Wycieczka | Interpretacje podatkowe

Wycieczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wycieczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jakie są obowiązki płatnika związane z dofinansowaniem (ze środków ZFŚS) wycieczki pracowników oraz towarzyszących im członków rodzin?
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca planuje zorganizować i dofinansować z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) wycieczkę turystyczno-krajoznawczą dla pracowników oraz osób uprawnionych – członków rodzin pracowników. Wycieczka znajduje się w katalogu świadczeń w Regulaminie ZFŚS Wnioskodawcy i będzie dostępna dla wszystkich pracowników objętych ZFŚS. Zaproszenie na wycieczkę zostanie rozesłane pocztą elektroniczną do wszystkich pracowników oraz rozwieszone na tablicach informacyjnych na terenie zakładu pracy. W zaproszeniu będzie podany szacowany jednostkowy koszt wycieczki (obliczony na podstawie kalkulacji własnej lub z biura podróży, obejmującym m.in.: przejazd, nocleg, wyżywienie, bilety), informacja w sprawie możliwości dofinansowania oraz sposób prowadzenia zapisów. Organizacją wycieczki zajmą się Związki Zawodowe, działające przy zakładzie pracy. Wszyscy mogą w niej uczestniczyć dobrowolnie, zgłaszając chęć udziału na liście. Każdy z uczestników uiści dopłatę do wycieczki, zgodnie z kryterium dochodowym określonym w Regulaminie ZFŚS. Celem wycieczki jest integracja pracowników, a wspólny wyjazd przyczyni się do polepszenia współpracy między pracownikami oraz zwiększy ich motywację do pracy. Zorganizowanie wycieczki jest w interesie zakładu pracy, ponieważ integracja załogi wpływa na efektywność pracy pracowników i wzajemne relacje służbowe, a uczestnictwo członków rodzin pracownika umożliwia pogłębienie więzi rodzinnych.
2018
1
lut

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem do wycieczki z ZFŚS
Fragment:
Zorganizowanie wycieczki odbywa się zdecydowanie w interesie pracodawcy, ponieważ taki wyjazd w gronie współpracowników zdecydowanie poprawia wzajemne relacje służbowe, jak również wpływa na zwiększenie efektywności w pracy. Wnioskodawca wskazuje, że nie można również twierdzić, że gdyby pracodawca nie zorganizował tej wycieczki to każdy pracownik wydałby własne oszczędności i pojechał na taką wycieczkę indywidualnie. Pracodawca organizując wycieczkę udostępnia ją i zaprasza do udziału w niej wszystkich swoich pracowników. Nie można więc tutaj mówić o przychodzie z nieodpłatnego świadczenia, ponieważ sfinansowanie przez pracodawcę wycieczki z ZFŚS nie spełnia kryterium wystąpienia po stronie pracownika korzyści w postaci zaoszczędzenia środków które musiałby ponieść. Skoro wycieczka ma charakter ogólnodostępny dla wszystkich pracowników i udział w niej jest dobrowolny, po stronie pracowników nie pojawi się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie wycieczka organizowana przez pracodawcę, pracownicy wydaliby własne pieniądze i pojechali na taką wycieczkę indywidualnie. Zdaniem Wnioskodawcy, udział w wycieczce organizowanej przez pracodawcę nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika także z tego powodu, że brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich pracowników – przypisać indywidualnym uczestnikom jako ich wymierną korzyść.
2018
26
sty

