Wycieczka | Interpretacje podatkowe

Wycieczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wycieczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem przez Wnioskodawcę z ZFŚS do wycieczki krajoznawczo-turystycznej.
Fragment:
Koszt wycieczki w części sfinansowano ze środków ZFŚS, pozostała część to prywatne wkłady uczestników. Dopłata do wycieczki była zróżnicowana w zależności od kryterium dochodowego. Celem wspólnych wyjazdów jest działalność kulturalna i rekreacyjna. Wyjazdy wiązały się ze zwiedzaniem takich miejsc jak: muzea, zabytkowe kościoły i budowle oraz ciekawe miejsca przyrodnicze, co nadaje tym wycieczkom charakter kulturalny i rekreacyjny. Niewątpliwie wspólne wyjazdy służyły także zacieśnianiu więzi i poprawie atmosfery wśród załogi. Wydatki ponoszone przez pracodawcę w związku z organizacją wycieczek: przejazd autokarem, koszty noclegów, koszty wyżywienia, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. Naliczono i odprowadzono podatek do urzędu skarbowego od części dofinansowania z ZFŚS. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny, cytowane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 uznać należy, że w przypadku dofinansowania z ZFŚS do wycieczki krajoznawczo-turystycznej o charakterze integracyjnym dla pracowników na zasadzie powszechnej dostępności, skierowanych do wszystkich pracowników nie można mówić o przychodzie uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadczenia.
2017
8
lis

Istota:
Czy prawidłowo potrącono zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki dziecka do lat 18?
Fragment:
Za stronę organizacyjną wycieczek odpowiedzialny jest kierownik wycieczki. Na 7 dni przed terminem planowanej wycieczki przedstawia on Dyrekcji szkoły następujące dokumenty: Karta wycieczki (cel i założenia programowe, trasa, termin, klasa, liczba uczniów, liczba opiekunów i ich nazwiska, środek lokomocji). Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa na wycieczce. Harmonogram wycieczki. Imienna lista uczestników. 4. Istnieje możliwość łączenia funkcji kierownika i opiekuna wycieczki i imprezy za zgodą Dyrektora. 5. W pierwszym miesiącu roku szkolnego nauczyciele opracowują ramowy plan wycieczek szkoły, który stanowi załącznik do planu edukacyjnego szkoły. 6. Zmiany w ramowym harmonogramie wycieczek mogą nastąpić za zgodą Dyrektora Szkoły. 7. Termin wycieczki ustala nauczyciel z zainteresowanymi rodzicami i zatwierdza go Dyrektor Szkoły. 8. Termin wycieczki nie może kolidować z planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły. 9. W wycieczkach mogą uczestniczyć uczniowie z różnych klas i różnych szkół. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że dopłata ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wypoczynku dziecka pracownika, które nie ukończyło 18 lat w formie wycieczki, zorganizowanego przez szkołę, która statutowo zajmuje się organizacją wypoczynku korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
2
sie

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem z ZFŚS do wycieczki o charakterze integracyjnym dla pracowników
Fragment:
Pracodawca, którym jest Szkoła, chce zorganizować wycieczkę integracyjną dla wszystkich uprawnionych pracowników. Wszyscy mogą w niej uczestniczyć dobrowolnie. Koszty zorganizowania wycieczki zostaną dofinansowane ze środków ZFŚS. Zgodnie z postanowieniami regulaminu, w przypadku organizowania wycieczek dostępność środków z funduszu jest taka sama dla wszystkich uprawnionych. Organizowana wycieczka będzie traktowana jako spotkanie, wyjazd integracyjny. Zorganizowanie wycieczki odbywa się w interesie pracodawcy, ponieważ integracja załogi wpływa na efektywność pracy oraz wzajemne relacje służbowe. Planowany koszt wycieczki na pracownika będzie wynosił około 550 zł, natomiast dofinansowanie z ZFŚS ma wynieść 500 zł. Przy ustalaniu dofinansowania będzie brane pod uwagę kryterium socjalne pracowników. Koszt wycieczki będzie uśredniony, ponieważ pracownicy będą zakwaterowani w pokojach o różnym standardzie, a wyżywienie przygotowane dla uczestników wycieczki będzie w postaci tzw. ,,szwedzkiego stołuˮ, w przypadku którego nie da się określić ilości spożytego jedzenia przez każdego z pracowników. Brak uczestnictwa nie będzie wiązał się z negatywnymi skutkami dla pracownika. W związku (...)
2017
3
cze

