0114-KDIP1-1.4012.140.2018.2.KBR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie podatkiem VAT czynności nieodpłatnego przekazania Produktów w ramach organizowanych akcji marketingowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2018 r. (data wpływu 13 marca 2018 r.) uzupełniony pismem z dnia 22 marca 2018 r. (data wpływu 4 kwietnia 2018 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 16 marca 2018 r. znak 0114-KDIP1-1.4012.140.2018.1.KBR (doręczone w dniu 22 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego przekazania Produktów w ramach organizowanych akcji marketingowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego przekazania Produktów w ramach organizowanych akcji marketingowych.

Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 marca 2018 r. (data wpływu 4 kwietnia 2018 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 16 marca 2018 r. znak 0114-KDIP1-1.4012.140.2018.1.KBR (doręczone w dniu 22 marca 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej jako „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi za pośrednictwem Internetu cyfrową dystrybucję licencji (End User Licence) na korzystanie z gier wideo do prywatnego użytku (dalej jako: „Cyfrowa Dystrybucja Gier”), których odbiorcą są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej z całego świata, w tym również osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako „Klienci”). Dodatkowo Spółka prowadzi na rzecz Klientów cyfrową dystrybucję treści elektronicznych polegającą na dostarczaniu dodatkowych elektronicznych treści w ramach gier typu free2play (dalej jako „Cyfrowa Dystrybucja Treści”).

Cyfrowa Dystrybucja Gier oraz Cyfrowa Dystrybucja Treści (dalej łącznie jako „Produkty”) prowadzona jest przez Spółkę za pośrednictwem platformy cyfrowej dystrybucji Produktów - (dalej jako „Platforma”).

Spółka w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiera umowy w zakresie cyfrowej dystrybucji gier i treści komputerowych (dalej jako „Umowy na cyfrową dystrybucję”) z ich producentami, właścicielami praw lub wydawcami, których siedziby znajdują się w różnych państwach na całym świecie (dalej jako „Wydawcy”).

Umowy na cyfrową dystrybucję uprawniają Spółkę do cyfrowej dystrybucji, w ramach której oferowane Produkty będą mogły zostać zwielokrotnione w postaci cyfrowej, w sposób umożliwiający Klientom ich pobranie lub ich odtworzenie poprzez strumieniowanie za pośrednictwem Platformy. Oznacza to, że Spółka pełnić będzie rolę internetowego „odsprzedawcy” Produktów. Sama odsprzedaż Produktów będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany, tj. Klienci będą uzyskiwać prawo do pobrania plików Produktu z Platformy w momencie nabycia konkretnego Produktu, natomiast samo umożliwienie pobrania Produktu przez Klienta będzie następowało automatycznie po potwierdzeniu dokonania płatności.

Zawierane przez Spółkę Umowy na cyfrową dystrybucję zakładają okresowe rozliczanie się z Wydawcami. Rozliczenia te dokonywane są na podstawie przesyłanych do Wydawców raportów sprzedaży, na podstawie których Wydawca rozlicza się z Wnioskodawcą. Wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę na rzecz Wydawcy uzależnione jest od wysokości dokonanej sprzedaży Produktu Wydawcy w danym okresie rozliczeniowym.

Spółka poza Umowami na cyfrową dystrybucję zawiera i będzie także zawierać umowy, na podstawie których będzie wypłacać na rzecz Wydawców zryczałtowane wynagrodzenie, jednocześnie zobowiązując się do nieodpłatnego przekazywania Klientom określonych w umowie Produktów za pośrednictwem Platformy. Nieodpłatne przekazywanie Produktów ograniczone będzie każdorazowo ramami czasowymi i skierowane będzie wyłącznie do zarejestrowanych użytkowników Platformy (także tych, którzy zarejestrują się na Platformie w trakcie trwania nieodpłatnego przekazywania Produktów). Przykładowo Spółka zawarła umowę z Wydawcą na zorganizowanie akcji marketingowej, która trwała 48 godzin. Spółka zawarła z Wydawcą umowę, na podstawie której Spółka zobowiązana była do wypłaty zryczałtowanego wynagrodzenia na rzecz Wydawcy na podstawie faktury VAT oraz do dokonywania nieodpłatnego przekazywania Produktów Wydawcy zarejestrowanym użytkownikom Platformy. Podczas trwania akcji Spółka nieodpłatnie przekazywała Produkty na rzecz zarejestrowanych użytkowników Platformy. Spółka promowała akcje marketingową na swojej stronie internetowej, Platformie oraz za pośrednictwem newslettera - wiadomości e-mail wysyłanej do każdego użytkownika Platformy, który wyraził chęć otrzymywania komunikacji marketingowej w formie elektronicznej. Akcja marketingowa skierowana była do wszystkich aktualnych Klientów Spółki oraz do osób, które potencjalnie mogłyby zostać Klientami Spółki.