Istota:
Obowiązków płatnika w związku z częściowym sfinansowaniem z ZFŚS wycieczki dla pracowników Wnioskodawcy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Koszt wycieczki w części sfinansowano ze środków ZFŚS, pozostała część to prywatne wkłady uczestników. Dopłata do wycieczki była zróżnicowana w zależności od kryterium dochodowego. Celem wspólnych wyjazdów jest działalność kulturalna i rekreacyjna. Wyjazdy wiązały się ze zwiedzaniem takich miejsc jak: muzea, zabytkowe kościoły i budowle oraz ciekawe miejsca przyrodnicze, co nadaje tym wycieczkom charakter kulturalny i rekreacyjny. Niewątpliwie wspólne wyjazdy służyły także zacieśnianiu więzi i poprawie atmosfery wśród załogi. Wydatki ponoszone przez pracodawcę w związku z organizacją wycieczek: przejazd autokarem, koszty noclegów, koszty wyżywienia, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. Naliczono i odprowadzono podatek do urzędu skarbowego od części dofinansowania z ZFŚS. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny, cytowane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 uznać należy, że w przypadku dofinansowania z ZFŚS do wycieczki krajoznawczo-turystycznej o charakterze integracyjnym dla pracowników na zasadzie powszechnej dostępności, skierowanych do wszystkich pracowników nie można mówić o przychodzie uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadczenia.
2018
6
sty

Istota:
Wartość ponoszonych przez Spółkę wydatków opisanych we wniosku, stanowi dla uczestnika wycieczki przychód z nieodpłatnych świadczeń, który należy zakwalifikować do źródła przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy. Spółka jest zatem zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C i przekazania ich uczestnikom wycieczki oraz właściwym organom podatkowym. Jak wyżej wyjaśniono przychód uzyskuje uczestnik wycieczki. Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, gdyż oferta jest skierowana do osoby prawnej (Spółki). Jak wynika z opisu stanu faktycznego, w wycieczce uczestniczą pracownicy z ramienia ww. osoby prawnej (Spółki). Pracownicy zostali oddelegowani do wzięcia udziału w wyjeździe i wykonują polecenia służbowe swojego pracodawcy.
Fragment:
Nie wykonują równocześnie dla Spółki usług na podstawie np. umów o dzieło lub zlecenia w związku z uczestnictwem w konkretnym wydarzeniu, zaś sam uczestnik wycieczki nie jest zobowiązany do wykonania żadnych świadczeń wzajemnych czy świadczenia usług na rzecz Spółki. W wyniku powyższego wartość ponoszonych przez Spółkę wydatków opisanych we wniosku, stanowi dla uczestnika wycieczki przychód z nieodpłatnych świadczeń, który należy zakwalifikować do źródła przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy. Spółka jest zatem zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C i przekazania ich uczestnikom wycieczki oraz właściwym organom podatkowym. Jak wyżej wyjaśniono przychód uzyskuje uczestnik wycieczki. Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, gdyż oferta jest skierowana do osoby prawnej (Spółki). Jak wynika z opisu stanu faktycznego, w wycieczce uczestniczą pracownicy z ramienia ww. osoby prawnej (Spółki). Pracownicy zostali oddelegowani do wzięcia udziału w wyjeździe i wykonują polecenia służbowe swojego pracodawcy.
2018
4
sty

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem przez Wnioskodawcę z ZFŚS do wycieczki pracowników oraz towarzyszących im członków rodzin
Fragment:
Koszt wycieczki sfinansowano częściowo ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, częściowo z opłat uczestników. Wycieczka była dostępna dla wszystkich pracowników i emerytów zakładowych. Celem wycieczki była integracja pracowników, a wspólny wyjazd oraz zorganizowany w miejscu pobytu wieczór integracyjny z zabawą taneczną miał przyczynić się do zwiększenia motywacji do pracy. W ocenie Wnioskodawcy bezsprzecznie lepsza atmosfera panuje, gdy udział w wycieczce biorą osoby towarzyszące pracownikom (osoby najbliższe, przede wszystkim członkowie rodziny). Na podstawie zgłoszeń pracowników znana była liczba osób biorących udział w wycieczce, która została wykupiona przez Zakład w biurze podróży, ale w każdej chwili mogli zgłaszać się dodatkowi chętni, gdyż pozostały wolne miejsca w autokarze. Zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, koszt uczestnictwa pracowników pokrywany był z tego funduszu w kwocie uzależnionej od sytuacji materialnej i rodzinnej ustalonej przez komisję socjalną na wniosek każdego pracownika. Osoby nieuprawnione do korzystania z ZFŚS pokrywają koszt wycieczki w całości ze swoich środków.
2017
14
gru

