Wycofanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wycofanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
21
lip

Istota:

1. Czy wycofanie nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem z majątku spółki cywilnej i przeniesienie tej nieruchomości do majątku osobistego wspólników, spowoduje powstanie u wspólników obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?2. Czy przychody z najmu nieruchomości, która wcześniej była wykorzystywana w działalności gospodarczej, ale została z niej wycofana, mogą być kwalifikowane do przychodów z najmu prywatnego i opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym?3. Czy w przedmiotowej sprawie obrót osiągany z tytułu najmu nieruchomości, która wcześniej była wykorzystana w działalności gospodarczej, ale została z niej wycofana, będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług u osób fizycznych będących jej właścicielami?

Fragment:

(...) wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Zatem, wycofanie wskazanego we wniosku składnika majątku ze spółki osobowej na rzecz Wnioskodawcy nie spowoduje dla Niego powstania przychodu, brak jest bowiem odpłatności tego przesunięcia. Jednakże podkreslić należy, że sprzedaż udziału w ww. nieruchomości, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik ten został wycofany z działalności spółki i dniem jego odpłatnego zbycia, nie upłynie 6 lat, co wynika z treści art. 10 ust 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, otrzymanie w związku z wycofaniem z działalności gospodarczej spółki cywilnej składnika majątku, tj. udziału w nieruchomości nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
17
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych zbycia praw użytkowania wieczystego gruntów, wycofanych uprzednio z działalności gospodarczej na potrzeby osobiste Wnioskodawcy.

Fragment:

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy ewentualna sprzedaż którejś z działek, wycofanych uprzednio na potrzeby własne podatnika, przed upływem 6 letniego okresu od momentu przekazania ich na potrzeby własne będzie traktowana jako przychód z działalności gospodarczej i opodatkowana podatkiem dochodowym wg 19% stawki liniowej... (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) Zdaniem Wnioskodawcy, kwota uzyskana ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania niezabudowanego gruntu), wycofanej z działalności gospodarczej na potrzeby własne jej właściciela, będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jeśli od momentu wycofania jej z działalności gospodarczej na potrzeby własne do momentu sprzedaży nie upłynie okres 6 lat – liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wycofanie do dnia jej odpłatnego zbycia. Skoro zatem podatnik jest opodatkowany 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, to sprzedaż takiej nieruchomości z majątku prywatnego podatnika przed upływem 6-cio letniego okresu od momentu jej przekazania z firmy na potrzeby własne, będzie opodatkowana 19% podatkiem dochodowym.

2013
24
paź

Istota:

Opodatkowanie czynności przekazania nieruchomości zabudowanej na własne cele.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wycofanie z majątku nieruchomości wraz z gruntem i przekazanie na majątek osobisty rodzi skutek w postaci obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie nieruchomości z majątku firmy i przeniesienie na majątek osobisty właściciela rodzi skutki w podatku od towarów i usług. Wskazał Pan, że stosownie do art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, jako odpłatną dostawę towarów traktuje się przekazanie przez podatnika towarów na cele osobiste właściciela, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub części. W świetle powyższego uznał, że nieodpłatne przekazanie na cele osobiste właściciela nieruchomości wraz z prawem do gruntu stanowi dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT, w związku z tym czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r.

2012
31
lip

Istota:

1. Czy obniżenie wartości wkładu przez wspólnika spółki jawnej bez likwidacji tej spółki ani wystąpienia wspólnika ze spółki wiąże się z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. W przypadku, gdy odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca - według jakich zasad należy opodatkować wycofanie części wkładu przez wspólnika ze spółki jawnej? 3. Czy sprzedaż samochodu osobowego, stanowiącego uprzednio wkład do spółki jawnej i wykorzystywanego przez spółkę jawną na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, dokonywana po wycofaniu tego wkładu ze spółki bez jednoczesnego wystąpienia z niej wspólnika, wiąże się z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 4. Jeżeli odpowiedź na pytanie trzecie jest twierdząca - według jakich zasad należy opodatkować sprzedaż samochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jak w takim przypadku ustalić wartość przychodu dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym i jak ustalić wartość kosztu uzyskania tego przychodu, (jaka kwota stanowi przychód, a jaka stanowi koszt uzyskania tego przychodu)? 5. Czy sprzedaż samochodu będzie objęta opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług (VAT), czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

