Wydanie | Interpretacje podatkowe

Wydanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawidłowym jest ustalenie momentu uzyskania przychodu na moment dokonania dostawy, rozumianego jako realizacje dyspozycji pobrania książek przez dystrybutora z prowadzonego na rzecz Spółki magazynu?
Fragment:
Jak z powyższego wynika, „wydanie rzeczy” nie jest tożsame z „przeniesieniem własności”. Chcąc ustalić wzajemne relacje pomiędzy tymi pojęciami należy stwierdzić, że pojęcie „wydanie rzeczy” jest pojęciem szerszym niż pojęcie „przeniesienie własności”. Wydanie rzeczy jest nie tyle przeniesieniem prawa własności, co przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że dystrybutor ma prawo, mocą jednostronnej decyzji, do pobierania z magazynu produktów oraz oferowania ich do sprzedaży. Ten zapis umowy wskazuje, że dystrybutor w określonym zakresie ma prawo do dysponowania towarem. Prawo to wynika z zawartej umowy. Przenosząc przytoczone wyżej rozważania prawne na grunt przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że dla ustalenia momentu powstania przychodu podatkowego bez znaczenia pozostaje fakt, kiedy towary przechodzą na własność dystrybutora. Istotne jest natomiast kiedy towary zostaną dystrybutorowi wydane. Jak bowiem wcześniej wykazano to właśnie wydanie rzeczy (towaru) ma zasadnicze znaczenie dla momentu powstania przychodu.
2012
2
wrz

Istota:
Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu - wydanie publikacji
Fragment:
Natomiast wydana książka zostanie rozprowadzona bezpłatnie. Egzemplarz książki otrzyma każdy z uczestników warsztatów, a pozostała liczba zostanie rozprowadzona (bezpłatnie) jako element promujący miejscowość i obszar LGD. Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług związanego z nabywanymi towarami i usługami dotyczącymi realizacji przedmiotowego projektu. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a zatem dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług generujących podatek należny. Wnioskodawca nie będzie miał zatem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu. Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2012
10
sie

Istota:
Czy Spółka zobowiązana jest opodatkować należnym podatkiem VAT nagrody wydawane uczestnikom Akcji promocyjnych w trybie art. 7 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT w Wariancie I?
Fragment:
Ponieważ jednak, jak wskazano we wniosku, wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę obejmuje również cenę towarów wydanych beneficjentom, to w tej części wynagrodzenie od klienta – zleceniodawcy Spółki stanowić będzie płatność za wydane towary. W świetle wniosków płynących z cyt. wyżej orzeczenia TSUE w sprawie C-55/09, na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie Spółki nie mają również wpływu powołane przez Wnioskodawcę, jako poparcie własnego stanowiska, indywidualne interpretacje. Nie można zgodzić się również ze stanowiskiem Spółki, iż samo wydanie nagród jest elementem usługi reklamowej i nie podlega na poziomie Spółki odrębnemu opodatkowaniu VAT, a odmienne stanowisko prowadziłoby w praktyce do podwójnego opodatkowania tej samej czynności, raz jako świadczenia usługi reklamowej, drugi raz jako dostawy towarów. Zwrócić należy bowiem uwagę, iż wynagrodzenie wypłacone Spółce przez klientów za wykonane przez nią czynności w ramach zawartej umowy obejmuje bowiem dwa elementy, z których jeden stanowi wynagrodzenie za dostawę towarów. Zatem opodatkowaniu podatkiem VAT – jako dostawa towarów - podlega tylko część wynagrodzenia otrzymanego od zleceniodawcy za przekazane towary. W zakresie pozostałej części wynagrodzenia, nieobejmującej dostawy towarów, właściwe jest jej odrębne traktowanie dla celów opodatkowania podatkiem VAT – jako wynagrodzenie za świadczenie usługi.
2012
30
maj