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem przez Wnioskodawcę z ZFŚS do wycieczki krajoznawczo-turystycznej.
Fragment:
Koszt wycieczki w części sfinansowano ze środków ZFŚS, pozostała część to prywatne wkłady uczestników. Dopłata do wycieczki była zróżnicowana w zależności od kryterium dochodowego. Celem wspólnych wyjazdów jest działalność kulturalna i rekreacyjna. Wyjazdy wiązały się ze zwiedzaniem takich miejsc jak: muzea, zabytkowe kościoły i budowle oraz ciekawe miejsca przyrodnicze, co nadaje tym wycieczkom charakter kulturalny i rekreacyjny. Niewątpliwie wspólne wyjazdy służyły także zacieśnianiu więzi i poprawie atmosfery wśród załogi. Wydatki ponoszone przez pracodawcę w związku z organizacją wycieczek: przejazd autokarem, koszty noclegów, koszty wyżywienia, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. Naliczono i odprowadzono podatek do urzędu skarbowego od części dofinansowania z ZFŚS. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny, cytowane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 uznać należy, że w przypadku dofinansowania z ZFŚS do wycieczki krajoznawczo-turystycznej o charakterze integracyjnym dla pracowników na zasadzie powszechnej dostępności, skierowanych do wszystkich pracowników nie można mówić o przychodzie uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadczenia.
2017
8
lis

Istota:
Czy prawidłowo potrącono zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki dziecka do lat 18?
Fragment:
Za stronę organizacyjną wycieczek odpowiedzialny jest kierownik wycieczki. Na 7 dni przed terminem planowanej wycieczki przedstawia on Dyrekcji szkoły następujące dokumenty: Karta wycieczki (cel i założenia programowe, trasa, termin, klasa, liczba uczniów, liczba opiekunów i ich nazwiska, środek lokomocji). Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa na wycieczce. Harmonogram wycieczki. Imienna lista uczestników. 4. Istnieje możliwość łączenia funkcji kierownika i opiekuna wycieczki i imprezy za zgodą Dyrektora. 5. W pierwszym miesiącu roku szkolnego nauczyciele opracowują ramowy plan wycieczek szkoły, który stanowi załącznik do planu edukacyjnego szkoły. 6. Zmiany w ramowym harmonogramie wycieczek mogą nastąpić za zgodą Dyrektora Szkoły. 7. Termin wycieczki ustala nauczyciel z zainteresowanymi rodzicami i zatwierdza go Dyrektor Szkoły. 8. Termin wycieczki nie może kolidować z planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły. 9. W wycieczkach mogą uczestniczyć uczniowie z różnych klas i różnych szkół. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że dopłata ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wypoczynku dziecka pracownika, które nie ukończyło 18 lat w formie wycieczki, zorganizowanego przez szkołę, która statutowo zajmuje się organizacją wypoczynku korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
2
sie

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem z ZFŚS do wycieczki o charakterze integracyjnym dla pracowników
Fragment:
Pracodawca, którym jest Szkoła, chce zorganizować wycieczkę integracyjną dla wszystkich uprawnionych pracowników. Wszyscy mogą w niej uczestniczyć dobrowolnie. Koszty zorganizowania wycieczki zostaną dofinansowane ze środków ZFŚS. Zgodnie z postanowieniami regulaminu, w przypadku organizowania wycieczek dostępność środków z funduszu jest taka sama dla wszystkich uprawnionych. Organizowana wycieczka będzie traktowana jako spotkanie, wyjazd integracyjny. Zorganizowanie wycieczki odbywa się w interesie pracodawcy, ponieważ integracja załogi wpływa na efektywność pracy oraz wzajemne relacje służbowe. Planowany koszt wycieczki na pracownika będzie wynosił około 550 zł, natomiast dofinansowanie z ZFŚS ma wynieść 500 zł. Przy ustalaniu dofinansowania będzie brane pod uwagę kryterium socjalne pracowników. Koszt wycieczki będzie uśredniony, ponieważ pracownicy będą zakwaterowani w pokojach o różnym standardzie, a wyżywienie przygotowane dla uczestników wycieczki będzie w postaci tzw. ,,szwedzkiego stołuˮ, w przypadku którego nie da się określić ilości spożytego jedzenia przez każdego z pracowników. Brak uczestnictwa nie będzie wiązał się z negatywnymi skutkami dla pracownika. W związku (...)
2017
3
cze

