Wydanie zaświadczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydanie zaświadczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
18
sty

Istota:

Czy opłaty za wydanie zaświadczenia o zapewnieniu odbioru odpadów podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Fragment:

(...) lub powinien odnosić konkretne (wymierne) korzyści o charakterze majątkowym wiążące się z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą, ponieważ nie ma wówczas żadnej konsumpcji. Odbiorcą świadczenia musi być inny podmiot niż wykonujący usługę. Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca zajmuje się między innymi odbieraniem odpadów komunalnych i jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Decyzją zarządu Wnioskodawca wprowadził opłatę za wydanie zaświadczenia o zapewnieniu odbioru odpadów. Osoba lub firma starająca się o warunki zabudowy w Urzędzie Gminy musi posiadać od tutejszego przedsiębiorstwa takie zapewnienie pisemne. Osoba wydająca to zapewnienie musi najpierw dokonać weryfikacji możliwości odbioru odpadów z przedmiotowej nieruchomości. Bez względu na pozytywne lub negatywne rozpatrzenie złożonego wniosku opłata ta jest pobierana. Jeżeli zaświadczenie jest wydane osobie fizycznej to Wnioskodawca (...)

2011
1
kwi

Istota:

1. Jak prowadzić ewidencję i w jaki sposób wypełniać zeznania podatkowe aby była możliwość wyodrębnienia w zaświadczeniu o osiąganym dochodzie i zapłaconym podatku wydanym dla potrzeb KRUS, dochód z działalności gospodarczej ( w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników )?
2. Czy wykazanie w deklaracji dochodów w poszczególnych źródłach pozwoli na wykazanie w zaświadczeniu dochodu z podziałem na źródła?

Fragment:

(...) faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy. Zgodnie z art. 306 b § 1 Ordynacji podatkowej w przypadkach, o których mowa w art. 306 a § 2, organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, iż możliwe jest wydanie zaświadczenia o treści, jakiej zażąda wnioskodawca, jeżeli urząd skarbowy dysponuje odpowiednimi dokumentami np. deklaracją PIT - 5 z wypełnioną częścią K lub zeznanie roczne PIT - 36 z załącznikiem PIT - B. Interpretacja powyższa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy obowiązku występowania do urzędu skarbowego z wnioskiem VAT-24 o wydanie zaświadczenia dot. braku obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu nabycia środka transportu w przypadku nabycia przyczep turystycznych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.01.2006r. ( uzupełniony w dniu 03.04.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej obowiązku występowania do urzędu skarbowego z wnioskiem VAT-24 o wydanie zaświadczenia dot. braku obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu nabycia środka transportu w przypadku nabycia przyczep turystycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów: postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona kupuje w Holandii ( na podstawie rachunków) przyczepy turystyczne używane i sprzedaje je na podstawie faktur VAT marża. Wydział Komunikacji żąda przy rejestrowaniu w/w przyczep zaświadczenia z urzędu skarbowego o braku obowiązku (...)

2011
1
mar

Istota:

Kto według polskich przepisów jest organem upoważnionym do wydania certyfikatu rezydencji dla firm polskich, które przeznaczone są do wykorzystywania dla celów podatkowych na terenie Ukrainy?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając w trybie art. 14a § 1, § 3, § 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek strony z dnia 26 listopada 2004 r. złożony do Ministra Finansów Departament Podatków Bezpośrednich w dniu 03-12-2004 r. (w dniu 03-01-2005 r. - za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie przekazany przez Ministerstwo do tut. Organu) uzupełniony pismem z dnia 03-02-2005 r. (07-02-2005 r. - data wpływu do tut. Organu) w zakresie właściwości miejscowej organu podatkowego właściwego do wydania certyfikatu rezydencji potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 13 § 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) właściwym organem podatkowym do wydania zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedziby dla celów podatkowych na terytorium Polski (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy właściwym jest wydawanie przez osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej, na żądanie kupujących jako dowodu potwierdzającego dokonaną sprzedaż znaków opłaty skarbowej jedynie zaświadczenia.

Fragment:

(...) Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatniczka jako osoba zatrudniona na umowę o pracę za zgodą swojego pracodawcy zawarła z jednostką samorządu gminnego umowę zlecenie na dystrybucję znaków opłaty skarbowej, z wynagrodzeniem prowizyjnym. Znaki zgodnie z zawartą umową pobierane są w Banku PKO BP. Wynagrodzenie za sprzedaż znaków stanowi określony w umowie procent wartości nominalnej sprzedanych znaków i jest pobierane przez podatniczkę z należności za sprzedane znaki przy rozliczeniu dokonywanym z bankiem. Zatem wypłata wynagrodzenia następuje bez pośrednictwa płatnika, gdyż gmina nie posiada wystarczających danych o wysokości comiesięcznych przychodów uzyskanych ze sprzedaży znaków skarbowych tak, by mogła prawidłowo obliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Czy właściwym jest wydawanie na żądanie kupujących jako dowodu potwierdzającego dokonaną sprzedaż jedynie zaświadczenia? W myśl art. 87 § 1 (...)

