Wydanie towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydanie towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
mar

Istota:

W zakresie ustalenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu sprzedaży towarów, o których mowa we wniosku.

Fragment:

Mając na względzie powołane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że skoro jak wynika z wniosku, wystawienie faktury przez Wnioskodawcę następuje w tym samym dniu co wydanie towaru, to przychód podatkowy z tytułu sprzedaży tych towarów powstanie zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie wystawienia faktury. Nawet w sytuacji gdyby wydanie towaru nastąpiło później niż wystawienie faktury to o powstaniu przychodu podatkowego decyduje zaistnienie najwcześniejszego momentu w nim wyznaczonego, a więc dzień wystawienia faktury. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będący przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Nadmienić przy tym należy, że w zakresie dotyczącym pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a, w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2014
26
paź

Istota:

Do dostawy samochodu dochodzi, a tym samym do powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, w dniu wystawienia faktury przez Spółkę na rzecz Nabywcy tego samochodu.

Fragment:

Z kolei przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie; wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione; wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej; wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta; ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego; oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6, przy czym przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze, o których mowa w pkt 2, rozumie się umowy w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty.

2012
17
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów w ramach usług marketingowych

Fragment:

W wyroku tym, odnosząc się do kwestii, czy wydanie towarów jest składnikiem kampanii promocyjnej, Sąd stwierdził, że jednorodnej z ekonomicznego punktu widzenia transakcji nie powinno się sztucznie rozdzielać na mniejsze świadczenia dla celów opodatkowania podatkiem VAT. Tym samym, sąd orzekł, że: „ (...) sam fakt wręczenia nabytej przez Spółkę nagrody nie stanowi w analizowanym przypadku oddzielnej dostawy towarów (...). Wręczenie nagrody jest natomiast nierozerwalnie związane z usługą świadczoną przez wnioskodawcę na rzecz zlecającego usługę reklamową. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wskazanej czynności prowadziłoby do podwójnego opodatkowania towaru (nagrody), którego wartość została już uwzględniona w opodatkowaniu usługi świadczonej przez Spółkę. ” Mając na uwadze powyższe należy zatem stwierdzić, iż przekazywanie towarów dokonywane bez wynagrodzenia w ramach działań marketingowych nie podlega opodatkowaniu VAT. 3. Zastosowanie przepisów o VAT w zakresie nieodpłatnego wydania towarów Ustawa o VAT stenowi, iż w pewnych przypadkach także nieodpłatna dostawa towarów jest zrównana z odpłatną dostawą towarów. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (w brzmieniu od 1 kwietnia 2011 r.), nieodpłatna dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

2011
1
wrz

Istota:

Ustalenie momentu sprzedaży licencji oprogramowania przez dystrybutora na rzecz odbiorcy finalnego oraz możliwości wystawienia zbiorczej faktury VAT.

Fragment:

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie; wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione; wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej; wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta; ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego; oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

2011
1
sie

Istota:

Czy poprawne będzie przyjmowanie za datę powstania przychodu dzień, w którym towar dojedzie do klienta (na podstawie postanowień zawartych w umowie między kontrahentami)?

Fragment:

Biura 03 sierpnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu w związku w wydaniem towaru kupującemu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03 sierpnia 2009r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu w związku w wydaniem towaru kupującemu. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółka jest firmą zajmującą się hurtowym obrotem paliwami płynnymi, dokonuje sprzedaży towarów z wynajmowanych magazynów do klientów. W celu dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia Spółka powierza towar przewoźnikowi. Spółka wystawia faktury VAT za odbiór paliwa. Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej ze swoim kontrahentem momentem przeniesienia własności towaru jest moment rozładunku cysterny do zbiornika na stacji paliw kupującego i potwierdzenie tej czynności przez kupującego (x stacje paliw kupującego). W większości przypadków data rozładunku u klienta i data wydania paliwa z magazynu będzie taka sama. Np. towar wyjedzie 31 lipca 2009r. i dotrze do klienta w tym samym dniu - wtedy datą sprzedaży i momentem powstania przychodu będzie 31 lipca 2009r.

2011
1
sie

Istota:

Nieodpłatne przekazywanie towarów niebędących próbkami towarów, prezentami o małej wartości, ani też drukowanymi materiałami reklamowymi czy informacyjnymi w rozumieniu ustawy o VAT, jeżeli przy ich nabyciu Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług począwszy od 1 czerwca 2005 r.

