  Opłata pobierana jest od przewoźników na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie opłat uiszczanych przez przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej regularnego przewozu osób (Dz. U. Nr 232 poz. 2331).
 • Wydawanie kart wędkarskich - zadanie własne powiatu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) - ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 Nr 66 poz. 750 ze zm.).
  Opłata pobierana jest od osób fizycznych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z późn. zm.).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 28 grudnia 2010r.):

Czy realizowanie czynności polegających na pobieraniu opłat za usługi administracji publicznej związanych z wykonywaniem zadań nałożonych ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) należy uznać za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 28 grudnia 2010r.)

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wymienione opłaty, których obowiązek wniesienia wynika z przepisów o charakterze publicznoprawnym są opłatami za usługi administracji publicznej niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Opłaty te cechuje brak właściwych dla stosunków cywilnoprawnych przymiotów tj. ekwiwalentności, umownego charakteru, dobrowolności świadczenia.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 powołanej ustawy - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Należy zaznaczyć, że jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem, o którym mowa w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r. § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649).

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy przepis jest odzwierciedleniem § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.) obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010r.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), ze względu na przyznaną im ustawowo osobowość prawną, są podatnikami podatku od towarów i usług, a zatem wykonywanie zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże czynności te korzystają ze zwolnienia na podstawie cytowanego powyżej § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. i odpowiednio § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) powiat posiada osobowość prawną i wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Z regulacji art. 4 ust. 1 pkt 6 tej ustawy wynika, że powiat wykonuje także określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym m.in. w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Wnioskodawca jest miastem na prawach powiatu. Prezydent Miasta realizując zadania własne powiatu pełni funkcję starosty. Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje usługi administracji publicznej. Wnioskodawca w ramach wykonywania zadań własnych powiatu zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, pobiera opłatę za wydawanie licencji wykonywania krajowego transportu drogowego osób oraz rzeczy.

Opłata pobierana od przedsiębiorców na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235 poz. 1726). Czynności te udokumentowane są decyzją administracyjną.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.) podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego, zwanej dalej "licencją". Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.

Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy (art. 8 ust. 1 ww. ustawy).

W myśl art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ww. ustawy udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji w zakresie transportu drogowego jest w krajowym transporcie drogowym - starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy (...).

Zgodnie z art. 40 pkt 1 ww. ustawy przedsiębiorca podejmujący i wykonujący transport drogowy jest obowiązany do ponoszenia opłat za czynności administracyjne określone w ustawie.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy opłaty za czynności administracyjne pobiera się z tytułu udzielenia licencji, zmiany licencji, przedłużenia ważności licencji, wydania wypisu z licencji, wydania wtórnika licencji, przeniesienia uprawnień wynikających z licencji oraz wyrażenia zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji.

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia wysokość opłat za czynności administracyjne, o których mowa w art. 41 ust. 1, mając na uwadze w szczególności rodzaj udzielanych uprawnień i okres, na jaki zostaną wydane (art. 47 ust. 1 ww. ustawy).

Z powyższego wynika, że wydawanie licencji wykonywania krajowego transportu drogowego osób oraz rzeczy są wydawane za opłatą.

Wysokość opłaty za wydanie licencji wykonywania krajowego transportu drogowego osób oraz rzeczy określona została w § 2 ust. 2 i § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przepisy obowiązujące w tym zakresie, w przedmiotowym przypadku Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z przepisu § 13 ust. 1 pkt 12 cyt. rozporządzenia, ponieważ czynność wydawania licencji wykonywania krajowego transportu drogowego osób oraz rzeczy w oparciu o ww. regulacje ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, będzie wykonywana w ramach zadań własnych Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, przy czym z wniosku wynika, iż jest to czynność przewidziana przepisami ustawy szczególnej oraz brak jest podstaw do twierdzenia, że będzie wykonywana na podstawie umów cywilnoprawnych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że czynności wydawania licencji wykonywania krajowego transportu drogowego osób oraz rzeczy nie podlegają ustawie o VAT, należało uznać za nieprawidłowe, gdyż przedmiotowe czynności objęte są zakresem uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisu § 13 ust. 1 pkt 12 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. (i odpowiednio obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010r. § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r.)

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2010r. oraz w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga kwestii czy podatnikiem podatku od towarów i usług jest Urząd Miasta czy też Miasto, ponieważ zagadnienie to nie było przedmiotem rozpatrywanego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (nie zadano w tym zakresie pytania prawnego).

Końcowo należy zauważyć, iż kwestie opodatkowania pozostałych czynności, o których mowa we wniosku zostały objęte odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.