ILPB2/415-304/08-4/PW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Doliczenie do podatku kwoty otrzymanej tytułem zwrotu wkładu wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie doliczenia do podatku kwoty otrzymanej tytułem zwrotu wkładu wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie doliczenia do podatku kwoty otrzymanej tytułem zwrotu wkładu wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, pismem z dnia 19 czerwca 2008 r. nr ILPB2/415-304/08-2/PW, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem, iż elementy stanu faktycznego objętego wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 24 czerwca 2008 r., a w dniu 27 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) nastąpiło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 1999 r. Wnioskodawca dokonał wpłaty wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej, a w roku 2000 otrzymał przydział mieszkania, na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. W rozliczeniu podatkowym za rok 1999 Zainteresowany skorzystał z odliczenia od podatku, z tytułu poniesionych wydatków na wkład mieszkaniowy. Następnie w roku 2007 Wnioskodawca zrezygnował na rzecz spółdzielni mieszkaniowej z mieszkania zajmowanego od 2000 r. i w związku z tym w 2008 r. otrzymał zwrot wniesionego wkładu mieszkaniowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy istnieje obowiązek doliczania do podatku zwrotu otrzymanego ze spółdzielni mieszkaniowej w związku z rezygnacją z lokalu mieszkalnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma On obowiązku doliczania do podatku, otrzymanego zwrotu ze spółdzielni, ponieważ zwrot ten był następstwem opuszczenia zajmowanego lokalu, a nie wynikiem wycofania wkładu. Zgodnie z treścią art. 27a ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych m. in. na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, a następnie wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład – do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów. Powyższy przepis, w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 134, poz. 1509 ze zm.), ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 01 stycznia 2002 r., (w tym także do zwrotu odliczonych wydatków tytułem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni, który to zwrot miał miejsce po roku, w którym dokonano odliczeń).

Wnioskodawca zauważa, że stosownie do uregulowań zawartych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia zwraca zgodnie z postanowieniem statutu osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokali.

W świetle powyższego, w ocenie Zainteresowanego, wygaśnięcie lokatorskiego prawa do mieszkania i jego przekazanie spółdzielni mieszkaniowej nie jest tożsame z wycofaniem wkładu ze spółdzielni. Wycofanie wkładu ma miejsce jedynie do czasu przydzielenia lokalu mieszkalnego lub zamieszkania przez członka spółdzielni w przydzielonym lokalu.

Wobec powyższego Wnioskodawca uważa, że nie ma obowiązku doliczania do podatku, otrzymanego zwrotu ze spółdzielni mieszkaniowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., podatnikom ponoszącym w roku podatkowym wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, przysługiwało prawo do pomniejszenia podatku dochodowego na zasadach określonych w ust. 2-17.

Natomiast w myśl art. 27a ust. 13 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków wymienionych wyżej, a następnie wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład - do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tego tytułu.

Przepis ten ma również zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002 r., co wynika z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że wyżej wymieniony art. 27 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku wycofania – uprzednio odliczonego – wkładu ze spółdzielni mieszkaniowej.

Kwestie nabycia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz warunków zwrotu wniesionego wkładu reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.).

Zgodnie z art. 11 ust. 21 ww. ustawy, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia zwraca, zgodnie z postanowieniami statutu osobie, uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu.

Zatem zwrot wkładu mieszkaniowego w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nie stanowi wycofania wkładu mieszkaniowego. Z wycofaniem wkładu mieszkaniowego mamy do czynienia jedynie do czasu przydziału lokalu lub zamieszkania przez członka spółdzielni w przydzielonym lokalu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w 2000 r. Wnioskodawca otrzymał przydział mieszkania na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. W rozliczeniu podatkowym za 1999 r. dokonał On odliczeń od podatku z tytułu wniesienia wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej, związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego. Do 2007 roku Zainteresowany posiadał spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, z którego w ww. roku zrezygnował na rzecz spółdzielni. Z tego tytułu, spółdzielnia mieszkaniowa dokonała zwrotu wniesionego przez Wnioskodawcę wkładu mieszkaniowego.

Należy zatem stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zaszła okoliczność, o jakiej mowa we wskazanym art. 27 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powodująca obowiązek doliczenia przez Zainteresowanego do podatku za 2007 r. uprzednio dokonanych odliczeń z tytułu wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej wkładu. Wynika to z faktu, iż w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia ze zwrotem wkładu, a nie z jego wycofaniem.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma obowiązku doliczania do podatku, zwrotu otrzymanego ze spółdzielni mieszkaniowej w związku z rezygnacją przez Niego z lokalu mieszkalnego.

Dodatkowo należy wskazać, że stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zwrot wkładów wniesionych do spółdzielni stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z wyżej wskazanym przepisem, za przychody z innych źródeł należy uważać w szczególności kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w tym przepisie sformułowanie „w szczególności” wskazuje, iż zawiera on tylko przykładowe wyliczenie przychodów, co oznacza, że przysporzenia majątkowe, nie zaliczane do pozostałych źródeł przychodów stanowią przychody objęte tym przepisem.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej.

Wobec powyższego kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego, do wysokości wkładu wniesionego przez Zainteresowanego do spółdzielni mieszkaniowej w 1999 r. jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego na mocy ww. przepisu.

Natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem a wniesionym wkładem stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych łącznie z innymi przychodami uzyskanymi przez Wnioskodawcę w 2008 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.