Fragment:

(...) wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zmniejszyć swój wkład w spółce jawnej poprzez wycofanie wkładu niepieniężnego w postaci samochodu osobowego. Wycofanie wkładu niepieniężnego nie jest związane ani z likwidacją spółki jawnej ani z wystąpieniem wspólnika ze spółki. Po wycofaniu wkładu w postaci samochodu Wnioskodawca zamierza używać go na potrzeby prywatne, a następnie sprzedać, w okresie od kilku dni do kilku miesięcy od dnia wycofania samochodu ze spółki. Samochód ten stanowi środek trwały w spółce jawnej. Jeżeli planowana sprzedaż przedmiotowego samochodu nastąpi w okresie nie przekraczającym 6 lat - licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek ten wycofano lub zostanie wycofany z działalności gospodarczej, a dniem jego sprzedaży - to przychód uzyskany z jego zbycia stanowić będzie przychód ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

2012
26
sty

Istota:

Czy w momencie zaprzestania wykorzystywania Lokalu na cele działalności gospodarczej i wyłączenia Lokalu z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez Podatnika i przekazania Lokalu na cele osobiste powstanie przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza wycofać z działalności gospodarczej wartość niematerialną i prawną (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego) wprowadzoną wcześniej do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - tzw. przekazanie na cele prywatne. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż wycofanie lokalu z działalności gospodarczej Wnioskodawcy nie spowoduje u niego powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak również z pozostałych źródeł przychodu. Czynność ta nie wiąże się bowiem z odpłatnym zbyciem wartości niematerialnej i prawnej, o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, czy też w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wycofany lokal nadal stanowić będzie własność Wnioskodawcy, będzie jedynie wykorzystywany na potrzeby osobiste podatnika.

2012
4
sty

Istota:

Czy dokonanie Darowizny, w wyniku której Nieruchomość zostanie przekazana z majątku wspólnego Wspólników objętego umową Spółki Cywilnej do ich majątku odrębnego, przy czym Wnioskodawca nabędzie udział ułamkowy w Nieruchomości odpowiadający jego udziałowi w zyskach Spółki Cywilnej, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Skoro zatem, ze złożonego wniosku wynika, iż planowana operacja wycofania składnika majątku z działalności gospodarczej - w formie darowizny - z przeznaczeniem go na potrzeby osobiste, nie nosi cech zbycia, jak również pozbawiona jest przymiotu odpłatności, to wycofanie to nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie wskazać należy, iż Wnioskodawca nie uzyska przysporzenia majątkowego w związku z planowaną czynnością dokonania opisanej darowizny udziałów w Nieruchomości ze Spółki Cywilnej do majątku osobistego każdego ze wspólników, bowiem zmieni się jedynie rodzaj współwłasności w stosunku do nieruchomości, będącej przedmiotem opisanej czynności. Natomiast udziały wspólników nie ulegną zmianie. Tym samym czynność taka nie będzie powodowała powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej u Wnioskodawcy powstanie jednak w sytuacji zbycia wycofanej z tej działalności gospodarczej Nieruchomości (stosownie do posiadanego udziału), jeżeli odpłatne zbycie nastąpi przed upływem okresu 6 lat licząc między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia. W myśl art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki.

2011
31
gru

Istota:

Czy dokonanie Darowizny, w wyniku której Nieruchomość zostanie przekazana z majątku wspólnego Wspólników objętego umową Spółki Cywilnej do ich majątku odrębnego, przy czym Wnioskodawca nabędzie udział ułamkowy w Nieruchomości odpowiadający jego udziałowi w zyskach Spółki Cywilnej, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Skoro zatem, ze złożonego wniosku wynika, iż planowana operacja wycofania składnika majątku z działalności gospodarczej - w formie darowizny - z przeznaczeniem go na potrzeby osobiste, nie nosi cech zbycia, jak również pozbawiona jest przymiotu odpłatności, to wycofanie to nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie wskazać należy, iż Wnioskodawca nie uzyska przysporzenia majątkowego w związku z planowaną czynnością dokonania opisanej darowizny udziałów w Nieruchomości ze Spółki Cywilnej do majątku osobistego każdego ze wspólników, bowiem zmieni się jedynie rodzaj współwłasności w stosunku do nieruchomości, będącej przedmiotem opisanej czynności. Natomiast udziały wspólników nie ulegną zmianie. Tym samym czynność taka nie będzie powodowała powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej u Wnioskodawcy powstanie jednak w sytuacji zbycia wycofanej z tej działalności gospodarczej Nieruchomości (stosownie do posiadanego udziału), jeżeli odpłatne zbycie nastąpi przed upływem okresu 6 lat licząc między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia. W myśl art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki.

