Wycieczka | Interpretacje podatkowe

Wycieczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wycieczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiazki platnika.
Fragment:
Wycieczka ma na celu zintegrowac i umozliwic aktywny wypoczynek pracownikom, co powinno korzystnie wplynac na efektywnosc pracy i wzajemne relacje, jednak brak uczestnictwa nie wiaze sie z zadnymi konsekwencjami pracowniczymi. Organizacje wycieczki Urzad zleci wybranemu przez Komisje ZFSS biuru turystycznemu. Na koszt wycieczki zloza sie miedzy innymi: koszty dowozu, zakwaterowania, wyzywienia, udzialu w atrakcjach ? biletow wstepu. Po wystawieniu przez biuro turystyczne rachunku pracodawca dokona zaplaty ze srodkow ZFSS. Nastepnie calkowity koszt wycieczki zostanie podzielony na ilosc uczestnikow, co pozwoli ustalic koszt wycieczki na jednego pracownika. Zgodnie z obowiazujacym regulaminem ZFSS kazdy z pracownikow pokryje w zaleznosci od swojej sytuacji materialnej czesc kosztow wycieczki. Pozostala kwota kosztu jednostkowego wycieczki automatycznie staje sie kwota dofinansowania z ZFSS. W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytania. Czy w tej sytuacji kwota dofinansowania z ZFSS do wycieczki dla osob uprawnionych bedzie stanowila przychod pracownika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych... Czy w tej sytuacji kwote dofinansowania z ZFSS do wycieczki dla osob uprawnionych nalezy uznac jako swiadczenie rzeczowe, o ktorym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych i opodatkowac kwote dofinansowania powyzej 380 zl...
2016
28
lis

Istota:
Czy z tytułu uczestnictwa w wycieczce rekreacyjno-sportowej finansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownicy i zleceniobiorcy będą osiągali przychód podlegający opodatkowaniu, a Wnioskodawca – jako płatnik – ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od takiego przychodu?
Fragment:
Funduszu Spółka chciałaby zorganizować wycieczkę rekreacyjno-sportową, tj. wyjazd w miejsce poza siedzibę firmy. Wycieczka będzie miała na celu zintegrowanie osób, co w stosunkach dla pracodawcy oznacza lepszą współpracę członków zespołu. Wycieczka będzie zorganizowana dla wszystkich pracowników i zleceniobiorców lub dla wskazanego działu. Spółka dokonywać będzie wstępnych zapytań o uczestnictwie w wycieczce, w celu orientacyjnego określenia jaką ilość posiłków, noclegów i transportu zapewnić oraz w celu wykupienia polisy ubezpieczeniowej dla osób, które wyraziłyby chęć wyjazdu. Spółka nie prowadziłaby listy obecności i zestawienia, kto i ile skonsumował posiłków oraz w jakim zakresie skorzystał z atrakcji wycieczki. Wycieczka ta będzie w całości finansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i pracownicy/zleceniobiorcy nie dopłacają do niej, nie stosuje się tu kryterium socjalnego. Wycieczka składałaby się z kilku członów: z części oficjalnej, tj. wystąpienia Dyrektora Spółki, którego celem byłoby przedstawienie najbliższych planów firmy, wyników z ostatniego półrocza itp. oraz w dalszej części z gier i zabaw sportowych w plenerze oraz rekreacji pod postacią np. zwiedzania zabytków, uczestniczenia w widowisku, występie kabaretowym, zabawie tanecznej, czy możliwości korzystania z basenu, SPA i innych atrakcji punktu.
2016
13
maj

Istota:
Skutki podatkowe udziału pracowników w wycieczce turystyczno-krajoznawczej o charakterze integracyjnym.
Fragment:
Wnioskodawca zorganizował wycieczkę turystyczno-krajoznawczą dla swoich pracowników. Wycieczka w całości została sfinansowana ze środków ZFŚS zgodnie z zapisem w regulaminie ZFŚS. Pracodawcy znany jest koszt przypadający na jednego uczestnika wyjazdu dotyczący transportu, ubezpieczenia, wyżywienia, noclegów, biletów itp. W trakcie pobytu pracownicy mogli korzystać z toru do kręgli, basenu, brać udział w przeprowadzanych przez organizatorów grach. Wszyscy pracownicy mieli prawo wziąć udział w organizowanej przez pracodawcę wycieczce. Pracodawcy znana była liczba pracowników (imienna lista) biorących udział w wycieczce. Ponadto Wnioskodawca poinformował, że zorganizowana przez niego wycieczka turystyczno–krajoznawcza miała na celu integrację pracowników, co jednocześnie miało się przełożyć na lepszą współpracę, zwiększenie wydajności i jakości wykonywanych obowiązków, a co za tym idzie wycieczka zorganizowana była w interesie pracodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Jakie są skutki podatkowe zorganizowania dla pracowników wycieczki turystyczno-krajoznawczej sfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych...
2016
4
lut

