Wycofanie oszczędności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wycofanie oszczędności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
17
gru

Istota:

  • czy wydatkowanie oszczędności zgromadzonych w kasie mieszkaniowej częściowo na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup budynku mieszkalnego oraz częściowo na remont tego budynku lub
  • przeznaczenie całej kwoty wycofanych oszczędności na remont własnego budynku mieszkalnego

stanowić będzie realizację celów systematycznego oszczedzania w kasie mieszkaniowej?

Fragment:

(...) np.: umowami, fakturami, rachunkami dotyczącymi zakupu materiałów budowlanych lub/i wykonawstwa prac remontowych. Ad 2) Stosownie do wyżej cytowanego art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zachowają Państwo prawo do dokonanych odliczeń z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej również w przypadku wydatkowania środków wycofanych z kasy mieszkaniowej (w terminie do końca roku, w którym nastąpi wycofanie oszczędności) na remont budynku mieszkalnego, uprzednio zakupionego przez Podatników ze środków własnych (poza wydatkami na jego bieżącą konserwację i odnowienie). Przy określeniu rodzaju wydatków na remont domu mieszkalnego można pomocniczo skorzystać z rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 grudnia 1996r. (Dz. U. Nr 156, poz. 788) w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy zakończenie oszczędzania w kasie mieszkaniowej skutkuje obowiązkiem wydatkowania, zgodnie z celami systematycznego oszczędzania, wszystkich oszczędności zgromadzonych w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, w okresie 1997-2009, czy tylko tej ich części, która była objęta ulgą podatkową, tj. w okresie 1997-2003?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2011 r. (data wpływu 31 stycznia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 kwietnia 2011 r. (data wpływu 27 kwietnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w kasie mieszkaniowej mogą zostać wydatkowane niezgodnie z celami określonymi w umowie o kredyt kontraktowy, bez konieczności dokonania zwrotu odliczonego przez ojca wnioskodawcy podatku ?Czy środki zgromadzone od dnia cesji mogą zostać wydatkowane niezgodnie z celami określonymi w umowie o kredyt kontraktowy ?

Fragment:

(...) zmieniającej z dnia 21 listopada 2001r. ma on w dalszym ciągu zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002r. Treść tego przepisu w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002r. wskazuje, że warunkiem zachowania ulgi jest wydatkowanie wycofanej z kasy mieszkaniowej kwoty oszczędności na cele, z którymi związane było systematyczne oszczędzanie w zakreślonych tym przepisem ramach czasowych, tzn. w tym samym roku podatkowym, w którym nastąpiło wycofanie oszczędności. Stosownie do postanowień art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1070 ze zm.) celem systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej jest uzyskanie kredytu i przeznaczenie zgromadzonych oszczędności na wskazane w ustawie cele mieszkaniowe, a mianowicie na: nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy środki pieniężne zgromadzone w kasie mieszkaniowej i po wycofaniu przeznaczone na zakup niezabudowanej nieruchomości z indywidualną decyzją na zabudowę jednorodzinną można uznać za wydatkowane zgodnie z celami mieszkaniowymi określonymi w art. 8 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2001 r.?

Fragment:

(...) bankowy należy podkreślić, że powinno ono nastąpić w tym samym roku, w którym środki pieniężne zostały wycofane. Przy czym jak wynika ze stanu faktycznego, przedstawionego we wniosku, z żądaniem wypłacenia zgromadzonych oszczędności wystąpił Pan w dniu 29 grudnia 2006 r., a wypłacone zostały w dniu 9 stycznia 2007 r. Natomiast wydatkował je Pan w dniu 31 maja 2007 r. Jak wskazano uprzednio, dla możliwości skorzystania z ulgi istotne znaczenie ma fakt, kiedy następuje wycofanie oszczędności, a to następuje z chwilą wystąpienia z żądaniem wypłacenia zgromadzonych oszczędności. Przekazanie na konto tych oszczędności jest czynnością materialno-techniczną, której termin dokonania nie ma znaczenia dla oceny skutków prawnych wycofania oszczędności przez posiadacza rachunku. Zatem w świetle ww. przepisu, jeżeli cele systematycznego oszczędzania zostały zaspokojone w roku, w którym wycofano oszczędności z kasy mieszkaniowej, wówczas należy (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy okres na wydanie oszczędności liczony jest od chwili zerwania umowy z kasą mieszkaniową?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.02.2007 r. stwierdza, że wycofanie oszczędności zgromadzonych w kasie mieszkaniowej przez posiadacza rachunku następuje z chwilą postawienia ich do dyspozycji podatnika. Pismem z dnia 16.02.2007 r., zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Od 7 lat oszczędza Pan pieniądze w kasie mieszkaniowej jednego z banków. Przy podpisywaniu umowy z bankiem zaznaczył Pan wszystkie możliwe opcje, na które w przyszłości przeznaczone zostaną zaoszczędzone środki, w tym na zakup działki budowlanej. W chwili obecnej zamierza Pan kupić działkę, na której planuje Pan wybudowanie domu. W związku z tym złożył Pan do gminy wniosek (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy przeznaczenia oszczędności zgromadzonych w kasie mieszkaniowej na remont i modernizację budynku mieszkalnego.

