Wycofanie wkładu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wycofanie wkładu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
13
kwi

Istota:

Jakie są skutki podatkowe wypłacenia przez spółdzielnię mieszkaniową wartości rynkowej lokalu po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2011r. (data wpływu do tut. Biura – 04 maja 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłacenia przez spółdzielnię mieszkaniową wartości rynkowej lokalu po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04 maja 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy zwrot zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego w związku z rezygnacją z członkowstwa w Spółdzielni Mieszkaniowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez spółdzielnie kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami, o którym mowa w art. 10 ust. 3. Warunkiem wypłaty wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest opróżnienie lokalu, o którym mowa w art. 7 ust. 1. Zatem zwrot wkładu mieszkaniowego w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nie stanowi wycofania wkładu mieszkaniowego. Wycofanie wkładu i związany z tym obowiązek przewidziany w art. 27a ust. 13 mogła mieć miejsce jedynie wówczas gdyby wydatki na wkład mieszkaniowy wpłacony do spółdzielni w celu uzyskania lokatorskiego prawa do lokalu zostały podatnikowi zwrócone przez spółdzielnie przed faktycznym uzyskaniem przez niego prawa do lokalu. z wycofaniem wkładu mieszkaniowego mamy więc do czynienia jedynie do czasu przydziału lokalu lub zamieszkania przez członka spółdzielni w przydzielonym lokalu. (...)

2011
1
sie

Istota:

Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 08 grudnia 2009r. (data wpływu do tut. Biura 14 grudnia 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłacenia należności przysługujących wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej - nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 grudnia 2009r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy spółdzielnia w przypadku zamiany przez członka spółdzielni mieszkaniaw ramach tej samej spółdzielni z wycofaniem wkładu z dotychczas zajmowanego mieszkania i wniesieniem wkładu na nowe mieszkanie powinna sporządzać informację PIT-14 ?

Fragment:

(...) w ramach tej samej spółdzielni z jednej strony wycofuje wkład z mieszkania które zajmował a następnie ten wkład wnosi na nowe mieszkanie. Wnioskodawca uważa, że w takim przypadku nie następuje faktyczne wycofanie wkładu. Wobec tego z wniosku wynika, ze w momencie zamiany mieszkań wycofany wkład zostaje wniesiony na nowe mieszkanie w całości. W związku z tym, na Spółdzielni nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-14, gdyż w rzeczywistości nie miało miejsce wycofanie wkładu. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku gdyby w związku z zamianą mieszkań członkowi spółdzielni została wypłacona nadwyżka wycofanego wkładu ponad wartość wnoszącego wkładu na nowe mieszkanie wówczas na Spółdzielni ciążyłby obowiązek wystawienia informacji PIT-14, w której należałoby wykazać kwotę zwróconego wkładu w wysokości różnicy pomiędzy kwotą wypłaconego wkładu a wniesionego na nowe mieszkanie. Reasumując, jak już wyżej wskazano, z (...)

2011
1
cze

Istota:

1. Czy w myśl przepisów podatkowych i skutków stąd płynących, wycofanie wkładu należy rozumieć w tożsamy sposób jak zwrot wkładu mieszkaniowego?
2. Czy Spółdzielnia zwracając uiszczony wkład (30% wartości rynkowej lokalu) powinna postępować w ten sam sposób, jak przy wycofaniu wkładu, i jest obowiązana wystawić informację PIT-14. a dalej czy podatnik jest obowiązany do zwrotu lub opodatkowania uzyskanego wcześniej odliczenia od podatku?
3. Czy wypłacony zwrot wkładu mieszkaniowego jest przychodem zwolnionym od podatku, jako zwrócony wkład od spółdzielni?
4. Czy różnica pomiędzy uiszczonym wkładem mieszkaniowym a wypłaconym zwrotem wkładu mieszkaniowego stanowi przychód nie zwolniony od podatku?

Fragment:

(...) członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami, o którym mowa w art. 10 ust. 3. Warunkiem wypłaty wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest opróżnienie lokalu, o którym mowa w art. 7 ust. 1.Zatem zwrot wkładu mieszkaniowego w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nie stanowi wycofania wkładu mieszkaniowego.Wycofanie wkładu i związany z tym obowiązek przewidziany w art. 27a ust. 13 mogą mieć miejsce jedynie wówczas gdyby wydatki na wkład mieszkaniowy wpłacony do spółdzielni w celu uzyskania lokatorskiego prawa do lokalu zostały podatnikowi zwrócone przez spółdzielnię przed faktycznym uzyskaniem przez niego prawa do lokalu. Z wycofaniem wkładu mieszkaniowego mamy więc do czynienia jedynie do czasu przydziału lokalu lub zamieszkania przez członka spółdzielni w przydzielonym lokalu. (...)

2011
1
cze

Istota:

Doliczenie do podatku kwoty otrzymanej tytułem zwrotu wkładu wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej.