Istota:
Czynności wydawania licencji wykonywania krajowego transportu drogowego osób oraz rzeczy korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisu § 13 ust. 1 pkt 12 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. (i odpowiednio obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010r. § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r.)
Fragment:
Opłata pobierana od przedsiębiorców na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne zawiązane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235 poz. 1726). Wydanie prawa jazdy, rejestracja pojazdu i tablic rejestracyjnych - zadanie własne powiatu art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.). Decyzje administracyjne na podstawie: rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr 186 poz. 1322 ze zm.). Opłata za wydanie prawa jazdy pobierana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2003r. Nr 219 poz. 2126 ze zm.) zmienionego rozporządzeniem z dnia 25 stycznia 2010r. (Dz. U. Nr 14 poz. 76). Opłata za rejestrację pojazdu i tablice rejestracyjne pobierana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.
2011
1
paź

Istota:
Wykonywane przez Wnioskodawcę czynności wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, za które Wnioskodawca pobiera opłaty, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT jednakże są objęte zwolnieniem z opodatkowania tym podatkiem.
Fragment:
Opłata pobierana od przedsiębiorców na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne zawiązane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235 poz. 1726). Wydanie prawa jazdy, rejestracja pojazdu i tablic rejestracyjnych - zadanie własne powiatu art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.). Decyzje administracyjne na podstawie: rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr 186 poz. 1322 ze zm.). Opłata za wydanie prawa jazdy pobierana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2003r. Nr 219 poz. 2126 ze zm.) zmienionego rozporządzeniem z dnia 25 stycznia 2010r. (Dz. U. Nr 14 poz. 76). Opłata za rejestrację pojazdu i tablice rejestracyjne pobierana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.
2011
1
paź

Istota:
W ocenie Sądu, termin, o którym mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej może być uznany za zachowany tylko wówczas, gdy przed jego upływem postanowienie w przedmiocie wniosku o interpretację zostanie skutecznie doręczone wnioskodawcy.
Fragment:
Również w powoływanym wyżej art. 210 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej „wydanie decyzji" należy rozumieć jako jej sporządzenie i podpisanie. Natomiast w drugim znaczeniu pojęcie „wydanie decyzji" pojawia się w przepisach, w których ustawodawca przewidział osiągnięcie określonego skutku materialnoprawnego, np. w art. 118 § 1 Ordynacji podatkowej, a także właśnie w art. 14b § 3 tej ustawy, który powoduje związanie organu podatkowego stanowiskiem podatnika jako skutek uchybienia terminu na wydanie postanowienia. Z pewnym uproszczeniem można zatem stwierdzić, że pojęcie „wydanie decyzji" oznacza jej doręczenie wówczas, gdy w istocie chodzi o „załatwienie sprawy". W ocenie Sądu konieczność zapewnienia jednolitego rozumienia określonego pojęcia w ramach danego aktu prawnego, co jest bez wątpienia stanem pożądanym, nie może prowadzić do ignorowania faktu rzeczywistego zróżnicowania znaczenia tego pojęcia przez samego ustawodawcę. Zdaniem składu orzekającego w niniejszej sprawie na gruncie art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej należało zatem przyjąć, iż „wydanie postanowienia" jest tożsame z jego doręczeniem. Za przyjęciem takiego poglądu przemawia także i ten fakt, że instytucja pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ma niewątpliwie gwarancyjny charakter, na co wskazują określone w art. 14 b § 1 i w art. 14c Ordynacji podatkowej konsekwencje zastosowania się przez podatnika do udzielonej mu interpretacji.
2011
1
maj