Fragment:

Zdaniem NSA nieodpłatne wydanie towarów na cele związane z działalnością przedsiębiorstwa podatnika - nie jest opodatkowane VAT. W pojęciu tym mieszczą się przede wszystkim nieodpłatne świadczenia rzeczowe, dokonywane w celach marketingowych, takie jak prezenty (gadżety) dołączane do towarów bądź prezenty dla klientów przekazywane w inny sposób. Naczelny Sąd Administracyjny nie omieszkał przy tym zauważyć, że wspomniana nowelizacja ustawy doprowadziła do błędnej implementacji 112 Dyrektywy VAT. Z dyrektywy wynika bowiem, że jeżeli podatnik miał prawo do odliczenia podatku przy nabyciu towaru, to jego nieodpłatne przekazanie zawsze powinno być opodatkowane. Jednakże zdaniem sądu, w tej kwestii nie jest możliwe bezpośrednie stosowanie przepisów dyrektywy z pominięciem przepisów krajowych. Jak bowiem orzekł ETS w sprawach Kolpinguis Nijmegen (80/86) i Ursula Becker (8/81), bezpośrednie stosowanie przepisów dyrektywy nie może być wykorzystywane przez organy państwa do ograniczania praw obywateli wynikających z przepisów krajowych. Nie ulega wątpliwości, iż działania marketingowe pozostają w ścisłym związku z prowadzaną przez Spółkę działalnością gospodarczą.

2011
1
lip

Istota:

Nieodpłatne przekazanie towarów.

Fragment:

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez dostawę towarów rozumie się również - zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy - przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Jednocześnie z treści art. 7 ust. 3 ustawy wynika, iż nie uznaje się za dostawę towarów przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Art. 7 ust. 4 ustawy definiuje prezenty o małej wartości, przez które rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2011
1
lip

Istota:

1. Czy w opisanym we wniosku stanie faktycznym może nastąpić taka sytuacja, która jednocześnie stanowi wydanie towaru i świadczenie usługi?
2. Czy poprawne jest opodatkowanie ww. czynności po raz pierwszy jako wydanego towaru, a po raz drugi jako świadczonej usługi?

Fragment:

Czy w opisanym we wniosku stanie faktycznym może nastąpić taka sytuacja, która jednocześnie stanowi wydanie towaru i świadczenie usługi... Czy poprawne jest opodatkowanie ww. czynności po raz pierwszy, jako wydanie towaru, a po raz drugi jako świadczenie usługi... Zdaniem Wnioskodawczyni, wydanie towaru nie może być jednocześnie świadczeniem usługi. Dodatkowo występuje podwójne opodatkowanie tej samej czynności: pierwszy raz jako sprzedaż towaru, drugi raz jako świadczenie usługi zakupu tego samego towaru. Zdaniem Zainteresowanej, na podstawie faktury sprzedaży powstał obowiązek zapłacenia podatku należnego za usługę marketingową, a nie został naliczony podatek od wartości faktycznie wydanego towaru. W tej sytuacji nastąpiła zamiana tytułu opodatkowania i zamiast podatku od sprzedaży towaru, naliczono podatek od usługi, co nie jest dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2011
1
lip

Istota:

Czy czynność nieodpłatnego wydania przez Spółkę towarów w celu promocji własnej działalności powoduje powstanie dla Spółki obowiązku wykazania podatku należnego VAT od takich czynności?Czy czynność nieodpłatnego wydania przez Spółkę towarów w ramach świadczonych usług promocyjno-reklamowych na rzecz Klienta powoduje powstanie dla Spółki obowiązku wykazania podatku należnego VAT od takich czynności?Czy Spółka ma prawo do odliczania podatku naliczonego przy nabyciu towarów przekazywanych nieodpłatnie, jeżeli nie jest zobowiązana do naliczenia VAT należnego z tytułu nieodpłatnego przekazania tych towarów?

Fragment:

W związku z tym, iż przedmiotowe usługi promocyjno-reklamowe podlegają opodatkowaniu ( a Spółka otrzymuje zapłatę za wydane towary w ramach ceny za świadczone usługi promocyjno-reklamowe) przy nabyciu przedmiotowych towarów wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony związany z ich zakupem na zasadach ogólnych. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie nieodpłatnego wydania towarów w ramach świadczenia usług promocyjno reklamowych na rzecz kontrahenta oraz prawa do obniżenia podatku należnego o naliczony uznaje się za prawidłowe. Ponadto należy podkreślić, iż wyroki sądów administracyjnych, które zostały powołane przez Spółkę w uzasadnieniu stanowiska, pozostają bez wpływu na rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy. Zauważa się bowiem, że wyroki te nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa, ponieważ zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wyroki sądów są wydane w konkretnych sprawach i wiążą wyłącznie w tych sprawach, w których zostały wydane. Zauważyć tutaj należy, iż zgodnie z art. 120 Ordynacji podatkowej organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa. Powyższa zasada jest częściowym powieleniem zapisu art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego wydania towarów i materiałów informacyjno-reklamowych na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy nieodpłatne wydanie towarów i materiałów informacyjno-reklamowych na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem podlega opodatkowaniu VAT... Czy należy w tym przypadku wystawiać fakturę wewnętrzną... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka opodatkowuje nieodpłatne przekazanie towarów i materiałów informacyjno-reklamowych (z wyłączeniem materiałów drukowanych i prezentów o niskiej wartości). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Przepis art. 7 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Ustawodawca dla celów podatku od towarów i usług zrównał z odpłatną dostawą towarów niektóre nieodpłatne czynności. I tak, zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę (...)