Wycieczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wycieczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
lip

Istota:

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że sfinansowanie w części ze środków ZFŚS wycieczki mającej charakter integracyjny, której celem jest zintegrowanie pracowników (poprawienie relacji) oraz zwiększenie efektywności pracy - nie stanowi dla pracownika przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika zgodnie z ww. art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym zwolnienie na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje zastosowania w sprawie.

Fragment:

Jednakże udział w wycieczce niektórzy pracownicy, pomimo wysokiego dofinansowania, uzależniają od tego, czy będzie to wycieczka opodatkowana, gdyż ze względu na ich niskie dochody pojawia się trudność w zapłaceniu wysokości kwoty podatku. Wnioskodawca nadmienia, iż w ogłoszeniu przetargowym skierowanym do biur podróży podana była wstępna ilość osób nie ograniczająca możliwości zapisu pozostałym uczestnikom i pracownikom, która w związku z powyższym może ulec zmianie, termin wycieczki, miejsce, środek transportu i przybliżony koszt wycieczki oraz informacja o dofinansowaniu ze środków zróżnicowane pod kątem dochodów. (W dniu 27.04.2018 r. biuro podróży podało wydłużony termin wycieczki o jeden dzień w stosunku do oferty przetargowej, tj. do dnia 01.07.2018 r. bez poniesienia dodatkowych opłat). Na koszt wycieczki składa się koszt przelotu samolotem, zakwaterowanie, wyżywienie - szwedzki stół, opłata pilota wycieczki, przejazdy i bilety wstępu na miejsca objęte programem. Wycieczka organizowana jest przez biuro podróży, którego oferta spełniła wymogi zawarte w przetargu w styczniu 2018 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z wycieczką w części sfinansowaną z ZFŚS po stronie pracownika powstanie przychód podlegający opodatkowaniu? A tym samym Płatnik-szkoła czy będzie zobowiązany pobrać i przekazać podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego Urzędu Skarbowego ? Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 15 czerwca 2018 r.

2018
11
lip

Istota:

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że sfinansowanie w części ze środków ZFŚS wycieczki mającej charakter integracyjny, której celem jest zintegrowanie pracowników (budowanie pozytywnych relacji między nimi) oraz zwiększenie efektywności pracy - nie stanowi dla pracownika przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika zgodnie z ww. art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym zwolnienie na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje zastosowania w sprawie.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 25 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem przez Wnioskodawcę wycieczki dla pracowników. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Pracodawca, którym jest szkoła, postanowił zorganizować i umożliwić wszystkim pracownikom skorzystanie z zagranicznej i krajowej wycieczki turystyczno-wypoczynkowej, w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Udział w wycieczce ma charakter dobrowolny i dostępny dla wszystkich uprawnionych. Osoby, które zadeklarowały swój udział w wycieczce otrzymują dofinansowanie z ZFŚS. Kwota dofinansowania dla pracownika jest zróżnicowana, zastosowano kryterium dochodowe. Znany jest koszt wycieczki, której organizatorem jest biuro podróży. Celem tej wycieczki będzie integracja pracowników oraz umożliwienie aktywnego wypoczynku, co pozytywnie wpłynie na wzajemne relacje i efektywność pracy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy od zróżnicowanego dofinansowania z ZFŚS dla pracowników należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy w związku z tą wycieczką u pracowników powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli taki przychód powstanie, to czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku pdof ? Zdaniem Wnioskodawcy, kierując się wykładnią nieodpłatnych świadczeń dokonaną przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014, syg. akt K 7/13 (Dz.

2018
3
lip

Istota:

Należy wskazać, że sfinansowanie w części ze środków ZFŚS wycieczki mającej charakter integracyjny, której celem jest zintegrowanie pracowników (budowanie pozytywnych relacji między nimi), polepszenie atmosfery w pracy (dobrej komunikacji w zakładzie pracy), a w konsekwencji zwiększenie wydajności pracy, nie stanowi dla pracownika przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji po stronie pracownika nie powstanie przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy, który przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z art. 31 tej ustawy Wnioskodawca miałby obowiązek doliczać do pozostałych przychodów pracownika.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 20 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem przez Wnioskodawcę wycieczki dla pracowników. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Pracodawca, którym jest Szkoła Podstawowa, postanowił zorganizować i umożliwić wszystkim pracownikom, skorzystanie z krajowej i zagranicznej wycieczki turystyczno-wypoczynkowej w ramach ZFŚS. Udział w wycieczce ma charakter dobrowolny ogólnodostępny dla wszystkich uprawnionych pracowników. Osoby, które zadeklarowały swój udział w wycieczce otrzymują dofinansowanie z ZFŚS. Kwota dofinansowania dla pracowników jest zróżnicowana zgodnie z zastosowaniem kryterium dochodowego. Znany jest koszt wycieczki, której organizatorem jest biuro podróży. Celem wycieczki jest integracja pracowników oraz budowanie pozytywnych relacji między nimi, co przekłada się na dobrą komunikację w zakładzie pracy, a co za tym idzie efektywność pracy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. W związku z organizowaną wycieczką przez Płatnika, którym jest Szkoła Podstawowa Wnioskodawca prosi o zajęcie stanowiska, czy w związku z wycieczką w części sfinansowaną z ZFŚS po stronie pracownika powstanie przychód podlegający opodatkowaniu? A tym samym Płatnik – szkoła czy będzie zobowiązany pobrać i przekazać podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego Urzędu Skarbowego? Zdaniem Wnioskodawcy, należy kierować się wykładnią nieodpłatnych świadczeń przez Trybunał Konstytucyjny – Wyrok z dnia 8 lipca 2014 r. (Dz.

2018
21
cze

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem z ZFŚS do wycieczki dla pracowników i byłych pracowników

Fragment:

Po ustaleniu listy chętnych do uczestnictwa w wycieczce Y zleci organizację wycieczki do biura podróży. Wnioskodawca zna koszt wycieczki na jedną osobę. Koszt wycieczki w części pokryje pracownik, były pracownik z własnych środków w zależności od sytuacji materialnej zgodnie z obowiązującym regulaminem ZFŚS – zgodnie z tabelą dopłat. Pracownicy i byli pracownicy (emeryci, renciści) mogą otrzymać dofinansowanie również dla współmałżonka. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy kwotę dofinansowania z ZFŚS do wycieczki dla pracowników i byłych pracowników (emerytów, rencistów) należy potraktować jako przychód i naliczyć każdemu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w odpowiedniej wysokości? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 9 ust. 1 , art. 11 ust. 1 , art. 12 ust. 1 i ust. 3 , art. 10 ust. 1 pkt 9 , art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt. K 7/13 (Dz. U. z 2014 r., poz. 947) Wnioskodawca uważa, że: kwotę dofinansowania do wycieczki z ZFŚS dla pracowników Wnioskodawcy nie należy potraktować jako przychód i nie należy naliczyć zaliczki na podatek dochodowy, kwotę dofinansowania do wycieczki z ZFŚS dla byłych pracowników (emerytów, rencistów) nie należy potraktować jako przychód i nie należy naliczyć zaliczki na podatek dochodowy.

2018
30
maj

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem wycieczki ze środków ZFŚS

Fragment:

Pracownicy oraz emeryci często uczestniczą w wycieczkach wraz ze swoimi rodzinami, tj. małżonkami, konkubentami, dziećmi, wspólnie z nimi spędzając czas podczas wycieczki. Wybór wykonawcy usług finansowanych z ZFŚS odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.). Na podstawie listy uczestników wycieczki znana jest liczba osób biorących udział w imprezie. W wycieczce nie uczestniczą wszyscy pracownicy. Udział jest dobrowolny. Zapłata za wycieczkę, tj. za usługę transportową, hotelową, gastronomiczną turystyczną na podstawie otrzymanej faktury (otrzymanych faktur) nastąpi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Obciążenie uczestników wycieczki nastąpi w następujący sposób: koszt jednostkowy zostanie ustalony przez podzielenie sumy kosztów wycieczki przez liczbę uczestników, następnie w oparciu o złożony wniosek przez osobę uprawnioną do korzystania z funduszu, biorąc pod uwagę kryterium socjalne oraz dochodowe, pracodawca podejmie decyzję o przyznaniu świadczenia w postaci dofinansowania do wycieczki z Funduszu. Wysokość świadczenia zostanie określona na podstawie „ tabeli dopłat do wycieczek zakładowych organizowanych przez pracodawcę ”. W przypadku wycieczki organizowanej przez pracodawcę, której koszt na osobę przekracza 1 000 zł, każdorazowo Komisja Socjalna będzie podejmować decyzję o sposobie sfinansowania świadczenia poprzez podział kosztów pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.

2018
1
mar

Istota:

Powstanie przychodu z tytułu dofinansowania wycieczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i odprowadzenie z tego tytułu podatku

Fragment:

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca na wniosek Zarząd Terenowy NSZZ Pracowników ... zwrócił się do Wnioskodawcy z prośbą o zorganizowanie dla pracowników oraz członków ich rodzin kilkudniowej wycieczki, z możliwością jej dofinansowana z zfśs. Pracownicy w czasie uczestniczenia w wycieczce przebywali na urlopie wypoczynkowym. Kwoty kosztów wycieczki, które nie podlegały dofinansowaniu zostały potrącone z wynagrodzenia poszczególnym pracownikom zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, a od kwot dofinansowania ze środków zfśs Wnioskodawca pobrał zaliczkę na podatek dochodowy. Po zakończeniu wycieczki dokonano łącznego jej rozliczenia na podstawie przedstawionych faktur i rachunków oraz dokonano rozliczenia kosztów w odniesieniu do każdego indywidualnego uczestnika wycieczki. Obliczono je w oparciu o świadczenia, z których faktycznie skorzystała dana osoba. Pracownik dokonywał wyboru zakwaterowania oraz wyżywienia na podstawie zawartych umów. Tak wyliczone koszty stanowiły podstawę do określenia dopłaty z zfśs. Wnioskodawca nie dokonał globalnego rozliczenia wycieczki poprzez podzielenie jej łącznych kosztów przez ilość uczestników. Wnioskodawca nie traktuje wycieczki jako wyjazdu integracyjnego oraz wskazał, że wycieczka ta nie była w interesie pracodawcy. Mając na uwadze powyższe należy wyjaśnić, że dokonując oceny czy udział (...)

2018
28
lut

Istota:

Powstanie przychodu z tytułu dofinansowania wycieczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i odprowadzenie z tego tytułu podatku

Fragment:

Następnie od części dofinansowania wycieczki ze środków zfśs pobrano zaliczkę na podatek dochodowy. Wycieczka nie była w interesie pracodawcy, ponieważ wyraził wyłącznie zgodę na wniosek Związków Zawodowych w zakresie organizacji i dofinansowania kosztów wycieczek ze środków zfśs, którym administruje. Ponadto pracownicy, którzy byli zainteresowani i zakwalifikowani do wycieczek zobowiązani byli do zaplanowania urlopu wypoczynkowego w taki sposób, aby pozwalał im na uczestnictwo, jednocześnie niezakłócając w tym terminie pracy w danej komórce jednostki Policji.  Ponadto we własnym stanowisku Wnioskodawca zawarł istotne elementy stanu faktycznego sprawy, tj. że nie traktuje wycieczki jako wyjazdu integracyjnego. W uzupełnieniu wniosku z 29 stycznia 2018 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że stwierdzenie „ Po zakończeniu wycieczki dokonano łącznego jej rozliczenia na podstawie przedstawionych faktur i rachunków oraz dokonano rozliczenia kosztów w odniesieniu do każdego indywidualnego uczestnika wycieczki. Obliczano je w oparciu o świadczenia z których faktycznie skorzystała dana osoba ” oznacza, że rozliczenie kosztów wycieczki dla każdej osoby nastąpiło w ten sposób, że do indywidualnego kosztu zaliczono świadczenia, z których faktycznie dany pracownik skorzystał.

2018
23
lut

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sfinansowania pracownikom szkoły wycieczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz związanych z tym obowiązków płatnika.

Fragment:

Pracownicy Liceum Ogólnokształcącego postanowili zorganizować z ZFŚS wycieczkę rekreacyjno – integracyjną. Wycieczka odbyła się w dniach: 13 października 2017 r. - wyjazd po godzinie 14.00 – powrót 15 października 2017 r. Każdy z uczestników wycieczki wniósł wkład własny – zróżnicowany w zależności od sytuacji materialnej. Jednocześnie od każdego z uczestników został pobrany podatek dochodowy. Wnioskodawca zaznacza, że wycieczka była ogłoszona dla ogółu pracowników, każdy mógł z niej skorzystać. Pracownicy zgłosili chęć odbycia wycieczki zagranicznej – integracyjnej w przyszłym roku kalendarzowym. Jako jedną z atrakcji ma być lot samolotem (większość pracowników nie leciała jeszcze nigdy samolotem). Pracodawca w związku z tym skierował do wszystkich uprawnionych pracowników ofertę uczestnictwa w wycieczce, której celem ma być między innymi integracja zespołu, co przełoży się na poprawę efektywności pracy oraz jeszcze lepsze relacje i motywacja pracowników. Pracownicy udział w wycieczce uzależniają od tego, czy za dofinansowanie do wycieczki będą musieli zapłacić podatek. Największe dofinansowanie otrzymują pracownicy, których uposażenie jest najniższe. A z kolei oni właśnie musieliby później zapłacić największy podatek od wysokości dofinansowania.

2018
1
lut

Istota:

Jakie są obowiązki płatnika związane z dofinansowaniem (ze środków ZFŚS) wycieczki pracowników oraz towarzyszących im członków rodzin?

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca planuje zorganizować i dofinansować z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) wycieczkę turystyczno-krajoznawczą dla pracowników oraz osób uprawnionych – członków rodzin pracowników. Wycieczka znajduje się w katalogu świadczeń w Regulaminie ZFŚS Wnioskodawcy i będzie dostępna dla wszystkich pracowników objętych ZFŚS. Zaproszenie na wycieczkę zostanie rozesłane pocztą elektroniczną do wszystkich pracowników oraz rozwieszone na tablicach informacyjnych na terenie zakładu pracy. W zaproszeniu będzie podany szacowany jednostkowy koszt wycieczki (obliczony na podstawie kalkulacji własnej lub z biura podróży, obejmującym m.in.: przejazd, nocleg, wyżywienie, bilety), informacja w sprawie możliwości dofinansowania oraz sposób prowadzenia zapisów. Organizacją wycieczki zajmą się Związki Zawodowe, działające przy zakładzie pracy. Wszyscy mogą w niej uczestniczyć dobrowolnie, zgłaszając chęć udziału na liście. Każdy z uczestników uiści dopłatę do wycieczki, zgodnie z kryterium dochodowym określonym w Regulaminie ZFŚS. Celem wycieczki jest integracja pracowników, a wspólny wyjazd przyczyni się do polepszenia współpracy między pracownikami oraz zwiększy ich motywację do pracy. Zorganizowanie wycieczki jest w interesie zakładu pracy, ponieważ integracja załogi wpływa na efektywność pracy pracowników i wzajemne relacje służbowe, a uczestnictwo członków rodzin pracownika umożliwia pogłębienie więzi rodzinnych.

2018
26
sty

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem do wycieczki z ZFŚS

Fragment:

Zorganizowanie wycieczki odbywa się zdecydowanie w interesie pracodawcy, ponieważ taki wyjazd w gronie współpracowników zdecydowanie poprawia wzajemne relacje służbowe, jak również wpływa na zwiększenie efektywności w pracy. Wnioskodawca wskazuje, że nie można również twierdzić, że gdyby pracodawca nie zorganizował tej wycieczki to każdy pracownik wydałby własne oszczędności i pojechał na taką wycieczkę indywidualnie. Pracodawca organizując wycieczkę udostępnia ją i zaprasza do udziału w niej wszystkich swoich pracowników. Nie można więc tutaj mówić o przychodzie z nieodpłatnego świadczenia, ponieważ sfinansowanie przez pracodawcę wycieczki z ZFŚS nie spełnia kryterium wystąpienia po stronie pracownika korzyści w postaci zaoszczędzenia środków które musiałby ponieść. Skoro wycieczka ma charakter ogólnodostępny dla wszystkich pracowników i udział w niej jest dobrowolny, po stronie pracowników nie pojawi się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie wycieczka organizowana przez pracodawcę, pracownicy wydaliby własne pieniądze i pojechali na taką wycieczkę indywidualnie. Zdaniem Wnioskodawcy, udział w wycieczce organizowanej przez pracodawcę nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika także z tego powodu, że brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich pracowników – przypisać indywidualnym uczestnikom jako ich wymierną korzyść.