Istota:
Skutki podatkowe częściowego sfinansowania z ZFŚS kosztów wycieczki oraz związane z tym obowiązki płatnika
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Ośrodek Pomocy Społecznej (Wnioskodawca) chce zorganizować dla wszystkich pracowników wycieczkę turystyczno-krajoznawczą na terenie Polski lub za granicę, finansowaną ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Celem wycieczki ma być integracja pracowników. Wnioskodawca zakłada, że wspólny wyjazd może przyczynić się do zwiększenia motywacji do pracy. Na podstawie zgłoszeń pracowników znana będzie liczba osób biorących udział w wyciecze. Po zgłoszeniu się u pracodawcy chętnych do wzięcia udziału w wyciecze, na podstawie kalkulacji przeprowadzonej przez biuro podróży znany będzie jednostkowy koszt wycieczki. Dodatkowo dla chętnych będą zakupione wejściówki umożliwiające np. zwiedzanie muzeów. Uczestnicy wycieczki wniosą dopłaty do wycieczki uzależnione od kryterium dochodowego, określone w regulaminie ZFŚS. Wycieczki będą sfinansowane z ZFŚS na podstawie otrzymanej od organizatora faktury. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy koszt jednostkowy wycieczki, powiększony o koszt udziału w dodatkowych atrakcjach wycieczki i pomniejszony o dopłaty uzależnione od kryterium dochodowego, określone w regulaminie ZFŚS, będzie dla pracowników przychodem podlegającym opodatkowaniu, a co za (...)
2017
10
maj

Istota:
Obowiazki platnika.
Fragment:
Wycieczka ma na celu zintegrowac i umozliwic aktywny wypoczynek pracownikom, co powinno korzystnie wplynac na efektywnosc pracy i wzajemne relacje, jednak brak uczestnictwa nie wiaze sie z zadnymi konsekwencjami pracowniczymi. Organizacje wycieczki Urzad zleci wybranemu przez Komisje ZFSS biuru turystycznemu. Na koszt wycieczki zloza sie miedzy innymi: koszty dowozu, zakwaterowania, wyzywienia, udzialu w atrakcjach ? biletow wstepu. Po wystawieniu przez biuro turystyczne rachunku pracodawca dokona zaplaty ze srodkow ZFSS. Nastepnie calkowity koszt wycieczki zostanie podzielony na ilosc uczestnikow, co pozwoli ustalic koszt wycieczki na jednego pracownika. Zgodnie z obowiazujacym regulaminem ZFSS kazdy z pracownikow pokryje w zaleznosci od swojej sytuacji materialnej czesc kosztow wycieczki. Pozostala kwota kosztu jednostkowego wycieczki automatycznie staje sie kwota dofinansowania z ZFSS. W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytania. Czy w tej sytuacji kwota dofinansowania z ZFSS do wycieczki dla osob uprawnionych bedzie stanowila przychod pracownika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych... Czy w tej sytuacji kwote dofinansowania z ZFSS do wycieczki dla osob uprawnionych nalezy uznac jako swiadczenie rzeczowe, o ktorym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych i opodatkowac kwote dofinansowania powyzej 380 zl...
2016
28
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wycieczka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.