IBPBI/2/423-78/12/PP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy prawidłowym jest ustalenie momentu uzyskania przychodu na moment dokonania dostawy, rozumianego jako realizacje dyspozycji pobrania książek przez dystrybutora z prowadzonego na rzecz Spółki magazynu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2012r. (data wpływu do tut. BKIP 26 stycznia 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2012r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która zajmuje się produkcją i sprzedażą słowników języków obcych. Jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Dotychczas w ofercie Spółki znajdowały się słowniki w formie książek oraz umieszczone na płycie CD jako program komputerowy. W obu formach słowniki miały nadane numery ISBN. Spółka planuje rozszerzenie oferty o nowe produkty, którymi byłyby słowniki w formie drukowanej książki wzbogacone o płytę CD. Na obu nośnikach będzie się znajdował słownik z danego języka obcego, a produkt jako całość zostanie zgłoszony do nadania numeru ISBN.

Prowadząc sprzedaż książek Spółka zamierza podpisać umowy z firmą zajmującą się dystrybucją książek i wsparciem logistycznym dla wydawców. Jedna z umów będzie przewidywała prowadzenie na rzecz Spółki magazynu książek oraz obsługę logistyczną produktów. Dostarczenie produktów do magazynu nie powoduje przeniesienia prawa własności czy też prawa do rozporządzania jak właściciel dostarczonymi książkami na prowadzącego magazyn. Druga umowa będzie przewidywała możliwość oferowania do sprzedaży wyrobów Spółki (książek) przez prowadzącego magazyn dystrybutora. Będzie on upoważniony do wystawienia dyspozycji pobrania produktów Spółki znajdujących się u niego w magazynie. Wraz z realizacją takiej dyspozycji prawo własności do książek przejdzie na dystrybutora. Umowa przewiduje również możliwość dokonania zwrotów. Dokonana w ten sposób sprzedaż książek będzie fakturowana na podstawie przedstawionego do 10 dni po zakończeniu miesiąca przez dystrybutora raportu sprzedaży. Spółka zobowiązuje się do wystawienia faktury do 14 dni od otrzymania tego raportu, czyli od momentu pobrania (sprzedaży) do momentu wystawienia faktury mija od 10 do 54 dni. Termin jej płatności to 140 dni.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym jest ustalenie momentu uzyskania przychodu na moment dokonania dostawy, rozumianego jako realizacje dyspozycji pobrania książek przez dystrybutora z prowadzonego na rzecz Spółki magazynu...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest ustalenie momentu uzyskania przychodu na moment dokonania dostawy, rozumianego jako realizacje dyspozycji pobrania książek przez dystrybutora z prowadzonego na rzecz Spółki magazynu.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c i 3d, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty (art. 12 ust. 3e).

Z powyższego wynika, że dla towarów takich jak książki jedynym możliwym momentem rozpoznania przychodu jest moment dokonania pobrania książek z magazynu przez dystrybutora, kiedy to następuje faktyczne wydanie mu towaru wraz z przeniesieniem prawa własności i tytułem do powstania należności, co zgodnie z ust. 3 jest niezbędne do powstania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm. dalej „updop”), za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

O przychodzie z działalności gospodarczej można zatem mówić już w momencie powstania uprawnienia podatnika do uzyskania przysporzenia, niezależnie od jego faktycznego otrzymania. Przychodami należnymi w rozumieniu powołanego przepisu są bowiem te przychody, które wynikają ze źródła przychodów i stanowią kwoty, których wydania podatnik może żądać.

Przychody należne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. „Należność” wynika z treści stosunku prawnego, a odnosi się zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia oraz do powinności jego spełnienia.

Oznacza to, że powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności. Ponieważ wierzytelność to termin wywodzący się z prawa cywilnego, to przychodami należnymi są przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia.

Z kolei, art. 12 ust. 3a updop stanowi, iż za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Wyżej powołany przepis art. 12 ust. 3a updop, wskazuje, jako jeden z momentów z którego wystąpieniem ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wiąże powstanie przychodu podatkowego, okoliczność „wydania rzeczy”. „Wydanie rzeczy” nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym, dlatego też zasadnym jest, aby dokonując interpretacji tego pojęcia, przyjąć znaczenie słów jakie wynika z ich potocznego rozumienia. Słowo „wydać” oznacza „dać, przydzielić coś komuś” (por. Słownik Języka Polskiego online, http://sjp.pwn.pl). Jak z powyższego wynika, „wydanie rzeczy” nie jest tożsame z „przeniesieniem własności”. Chcąc ustalić wzajemne relacje pomiędzy tymi pojęciami należy stwierdzić, że pojęcie „wydanie rzeczy” jest pojęciem szerszym niż pojęcie „przeniesienie własności”. Wydanie rzeczy jest nie tyle przeniesieniem prawa własności, co przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że dystrybutor ma prawo, mocą jednostronnej decyzji, do pobierania z magazynu produktów oraz oferowania ich do sprzedaży. Ten zapis umowy wskazuje, że dystrybutor w określonym zakresie ma prawo do dysponowania towarem. Prawo to wynika z zawartej umowy.

Przenosząc przytoczone wyżej rozważania prawne na grunt przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że dla ustalenia momentu powstania przychodu podatkowego bez znaczenia pozostaje fakt, kiedy towary przechodzą na własność dystrybutora. Istotne jest natomiast kiedy towary zostaną dystrybutorowi wydane. Jak bowiem wcześniej wykazano to właśnie wydanie rzeczy (towaru) ma zasadnicze znaczenie dla momentu powstania przychodu.

Jednocześnie należy zauważyć, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym moment wydania rzeczy kontrahentowi pokrywa się z momentem przeniesienia własności towaru na jego rzecz, bowiem wraz z pobraniem z magazynu towarów prawo własności książek przechodzi na dystrybutora.

Momentem powstania przychodu będzie moment wydania rzeczy (towaru) przez Wnioskodawcę, czyli w niniejszej sprawie będzie to moment realizacji dyspozycji pobrania książek przez dystrybutora z prowadzonego na rzecz Spółki magazynu, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pozostałych pytań zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.