Wydanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
maj

Istota:

Ustalenia czy otrzymana od Organizatora rekompensata za wykonanie przewozów organizowanych na pokrycie strat poniesionych przez Wnioskodawcę stanowi podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

Fragment:

Organ nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę do wniosku, a niniejszą interpretację wydano jedynie na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Ponadto wskazać należy, iż interpretacje rozbieżne bądź wątpliwe mogą być poddane weryfikacji w trybie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oznacza to, że interpretacje indywidualne wydane przez upoważniony do tego organ, każdorazowo podlegają analizie i weryfikacji, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zmienić nieprawidłową interpretację indywidualną. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
13
kwi

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT czynności nieodpłatnego przekazania Produktów w ramach organizowanych akcji marketingowych.

Fragment:

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Analiza złożonego wniosku prowadzi do stwierdzenia, że dotyczy on jednego stanu faktycznego oraz jednego zdarzenia przyszłego. Natomiast Wnioskodawca w dniu 2 marca 2018 r. dokonał wpłaty w wysokości 160 zł tytułem opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej. W związku tym, kwota 80 zł jest wpłatą wyższą od należnej. Zatem stanowi nadpłatę w rozumieniu art. 14f § 2b pkt 3 Ordynacji podatkowej i podlega zwrotowi według dyspozycji Wnioskodawcy na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2012
2
wrz

Istota:

Czy prawidłowym jest ustalenie momentu uzyskania przychodu na moment dokonania dostawy, rozumianego jako realizacje dyspozycji pobrania książek przez dystrybutora z prowadzonego na rzecz Spółki magazynu?

Fragment:

Jak z powyższego wynika, „ wydanie rzeczy ” nie jest tożsame z „ przeniesieniem własności ”. Chcąc ustalić wzajemne relacje pomiędzy tymi pojęciami należy stwierdzić, że pojęcie „ wydanie rzeczy ” jest pojęciem szerszym niż pojęcie „ przeniesienie własności ”. Wydanie rzeczy jest nie tyle przeniesieniem prawa własności, co przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że dystrybutor ma prawo, mocą jednostronnej decyzji, do pobierania z magazynu produktów oraz oferowania ich do sprzedaży. Ten zapis umowy wskazuje, że dystrybutor w określonym zakresie ma prawo do dysponowania towarem. Prawo to wynika z zawartej umowy. Przenosząc przytoczone wyżej rozważania prawne na grunt przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że dla ustalenia momentu powstania przychodu podatkowego bez znaczenia pozostaje fakt, kiedy towary przechodzą na własność dystrybutora. Istotne jest natomiast kiedy towary zostaną dystrybutorowi wydane. Jak bowiem wcześniej wykazano to właśnie wydanie rzeczy (towaru) ma zasadnicze znaczenie dla momentu powstania przychodu.

2012
10
sie

Istota:

Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu - wydanie publikacji

Fragment:

Natomiast wydana książka zostanie rozprowadzona bezpłatnie. Egzemplarz książki otrzyma każdy z uczestników warsztatów, a pozostała liczba zostanie rozprowadzona (bezpłatnie) jako element promujący miejscowość i obszar LGD. Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług związanego z nabywanymi towarami i usługami dotyczącymi realizacji przedmiotowego projektu. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a zatem dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług generujących podatek należny. Wnioskodawca nie będzie miał zatem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu. Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2012
30
maj

Istota:

Czy Spółka zobowiązana jest opodatkować należnym podatkiem VAT nagrody wydawane uczestnikom Akcji promocyjnych w trybie art. 7 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT w Wariancie I?