Istota:
Czy stanowisko płatnika jest słuszne nie odprowadzając od kwoty dofinansowania z zakładu pracy podatku, ponieważ pracownicy nie otrzymali przychodu w związku z tym, iż wycieczka nie doszła do skutku?
Fragment:
Biuro podróży miało zorganizować pracownikom wycieczkę w dniach 3 czerwca – 6 czerwca 2015 r. Opłata za wycieczkę została częściowo pokryta ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jako dofinansowanie zakładu pracy, a częściowo ze środków prywatnych poszczególnych uczestników wyjazdu. Z winy organizatora wycieczka została 1 czerwca 2015 r. odwołana i wyjazd nie doszedł do skutku. Wnioskodawca nie odprowadził od wartości dofinansowania podatku z uwagi na fakt, że wycieczka nie odbyła się tzn., że pracownicy nie otrzymali dofinansowania, ani nie pozostawało ono do ich dyspozycji, w związku z czym nie powstał przychód dla pracowników. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny, cytowane wyżej przepisy prawa oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. uznać należy, że jeśli Wnioskodawca wykupił dla pracowników wycieczkę w biurze turystycznym, a pracownik pokrył z własnych środków tylko część należności za ww. wycieczkę, to kwota dofinansowania do wycieczki z zakładu pracy, którą otrzymał pracownik, gdy ww. środki pieniężne pochodziły z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nie będzie generować po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
10
sty

Istota:
1. Czy koszt wycieczki będzie dla pracownika przychodem podatkowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli kilku pracowników zrezygnuje z wycieczki, to czy należy im doliczyć to świadczenie do przychodu i opodatkować zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli nie należy doliczać, to koszt łączny będzie bez zmian, a ilość się zmniejszy – to w jaki sposób należy ustalić koszt na jednego pracownika obecnego na wycieczce? Podzielenie przez mniejszą liczbę pracowników zawyży koszt na jednego pracownika.
2. Czy jeżeli świadczenie będzie stanowiło przychód dla pracownika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to czy będzie podlegało zwolnieniu do kwoty 380 zł zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy?
Fragment:
Wnioskodawca w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi planuje zorganizować dla swoich pracowników wycieczkę (połączoną z integracją). Wycieczka będzie sfinansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na etapie planowania do firmy organizującej wycieczkę przekazano informację o ilości pracowników chętnych do wyjazdu. Na podstawie podanej ilości osób oszacowano koszt wycieczki. Kwota ta nie ulegnie już zmianie. Z doświadczenia jednak wiadomo, iż przed samym wyjazdem niektórzy pracownicy rezygnują z wyjazdu. W związku z tym trudna będzie do oszacowania kwota wycieczki na jedną osobę. Pracownicy, którzy zrezygnują nie poniosą konsekwencji finansowych. Nie można także uznać, iż pozostali w związku z tym poniosą większy koszt na osobę. Na fakturze będzie podany ogólny koszt wycieczki w wysokości ustalonej na początku negocjacji. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy koszt wycieczki będzie dla pracownika przychodem podatkowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Jeżeli kilku pracowników zrezygnuje z wycieczki, to czy należy im doliczyć to świadczenie do przychodu i opodatkować zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych... Jeżeli nie należy doliczać, to koszt łączny będzie bez zmian, a ilość się zmniejszy – to w jaki sposób należy ustalić koszt na jednego pracownika obecnego na wycieczce...
2015
15
wrz

Istota:
Zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dla usług:
 • zajęć dodatkowych oferowanych dla uczniów szkoły prowadzonej przez Wnioskodawcę;
 • zajęć dodatkowych oferowanych dla dzieci i młodzieży niebędących uczniami szkoły prowadzonej przez Wnioskodawcę,
 • Fragment:
  Szkoła organizuje dla swoich uczniów wycieczki oraz zielone szkoły. Za wycieczki te szkoła wystawia faktury dla rodziców, które obejmują jedynie koszt wycieczki. Na wycieczkach tych każdorazowo jest realizowany program edukacyjny wynikający z programu nauczania. Szkoła organizuje wycieczki jako podmiot podlegający ustawie o systemie oświaty, tylko dla własnych uczniów. Jeśli szkoła nabywa wycieczkę za pośrednictwem biura podróży, rodzice obciążani są refakturą kosztów zakupu danej wycieczki. Szkoła nie czerpie żadnych korzyści z organizowania wycieczek. W związku z tym szkoła wystawia za wycieczki szkolne faktury ze zwolnieniem. Ponadto Wnioskodawca dla swoich uczniów prowadzi stołówkę. Posiłki dla uczniów oraz nauczycieli są zamawiane w firmie cateringowej. Jednocześnie należy podkreślić, iż zapewnienie uczniom posiłków jest jednym z elementów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz sprawowania nad nimi całodziennej opieki. Obecnie faktury za posiłki są wystawiane ze stawką 8%. Od roku szkolnego 2015/2016 wnioskodawca planuje wprowadzić możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych odbywających się na terenie szkoły również przez dzieci i młodzież, które nie są uczniami szkoły prowadzonej przez wnioskodawcę.
  2015
  26
  sie

