IPTPB1/415-151/11-4/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy wycofanie środka trwałego z ewidencji środków trwałych (przekazanie na cele prywatne) stanowić będzie przychód Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2011 r. (data wpływu 1 września 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 grudnia 2011 r. (data wpływu 5 grudnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości ze Spółki Jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości ze Spółki Jawnej oraz w zakresie skutków podatkowych wniesienia udziału w nieruchomości w formie aportu do nowo utworzonej Spółki Jawnej.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z czym pismem z dnia ......, Nr ......., na podstawie art. 169 § 1 i § 2 wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 22 listopada 2011 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 25 listopada 2011 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 1 grudnia 2011 r. (data wpływu 5 grudnia 2011 r. ), które nadane zostało w polskiej placówce operatora publicznego w dniu 2 grudnia 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wraz z bratem są wspólnikami Spółki Jawnej, która zajmuje się produkcją i sprzedażą mięsa oraz wędlin. Posiadają po 50% udziałów w tej Spółce.

W 1999 r. ze środków Spółki zakupiona została nieruchomość składająca się z budynku i gruntu. W 2000 r. Spółka poniosła znaczne nakłady finansowe na modernizację przedmiotowego budynku. Na dzień dzisiejszy wartość księgowa budynku wynosi 10.000,00 zł. Wnioskodawca wraz z bratem zamierzają wycofać z ewidencji środków trwałych przedmiotową nieruchomość. Czynność ta zostanie udokumentowana uchwałą podjętą przez wspólników, fakturą wewnętrzną oraz udokumentowana w formie aktu notarialnego, z uwagi na przedmiot czynności i konieczność dokonania zmian wpisów w księdze wieczystej.

Po wycofaniu ze Spółki Jawnej przedmiotowej nieruchomości, jej właścicielami po połowie zostaną wspólnicy Spółki Jawnej, którzy zamierzają wnieść ją aportem do nowo utworzonej Spółki Jawnej, w której są jedynymi udziałowcami i posiadają po 50% udziałów, by dalej jako środek trwały amortyzować tą nieruchomość od pozostałej niezamortyzowanej wartości księgowej (10.000,00 zł).

W piśmie z dnia 1 grudnia 2011 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż wycofanie nieruchomości ze Spółki Jawnej będzie czynnością nieodpłatną. Poinformował ponadto, iż na nieruchomości tej posadowiony jest budynek - pawilon handlowy, w którym prowadzona jest działalność handlowa.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy wycofanie środka trwałego z ewidencji środków trwałych (przekazanie na cele prywatne) stanowić będzie przychód Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy wycofanie środka trwałego z ewidencji środków trwałych (przekazanie na cele prywatne), a następnie wniesienie go jako aportu do nowo utworzonej Spółki Jawnej, z takim samym udziałem wynoszącym 50%, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. Natomiast w zakresie pytanie Nr 2 zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie środków trwałych z działalności gospodarczej nie będzie skutkowało powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymienia jako przychodu wycofania środków trwałych z działalności gospodarczej). Wycofanie przedmiotowej nieruchomości z działalności gospodarczej nie ma charakteru odpłatnego, zaś w momencie wycofania środka trwałego z działalności Wnioskodawca nie osiągnie żadnego przychodu powodującego powstanie obowiązku podatkowego. Zdaniem Wnioskodawcy nieodpłatne przekazanie środka trwałego na potrzeby własne wspólników Spółki nie stanowi zbycia tego środka.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej skutków podatkowych przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 22 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Stosownie do przepisu art. 8 § 1 i § 2 tej ustawy, spółka jawna może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Według art. 28 Kodeksu spółek handlowych, majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

W świetle powyższego, majątek spółki jawnej jest prawnie wydzielony. Tym samym wszelkie przesunięcia majątkowe pomiędzy spółką jawną a jej wspólnikami dotyczące rzeczy lub praw są dla spółki i jej wspólników odpowiednio: zbyciem i nabyciem.

Spółka jawna stanowi jedną z form organizacyjnych, za pośrednictwem której osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Jednocześnie na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), spółka jawna nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Uzyskane przez tę spółkę przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u jej wspólników, proporcjonalnie do ich udziałów w spółce. Dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce jawnej stanowi, dla jej wspólnika - osoby fizycznej, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu według zasad przewidzianych dla tego źródła. Stosownie bowiem do przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wspólnicy planują wycofanie z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, wykorzystywanej w działalności gospodarczej. Po wycofaniu jej współwłaścicielami, w równych częściach po 1/2, zostaną współwłaściciele Spółki Jawnej. Przedmiotowa nieruchomość zostanie nieodpłatnie przekazana na potrzeby własne wspólników Spółki Jawnej, w tym Wnioskodawcy.

W takiej sytuacji, należy wziąć pod uwagę także przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulujące kwestię przychodów, w tym odnoszące się do zbycia składników majątku.

W myśl art. 14 ust. 1 powyższej ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Według art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) tej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami trwałymi – ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Ponadto przepis art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy wskazuje, iż do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 8, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

W świetle ww. przepisów, wycofanie składników majątku stanowiących środki trwałe z majątku spółki jawnej nie powoduje powstania przychodu. Z treści przytoczonych przepisów wynika, iż przychodami z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych w działalności gospodarczej. Zaliczamy do nich również przychody uzyskane ze sprzedaży składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej wycofane.

W sytuacji, gdy wycofanie składnika majątkowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej ze spółki jawnej, a następnie przekazanie go na cele prywatne wspólników nastąpi nieodpłatnie, to czynność ta nie będzie stanowiła odpłatnego zbycia środka trwałego. W takim przypadku nie wystąpi przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując stwierdzić należy, iż w sytuacji gdy wycofanie składnika majątku Spółki Jawnej w postaci nieruchomości i przeznaczenie jej na potrzeby osobiste wspólników nie będzie nosić cech odpłatnego zbycia, będzie to bowiem czynność nieodpłatna, to wycofanie to nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego został złożony przez jednego ze wspólników Spółki Jawnej, zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla drugiego z nich. Interpretacje prawa podatkowego wydaje się bowiem wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.