Fragment:

(...) 119, poz. 1116 ze zm.), w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia zwraca zgodnie z postanowieniem statutu osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokali. W świetle powyższego, w ocenie Zainteresowanego, wygaśnięcie lokatorskiego prawa do mieszkania i jego przekazanie spółdzielni mieszkaniowej nie jest tożsame z wycofaniem wkładu ze spółdzielni. Wycofanie wkładu ma miejsce jedynie do czasu przydzielenia lokalu mieszkalnego lub zamieszkania przez członka spółdzielni w przydzielonym lokalu. Wobec powyższego Wnioskodawca uważa, że nie ma obowiązku doliczania do podatku, otrzymanego zwrotu ze spółdzielni mieszkaniowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 26 lipca (...)

2011
1
cze

Istota:

Wycofanie wkładu.

Fragment:

(...) wystawioną na Pani nazwisko informację PIT-14. Jednocześnie została Pani poinformowana, że dochód z ww. tytułu jest zobowiązana wykazać w zeznaniu rocznym za 2007 r. Dodatkowo wskazała Pani, iż spółdzielnia nie została postawiona w stan likwidacji, a wkład został przez Panią wycofany z własnej inicjatywy z uwagi na zmianę planów osobistych. Dokonała Pani tylko jednej wpłaty, która została Pani zwrócona przez spółdzielnię w tej samej wysokości co została wpłacona. Wycofanie wkładu miało miejsce przed faktycznym uzyskaniem przez Panią prawa do lokalu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy wystawienie przez Spółdzielnię informacji PIT-14, zobowiązuje Panią do uwzględnienia na jej podstawie dochodu w zeznaniu za 2007 r. ... Zdaniem Wnioskodawczyni, dokonany zwrot wkładów mieszkaniowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w (...)

2011
1
maj

Istota:

1. Czy Spółdzielnia postąpiła prawidłowo sporządzając informację o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego - PIT - 14 dla byłego członka spółdzielni?
2. Czy kwoty odszkodowań wpłacone przez Urząd Miasta bezpośrednio na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „S” zgodnie z podpisaną ugodą sądową powodują po stronie Spółdzielni obowiązek sporządzenia informacji PIT - 8C dla osób, którym nie dostarczono lokalu socjalnego?

Fragment:

(...) wkładu należy odróżnić od zwrotu wkładu. Zgodnie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia zwraca zgodnie z postanowieniami statutu osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. Zwrot wkładu jest zatem czyś innym niż wycofanie wkładu . Z „wycofaniem wkładu budowlanego” mamy do czynienia do czasu przydzielenia lokalu lub zamieszkania przez członka w przydzielonym lokalu. W sytuacji przedstawionej przez Spółdzielnię, gdy następuję wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i jego przekazanie spółdzielni mieszkaniowej, zwrot osobie uprawnionej wkładu mieszkaniowego nie jest tożsamy z wycofaniem wkładu ze spółdzielni. Zatem na Spółdzielni nie ciąży obowiązek (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa ma obowiązek wystawienia PIT-14 dla byłego członka Spółdzielni od dokonanego zwrotu wkładu mieszkaniowego bądź budowlanego, po uprzednim zwrocie mieszkania?

Fragment:

(...) część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. Zwrot wkładu jest, zatem czymś innym niż wycofanie wkładu. Wycofanie wkładu i związany z tym obowiązek przewidziany w art. 27a ust. 13 pow. ustawy o podatku dochodowym mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy wydatki na wkład mieszkaniowy wpłacone do spółdzielni w celu uzyskania lokatorskiego prawa do lokalu zostały podatnikowi zwrócone przez spółdzielnię przed faktycznym uzyskaniem prawa do lokalu. Oznacza to, że wycofanie wkładu mieszkaniowego może mieć miejsce wyłącznie do czasu przydzielenia lokalu przez spółdzielnię mieszkaniową lub zamieszkania w nim podatnika. Natomiast ze zwrotem wkładu mamy do czynienia jedynie w przypadku uprzedniego powstania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Mając na uwadze powołane powyżej uregulowania prawne oraz przedstawiony stan faktyczny, tutejszy organ podatkowy uznaje stanowisko wyrażone we wniosku za prawidłowe. Zgodnie z art.14b (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy obowiązku zwrotu odliczonej od podatku dochodowego od osób fizycznych w latach ubiegłych ulgi budowlanej w sytuacji wycofania w 2005 roku wkładu budowlanego ze Spółdzielni Mieszkaniowej "P" i w tym samym roku zakupu lokalu mieszkalnego od Spółki Akcyjnej "M", która jest członkiem tej Spółdzielni.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n a w i a uznać stanowisko Pana wyrażone we wniosku jako prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedłożonego wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego stanu faktycznego oraz dokumentów: umowy z dnia 27.09.2003r o budowę lokalu mieszkalnego o numerze 258 położonego w Warszawie zawartej pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową "P" z siedzibą w Warszawie a Panem Piotrem B., informacji PIT-14 o wysokości wycofanego z w/w spółdzielni mieszkaniowej w 2005 roku wkładu budowlanego w kwocie 42.408 zł , umowy kupna sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 41 położonego w (...)