Wnioskodawca podejmuje i będzie podejmować powyżej opisane akcje marketingowe m.in. w celu:

 • promowania Platformy poprzez budowanie pozytywnego wizerunku Spółki i Platformy wśród obecnych Klientów Spółki, a także
 • promowania Platformy i działalności Spółki wśród potencjalnych klientów, którzy nie korzystają jeszcze z usług oferowanych przez Spółkę.

Dodatkowo akcje marketingowe organizowane przez Wnioskodawcę mają na celu zwrócenie uwagi Klientów oraz potencjalnych klientów na aktualną ofertę Spółki oraz promowaniu jej działalności. Istotą nieodpłatnego świadczenia w przedmiotowym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym jest zatem przekazanie informacji o Spółce i jej produktach, ich reklama, odpowiednie ich eksponowanie na Platformie oraz budowanie pozytywnego wizerunku Spółki wśród potencjalnych klientów oraz wśród aktualnych Klientów Spółki, co może mieć też wpływ na zwiększenie lojalności Klientów oraz przyciągnięcie nowych klientów. Takie działania są elementem długofalowej strategii marketingowej oraz mają swoje uzasadnienie ekonomiczne, a w efekcie ma doprowadzić do zwiększenia przychodów Spółki.

Wnioskodawca spodziewa się, że organizacja tego typu akcji marketingowych wpłynie pozytywnie na generowane obroty, z uwagi na fakt, iż:

 • Spółka będzie tworzyć pozytywny wizerunek prowadzonej przez siebie działalności za pośrednictwem Platformy wśród aktualnych Klientów, którzy będą polecać Platformę innym osobom o podobnych zainteresowaniach, a także chętniej będą korzystać z odpłatnej oferty Spółki zamieszczonej na Platformie,
 • Spółka przewiduje zwiększenie ilości użytkowników Platformy z uwagi na konieczność logowania się nowych użytkowników na Platformie, którzy będą chcieli otrzymać nieodpłatne Produkty.

Spółka nie wyklucza, że będzie dokonywać nieodpłatnych przekazań Produktów na podstawie zawartych Umów na cyfrową dystrybucję. Nieodpłatne przekazania będą dokonywane w ramach akcji marketingowych, organizowanych w celu promowania platformy wśród aktualnych Klientów oraz wśród potencjalnych klientów Spółki.

Zdarzać się także mogą sytuacje, w których Wydawcy zwrócą się do Spółki z propozycją zorganizowania akcji marketingowej, gdzie Wydawca zawrze ze Spółką umowę na nieodpłatne przekazywanie określonych Produktów Wydawcy, przy czym Wydawcy nie będzie przysługiwało zryczałtowane wynagrodzenie od Spółki.

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o PDOP oraz zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W związku z powyższym stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym Spółka powzięła wątpliwość, czy nieodpłatne przekazanie Produktów w opisanych powyżej akcjach marketingowych będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku nieodpłatnego przekazania Produktów uznawanych za świadczenie usług elektronicznych, Spółka nie jest zobowiązana do opodatkowania takiego nieodpłatnego świadczenia usług podatkiem VAT z uwagi na związek przekazanego świadczenia z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 t.j., dalej jako „ustawa o VAT”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z kolei pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, pod pojęciem dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć także przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

W powyższym przepisie przyjęto generalną zasadę, zgodnie z którą usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, że definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Określeniem „usługi” w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług objęto obszerny krąg czynności, obejmujący swym zakresem zarówno czynności określone przez stosowne klasyfikacje statystyczne, jak i cały szereg innych świadczeń, które nie są ujęte w tych klasyfikacjach.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy), w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych.

W myśl regulacji art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z powyższego przepisu wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione określone warunki:

 • w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa - użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia - w całości lub w części - podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów (warunki te muszą być spełnione łącznie),
 • w przypadku świadczenia usług - świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zatem dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Wypełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zatem stwierdzić, że opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością. Za usługi świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższą tezę potwierdza także Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23 marca 2017 r. o sygn. 1462-IPPP3.4512.51.2017.1.JŻ, gdzie: „Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Treść powołanego art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy wskazuje, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu istotne jest ustalenie celu tego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisuje się w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują. Zatem, aby nieodpłatne świadczenie uznać za odpłatne świadczenie usług, a tym samym za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być ono świadczone na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika. Należy zatem stwierdzić, że opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością. Za usługi świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Powyższe zostało poparte także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. o sygn. ILPP2/4512-l-68/16-2/AKr, gdzie organ wskazał: „Z powyższego przepisu wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione określone warunki:

 • w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa - użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia - w całości lub w części - podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów (warunki te muszą być spełnione łącznie),
 • w przypadku świadczenia usług - świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zatem dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują”.

Ponadto w myśl przepisu art. 2 pkt 26 ustawy o VAT, przez usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L 77 z dnia 23 marca 2011 r., dalej jako: „Rozporządzenie”).