Fragment:

(...) została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę - do dochodu (przychodu) lub podatku należnego, za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów. Z powyższego przepisu wynika, iż aby nie utracić prawa do ulgi należy wydatkować oszczędności wycofane z kasy mieszkaniowej zgodnie z celami systematycznego oszczędzania do końca roku, w którym nastąpiło wycofanie oszczędności. Zasady gromadzenia oszczędności i udzielania kredytów kontraktowych reguluje ustawa z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). Zgodnie z art. 8 ust. 2 tej ustawy celami systematycznego oszczędzania są cele mieszkaniowe służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy, a należą do nich: nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, (...)

2011
1
kwi

Istota:

W 1999r. podatnicy rozpoczęli systematyczne oszczędzanie w Kasie Mieszkaniowej i z tego tytułu korzystali z ulgi podatkowej. W 2006r. zamierzają skrócić okres oszczędzania i dokonać cesji zgromadzonych środków na rzecz syna, który mimo posiadanego własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego, zamierza za przekazane oszczędności zakupić mieszkanie na rynku wtórnym i dokonać remontu tegoż mieszkania w zakresie:wymiany okien i drzwipołożenie gładzi gipsowych, terakoty, glazury, paneli ściennych, kasetonówzrobienie wylewkiwymiany urządzeń sanitarnych (wanna, umywalka, zlew, muszla klozetowa, kabina prysznicowa)zmiany układu bądź wymiany instalacji wodnej, elektrycznej, ściekowej, grzewczej, gazowejwymiany kuchni gazowejpołożenie parkietu, paneli podłogowych lub inne pokrycie podłogi zamontowane na stałewymiany armaturytrwałej zabudowy kuchnizmiany układu ścian działowych.
Czy jeżeli ww prace zostaną przeprowadzone za środki wycofane z kasy mieszkaniowej będą realizacją celów systematycznego oszczędzania i nie spowodują konieczności zwrotu odliczonej ulgi podatkowej ?
Czy koszty związane z zakupem mieszkania (podatek od czynności cywilno prawnych, taksa notarialna wraz z podatkiem VATprowizja dla biura obrotu nieruchomościami)mogą być również pokryte ze środków zgromadzonych w kasie Mieszkaniowej i będzie to realizacja celu systematycznego oszczędzania ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 10.01.2006r. (uzupełnione w dniu 31.01.2006r.). Wnioskiem z dnia 10.01.2006r. wystąpiła Pani o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że w 1999r. wraz z mężem rozpoczęli Państwo systematyczne oszczędzanie w Kasie Mieszkaniowej i z tego tytułu korzystali z ulgi podatkowej. W 2006r. zamierzacie Państwo skrócić okres oszczędzania i dokonać cesji zgromadzonych środków na rzecz syna, który mimo posiadanego własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego, zamierza za przekazane oszczędności zakupić mieszkanie na rynku wtórnym i dokonać remontu tegoż mieszkania w zakresie: wymiany okien i drzwipołożenie gładzi gipsowych, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy pobranie gotówki z kasy mieszkaniowej oraz jej wydatkowanie w podanym wyżej terminie jest zgodne z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i gwarantuje zachowanie uznanej wcześniej ulgi podatkowej ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 25.10.2006 r. wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem złożonym w tut. Urzędzie Skarbowym w dniu 25.10.2006 r. uzupełnionym w dniu 22.11.2006 r. zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: W dniu 24.11.2001 r. zawarł Pan umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-kredytowego nr .... z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową . W okresie od grudnia 2001 r. do grudnia 2005 r. gromadził środki na rachunku bankowym zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie oraz sporządzonymi do niej aneksami. Zgromadzone (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przeznaczenie środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej na zakup działki budowlanej od rodziców nie pozostaje w sprzeczności z celami systematycznego oszczędzania i czy nie spowoduje utraty prawa do ulgi podatkowej?

Fragment:

(...) Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że dnia 16.11.1998r. Podatnik podpisał umowę z Bankiem PKO S.A. o kredyt kontraktowy. Z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej Podatnik korzystał w latach 1998 do 2005 z odliczeń w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej. Dnia 16.11.2006r. upływa termin umowy o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową. Zgromadzone oszczędności i ewentualny kredyt Podatnik zamierza przeznaczyć na zakup działki budowlanej od rodziców. Zdaniem Podatnika przepisy ustawy z dnia 26.10.2006r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wskazują, że celem mieszkaniowym jest między innymi służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny. Wymieniona ustawa nie wskazuje katalogu podmiotów, od których należy (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatkowanie wycofanych z kasy mieszkaniowej środków pieniężnych na spłatę kredytu zaciągniętego za zakup gruntu warunkuje zachowanie prawa do ulgi ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 09.02.2006 roku, uzupełnionym pismem z dnia 15.02.2006 roku, o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zasad i celów wydatkowania wycofanych środków z kasy mieszkaniowej, warunkujących zachowanie prawa do ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich (...)