2011
1
mar

Istota:

Wnioskodawca zwracał się z prośbą o wydanie zaświadczenia potweirdzającego, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług

Fragment:

(...) faktów lub stanu prawnego (§ 2). Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania (§ 3). Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy (§ 4). Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy w drodze decyzji uchyla z urzędu postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo. Wydanie przez organ podatkowy postanowienia w sytuacji, gdy strona zwracała się o wydanie zaświadczenia, rażąco narusza przepis art. 14a w związku z art. 306a ustawy Ordynacja podatkowa, a tym samym, istniały podstawy do uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 29 lipca 2005r. znak: PP/443-43/05. W tym stanie rzeczy należało postanowić jak w sentencji. Na niniejszą decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy wydanie zaświadczenia o uiszczeniu podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) treści zapytania powołał się Pan na ogólne sformułowanie, że prowadzona przez Pana firma ,,sprzedała samochód będący przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej wystawiając fakturę VAT’’ – nie precyzując jakiego rodzaju była to transakcja i w jakim konkretnie stanie faktycznym została przeprowadzona. Następnie wskazał Pan na treść przepisu art. 141 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 53, poz. 535) i wyraził pogląd, że ,,wydanie zaświadczenia o uiszczeniu podatku od towarów i usług jest bezpodstawne’’. Odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego w Pana piśmie wyjaśniam, co następuje. Ustawodawca na podstawie powołanego przez Pana art. 141 w/w ustawy wprowadził w art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowy (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.) następujące zmiany : w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: "8) zaświadczenia wydanego przez właściwy organ (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podatnik ma obowiązek uzyskania zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług VAT-25?Czy ma obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej, o której mowa w załączniku części III zaświadczenia – ust. 10a ustawy z dn. 9 grudnia 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm. – obow. od 01.05.2004 r.)?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu są obowiązani do wydania zaświadczeń potwierdzających : - uiszczenie przez podatnika podatku – w przypadku, o którym mowa w art. 103 ust. 3 i 4 lub - braku obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju. Z załączonej do pisma umowy kupna-sprzedaży wynika, iż podatnik w dn. 30.04.2004 r. zakupił używany motocykl. Sprzedawca sprowadził ten pojazd w 2003 r. z Niemiec płacąc w urzędzie celnym m.in. podatek od towarów i usług, ale nie dokonał jego rejestracji. W tej sytuacji zatem nie ciąży na podatniku obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 150,00 zł, o której mowa w załączniku w części III (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy dokonując rejestracji zakupionych samochodów używanych przeznaczonych do dalszej odprzedaży jestem obowiązany do zapłaty podatku VAT wynikającego z faktury wewnętrznej aby uzyskać zaświadczenie od Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Fragment:

(...) Odpowiadając na pismo z dnia 23.06.2004 r., (data wpływu do urzędu 24.06.2004 r.)Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nakle n.Not. wyjaśnia: Przedstawiony przez Stronę stan faktyczny jest następujący; Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług dla transakcji wewnątrzwspólnotowych i dokonuje nabycia środków transportu od kontrahentów z innych krajów wspólnoty. Wg wnioskodawcy występują sytuacje , w których musi dokonać rejestracji pojazdu. Pytanie brzmi: Czy dokonując rejestracji zakupionych samochodów używanych przeznaczonych do dalszej odprzedaży jestem obowiązany do zapłaty podatku VAT wynikającego z faktury wewnętrznej aby uzyskać zaświadczenie od Naczelnika Urzędu Skarbowego ? W przedstawionym w piśmie stanowisku wnioskodawca stwierdza, że nie powinien dokonywać wpłaty podatku i (...)

2011
1
sty

Istota:

Starostwo Powiatowe w XXX - w związku z obowiązkowym żądaniem przez organ rejestrujący przedłożenia przez właściciela pojazdu przy jego rejestracji zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku VAT bądź zaświadczenia o braku takiego obowiązku, zwraca się o wyrażenie stanowiska odnośnie wydawania takich zaświadczeń dotyczących pojazdów sprowadzonych z zagranicy przez podmioty zajmujące się obrotem pojazdami,a następnie sprzedanych przez nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo nr K.5500/11/104/04 z dnia 03.06.2004 r., data wpływu do US Łuków 03.06.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami – ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593) informuje, iż zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 53, poz. 535) naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu są obowiązani do wydawania zaświadczeń potwierdzających: 1) uiszczenie przez podatnika podatku - w przypadkach, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4, (zaświadczenie wydawane z urzędu) lub 2) brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają (...)