1434/SD-DF/415/62/AP/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie dotyczy obowiązku zwrotu odliczonej od podatku dochodowego od osób fizycznych w latach ubiegłych ulgi budowlanej w sytuacji wycofania w 2005 roku wkładu budowlanego ze Spółdzielni Mieszkaniowej "P" i w tym samym roku zakupu lokalu mieszkalnego od Spółki Akcyjnej "M", która jest członkiem tej Spółdzielni.

1434/SD-DF/415/62/AP/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. wkład do spółdzielni mieszkaniowej
  2. wycofanie wkładu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga


p o s t a n a w i a


uznać stanowisko Pana wyrażone we wniosku jako prawidłowe


U Z A S A D N I E N I E


Z przedłożonego wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego stanu faktycznego oraz dokumentów:

umowy z dnia 27.09.2003r o budowę lokalu mieszkalnego o numerze 258 położonego w Warszawie zawartej pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową "P" z siedzibą w Warszawie a Panem Piotrem B.,

informacji PIT-14 o wysokości wycofanego z w/w spółdzielni mieszkaniowej w 2005 roku wkładu budowlanego w kwocie 42.408 zł ,

umowy kupna sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 41 położonego w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 zawartej w formie aktu notarialnego Rep A-6082/2005 z dnia 22.07.2005r. pomiędzy "M" S.A. a Panem Piotrem B.,

protokołu przekazania z dnia 10.08.2005r. przez Spółdzielnię Mieszkaniową "P" w/w lokalu mieszkalnego wynika, iż w 2001 roku zawarł Pan ze Spółdzielnią Mieszkaniową "P" umowę o wybudowanie lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych. Natomiast w 2005 roku wycofane środki pieniężne przeznaczył Pan na zakup lokalu mieszkalnego aktem notarialnym Rep A - 6082/2005 z dnia 22.07.2005r. od "M" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mławie, której przysługiwało w Spółdzielni Mieszkaniowej "P" spółdzielcze własnościowe prawo do w/w lokalu mieszkalnego. W/w prawo do lokalu Spółka Akcyjna "M" nabyła na podstawie zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową "P" umowy Nr 117/2003 z dnia 09.05.2003r o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Statut Spółki Akcyjnej nie zawiera ograniczeń w rozporządzaniu (zbywanie, nabywanie, obciążanie) przez Zarząd Spółki spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokali mieszkalnych.

Protokołem przekazania lokalu mieszkalnego z dnia 10.08.2005r Spółdzielnia Mieszkaniowa "P" przekazała Panu przedmiotowy lokal w celu przeprowadzenia robót wykończeniowych.

Pytanie dotyczy obowiązku zwrotu odliczonej od podatku dochodowego od osób fizycznych w latach ubiegłych ulgi budowlanej w sytuacji wycofania w 2005 roku wkładu budowlanego ze Spółdzielni Mieszkaniowej "P" i w tym samym roku zakupu lokalu mieszkalnego od Spółki Akcyjnej "M", która jest członkiem tej Spółdzielni.

Zdaniem Pana nie ma obowiązku zwrotu wykorzystanej ulgi budowlanej, ponieważ nie zrezygnowano z rozpoczętej inwestycji a jedynie ze względu na zmianę sytuacji dokonano zakupu lokalu mieszkalnego o innym numerze w tym samym budynku od Spółki Akcyjnej "M", która jako wierzyciel jest następcą prawnym Spółdzielni Mieszkaniowej "P". Cel wykorzystanej ulgi został zachowany, gdyż wycofane środki pieniężne zostały bezpośrednio wpłacone do spółki Akcyjnej "M" celem zakupu lokalu mieszkalnego.

Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz na podstawie dokumentów i stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia uznano stanowisko Pana wyrażone we wniosku jako prawidłowe.

Zgodnie z art. 27a ust.1 pkt 1 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90 poz. 416 z późn. zmian.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej

Jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od podatku z tytułu wydatków poniesionych na powyższe cele, a następnie:

1.wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład,

2.w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy,

3.po roku, w którym dokonano odliczeń otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,

4.wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,

5.przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych

- do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

Obowiązek powyższy wynika z treści art. 27a ust. 13 ustawy i ma zastosowanie również do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 01.01.2002r., na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz. 1509).

Okoliczność wycofania ze spółdzielni wniesionego wkładu budowlanego wymieniona w wyżej cyt. przepisie art. 27a ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się do sytuacji, w której podatnik odbierając ze spółdzielni wkład rezygnuje z celu, jakiemu służyło zawarcie z tą spółdzielnią umowy i wniesienie wkładu - a więc z celu mieszkaniowego w rozumieniu art. 27a ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Utratę prawa do wykorzystanej ulgi ustawodawca powiązał z rezygnacją przez podatnika z zaspokojenia jego własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wobec powyższego w przedstawionej sytuacji nie ma zastosowania przepis art. 27a ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie zrezygnowano z realizacji celu mieszkaniowego tj. zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.