Fragment:

Ponieważ jednak, jak wskazano we wniosku, wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę obejmuje również cenę towarów wydanych beneficjentom, to w tej części wynagrodzenie od klienta – zleceniodawcy Spółki stanowić będzie płatność za wydane towary. W świetle wniosków płynących z cyt. wyżej orzeczenia TSUE w sprawie C-55/09, na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie Spółki nie mają również wpływu powołane przez Wnioskodawcę, jako poparcie własnego stanowiska, indywidualne interpretacje. Nie można zgodzić się również ze stanowiskiem Spółki, iż samo wydanie nagród jest elementem usługi reklamowej i nie podlega na poziomie Spółki odrębnemu opodatkowaniu VAT, a odmienne stanowisko prowadziłoby w praktyce do podwójnego opodatkowania tej samej czynności, raz jako świadczenia usługi reklamowej, drugi raz jako dostawy towarów. Zwrócić należy bowiem uwagę, iż wynagrodzenie wypłacone Spółce przez klientów za wykonane przez nią czynności w ramach zawartej umowy obejmuje bowiem dwa elementy, z których jeden stanowi wynagrodzenie za dostawę towarów. Zatem opodatkowaniu podatkiem VAT – jako dostawa towarów - podlega tylko część wynagrodzenia otrzymanego od zleceniodawcy za przekazane towary. W zakresie pozostałej części wynagrodzenia, nieobejmującej dostawy towarów, właściwe jest jej odrębne traktowanie dla celów opodatkowania podatkiem VAT – jako wynagrodzenie za świadczenie usługi.

2011
1
paź

Istota:

Czynności wydawania licencji wykonywania krajowego transportu drogowego osób oraz rzeczy korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisu § 13 ust. 1 pkt 12 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. (i odpowiednio obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010r. § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r.)

Fragment:

Opłata pobierana od przedsiębiorców na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne zawiązane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235 poz. 1726). Wydanie prawa jazdy, rejestracja pojazdu i tablic rejestracyjnych - zadanie własne powiatu art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.). Decyzje administracyjne na podstawie: rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr 186 poz. 1322 ze zm.). Opłata za wydanie prawa jazdy pobierana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2003r. Nr 219 poz. 2126 ze zm.) zmienionego rozporządzeniem z dnia 25 stycznia 2010r. (Dz. U. Nr 14 poz. 76). Opłata za rejestrację pojazdu i tablice rejestracyjne pobierana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.

2011
1
paź

Istota:

Wykonywane przez Wnioskodawcę czynności wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, za które Wnioskodawca pobiera opłaty, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT jednakże są objęte zwolnieniem z opodatkowania tym podatkiem.

Fragment:

Opłata pobierana od przedsiębiorców na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne zawiązane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235 poz. 1726). Wydanie prawa jazdy, rejestracja pojazdu i tablic rejestracyjnych - zadanie własne powiatu art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.). Decyzje administracyjne na podstawie: rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr 186 poz. 1322 ze zm.). Opłata za wydanie prawa jazdy pobierana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2003r. Nr 219 poz. 2126 ze zm.) zmienionego rozporządzeniem z dnia 25 stycznia 2010r. (Dz. U. Nr 14 poz. 76). Opłata za rejestrację pojazdu i tablice rejestracyjne pobierana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.

2011
1
maj

Istota:

W ocenie Sądu, termin, o którym mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej może być uznany za zachowany tylko wówczas, gdy przed jego upływem postanowienie w przedmiocie wniosku o interpretację zostanie skutecznie doręczone wnioskodawcy.

Fragment:

Również w powoływanym wyżej art. 210 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej „wydanie decyzji" należy rozumieć jako jej sporządzenie i podpisanie. Natomiast w drugim znaczeniu pojęcie „wydanie decyzji" pojawia się w przepisach, w których ustawodawca przewidział osiągnięcie określonego skutku materialnoprawnego, np. w art. 118 § 1 Ordynacji podatkowej, a także właśnie w art. 14b § 3 tej ustawy, który powoduje związanie organu podatkowego stanowiskiem podatnika jako skutek uchybienia terminu na wydanie postanowienia. Z pewnym uproszczeniem można zatem stwierdzić, że pojęcie „wydanie decyzji" oznacza jej doręczenie wówczas, gdy w istocie chodzi o „załatwienie sprawy". W ocenie Sądu konieczność zapewnienia jednolitego rozumienia określonego pojęcia w ramach danego aktu prawnego, co jest bez wątpienia stanem pożądanym, nie może prowadzić do ignorowania faktu rzeczywistego zróżnicowania znaczenia tego pojęcia przez samego ustawodawcę. Zdaniem składu orzekającego w niniejszej sprawie na gruncie art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej należało zatem przyjąć, iż „wydanie postanowienia" jest tożsame z jego doręczeniem. Za przyjęciem takiego poglądu przemawia także i ten fakt, że instytucja pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ma niewątpliwie gwarancyjny charakter, na co wskazują określone w art. 14 b § 1 i w art. 14c Ordynacji podatkowej konsekwencje zastosowania się przez podatnika do udzielonej mu interpretacji.

