ITPB2/415-423/08/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Wycofanie wkładu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu 11 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłaconego przez spółdzielnię mieszkaniową zwrotu wkładu mieszkaniowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2008 roku został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 28 maja 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłaconego przez spółdzielnię mieszkaniową zwrotu wkładu mieszkaniowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2006 r. dokonała Pani wpłaty na mieszkanie lokatorskie, którą to w 2007 r. wycofała. W związku z powyższym otrzymała Pani ze spółdzielni wystawioną na Pani nazwisko informację PIT-14. Jednocześnie została Pani poinformowana, że dochód z ww. tytułu jest zobowiązana wykazać w zeznaniu rocznym za 2007 r. Dodatkowo wskazała Pani, iż spółdzielnia nie została postawiona w stan likwidacji, a wkład został przez Panią wycofany z własnej inicjatywy z uwagi na zmianę planów osobistych. Dokonała Pani tylko jednej wpłaty, która została Pani zwrócona przez spółdzielnię w tej samej wysokości co została wpłacona. Wycofanie wkładu miało miejsce przed faktycznym uzyskaniem przez Panią prawa do lokalu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wystawienie przez Spółdzielnię informacji PIT-14, zobowiązuje Panią do uwzględnienia na jej podstawie dochodu w zeznaniu za 2007 r. ...

Zdaniem Wnioskodawczyni, dokonany zwrot wkładów mieszkaniowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej.

W przypadku zatem gdy wartość udziału lub wkładu członka spółdzielni ulega zwiększeniu w toku członkostwa w spółdzielni i zwrotowi podlega kwota wyższa niż kwota wpłacona za udział lub tytułem wkładu zwolnienie od podatku dochodowego przysługuje tylko do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów.

Przepisy art. 78 § 1 i § 2 z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) stanowią, że zasadniczymi funduszami własnymi tworzonymi w spółdzielni są:

  1. fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach;
  2. fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

Spółdzielnia tworzy także inne fundusze własne przewidziane w odrębnych przepisach oraz w jej statucie (art. 78 § 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 20 § 2 ww. ustawy, statut może przewidywać wnoszenie przez członków wkładów na własność spółdzielni lub do korzystania z nich przez spółdzielnię na podstawie innego stosunku prawnego. W tym wypadku statut powinien określać charakter i zakres przysługującego spółdzielni prawa do wkładów, wysokość wkładów oraz ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, terminy ich wnoszenia, zasady wyceny i zwrotu w wypadku likwidacji spółdzielni, wystąpienia członka lub ustania członkostwa z innych przyczyn, a także w innych wypadkach przewidzianych w statucie.

W świetle powyższego więc, spółdzielnie tworzą fundusz wkładów odrębny od funduszu udziałowego. Wkłady członkowskie należy natomiast odróżniać od udziałów wnoszonych przez członków spółdzielni.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki członków spółdzielni dotyczące w szczególności wnoszenia i ustalania wysokości wkładu mieszkaniowego i budowlanego określają postanowienia statutu spółdzielni (art. 8 pkt 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Mając na względzie powyższe, wkład mieszkaniowy (budowlany) stanowi formę, w jakiej członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu kosztów budowy budynku (lokalu). Wydatki na wkłady mieszkaniowe do spółdzielni wpłacane są natomiast w celu uzyskania spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu.

W sytuacji przedstawionej we wniosku wpłaciła Pani do spółdzielni mieszkaniowej wkład mieszkaniowy, a następnie w 2007 r. go wycofała. Nie zostało ustanowione na Pani rzecz żadne ze spółdzielczych praw do lokalu mieszkalnego (lokali mieszkalnych) ani też prawo odrębnej własności lokalu (lokali). W związku z powyższym należy uznać, że w Pani przypadku nastąpiło tzw. ”wycofanie” wkładów mieszkaniowych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.), spółdzielnie mieszkaniowe są obowiązane sporządzić za rok kalendarzowy, w trzech egzemplarzach, według ustalonego wzoru, imienne informacje o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni od dnia 1 stycznia 1992 r., chyba że podatnik złoży spółdzielni oświadczenie, że wycofany wkład budowlany nie był odliczony od jego dochodu lub od podatku. W terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym spółdzielnie przekazują jeden egzemplarz informacji osobom, które wycofały ze spółdzielni wkład budowlany lub mieszkaniowy, a drugi egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając dyspozycję zawartą w art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji przedstawionej we wniosku tj. gdy kwota otrzymana przez Panią od spółdzielni mieszkaniowej stanowi wypłatę wkładu mieszkaniowego, uprzednio wniesionego a następnie wycofanego, w tej samej wysokości, przychody otrzymane przez Panią są wolne od podatku dochodowego. Dlatego też kwota wycofanego wkładu mieszkaniowego zwrócona przez spółdzielnię w wartości wykazanej w deklaracji PIT-14 – nie podlega uwzględnieniu w zeznaniu rocznym za 2007 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.