Wycofanie środka trwałego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wycofanie środka trwałego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Ponowne wprowadzenie na stan środków trwałych zabudowanego gruntu.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2009 r. (data wpływu 15 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania ponownego wprowadzenia gruntu na stan środków trwałych do działalności gospodarczej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 maja 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy zasadne jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od lokali w związku z ich wynajmowaniem i zaprzestawanie dokonywania amortyzacji z chwilą wyłączenia lokali z używania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 05 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 23 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m. in. w zakresie ustalenia czy zasadne jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od lokali w związku z ich wynajmowaniem i zaprzestawanie dokonywania amortyzacji z chwilą wyłączenia lokali z używania - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 czerwca 2008 r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie (...)

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy uznania za środek trwały samochodu, jako wycofany z działalności w związku z jej likwidacją, ma zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych z tytułu działalności gospodarczej współmałżonka.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 t.j. z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 09.11.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że Pani mąż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą a Pani zamierza od stycznia 2007 r. rozpocząć działalność gospodarczą na własne nazwisko. Pani mąż chce wycofać z działalności w całości zamortyzowany środek trwały w postaci samochodu osobowego. Wycofany samochód będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych z tytułu działalności gospodarczej, prowadzonej przez Panią. Nie ma żadnych przeszkód, aby samochód, który był do tej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy sposobu przekazania środków trwałych z firmy męża wnioskodawczyni do firmy wnioskodawczyni, gdy nie ma rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto ocenia jako nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku podatnika z dnia 20.12.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. UZASADNIENIEW dniu 22.12.2005r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek z dnia 20.12.2005r., uzupełniony pismem z dnia 24.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, odnośnie zasad przekazania środków trwałych / 2 samochodów osobowych / z firmy męża wnioskodawczyni do firmy wnioskodawczyni. Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że mąż wnioskodawczyni planuje zlikwidować swoją działalność gospodarczą. W związku z tym nastąpi przekazanie środków trwałych do firmy wnioskodawczyni, która prowadzi działalność gospodarczą. Wnioskodawczyni (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jak wynika ze złożonego wniosku podatniczka była właścicielką samochodu osobowego używanego od 1999r. w prowadzonej działalności gospodarczej, od którego naliczana była amortyzacja. W maju 2004r. wycofała samochód z działalności, a we wrześniu 2006r. podarowała go synowi, w związku z czym pyta, czy:darowanie wycofanego z działalności pojazdu spowoduje jakiekolwiek skutki finansowe w prowadzonej działalności gospodarczej - jej zdaniem nie.

Fragment:

(...) Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z działalności gospodarczej zaliczane są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących: a) środkami trwałymi, b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł, c) wartościami niematerialnymi i prawnymi - ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jak opodatkować dochody uzyskane ze sprzedaży samochodu, stanowiącego środek trwały, którego zakup został sfinansowany dotacją celową?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 14 ust 2 pkt 1, art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu pana wniosku z dnia 07.04.2006r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącej sposobu opodatkowania uzyskanego dochodu ze sprzedaży samochodu, stanowiącego środek trwały, którego zakup został sfinansowany dotacją celową, postanawia uznać, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku . W dniu 7.04.2006 r. do tut. organu podatkowego wpłynął pana wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wycofanie z ewidencji środków trwałych samochodu osobowego i przekazanie go na cele osobiste podatnika stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
Czy w przypadku odpłatnego zbycia samochodu przed upływem 6 lat od dnia wycofania go z działalności powstanie obowiązek opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu?

Fragment:

(...) oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określeniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio. Mając powyższe na uwadze tut. organ podatkowy stwierdza, że wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej i przekazanie go na cele osobiste podatnika nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu. Natomiast w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 przed upływem 6 lat od dnia wycofania go z działalności gospodarczej, przychód z tego tytułu należy uznać za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wycofanie całkowicie zamortyzowanego środka trwałego ze sprzedaży przedsiębiorstwa i pozostawienie na własne potrzeby spowoduje konieczność odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) wieczystym, budynek produkcyjny, budynek socjalno-biurowy, środki trwałe niezamortyzowane, środki trwałe zamortyzowane, przedmioty nietrwałe, urowce do produkcji, wyroby gotowe, technologia produkcji. Ze sprzedaży podatnicy chcą wyłączyć jeden środek trwały już zamortyzowany, od którego nie był odbierany podatek VAT i pozostawić go na własne potrzeby. Odnośnie ww. stanu faktycznego sformułowane zostało następujące pytanie dotyczące m.in. podatku dochodowego: czy wycofanie środka trwałego zamortyzowanego ze sprzedaży i pozostawienie na własne potrzeby spowoduje konieczność odprowadzenia podatku dochodowego. Stanowisko podatników na podstawie przedstawionych okoliczności faktycznych jest następujące: nie ma wprost przepisu podatkowego, który by mówił, że pozostawienie środka trwałego na własne cele spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym, zatem nie są zobowiązani do jego zapłaty. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przychodem z działalności gospodarczej winna być wartość udzielonej darowizny w postaci samochodu osobowego stanowiąca podstawę opodatkowania w wysokości 7.363,14 zł, jeżeli wartość rynkowa darowanego samochodu wynosi 17.000 zł?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek pana Andrzeja L. z dnia 16.03.2005 r., złożony do tut. organu podatkowego w dniu 17.03.2005 r., o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku, po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawcy oraz obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. W dniu 17.03.2005 r. wpłynął do tut. organu podatkowego pisemny wniosek pana Andrzeja L. o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub (...)