PD-1/415-32/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1. Czy Spółdzielnia postąpiła prawidłowo sporządzając informację o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego - PIT - 14 dla byłego członka spółdzielni?
2. Czy kwoty odszkodowań wpłacone przez Urząd Miasta bezpośrednio na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „S” zgodnie z podpisaną ugodą sądową powodują po stronie Spółdzielni obowiązek sporządzenia informacji PIT - 8C dla osób, którym nie dostarczono lokalu socjalnego?

PD-1/415-32/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. informacja podatkowa
  2. wkład do spółdzielni mieszkaniowej
  3. wycofanie wkładu
  4. zwrot wkładów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów


P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.05.2007 r. (data wpływu 23.05.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko:
1.w kwestii dot. sporządzenia informacji PIT - 14 nie jest prawidłowe
2.w kwestii dot. zaliczenia odszkodowania jako przychodu członka spółdzielni w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest prawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 22.05.2007 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „S„ w N. zwróciła się do Naczelnika tut. Urzędu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika:
1. Członek spółdzielni posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego rezygnuje z członkostwa spółdzielni i oddaje mieszkanie do dyspozycji Spółdzielni Mieszkaniowej „S”.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Spółdzielnia zwraca członkowi wniesiony wkład mieszkaniowy, zwaloryzowany według ceny rynkowej lokalu. Wkład mieszkaniowy został wniesiony do spółdzielni po 01.01.1992 r., a członek nie złożył oświadczenia, że wycofany wkład nie był przez niego odliczony od dochodu lub podatku.
Spółdzielnia zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134 poz. 1509 ze zm.) sporządziła informację PIT - 14 o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego.
W przedmiotowej sprawie Spółdzielnia stoi na stanowisku, że jest obowiązana sporządzić informację PIT - 14 o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego wypłaconego po waloryzacji.
2. Spółdzielnia otrzymuje z Urzędu Miasta (zgodnie z podpisaną ugodą sądową) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego w wysokości 70% należnego czynszu za byłego członka spółdzielni, który posiada wyrok eksmisyjny do lokalu mieszkaniowego z przyznanym lokalem socjalnym.
Kwota ta ewidencjonowana jest przez Spółdzielnię jako wpłata lokatora, i skutkuje zmniejszeniem zaległości czynszowych.
Zdaniem Spółdzielni odszkodowanie otrzymane od Urzędu Miasta na podstawie ugody sądowej dotyczącej wyroku eksmisyjnego wraz z lokalem socjalnym dla konkretnej osoby wolne jest od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Skierowane przez Spółdzielnię pytania:
1. Czy Spółdzielnia postąpiła prawidłowo sporządzając informację o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego - PIT - 14 dla byłego członka spółdzielni?
2. Czy kwoty odszkodowań wpłacone przez Urząd Miasta bezpośrednio na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „S” zgodnie z podpisaną ugodą sądową powodują po stronie Spółdzielni obowiązek sporządzenia informacji PIT - 8C dla osób, którym nie dostarczono lokalu socjalnego?
1. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134 poz. 1509 ze zm.) Spółdzielnie mieszkaniowe są obowiązane sporządzić za rok kalendarzowy, w trzech egzemplarzach, według ustalonego wzoru, imienne informacje o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni od dnia 1 stycznia 1992 r., chyba że podatnik złoży spółdzielni oświadczenie, że wycofany wkład nie był odliczony od jego dochodu lub od podatku. W terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym spółdzielnie przekazują jeden egzemplarz informacji osobom, które wycofały ze spółdzielni wkład budowlany lub mieszkaniowy, a drugi egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.
W świetle powyższego z obowiązkiem sporządzenia przez Spółdzielnię informacji PIT - 14 mamy do czynienia jedynie w przypadku wycofania wkładu.
Na gruncie przepisów regulujących stosunki członkowskie w spółdzielniach mieszkaniowych wycofanie wkładu należy odróżnić od zwrotu wkładu.
Zgodnie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia zwraca zgodnie z postanowieniami statutu osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. Zwrot wkładu jest zatem czyś innym niż wycofanie wkładu . Z „wycofaniem wkładu budowlanego” mamy do czynienia do czasu przydzielenia lokalu lub zamieszkania przez członka w przydzielonym lokalu. W sytuacji przedstawionej przez Spółdzielnię, gdy następuję wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i jego przekazanie spółdzielni mieszkaniowej, zwrot osobie uprawnionej wkładu mieszkaniowego nie jest tożsamy z wycofaniem wkładu ze spółdzielni.
Zatem na Spółdzielni nie ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego PIT - 14.
2. Przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz 176 ze zm.) stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowy podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 - 16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca przedstawił katalog zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b wolne od podatku dochodowego są: inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań:
a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
Odszkodowanie otrzymane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ S” od Miasta N. na mocy ugody sądowej zawartej w związku z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zm.) stanowi przychód Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zatem Spółdzielnia Mieszkaniowa „S” nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT - 8C dla byłego członka Spółdzielni o wysokości przychodu z innych źródeł, gdyż odszkodowanie to nie jest jego przychodem.
W związku z powyższym art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do ww. przychodu.
W dacie złożenia wniosku nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie przed sądem administracyjnym.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.
Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.