POIII/415-10/07 | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa ma obowiązek wystawienia PIT-14 dla byłego członka Spółdzielni od dokonanego zwrotu wkładu mieszkaniowego bądź budowlanego, po uprzednim zwrocie mieszkania?

POIII/415-10/07

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. informacja imienna
  2. spółdzielnie mieszkaniowe
  3. wycofanie wkładu
  4. zwrot wkładów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

W dniu 15.03.2007r. złożono wniosek, uzupełniony pismem z dnia 27.03.2007r., o wydanie pisemnej interpretacji w sprawie zwrotu byłemu członkowi Spółdzielni zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego lub budowlanego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonała zwrotu zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawo do lokalu mieszkalnego i przyjęciem lokalu przez Spółdzielnię. Byli użytkownicy mieszkania nie złożyli oświadczeń, że nie dokonywali odliczeń od podatku bądź dochodu wniesionego wkładu mieszkaniowego, który wnosili jednorazowo w formie zaliczki przed zasiedleniem, a następnie w formie ratalnej spłaty /spłata kredytu i odsetek w wysokościach normatywnych/. Zdaniem Spółdzielni obowiązek do wystawiania informacji PIT-14 występuje jedynie w sytuacji, gdy wycofanie wkładu nastąpi przed faktycznym uzyskaniem prawa do lokalu i podatnik nie złoży oświadczenia, że wycofany wkład nie był odliczany od jego dochodu lub podatku.

Zgodnie z treścią art. 27a ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz. U.z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych między innymi na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, a następnie wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład – do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

Powyższy przepis ma również zastosowanie do zdarzeń zaistniałych po dniu 01.01.2002 r., na mocy art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.Nr 134, poz. 1509 ze zm.)Stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. w poprzednim zdaniu ustawy z dnia 21 listopada 2001r. Spółdzielnie mieszkaniowe są obowiązane sporządzić za rok kalendarzowy, w trzech egzemplarzach, według ustalonego wzoru (PIT-14), imienne informacje o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni od dnia 1 stycznia 1992roku, chyba że podatnik złoży do spółdzielni oświadczenie, że wycofany wkład nie był odliczany od jego dochodu lub podatku.

Stosownie do art. 11. ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 119, poz.1116 ) w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. Zwrot wkładu jest, zatem czymś innym niż wycofanie wkładu. Wycofanie wkładu i związany z tym obowiązek przewidziany w art. 27a ust. 13 pow. ustawy o podatku dochodowym mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy wydatki na wkład mieszkaniowy wpłacone do spółdzielni w celu uzyskania lokatorskiego prawa do lokalu zostały podatnikowi zwrócone przez spółdzielnię przed faktycznym uzyskaniem prawa do lokalu. Oznacza to, że wycofanie wkładu mieszkaniowego może mieć miejsce wyłącznie do czasu przydzielenia lokalu przez spółdzielnię mieszkaniową lub zamieszkania w nim podatnika. Natomiast ze zwrotem wkładu mamy do czynienia jedynie w przypadku uprzedniego powstania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Mając na uwadze powołane powyżej uregulowania prawne oraz przedstawiony stan faktyczny, tutejszy organ podatkowy uznaje stanowisko wyrażone we wniosku za prawidłowe.

Zgodnie z art.14b § 1 i 2 w/w ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla podatnika, jest jednak wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 tego artykułu.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.