Na mocy art. 7 ust. 1 Rozporządzenia do „usług świadczonych drogą elektroniczną”, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie - ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Z powyższego wynika, że warunkiem koniecznym uznania usługi za usługę elektroniczną jest to, aby była ona świadczona za pomocą Internetu lub podobnej sieci elektronicznej. Warunek ten jednak nie jest wystarczający do uznania usługi za usługę elektroniczną w rozumieniu powołanych wyżej przepisów. Istotne jest wystąpienie następujących cech świadczonych usług:

 • realizacja za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej,
 • świadczenie jest zautomatyzowane, a udział człowieka jest niewielki,
 • ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Dopiero łączne spełnienie powyższych warunków pozwala na zaklasyfikowanie usługi jako usługi elektronicznej.

Mając na uwadze definicje zawarte w art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 1 ustawy o VAT oraz opis zawarty w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym wskazać należy, że Spółka świadczy na rzecz Klientów usługi polegające na dostarczeniu Produktu w postaci cyfrowej za pośrednictwem Internetu w sposób zautomatyzowany. Takie usługi na gruncie ustawy o VAT stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 26 ustawy o VAT.

Zaklasyfikowanie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej jako świadczenia usług elektronicznych pozwala na uznanie, iż w sytuacji, w której Spółka dokonuje nieodpłatnego przekazania Produktów na rzecz Klientów, Spółka świadczy nieodpłatne usługi na rzecz Klientów.

Zgodnie z zaprezentowanym stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym Spółka będzie organizować ograniczone czasowo akcje marketingowe podczas których Klienci Spółki, będący zarejestrowanymi użytkownikami Platformy, będą mogli nieodpłatnie pobrać określone Produkty. Spółka podejmuje akcje marketingowe opisane w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym w celu promowania działalności gospodarczej Spółki prowadzonej za pośrednictwem Platformy poprzez budowanie pozytywnego wizerunku Spółki i Platformy oraz zachęcanie do korzystania z usług oferowanych przez Spółkę wśród:

 • obecnych Klientów Spółki oraz
 • potencjalnych klientów, którzy nie korzystają jeszcze z usług oferowanych przez Spółkę.

Dodatkowo akcje marketingowe organizowane przez Spółkę mają zwrócić uwagę Klientów oraz potencjalnych klientów na aktualną ofertę Spółki, tj. użytkownicy oraz potencjalni użytkownicy logując się na Platformę w celu odebrania darmowego Produktu będą jednocześnie zaznajamiani z aktualną ofertą Spółki.

Z uwagi na powyższe uznać należy, że prowadzone przez Spółkę akcje marketingowe polegające na nieodpłatnym świadczeniu usług elektronicznych będą miały związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą i wpłyną na przyszłe obroty Spółki. Wnioskodawca zakłada, że organizowanie tego typu akcji marketingowych pozwoli zbudować pozytywny wizerunek Spółki oraz Platformy, jak i pozwoli Spółce na pozyskanie nowego grona użytkowników Platformy, którzy zachęceni otrzymaniem nieodpłatnych Produktów Spółki zarejestrują się na Platformie, a także będą zaznajamiani za pośrednictwem newslettera z nową ofertą Spółki (o ile wyrazili uprzednio chęć otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną). Takie działania podjęte przez Spółkę niewątpliwie wpłyną na rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę oraz pomogą rozpropagować sprzedaż prowadzoną za pośrednictwem Platformy.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisko, iż okoliczności zaprezentowane w opisanym wyżej stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym wskazują na to, że czynności nieodpłatnego przekazania Produktów w ramach akcji marketingowych następują w związku z potrzebami prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, bowiem usługa taka (nieodpłatne przekazanie Produktów) docelowo przynosi i ma przynosić w przyszłości korzyści w postaci zwiększenia wolumenu sprzedaży Produktów oferowanych na platformie, co bezpośrednio ma i będzie miało wpływ na rozwój działalności gospodarczej przy prowadzonej działalności przez Spółkę.

Reasumując, w związku z zaistniałym stanem faktycznym oraz planowanym zdarzeniem przyszłym, uznać należy, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług elektronicznych, w trakcie której będzie dokonywać ich nieodpłatnego świadczenia na rzecz Klientów, gdzie świadczenie takie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, tj. nieodpłatne świadczenie usług będzie następowało w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Analiza złożonego wniosku prowadzi do stwierdzenia, że dotyczy on jednego stanu faktycznego oraz jednego zdarzenia przyszłego. Natomiast Wnioskodawca w dniu 2 marca 2018 r. dokonał wpłaty w wysokości 160 zł tytułem opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej. W związku tym, kwota 80 zł jest wpłatą wyższą od należnej. Zatem stanowi nadpłatę w rozumieniu art. 14f § 2b pkt 3 Ordynacji podatkowej i podlega zwrotowi według dyspozycji Wnioskodawcy na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.