IBPBII/2/415-25/08/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy spółdzielnia w przypadku zamiany przez członka spółdzielni mieszkaniaw ramach tej samej spółdzielni z wycofaniem wkładu z dotychczas zajmowanego mieszkania i wniesieniem wkładu na nowe mieszkanie powinna sporządzać informację PIT-14 ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2008r. (data wpływu do tut. Biura 04 listopada 2008r.) uzupełnionym w dniu 01 grudnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych m.in. wycofania wkładu w związku z zamianą mieszkania w ramach Spółdzielni - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04 listopada 2008r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych m.in. wycofania wkładu w związku z zamianą mieszkania w ramach Spółdzielni.

Z uwagi na stwierdzone braki formalne wniosku, pismem z dnia 21 listopada 2008r. Znak: IBPB II/2-415-25/08/JG wezwano wnioskodawcę do ich uzupełnienia. W dniu 01 grudnia 2008r. wpłynęło do tut. Biura uzupełnienie ww. wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Członkowie spółdzielni posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wnosili wkład mieszkaniowy w momencie zasiedlenia oraz poprzez spłatę kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię na budowę lokalu zajmowanego przez członka spółdzielni. W momencie zamiany mieszkania w ramach naszej spółdzielni członek wycofuje wkład z mieszkania, które zajmował i wnosi wkład na nowe mieszkanie. Jeżeli zaś członek wyprowadza się z zasobów spółdzielni, spółdzielnia rozlicza się z nim poprzez wypłatę wartości rynkowej zgodnie z art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie.

Czy spółdzielnia w przypadku zamiany przez członka spółdzielni mieszkania w ramach tej samej spółdzielni z wycofaniem wkładu z dotychczas zajmowanego mieszkania i wniesieniem wkładu na nowe mieszkanie powinna sporządzać informację o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Zdaniem wnioskodawcy, nie należy wystawiać informacji PIT-14 z uwagi na to, że w przypadku zamiany mieszkań nie następuje faktyczne wycofanie wkładu ze spółdzielni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Kwestie dotyczące nabycia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jak i warunków zwrotu wniesionego wkładu reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.).

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych.

Z przepisu art. 8 pkt 3 ww. ustawy wynika, iż w sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki członków spółdzielni dotyczące wnoszenia, ustalania i waloryzacji wkładu mieszkaniowego i budowlanego, określają postanowienia statutu.

Z kolei zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ww. ustawy przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia obowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni.

Wobec powyższego wkład budowlany stanowi formę, w jakiej członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu kosztów budowy budynku (lokalu). Natomiast wydatki na wkłady mieszkaniowe do spółdzielni wpłacane są w celu uzyskania spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że członkowie spółdzielni mieszkaniowej posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wnosili wkład mieszkaniowy w momencie zasiedlenia oraz poprzez spłatę kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię na budowę lokalu zajmowanego przez członka spółdzielni. Wątpliwość wnioskodawcy sprowadza się do tego czy w momencie zamiany przez członka spółdzielni mieszkaniowej mieszkania w ramach tej samej spółdzielni i w następstwie wycofania przez członka spółdzielni wkładu mieszkaniowego z mieszkania, które zajmował i wniesienie tego wkładu na nowe mieszkanie obowiązany jest sporządzić informację o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 z późn. zm.) spółdzielnie mieszkaniowe są obowiązane sporządzić za rok kalendarzowy, w trzech egzemplarzach, według ustalonego wzoru (PIT-14) imienne informacje o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni od dnia 1 stycznia 1992r., chyba, że podatnik złoży spółdzielni oświadczenie, że wycofany wkład nie był odliczony od jego dochodu lub podatku. W terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym spółdzielnie przekazują jeden egzemplarz informacji osobom, które wycofały ze spółdzielni wkład budowlany lub mieszkaniowy, a drugi egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Oznacza to, że obowiązek sporządzenia przez spółdzielnie mieszkaniowe informacji PIT-14 występuje jedynie w przypadku wycofania wkładu.

Z analizy stanu faktycznego wynika, że dokonana przez członka spółdzielni czynność prawna w wyniku, której członek spółdzielni mieszkaniowej dokonując zamiany mieszkania w ramach tej samej spółdzielni z jednej strony wycofuje wkład z mieszkania które zajmował a następnie ten wkład wnosi na nowe mieszkanie. Wnioskodawca uważa, że w takim przypadku nie następuje faktyczne wycofanie wkładu.

Wobec tego z wniosku wynika, ze w momencie zamiany mieszkań wycofany wkład zostaje wniesiony na nowe mieszkanie w całości. W związku z tym, na Spółdzielni nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-14, gdyż w rzeczywistości nie miało miejsce wycofanie wkładu.

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku gdyby w związku z zamianą mieszkań członkowi spółdzielni została wypłacona nadwyżka wycofanego wkładu ponad wartość wnoszącego wkładu na nowe mieszkanie wówczas na Spółdzielni ciążyłby obowiązek wystawienia informacji PIT-14, w której należałoby wykazać kwotę zwróconego wkładu w wysokości różnicy pomiędzy kwotą wypłaconego wkładu a wniesionego na nowe mieszkanie.

Reasumując, jak już wyżej wskazano, z dyspozycji art. 7 ust. 1 ww. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż na spółdzielni mieszkaniowej ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT -14 jedynie w przypadku wycofania wkładu. Jeżeli w momencie zamiany mieszkania w ramach tej samej spółdzielni wycofany wkład mieszkaniowy przez członka spółdzielni z poprzedniego mieszkania, które zajmował i wniesienie tego wkładu na nowe mieszkanie jest równy lub niższy od wkładu wymaganego na nowe mieszkanie wówczas spółdzielnia nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-14.

W tym stanie rzeczy stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała ul. Traugutta 2a.