Wycofanie skargi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wycofanie skargi. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Cofnięcie skargi kasacyjnej jest dla Naczelnego Sądu Administracyjnego wiążące i skutkuje umorzeniem postępowania. Z uwagi na zasadę związania granicami skargi kasacyjnej, Sąd ten nie jest władny badać zasadności cofnięcia.

Fragment:

(...) Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2006 r., sygn. akt I SA/Gl 1690/05, w sprawie ze skargi Jana Z., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2005 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. i orzekł, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości do chwili uprawomocnienia się wyroku. Od powyższego orzeczenia organ odwoławczy wniósł skargę kasacyjną domagając się uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, względnie uchylenia zaskarżonego wyroku i rozpoznania sprawy oraz zasądzenia kosztów postępowania. W dniu 27 kwietnia 2007 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęło pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zawierające oświadczenie o cofnięciu skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie, na podstawie art. 60 w związku z art. 193 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Naczelny Sąd (...)

2011
1
kwi

Istota:

Cofnięcie skargi kasacyjnej przez skarżącego jest dopuszczalne, o ile nie zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy orzeczenia dotkniętego wadą nieważności. Tego typu wady Naczelny Sąd Administracyjny bierze pod uwagę z urzędu, rozpatrując skargę kasacyjną.

Fragment:

(...) Postanowieniem z dnia 4 października 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił skargę Czesławy S. i Tadeusza S. o wznowienie postępowania w przedmiocie przyznania ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wyszkolenia ucznia, zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2003 r. Wyrokiem tym Sąd oddalił skargi podatników na decyzje Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 stycznia 2003 r. o numerach PB-2-4117-268/02 i FB-2-4117-269/02. W uzasadnieniu zaskarżonego rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż jedną z podstaw wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem jest późniejsze wykrycie prawomocnego orzeczenia dotyczącego tej samej sprawy (art.273 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn.zm.). Tę podstawę wskazali skarżący w niniejszej sprawie. Jako później wykryte (...)