Istota:
Agent będzie mógł wykonywać obowiązki ewidencyjne w imieniu Spółki wyłącznie na jej kasie (jeśli będzie to wynikać z postanowień zawartej umowy agencyjnej i udzielonego pełnomocnictwa do działania w imieniu Spółki), przy jednoczesnym dokonywaniu sprzedaży w imieniu innych zlecających, pod warunkiem że nie prowadzi sprzedaży własnej
Fragment:
Czy przy dokonywaniu sprzedaży towarów na podstawie umowy agencyjnej, możliwe jest wydanie agentowi kasy fiskalnej, należącej do dającego zlecenie (Spółki) i ewidencjonowanie na niej, przez agenta, sprzedaży towarów Spółki, w sytuacji gdy agent byłby agentem kilku różnych zlecających, a jednocześnie nie sprzedawałby żadnych towarów własnych... Zdaniem Wnioskodawcy, agent będzie mógł wykonywać obowiązki ewidencyjne w imieniu zleceniodawcy na kasie zleceniodawcy, jeżeli będzie to wynikać z postanowień zawartej umowy agencyjnej i udzielonego pełnomocnictwa do działania w imieniu zleceniodawcy, jeżeli byłby agentem kilku podmiotów, ale jednocześnie nie sprzedawałby żadnych towarów własnych. Oznacza to, iż dostawa towarów może być ewidencjonowana przez agenta przy zastosowaniu kasy fiskalnej, stanowiącej własność właściciela towarów (zleceniodawcy) z jego numerem NIP. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas. W przypadku sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników w ramach umów agencyjnych, agent powinien rejestrować pełną wartość sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (§ 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników).
2011
1
maj

Istota:
Agent będzie mógł wykonywać obowiązki ewidencyjne w imieniu Spółki na jej kasie (jeśli będzie to wynikać z postanowień zawartej umowy agencyjnej i udzielonego pełnomocnictwa do działania w imieniu Spółki), pod warunkiem, że będzie prowadził wyłącznie sprzedaż na rzecz i w imieniu Spółki
Fragment:
Czy przy dokonywaniu sprzedaży towarów na podstawie umowy agencyjnej, możliwe jest wydanie agentowi kasy fiskalnej, należącej do dającego zlecenie (Spółki) i ewidencjonowanie na niej, przez agenta, sprzedaży towarów Spółki, w sytuacji gdy agent działałby wyłącznie w imieniu i na rzecz Spółki i nie prowadziłby jednocześnie żadnej sprzedaży towarów własnych... Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli agent działałby wyłącznie na rzecz zleceniodawcy tj. nie prowadziłby żadnej innej sprzedaży własnej, to możliwe jest porozumienie pomiędzy zleceniodawcą, a agentem, na podstawie którego agent będzie ewidencjonować sprzedaż towarów w kasie fiskalnej zleceniodawcy. Oznacza to, iż dostawa towarów może być ewidencjonowana przez agenta przy zastosowaniu kasy fiskalnej, stanowiącej własność właściciela towarów (zleceniodawcy) z jego numerem NIP. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas. W przypadku sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników w ramach umów agencyjnych, agent powinien rejestrować pełną wartość sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (§ 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników).
2011
1
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania towarów przekazanych w ramach umowy agencyjnej
Fragment:
Nie można zatem przyjąć, że wydanie towaru agentowi stanowi przeniesienie na jego rzecz prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Dostawa będzie miała miejsce w sytuacji sprzedaży towaru przez agenta osobom trzecim, ale w imieniu i na rzecz Spółki. W związku z powyższym, prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż towary mogą być wydane agentowi przez Spółkę na podstawie dowodów WZ i pozostaną własnością Spółki do momentu sprzedaży ostatecznemu klientowi. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
2011
1
maj

Istota:
W sytuacji kiedy agent dokonywałby, obok sprzedaży towarów zleceniodawcy, także sprzedaży towarów własnych, to cały ten obrót powinien ewidencjonować we własnej kasie rejestrującej
Fragment:
Czy przy dokonywaniu sprzedaży towarów na podstawie umowy agencyjnej, możliwe jest wydanie agentowi kasy fiskalnej, należącej do dającego zlecenie (Spółki) i ewidencjonowanie na niej, przez agenta, sprzedaży towarów Spółki, w sytuacji gdy agent prowadziłby sprzedaż agencyjną na rzecz Spółki, a jednocześnie prowadziłby sprzedaż towarów własnych... Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji kiedy agent dokonywałby, obok sprzedaży towarów zleceniodawcy, także sprzedaży towarów własnych, to cały ten obrót powinien ewidencjonować we własnej kasie fiskalnej. Nie wolno mu wtedy prowadzić kasy zleceniodawcy. W świetle przepisów art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obowiązani są prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednocześnie § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, stanowi iż podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wydanie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.