IBPB2/415-532/08/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
1. Czy w myśl przepisów podatkowych i skutków stąd płynących, wycofanie wkładu należy rozumieć w tożsamy sposób jak zwrot wkładu mieszkaniowego?
2. Czy Spółdzielnia zwracając uiszczony wkład (30% wartości rynkowej lokalu) powinna postępować w ten sam sposób, jak przy wycofaniu wkładu, i jest obowiązana wystawić informację PIT-14. a dalej czy podatnik jest obowiązany do zwrotu lub opodatkowania uzyskanego wcześniej odliczenia od podatku?
3. Czy wypłacony zwrot wkładu mieszkaniowego jest przychodem zwolnionym od podatku, jako zwrócony wkład od spółdzielni?
4. Czy różnica pomiędzy uiszczonym wkładem mieszkaniowym a wypłaconym zwrotem wkładu mieszkaniowego stanowi przychód nie zwolniony od podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B.S., przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 17 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W kwietniu 2001r. wnioskodawca wraz z żoną wpłacił tytułem wkładu mieszkaniowego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej odpowiednią kwotę. Uzyskał prawo do spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w ww. Spółdzielni. Na mocy obowiązujących wówczas przepisów skorzystał wraz z żoną z odliczeń od podatku z tytułu wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, co znalazło odzwierciedlenie w rozliczeniu rocznym.W maju 2007r. ww. spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego wygasło po pisemnej rezygnacji z zajmowanego lokalu. Spółdzielnia przyjęła lokal. W maju 2007r. Spółdzielnia dokonała zwrotu zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, natomiast w styczniu 2008r. wystawiła PIT-14.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy w myśl przepisów podatkowych i skutków stąd płynących, wycofanie wkładu należy rozumieć w tożsamy sposób jak zwrot wkładu mieszkaniowego...
  2. Czy Spółdzielnia zwracając uiszczony wkład (30% wartości rynkowej lokalu) powinna postępować w ten sam sposób, jak przy wycofaniu wkładu, i jest obowiązana wystawić informację PIT-14. a dalej czy podatnik jest obowiązany do zwrotu lub opodatkowania uzyskanego wcześniej odliczenia od podatku...
  3. Czy wypłacony zwrot wkładu mieszkaniowego jest przychodem zwolnionym od podatku, jako zwrócony wkład od spółdzielni...
  4. Czy różnica pomiędzy uiszczonym wkładem mieszkaniowym a wypłaconym zwrotem wkładu mieszkaniowego stanowi przychód nie zwolniony od podatku...

Zdaniem wnioskodawcy, Spółdzielnia nie miała obowiązku wystawienia informacji PIT-14 w związku ze zwrotem wkładu mieszkaniowego, obowiązek ten występuje jedynie w sytuacji wycofania wkładu mieszkaniowego, co ma miejsce jedynie przed faktycznym uzyskaniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego i kiedy podatnik nie złożył oświadczenia, że wycofany wkład nie był odliczany od jego dochodu lub podatku.Jeżeli zaś uznać, że Spółdzielnia miała obowiązek wystawienia informacji PIT-14 w związku ze zwrotem wkładu mieszkaniowego, to powinien on dotyczyć jedynie różnicy pomiędzy wysokością uiszczonego wkładu a zwróconym podatnikowi wkładem mieszkaniowym przez Spółdzielnię; w tej części bowiem przychód nie jest zwolniony od podatku.Zgodnie z art. 27a ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu wypłaty ww. wkładu mieszkaniowego: „Jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 pkt 1 i 2, a następnie: 1) wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład, (...) – do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów”.Niewątpliwym jest, iż przepis ten dotyczy sytuacji, kiedy nie doszło do nabycia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 lipca 2007r., (tj. w czasie kiedy nastąpił zwrot uiszczonego wkładu mieszkaniowego): „W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia zwraca zgodnie z postanowieniami statutu osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami, o których mowa w art. 10 ust. 3. Warunkiem wypłaty wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest opróżnienie lokalu, o którym mowa w art. 7 ust. 1.”Według wnioskodawcy, w tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, kiedy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przysługiwało podmiotowi, a następnie wygasło i zwrotem wkładu, a nie jego wycofaniem.

