Wydanie zaświadczenia | Interpretacje podatkowe

Wydanie zaświadczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydanie zaświadczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy opłaty za wydanie zaświadczenia o zapewnieniu odbioru odpadów podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
Fragment:
(...) lub powinien odnosić konkretne (wymierne) korzyści o charakterze majątkowym wiążące się z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą, ponieważ nie ma wówczas żadnej konsumpcji. Odbiorcą świadczenia musi być inny podmiot niż wykonujący usługę. Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca zajmuje się między innymi odbieraniem odpadów komunalnych i jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Decyzją zarządu Wnioskodawca wprowadził opłatę za wydanie zaświadczenia o zapewnieniu odbioru odpadów. Osoba lub firma starająca się o warunki zabudowy w Urzędzie Gminy musi posiadać od tutejszego przedsiębiorstwa takie zapewnienie pisemne. Osoba wydająca to zapewnienie musi najpierw dokonać weryfikacji możliwości odbioru odpadów z przedmiotowej nieruchomości. Bez względu na pozytywne lub negatywne rozpatrzenie złożonego wniosku opłata ta jest pobierana. Jeżeli zaświadczenie jest wydane osobie fizycznej to Wnioskodawca (...)
2012
18
sty

Istota:
1. Jak prowadzić ewidencję i w jaki sposób wypełniać zeznania podatkowe aby była możliwość wyodrębnienia w zaświadczeniu o osiąganym dochodzie i zapłaconym podatku wydanym dla potrzeb KRUS, dochód z działalności gospodarczej ( w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników )?
2. Czy wykazanie w deklaracji dochodów w poszczególnych źródłach pozwoli na wykazanie w zaświadczeniu dochodu z podziałem na źródła?
Fragment:
(...) faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy. Zgodnie z art. 306 b § 1 Ordynacji podatkowej w przypadkach, o których mowa w art. 306 a § 2, organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, iż możliwe jest wydanie zaświadczenia o treści, jakiej zażąda wnioskodawca, jeżeli urząd skarbowy dysponuje odpowiednimi dokumentami np. deklaracją PIT - 5 z wypełnioną częścią K lub zeznanie roczne PIT - 36 z załącznikiem PIT - B. Interpretacja powyższa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub (...)
2011
1
kwi

Istota:
Pytanie dotyczy obowiązku występowania do urzędu skarbowego z wnioskiem VAT-24 o wydanie zaświadczenia dot. braku obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu nabycia środka transportu w przypadku nabycia przyczep turystycznych.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.01.2006r. ( uzupełniony w dniu 03.04.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej obowiązku występowania do urzędu skarbowego z wnioskiem VAT-24 o wydanie zaświadczenia dot. braku obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu nabycia środka transportu w przypadku nabycia przyczep turystycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów: postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona kupuje w Holandii ( na podstawie rachunków) przyczepy turystyczne używane i sprzedaje je na podstawie faktur VAT marża. Wydział Komunikacji żąda przy rejestrowaniu w/w przyczep zaświadczenia z urzędu skarbowego o braku obowiązku (...)
2011
1
kwi

Istota:
Kto według polskich przepisów jest organem upoważnionym do wydania certyfikatu rezydencji dla firm polskich, które przeznaczone są do wykorzystywania dla celów podatkowych na terenie Ukrainy?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając w trybie art. 14a § 1, § 3, § 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek strony z dnia 26 listopada 2004 r. złożony do Ministra Finansów Departament Podatków Bezpośrednich w dniu 03-12-2004 r. (w dniu 03-01-2005 r. - za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie przekazany przez Ministerstwo do tut. Organu) uzupełniony pismem z dnia 03-02-2005 r. (07-02-2005 r. - data wpływu do tut. Organu) w zakresie właściwości miejscowej organu podatkowego właściwego do wydania certyfikatu rezydencji potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 13 § 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) właściwym organem podatkowym do wydania zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedziby dla celów podatkowych na terytorium Polski (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy właściwym jest wydawanie przez osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej, na żądanie kupujących jako dowodu potwierdzającego dokonaną sprzedaż znaków opłaty skarbowej jedynie zaświadczenia.
Fragment:
(...) Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatniczka jako osoba zatrudniona na umowę o pracę za zgodą swojego pracodawcy zawarła z jednostką samorządu gminnego umowę zlecenie na dystrybucję znaków opłaty skarbowej, z wynagrodzeniem prowizyjnym. Znaki zgodnie z zawartą umową pobierane są w Banku PKO BP. Wynagrodzenie za sprzedaż znaków stanowi określony w umowie procent wartości nominalnej sprzedanych znaków i jest pobierane przez podatniczkę z należności za sprzedane znaki przy rozliczeniu dokonywanym z bankiem. Zatem wypłata wynagrodzenia następuje bez pośrednictwa płatnika, gdyż gmina nie posiada wystarczających danych o wysokości comiesięcznych przychodów uzyskanych ze sprzedaży znaków skarbowych tak, by mogła prawidłowo obliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Czy właściwym jest wydawanie na żądanie kupujących jako dowodu potwierdzającego dokonaną sprzedaż jedynie zaświadczenia? W myśl art. 87 § 1 (...)
2011
1
mar