2011
1
maj

Istota:

Agent będzie mógł wykonywać obowiązki ewidencyjne w imieniu Spółki wyłącznie na jej kasie (jeśli będzie to wynikać z postanowień zawartej umowy agencyjnej i udzielonego pełnomocnictwa do działania w imieniu Spółki), przy jednoczesnym dokonywaniu sprzedaży w imieniu innych zlecających, pod warunkiem że nie prowadzi sprzedaży własnej

Fragment:

Czy przy dokonywaniu sprzedaży towarów na podstawie umowy agencyjnej, możliwe jest wydanie agentowi kasy fiskalnej, należącej do dającego zlecenie (Spółki) i ewidencjonowanie na niej, przez agenta, sprzedaży towarów Spółki, w sytuacji gdy agent byłby agentem kilku różnych zlecających, a jednocześnie nie sprzedawałby żadnych towarów własnych... Zdaniem Wnioskodawcy, agent będzie mógł wykonywać obowiązki ewidencyjne w imieniu zleceniodawcy na kasie zleceniodawcy, jeżeli będzie to wynikać z postanowień zawartej umowy agencyjnej i udzielonego pełnomocnictwa do działania w imieniu zleceniodawcy, jeżeli byłby agentem kilku podmiotów, ale jednocześnie nie sprzedawałby żadnych towarów własnych. Oznacza to, iż dostawa towarów może być ewidencjonowana przez agenta przy zastosowaniu kasy fiskalnej, stanowiącej własność właściciela towarów (zleceniodawcy) z jego numerem NIP. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas. W przypadku sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników w ramach umów agencyjnych, agent powinien rejestrować pełną wartość sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (§ 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników).

2011
1
maj

Istota:

Agent będzie mógł wykonywać obowiązki ewidencyjne w imieniu Spółki na jej kasie (jeśli będzie to wynikać z postanowień zawartej umowy agencyjnej i udzielonego pełnomocnictwa do działania w imieniu Spółki), pod warunkiem, że będzie prowadził wyłącznie sprzedaż na rzecz i w imieniu Spółki

Fragment:

Czy przy dokonywaniu sprzedaży towarów na podstawie umowy agencyjnej, możliwe jest wydanie agentowi kasy fiskalnej, należącej do dającego zlecenie (Spółki) i ewidencjonowanie na niej, przez agenta, sprzedaży towarów Spółki, w sytuacji gdy agent działałby wyłącznie w imieniu i na rzecz Spółki i nie prowadziłby jednocześnie żadnej sprzedaży towarów własnych... Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli agent działałby wyłącznie na rzecz zleceniodawcy tj. nie prowadziłby żadnej innej sprzedaży własnej, to możliwe jest porozumienie pomiędzy zleceniodawcą, a agentem, na podstawie którego agent będzie ewidencjonować sprzedaż towarów w kasie fiskalnej zleceniodawcy. Oznacza to, iż dostawa towarów może być ewidencjonowana przez agenta przy zastosowaniu kasy fiskalnej, stanowiącej własność właściciela towarów (zleceniodawcy) z jego numerem NIP. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas. W przypadku sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników w ramach umów agencyjnych, agent powinien rejestrować pełną wartość sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (§ 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników).