Wycieczka | Interpretacje podatkowe

Wycieczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wycieczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Powstanie przychodu z tytułu dofinansowania wycieczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i odprowadzenie z tego tytułu podatku
Fragment:
Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca na wniosek Zarząd Terenowy NSZZ Pracowników ... zwrócił się do Wnioskodawcy z prośbą o zorganizowanie dla pracowników oraz członków ich rodzin kilkudniowej wycieczki, z możliwością jej dofinansowana z zfśs. Pracownicy w czasie uczestniczenia w wycieczce przebywali na urlopie wypoczynkowym. Kwoty kosztów wycieczki, które nie podlegały dofinansowaniu zostały potrącone z wynagrodzenia poszczególnym pracownikom zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, a od kwot dofinansowania ze środków zfśs Wnioskodawca pobrał zaliczkę na podatek dochodowy. Po zakończeniu wycieczki dokonano łącznego jej rozliczenia na podstawie przedstawionych faktur i rachunków oraz dokonano rozliczenia kosztów w odniesieniu do każdego indywidualnego uczestnika wycieczki. Obliczono je w oparciu o świadczenia, z których faktycznie skorzystała dana osoba. Pracownik dokonywał wyboru zakwaterowania oraz wyżywienia na podstawie zawartych umów. Tak wyliczone koszty stanowiły podstawę do określenia dopłaty z zfśs. Wnioskodawca nie dokonał globalnego rozliczenia wycieczki poprzez podzielenie jej łącznych kosztów przez ilość uczestników. Wnioskodawca nie traktuje wycieczki jako wyjazdu integracyjnego oraz wskazał, że wycieczka ta nie była w interesie pracodawcy. Mając na uwadze powyższe należy wyjaśnić, że dokonując oceny czy udział (...)
2018
1
mar

Istota:
Powstanie przychodu z tytułu dofinansowania wycieczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i odprowadzenie z tego tytułu podatku
Fragment:
Następnie od części dofinansowania wycieczki ze środków zfśs pobrano zaliczkę na podatek dochodowy. Wycieczka nie była w interesie pracodawcy, ponieważ wyraził wyłącznie zgodę na wniosek Związków Zawodowych w zakresie organizacji i dofinansowania kosztów wycieczek ze środków zfśs, którym administruje. Ponadto pracownicy, którzy byli zainteresowani i zakwalifikowani do wycieczek zobowiązani byli do zaplanowania urlopu wypoczynkowego w taki sposób, aby pozwalał im na uczestnictwo, jednocześnie niezakłócając w tym terminie pracy w danej komórce jednostki Policji.  Ponadto we własnym stanowisku Wnioskodawca zawarł istotne elementy stanu faktycznego sprawy, tj. że nie traktuje wycieczki jako wyjazdu integracyjnego. W uzupełnieniu wniosku z 29 stycznia 2018 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że stwierdzenie „ Po zakończeniu wycieczki dokonano łącznego jej rozliczenia na podstawie przedstawionych faktur i rachunków oraz dokonano rozliczenia kosztów w odniesieniu do każdego indywidualnego uczestnika wycieczki. Obliczano je w oparciu o świadczenia z których faktycznie skorzystała dana osoba ” oznacza, że rozliczenie kosztów wycieczki dla każdej osoby nastąpiło w ten sposób, że do indywidualnego kosztu zaliczono świadczenia, z których faktycznie dany pracownik skorzystał.
2018
28
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sfinansowania pracownikom szkoły wycieczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz związanych z tym obowiązków płatnika.
Fragment:
Pracownicy Liceum Ogólnokształcącego postanowili zorganizować z ZFŚS wycieczkę rekreacyjno – integracyjną. Wycieczka odbyła się w dniach: 13 października 2017 r. - wyjazd po godzinie 14.00 – powrót 15 października 2017 r. Każdy z uczestników wycieczki wniósł wkład własny – zróżnicowany w zależności od sytuacji materialnej. Jednocześnie od każdego z uczestników został pobrany podatek dochodowy. Wnioskodawca zaznacza, że wycieczka była ogłoszona dla ogółu pracowników, każdy mógł z niej skorzystać. Pracownicy zgłosili chęć odbycia wycieczki zagranicznej – integracyjnej w przyszłym roku kalendarzowym. Jako jedną z atrakcji ma być lot samolotem (większość pracowników nie leciała jeszcze nigdy samolotem). Pracodawca w związku z tym skierował do wszystkich uprawnionych pracowników ofertę uczestnictwa w wycieczce, której celem ma być między innymi integracja zespołu, co przełoży się na poprawę efektywności pracy oraz jeszcze lepsze relacje i motywacja pracowników. Pracownicy udział w wycieczce uzależniają od tego, czy za dofinansowanie do wycieczki będą musieli zapłacić podatek. Największe dofinansowanie otrzymują pracownicy, których uposażenie jest najniższe. A z kolei oni właśnie musieliby później zapłacić największy podatek od wysokości dofinansowania.
2018
23
lut

Istota:
Jakie są obowiązki płatnika związane z dofinansowaniem (ze środków ZFŚS) wycieczki pracowników oraz towarzyszących im członków rodzin?
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca planuje zorganizować i dofinansować z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) wycieczkę turystyczno-krajoznawczą dla pracowników oraz osób uprawnionych – członków rodzin pracowników. Wycieczka znajduje się w katalogu świadczeń w Regulaminie ZFŚS Wnioskodawcy i będzie dostępna dla wszystkich pracowników objętych ZFŚS. Zaproszenie na wycieczkę zostanie rozesłane pocztą elektroniczną do wszystkich pracowników oraz rozwieszone na tablicach informacyjnych na terenie zakładu pracy. W zaproszeniu będzie podany szacowany jednostkowy koszt wycieczki (obliczony na podstawie kalkulacji własnej lub z biura podróży, obejmującym m.in.: przejazd, nocleg, wyżywienie, bilety), informacja w sprawie możliwości dofinansowania oraz sposób prowadzenia zapisów. Organizacją wycieczki zajmą się Związki Zawodowe, działające przy zakładzie pracy. Wszyscy mogą w niej uczestniczyć dobrowolnie, zgłaszając chęć udziału na liście. Każdy z uczestników uiści dopłatę do wycieczki, zgodnie z kryterium dochodowym określonym w Regulaminie ZFŚS. Celem wycieczki jest integracja pracowników, a wspólny wyjazd przyczyni się do polepszenia współpracy między pracownikami oraz zwiększy ich motywację do pracy. Zorganizowanie wycieczki jest w interesie zakładu pracy, ponieważ integracja załogi wpływa na efektywność pracy pracowników i wzajemne relacje służbowe, a uczestnictwo członków rodzin pracownika umożliwia pogłębienie więzi rodzinnych.
2018
1
lut

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem do wycieczki z ZFŚS
Fragment:
Zorganizowanie wycieczki odbywa się zdecydowanie w interesie pracodawcy, ponieważ taki wyjazd w gronie współpracowników zdecydowanie poprawia wzajemne relacje służbowe, jak również wpływa na zwiększenie efektywności w pracy. Wnioskodawca wskazuje, że nie można również twierdzić, że gdyby pracodawca nie zorganizował tej wycieczki to każdy pracownik wydałby własne oszczędności i pojechał na taką wycieczkę indywidualnie. Pracodawca organizując wycieczkę udostępnia ją i zaprasza do udziału w niej wszystkich swoich pracowników. Nie można więc tutaj mówić o przychodzie z nieodpłatnego świadczenia, ponieważ sfinansowanie przez pracodawcę wycieczki z ZFŚS nie spełnia kryterium wystąpienia po stronie pracownika korzyści w postaci zaoszczędzenia środków które musiałby ponieść. Skoro wycieczka ma charakter ogólnodostępny dla wszystkich pracowników i udział w niej jest dobrowolny, po stronie pracowników nie pojawi się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie wycieczka organizowana przez pracodawcę, pracownicy wydaliby własne pieniądze i pojechali na taką wycieczkę indywidualnie. Zdaniem Wnioskodawcy, udział w wycieczce organizowanej przez pracodawcę nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika także z tego powodu, że brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich pracowników – przypisać indywidualnym uczestnikom jako ich wymierną korzyść.
2018
26
sty

Istota:
Obowiązków płatnika w związku z częściowym sfinansowaniem z ZFŚS wycieczki dla pracowników Wnioskodawcy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Koszt wycieczki w części sfinansowano ze środków ZFŚS, pozostała część to prywatne wkłady uczestników. Dopłata do wycieczki była zróżnicowana w zależności od kryterium dochodowego. Celem wspólnych wyjazdów jest działalność kulturalna i rekreacyjna. Wyjazdy wiązały się ze zwiedzaniem takich miejsc jak: muzea, zabytkowe kościoły i budowle oraz ciekawe miejsca przyrodnicze, co nadaje tym wycieczkom charakter kulturalny i rekreacyjny. Niewątpliwie wspólne wyjazdy służyły także zacieśnianiu więzi i poprawie atmosfery wśród załogi. Wydatki ponoszone przez pracodawcę w związku z organizacją wycieczek: przejazd autokarem, koszty noclegów, koszty wyżywienia, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. Naliczono i odprowadzono podatek do urzędu skarbowego od części dofinansowania z ZFŚS. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny, cytowane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 uznać należy, że w przypadku dofinansowania z ZFŚS do wycieczki krajoznawczo-turystycznej o charakterze integracyjnym dla pracowników na zasadzie powszechnej dostępności, skierowanych do wszystkich pracowników nie można mówić o przychodzie uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadczenia.
2018
6
sty

Istota:
Wartość ponoszonych przez Spółkę wydatków opisanych we wniosku, stanowi dla uczestnika wycieczki przychód z nieodpłatnych świadczeń, który należy zakwalifikować do źródła przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy. Spółka jest zatem zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C i przekazania ich uczestnikom wycieczki oraz właściwym organom podatkowym. Jak wyżej wyjaśniono przychód uzyskuje uczestnik wycieczki. Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, gdyż oferta jest skierowana do osoby prawnej (Spółki). Jak wynika z opisu stanu faktycznego, w wycieczce uczestniczą pracownicy z ramienia ww. osoby prawnej (Spółki). Pracownicy zostali oddelegowani do wzięcia udziału w wyjeździe i wykonują polecenia służbowe swojego pracodawcy.
Fragment:
Nie wykonują równocześnie dla Spółki usług na podstawie np. umów o dzieło lub zlecenia w związku z uczestnictwem w konkretnym wydarzeniu, zaś sam uczestnik wycieczki nie jest zobowiązany do wykonania żadnych świadczeń wzajemnych czy świadczenia usług na rzecz Spółki. W wyniku powyższego wartość ponoszonych przez Spółkę wydatków opisanych we wniosku, stanowi dla uczestnika wycieczki przychód z nieodpłatnych świadczeń, który należy zakwalifikować do źródła przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy. Spółka jest zatem zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C i przekazania ich uczestnikom wycieczki oraz właściwym organom podatkowym. Jak wyżej wyjaśniono przychód uzyskuje uczestnik wycieczki. Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, gdyż oferta jest skierowana do osoby prawnej (Spółki). Jak wynika z opisu stanu faktycznego, w wycieczce uczestniczą pracownicy z ramienia ww. osoby prawnej (Spółki). Pracownicy zostali oddelegowani do wzięcia udziału w wyjeździe i wykonują polecenia służbowe swojego pracodawcy.
2018
4
sty

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem przez Wnioskodawcę z ZFŚS do wycieczki pracowników oraz towarzyszących im członków rodzin
Fragment:
Koszt wycieczki sfinansowano częściowo ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, częściowo z opłat uczestników. Wycieczka była dostępna dla wszystkich pracowników i emerytów zakładowych. Celem wycieczki była integracja pracowników, a wspólny wyjazd oraz zorganizowany w miejscu pobytu wieczór integracyjny z zabawą taneczną miał przyczynić się do zwiększenia motywacji do pracy. W ocenie Wnioskodawcy bezsprzecznie lepsza atmosfera panuje, gdy udział w wycieczce biorą osoby towarzyszące pracownikom (osoby najbliższe, przede wszystkim członkowie rodziny). Na podstawie zgłoszeń pracowników znana była liczba osób biorących udział w wycieczce, która została wykupiona przez Zakład w biurze podróży, ale w każdej chwili mogli zgłaszać się dodatkowi chętni, gdyż pozostały wolne miejsca w autokarze. Zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, koszt uczestnictwa pracowników pokrywany był z tego funduszu w kwocie uzależnionej od sytuacji materialnej i rodzinnej ustalonej przez komisję socjalną na wniosek każdego pracownika. Osoby nieuprawnione do korzystania z ZFŚS pokrywają koszt wycieczki w całości ze swoich środków.
2017
14
gru

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem przez Wnioskodawcę z ZFŚS do wycieczki krajoznawczo-turystycznej.
Fragment:
Koszt wycieczki w części sfinansowano ze środków ZFŚS, pozostała część to prywatne wkłady uczestników. Dopłata do wycieczki była zróżnicowana w zależności od kryterium dochodowego. Celem wspólnych wyjazdów jest działalność kulturalna i rekreacyjna. Wyjazdy wiązały się ze zwiedzaniem takich miejsc jak: muzea, zabytkowe kościoły i budowle oraz ciekawe miejsca przyrodnicze, co nadaje tym wycieczkom charakter kulturalny i rekreacyjny. Niewątpliwie wspólne wyjazdy służyły także zacieśnianiu więzi i poprawie atmosfery wśród załogi. Wydatki ponoszone przez pracodawcę w związku z organizacją wycieczek: przejazd autokarem, koszty noclegów, koszty wyżywienia, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. Naliczono i odprowadzono podatek do urzędu skarbowego od części dofinansowania z ZFŚS. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny, cytowane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 uznać należy, że w przypadku dofinansowania z ZFŚS do wycieczki krajoznawczo-turystycznej o charakterze integracyjnym dla pracowników na zasadzie powszechnej dostępności, skierowanych do wszystkich pracowników nie można mówić o przychodzie uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadczenia.
2017
8
lis

Istota:
Czy prawidłowo potrącono zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki dziecka do lat 18?
Fragment:
Za stronę organizacyjną wycieczek odpowiedzialny jest kierownik wycieczki. Na 7 dni przed terminem planowanej wycieczki przedstawia on Dyrekcji szkoły następujące dokumenty: Karta wycieczki (cel i założenia programowe, trasa, termin, klasa, liczba uczniów, liczba opiekunów i ich nazwiska, środek lokomocji). Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa na wycieczce. Harmonogram wycieczki. Imienna lista uczestników. 4. Istnieje możliwość łączenia funkcji kierownika i opiekuna wycieczki i imprezy za zgodą Dyrektora. 5. W pierwszym miesiącu roku szkolnego nauczyciele opracowują ramowy plan wycieczek szkoły, który stanowi załącznik do planu edukacyjnego szkoły. 6. Zmiany w ramowym harmonogramie wycieczek mogą nastąpić za zgodą Dyrektora Szkoły. 7. Termin wycieczki ustala nauczyciel z zainteresowanymi rodzicami i zatwierdza go Dyrektor Szkoły. 8. Termin wycieczki nie może kolidować z planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły. 9. W wycieczkach mogą uczestniczyć uczniowie z różnych klas i różnych szkół. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że dopłata ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wypoczynku dziecka pracownika, które nie ukończyło 18 lat w formie wycieczki, zorganizowanego przez szkołę, która statutowo zajmuje się organizacją wypoczynku korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
2
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wycieczka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.