Istota:
Wnioskodawca zwracał się z prośbą o wydanie zaświadczenia potweirdzającego, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług
Fragment:
(...) faktów lub stanu prawnego (§ 2). Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania (§ 3). Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy (§ 4). Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy w drodze decyzji uchyla z urzędu postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo. Wydanie przez organ podatkowy postanowienia w sytuacji, gdy strona zwracała się o wydanie zaświadczenia, rażąco narusza przepis art. 14a w związku z art. 306a ustawy Ordynacja podatkowa, a tym samym, istniały podstawy do uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 29 lipca 2005r. znak: PP/443-43/05. W tym stanie rzeczy należało postanowić jak w sentencji. Na niniejszą decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy wydanie zaświadczenia o uiszczeniu podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) treści zapytania powołał się Pan na ogólne sformułowanie, że prowadzona przez Pana firma ,,sprzedała samochód będący przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej wystawiając fakturę VAT’’ – nie precyzując jakiego rodzaju była to transakcja i w jakim konkretnie stanie faktycznym została przeprowadzona. Następnie wskazał Pan na treść przepisu art. 141 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 53, poz. 535) i wyraził pogląd, że ,,wydanie zaświadczenia o uiszczeniu podatku od towarów i usług jest bezpodstawne’’. Odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego w Pana piśmie wyjaśniam, co następuje. Ustawodawca na podstawie powołanego przez Pana art. 141 w/w ustawy wprowadził w art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowy (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.) następujące zmiany : w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: "8) zaświadczenia wydanego przez właściwy organ (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy podatnik ma obowiązek uzyskania zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług VAT-25?Czy ma obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej, o której mowa w załączniku części III zaświadczenia – ust. 10a ustawy z dn. 9 grudnia 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm. – obow. od 01.05.2004 r.)?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu są obowiązani do wydania zaświadczeń potwierdzających : - uiszczenie przez podatnika podatku – w przypadku, o którym mowa w art. 103 ust. 3 i 4 lub - braku obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju. Z załączonej do pisma umowy kupna-sprzedaży wynika, iż podatnik w dn. 30.04.2004 r. zakupił używany motocykl. Sprzedawca sprowadził ten pojazd w 2003 r. z Niemiec płacąc w urzędzie celnym m.in. podatek od towarów i usług, ale nie dokonał jego rejestracji. W tej sytuacji zatem nie ciąży na podatniku obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 150,00 zł, o której mowa w załączniku w części III (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy dokonując rejestracji zakupionych samochodów używanych przeznaczonych do dalszej odprzedaży jestem obowiązany do zapłaty podatku VAT wynikającego z faktury wewnętrznej aby uzyskać zaświadczenie od Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Fragment:
(...) Odpowiadając na pismo z dnia 23.06.2004 r., (data wpływu do urzędu 24.06.2004 r.)Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nakle n.Not. wyjaśnia: Przedstawiony przez Stronę stan faktyczny jest następujący; Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług dla transakcji wewnątrzwspólnotowych i dokonuje nabycia środków transportu od kontrahentów z innych krajów wspólnoty. Wg wnioskodawcy występują sytuacje , w których musi dokonać rejestracji pojazdu. Pytanie brzmi: Czy dokonując rejestracji zakupionych samochodów używanych przeznaczonych do dalszej odprzedaży jestem obowiązany do zapłaty podatku VAT wynikającego z faktury wewnętrznej aby uzyskać zaświadczenie od Naczelnika Urzędu Skarbowego ? W przedstawionym w piśmie stanowisku wnioskodawca stwierdza, że nie powinien dokonywać wpłaty podatku i (...)
2011
1
lut

Istota:
Starostwo Powiatowe w XXX - w związku z obowiązkowym żądaniem przez organ rejestrujący przedłożenia przez właściciela pojazdu przy jego rejestracji zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku VAT bądź zaświadczenia o braku takiego obowiązku, zwraca się o wyrażenie stanowiska odnośnie wydawania takich zaświadczeń dotyczących pojazdów sprowadzonych z zagranicy przez podmioty zajmujące się obrotem pojazdami,a następnie sprzedanych przez nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo nr K.5500/11/104/04 z dnia 03.06.2004 r., data wpływu do US Łuków 03.06.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami – ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593) informuje, iż zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 53, poz. 535) naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu są obowiązani do wydawania zaświadczeń potwierdzających: 1) uiszczenie przez podatnika podatku - w przypadkach, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4, (zaświadczenie wydawane z urzędu) lub 2) brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.