2011
31
gru

Istota:

Czy dokonanie Darowizny, w wyniku której Nieruchomość zostanie przekazana z majątku wspólnego Wspólników objętego umową Spółki Cywilnej do ich majątku odrębnego, przy czym Wnioskodawca nabędzie udział ułamkowy w Nieruchomości odpowiadający jego udziałowi w zyskach Spółki Cywilnej, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Skoro zatem, ze złożonego wniosku wynika, iż planowana operacja wycofania składnika majątku z działalności gospodarczej - w formie darowizny - z przeznaczeniem go na potrzeby osobiste, nie nosi cech zbycia, jak również pozbawiona jest przymiotu odpłatności, to wycofanie to nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie wskazać należy, iż Wnioskodawca nie uzyska przysporzenia majątkowego w związku z planowaną czynnością dokonania opisanej darowizny udziałów w Nieruchomości ze Spółki Cywilnej do majątku osobistego każdego ze wspólników, bowiem zmieni się jedynie rodzaj współwłasności w stosunku do nieruchomości, będącej przedmiotem opisanej czynności. Natomiast udziały wspólników nie ulegną zmianie. Tym samym czynność taka nie będzie powodowała powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej u Wnioskodawcy powstanie jednak w sytuacji zbycia wycofanej z tej działalności gospodarczej Nieruchomości (stosownie do posiadanego udziału), jeżeli odpłatne zbycie nastąpi przed upływem okresu 6 lat licząc między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia. W myśl art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki.

2011
29
gru

Istota:

Czy wycofanie środka trwałego z ewidencji środków trwałych (przekazanie na cele prywatne) stanowić będzie przychód Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Ponadto przepis art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy wskazuje, iż do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 8, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. W świetle ww. przepisów, wycofanie składników majątku stanowiących środki trwałe z majątku spółki jawnej nie powoduje powstania przychodu. Z treści przytoczonych przepisów wynika, iż przychodami z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych w działalności gospodarczej. Zaliczamy do nich również przychody uzyskane ze sprzedaży składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej wycofane. W sytuacji, gdy wycofanie składnika majątkowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej ze spółki jawnej, a następnie przekazanie go na cele prywatne wspólników nastąpi nieodpłatnie, to czynność ta nie będzie stanowiła odpłatnego zbycia środka trwałego. W takim przypadku nie wystąpi przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Reasumując stwierdzić należy, iż w sytuacji gdy wycofanie składnika majątku Spółki Jawnej w postaci nieruchomości i przeznaczenie jej na potrzeby osobiste wspólników nie będzie nosić cech odpłatnego zbycia, będzie to bowiem czynność nieodpłatna, to wycofanie to nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
paź

Istota:

W zakresie ustalenia źródła przychodów, do którego należy zaliczyć przychody ze zbycia środka trwałego (nieruchomości) wydzierżawianego kontrahentom po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej

Fragment:

Natomiast przepis art. 10 ust. 2 pkt 3 stanowi, że przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. Rozpatrując łącznie wyżej powołane przepisy, wg Wnioskodawcy, logicznym jest wniosek, iż przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, będzie miał zastosowanie w sytuacji, jeżeli zbycie nieruchomości uprzednio użytkowanej w ramach działalności gospodarczej, nastąpi po upływie 6 lat, licząc od następnego miesiąca, w którym nieruchomość przestała być użytkowana przez właściciela w tej działalności gospodarczej. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy dokona on zbycia nieruchomości po upływie 6 lat, licząc od następnego miesiąca, w którym nieruchomość przestała być użytkowana w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, to przychody uzyskane ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie będą rozpoznawane jako przychody z działalności gospodarczej. Zatem kwoty otrzymane z tytułu zbycia nieruchomości, po upływie 6 lat, licząc od następnego miesiąca, w którym nieruchomość przestała być użytkowana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie będą stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, albowiem w rozpatrywanym przypadku zastosowanie znajdzie przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.