Należy odróżnić pojęcie wycofania wkładu od zwrotu wkładu mieszkaniowego. Wycofanie wkładu ma bowiem miejsce jedynie wówczas, gdy wydatki na wkład mieszkaniowy wpłacone do Spółdzielni w celu uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zostały podatnikowi zwrócone przez Spółdzielnię przed faktycznym uzyskaniem tego prawa do lokalu lub zamieszkaniem w lokalu. Z kolei ze zwrotem wkładu mieszkaniowego mamy do czynienia tylko i wyłącznie w przypadku uprzedniego powstania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, i po jego wygaśnięciu.Wnioskodawca dodał ponadto, iż według art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: „Wolne od podatku dochodowego są: przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ad. 1 i 2 Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., podatnikom ponoszącym w roku podatkowym wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, przysługiwało prawo do pomniejszenia podatku dochodowego na zasadach określonych w ust. 2-17. Z treści art. 27a ust. 13 pkt 1 ww. ustawy wynika, że jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków wymienionych wyżej, a następnie wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład - do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tego tytułu. Przepis ten ma również zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002r., co wynika z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.).

W przedmiotowej sprawie kwestię nabycia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz warunków zwrotu wniesionego wkładu reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 lipca 2007r. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia zwraca zgodnie z postanowieniami statutu osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami, o którym mowa w art. 10 ust. 3. Warunkiem wypłaty wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest opróżnienie lokalu, o którym mowa w art. 7 ust. 1.Zatem zwrot wkładu mieszkaniowego w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nie stanowi wycofania wkładu mieszkaniowego.Wycofanie wkładu i związany z tym obowiązek przewidziany w art. 27a ust. 13 mogą mieć miejsce jedynie wówczas gdyby wydatki na wkład mieszkaniowy wpłacony do spółdzielni w celu uzyskania lokatorskiego prawa do lokalu zostały podatnikowi zwrócone przez spółdzielnię przed faktycznym uzyskaniem przez niego prawa do lokalu. Z wycofaniem wkładu mieszkaniowego mamy więc do czynienia jedynie do czasu przydziału lokalu lub zamieszkania przez członka spółdzielni w przydzielonym lokalu. Natomiast zwrot wkładu ma miejsce w przypadku uprzedniego powstania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż w 2001r. wnioskodawca wraz z żoną wpłacił na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej odpowiednią kwotę tytułem wkładu mieszkaniowego i na mocy obowiązujących wówczas przepisów skorzystał z odliczeń od podatku wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe. Wynika również, że po pisemnej rezygnacji z zajmowanego lokalu w maju 2007r. wygasło spółdzielcze prawo do lokalu, również w maju 2007r. Spółdzielnia dokonała zwrotu zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, natomiast w styczniu 2008r. wystawiła PIT-14.Zatem należy stwierdzić, iż nie zaszła okoliczność, o jakiej mowa w ww. art. 27 ust. 13 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skutkująca obowiązkiem doliczenia przez wnioskodawcę do podatku za 2007r. uprzednio dokonanych w 2001r. odliczeń z tytułu wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej wkładu, gdyż w tym przypadku mamy do czynienia ze zwrotem wkładu, a nie z jego wycofaniem.

W świetle powołanych powyżej przepisów prawa oraz przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, iż stanowisko wnioskodawcy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa nie miała obowiązku wystawienia informacji PIT-14 w związku ze zwrotem wkładu mieszkaniowego, jest prawidłowe.

Ad. 3 i 4Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej.

Wobec powyższego kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego, do wysokości wniesionego w 2001r. do Spółdzielni Mieszkaniowej wkładu jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego na mocy ww. art. 21 ust. 1 pkt 50 powyższej ustawy, natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem a wniesionym wkładem stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych łącznie z innymi przychodami uzyskanymi w 2007r.

Zatem stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.