  Istota:
  Zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dla usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz własnych uczniów oraz nauczycieli:
 • na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy
 • na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy
 • Fragment:
  Szkoła organizuje dla swoich uczniów wycieczki oraz zielone szkoły. Za wycieczki te szkoła wystawia faktury dla rodziców, które obejmują jedynie koszt wycieczki. Na wycieczkach tych każdorazowo jest realizowany program edukacyjny wynikający z programu nauczania. Szkoła organizuje wycieczki jako podmiot podlegający ustawie o systemie oświaty, tylko dla własnych uczniów. Jeśli szkoła nabywa wycieczkę za pośrednictwem biura podróży, rodzice obciążani są refakturą kosztów zakupu danej wycieczki. Szkoła nie czerpie żadnych korzyści z organizowania wycieczek. W związku z tym szkoła wystawia za wycieczki szkolne faktury ze zwolnieniem. Ponadto Wnioskodawca dla swoich uczniów prowadzi stołówkę. Posiłki dla uczniów oraz nauczycieli są zamawiane w firmie cateringowej. Jednocześnie należy podkreślić, iż zapewnienie uczniom posiłków jest jednym z elementów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz sprawowania nad nimi całodziennej opieki. Obecnie faktury za posiłki są wystawiane ze stawką 8%. Od roku szkolnego 2015/2016 wnioskodawca planuje wprowadzić możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych odbywających się na terenie szkoły również przez dzieci i młodzież, które nie są uczniami szkoły prowadzonej przez wnioskodawcę.
  2015
  26
  sie

  Istota:
  W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usług organizacji wycieczek i zielonych szkół
  Fragment:
  Szkoła jest ponadto odpowiedzialna za zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczek i zielonych szkół. Szkoła nie nabywa dodatkowych świadczeń, np. ubezpieczenia. W ramach nabytej wycieczki, biuro turystyczne zobowiązane jest do wykupienia ubezpieczenia. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub zielonej szkoły zagranicznej – ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Wnioskodawca nie dolicza prowizji (marży). Usługa organizowania wycieczek i zielonych szkół jest niezbędna do wykonywania przez Wnioskodawcę usług kształcenia i wychowania. Wycieczki i zielone szkoły organizowane są w ramach zajęć lekcyjnych. Wnioskodawca świadczy, będące przedmiotem zapytania usługi organizacji wycieczek, zielonych szkół, wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum). Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy wskazać należy, że Wnioskodawca, będący szkołą objętą systemem oświaty, organizując wycieczki i zielone szkoły wyłącznie dla dzieci i młodzieży uczących się w Zespole Szkół (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), wypełnia przesłanki: podmiotową i przedmiotową, wynikające z treści powołanego § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.
  2014
  25
  cze

  Istota:
  Czy świadczenie przez firmę Wnioskodawczyni ww. usług korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 29c
  Fragment:
  Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż usługa organizowania wycieczek zawodoznawczych dla uczniów szkół zawodowych, nie może zostać zakwalifikowana jako usługa zwolniona od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Zatem biorąc pod uwagę treść przepisów art. 43 ust. 17 i 17a ustawy, usługa organizowania wycieczek zawodoznawczych stanowi świadczenia odrębne od właściwej usługi szkoleniowej świadczonej w tym przypadku przez szkołę. Nadto Wnioskodawczyni w odniesieniu do powyższych świadczeń nie występuje w charakterze podmiotu realizującego usługę podstawową. Zatem dla usług organizowania wycieczek zawodoznawczych znajdzie wyłączenie ze zwolnienia od podatku VAT przewidziane w art . 43 ust. 17a ustawy. Zatem, przedmiotowe wycieczki opodatkować należy, stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy – 23% stawką podatku od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Tut. Organ zwraca uwagę na fakt, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego.
  2013
  5
  cze

  Istota:
  Brak obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej z tytułu sprzedaży zorganizowanych wycieczek w imieniu biur podróży.
  Fragment:
  Po zamknięciu okresu rozliczeniowego (najczęściej miesiąca) Agent wystawia organizatorowi wycieczek rachunek na swoją prowizję. Sprzedając zorganizowane wycieczki w imieniu biur podróży – Agent przyjmuje zapłatę od osób zakupujących za jego pośrednictwem wycieczki (całość lub zaliczkę). Otrzymaną wpłatę wpłaca na swoje konto firmowe, a następnie przelewa na konto pośrednika. Dla klienta jako dowód zapłaty wystawia dowód KP. Do dnia rozpoczęcia świadczenia usług jako agent turystyczny – podatnik nie ma obowiązku ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Wnioskodawca sprzedając wycieczki touroperatora – wykonuje jedynie usługę pośrednictwa, za którą otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne. Wnioskodawca nie sprzedaje towarów, bądź usług własnych, a jedynie sprzedaży dokonuje w imieniu i na rzecz touroperatorów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca dokonując sprzedaży zorganizowanych wycieczek w imieniu biur podróży ma obowiązek posiada kasy fiskalnej i ewidencjonowania sprzedaży przy jej użyciu... Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 18 września 2012r.), dokonując sprzedaży zorganizowanych wycieczek w imieniu biur podróży nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej.
  2013
  9
  mar
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wycieczka
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.