ILPB2/415-330/10-2/WS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy zwrot zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego w związku z rezygnacją z członkowstwa w Spółdzielni Mieszkaniowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2010 r. (data wpływu 5 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego – jest:

  • prawidłowe - odnośnie opodatkowania kwoty odpowiadającej wysokości wniesionego wkładu mieszkaniowego,
  • nieprawidłowe – odnośnie opodatkowania sumy stanowiącej nadwyżkę ponad wniesiony do spółdzielni wkład mieszkaniowy.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w dniu 10 lipca 2001 r. otrzymał przydział lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. w 2001 r. wniósł wkład mieszkaniowy w wysokości 36.000,00 zł, natomiast w 2002 r. w kwocie 17.010,16 zł. Na mocy obowiązujących wówczas przepisów Zainteresowany odliczył od dochodu 53.010,16 zł. Dnia 30 października 2009 r. zrezygnował ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, dokonując zwrotu mieszkania. w związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa wypłaciła Wnioskodawcy zwaloryzowany wkład mieszkaniowy w kwocie 69.557.51 zł. i wystawiła PIT-14.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymany w 2009 roku zwrot zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego w związku z rezygnacją z członkowstwa w Spółdzielni Mieszkaniowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa kwota wypłacona przez Spółdzielnię Mieszkaniową, stanowiąca zwrot wniesionego wcześniej wkładu mieszkaniowego, nie stanowi przychodu w rozumieniu art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kwota wypłacona stanowi urealniony zwrot wniesionego wcześniej wkładu, dokonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową po uprzednim spełnieniu warunku opróżnienia lokalu mieszkalnego. Nie mają tu zastosowania regulacje prawne, o których mowa w art. 27a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią tego przepisu w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r. - jeżeli podatnik korzystał z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku w tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust.1 i 2, a następnie zgodnie z brzmieniem pkt 1 wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład, to do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

Zwrotu wkładu mieszkaniowego nie można utożsamiać z wycofaniem wkładu. Wprawdzie pojęcie ”zwrot wkładu” wydaje się być równoznaczne z pojęciem „wycofanie wkładu”, jednakże jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 23 sierpnia 1995 r.( nr PO 2/N-01165/95) z wycofaniem wkładu mamy do czynienia jedynie do czasu przydzielenia lokalu lub zamieszkania w przydzielonym lokalu. Ponieważ Wnioskodawca otrzymał lokal mieszkalny i zamieszkał w nim, nie ma zatem obowiązku opodatkowania otrzymanego zwrotu wkładu, ponieważ zwrot był następstwem opuszczenia zajmowanego lokalu, a nie wynikiem wycofania wkładu. w tym konkretnym przypadku nie powstał również obowiązek wystawienia PIT-14 przez Spółdzielnię Mieszkaniową.

Podobne stanowiska zajął Urząd Skarbowy w Malborku w interpretacji indywidualnej sygn. DFI/415-7/O6JS1 z dnia 20 lutego 2006 r., Urząd Skarbowy w Tychach sygn. US.PD/415/T-7/7/2005 opublikowane 4 kwietnia 2005 r. i Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie sygn. P-1/415/13/06.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
  • prawidłowe - odnośnie opodatkowania kwoty odpowiadającej wysokości wniesionego wkładu mieszkaniowego,
  • nieprawidłowe - odnośnie opodatkowania sumy stanowiącej nadwyżkę ponad wniesiony do spółdzielni wkład mieszkaniowy.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., podatnikom ponoszącym w roku podatkowym wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, przysługiwało prawo do pomniejszenia podatku dochodowego na zasadach określonych w ust. 2-17.

Z treści art. 27a ust. 13 pkt 1 ww. ustawy wynika, że jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków wymienionych wyżej, a następnie wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład - do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tego tytułu. Przepis ten ma również zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002 r., co wynika z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. u. Nr 134, poz. 1509 ze zm.).

Kwestie nabycia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz warunków zwrotu wniesionego wkładu reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 lipca 2007 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia zwraca zgodnie z postanowieniami statutu osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesiona część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. w rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez spółdzielnie kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami, o którym mowa w art. 10 ust. 3. Warunkiem wypłaty wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest opróżnienie lokalu, o którym mowa w art. 7 ust. 1. Zatem zwrot wkładu mieszkaniowego w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nie stanowi wycofania wkładu mieszkaniowego.

Wycofanie wkładu i związany z tym obowiązek przewidziany w art. 27a ust. 13 mogła mieć miejsce jedynie wówczas gdyby wydatki na wkład mieszkaniowy wpłacony do spółdzielni w celu uzyskania lokatorskiego prawa do lokalu zostały podatnikowi zwrócone przez spółdzielnie przed faktycznym uzyskaniem przez niego prawa do lokalu. z wycofaniem wkładu mieszkaniowego mamy więc do czynienia jedynie do czasu przydziału lokalu lub zamieszkania przez członka spółdzielni w przydzielonym lokalu. Natomiast zwrot wkładu ma miejsce w przypadku uprzedniego powstania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż w 2001 r. Wnioskodawca otrzymał przydział lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i wpłacił na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej odpowiednio kwoty: w 2001 r. - 36.000,00 zł, w 2002 r.- 17.010,16 zł, tytułem wkładu mieszkaniowego. Na mocy obowiązujących wówczas przepisów skorzystał z odliczeń od dochodu wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe. w 2009 r. Zainteresowany zrezygnował ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu czego konsekwencją była rezygnacja z przedmiotowego lokalu. w związku z powyższym Spółdzielnia dokonała zwrotu zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego i wystawiła PIT-14.

Biorąc pod uwagę powyżej przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż nie zaszła okoliczność, o jakiej mowa w ww. art. 27 ust. 13 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skutkująca obowiązkiem doliczenia przez Wnioskodawcę do podatku uprzednio dokonanych odliczeń z tytułu wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej wkładu, gdyż w tym przypadku mamy do czynienia ze zwrotem wkładu, a nie z jego wycofaniem.

W świetle powołanych powyżej przepisów prawa oraz przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa nie miała obowiązku wystawienia informacji PIT-14 w związku ze zwrotem wkładu mieszkaniowego.

Dodatkowo należy wskazać, że stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zwrot wkładów wniesionych do spółdzielni stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z wyżej wskazanym przepisem, za przychody z innych źródeł należy uważać w szczególności kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w tym przepisie sformułowanie „w szczególności” wskazuje, iż zawiera on tylko przykładowe wyliczenie przychodów, co oznacza, że przysporzenia majątkowe, nie zaliczane do pozostałych źródeł przychodów stanowią przychody objęte tym przepisem.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej.

W świetle powołanych powyżej przepisów prawa oraz przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego, do wysokości wkładu wniesionego przez Zainteresowanego do spółdzielni mieszkaniowej jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego na mocy ww. przepisu.

Natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem a wniesionym wkładem stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych łącznie z innymi przychodami uzyskanymi przez Wnioskodawcę w 2009 r.

W odniesieniu do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnej sprawie i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.