Istota:
Skutki podatkowe częściowego sfinansowania z ZFŚS kosztów wycieczki oraz związane z tym obowiązki płatnika
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Ośrodek Pomocy Społecznej (Wnioskodawca) chce zorganizować dla wszystkich pracowników wycieczkę turystyczno-krajoznawczą na terenie Polski lub za granicę, finansowaną ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Celem wycieczki ma być integracja pracowników. Wnioskodawca zakłada, że wspólny wyjazd może przyczynić się do zwiększenia motywacji do pracy. Na podstawie zgłoszeń pracowników znana będzie liczba osób biorących udział w wyciecze. Po zgłoszeniu się u pracodawcy chętnych do wzięcia udziału w wyciecze, na podstawie kalkulacji przeprowadzonej przez biuro podróży znany będzie jednostkowy koszt wycieczki. Dodatkowo dla chętnych będą zakupione wejściówki umożliwiające np. zwiedzanie muzeów. Uczestnicy wycieczki wniosą dopłaty do wycieczki uzależnione od kryterium dochodowego, określone w regulaminie ZFŚS. Wycieczki będą sfinansowane z ZFŚS na podstawie otrzymanej od organizatora faktury. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy koszt jednostkowy wycieczki, powiększony o koszt udziału w dodatkowych atrakcjach wycieczki i pomniejszony o dopłaty uzależnione od kryterium dochodowego, określone w regulaminie ZFŚS, będzie dla pracowników przychodem podlegającym opodatkowaniu, a co za (...)
2017
10
maj

Istota:
Obowiazki platnika.
Fragment:
Wycieczka ma na celu zintegrowac i umozliwic aktywny wypoczynek pracownikom, co powinno korzystnie wplynac na efektywnosc pracy i wzajemne relacje, jednak brak uczestnictwa nie wiaze sie z zadnymi konsekwencjami pracowniczymi. Organizacje wycieczki Urzad zleci wybranemu przez Komisje ZFSS biuru turystycznemu. Na koszt wycieczki zloza sie miedzy innymi: koszty dowozu, zakwaterowania, wyzywienia, udzialu w atrakcjach ? biletow wstepu. Po wystawieniu przez biuro turystyczne rachunku pracodawca dokona zaplaty ze srodkow ZFSS. Nastepnie calkowity koszt wycieczki zostanie podzielony na ilosc uczestnikow, co pozwoli ustalic koszt wycieczki na jednego pracownika. Zgodnie z obowiazujacym regulaminem ZFSS kazdy z pracownikow pokryje w zaleznosci od swojej sytuacji materialnej czesc kosztow wycieczki. Pozostala kwota kosztu jednostkowego wycieczki automatycznie staje sie kwota dofinansowania z ZFSS. W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytania. Czy w tej sytuacji kwota dofinansowania z ZFSS do wycieczki dla osob uprawnionych bedzie stanowila przychod pracownika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych... Czy w tej sytuacji kwote dofinansowania z ZFSS do wycieczki dla osob uprawnionych nalezy uznac jako swiadczenie rzeczowe, o ktorym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych i opodatkowac kwote dofinansowania powyzej 380 zl...
2016
28
lis

Istota:
Czy z tytułu uczestnictwa w wycieczce rekreacyjno-sportowej finansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownicy i zleceniobiorcy będą osiągali przychód podlegający opodatkowaniu, a Wnioskodawca – jako płatnik – ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od takiego przychodu?
Fragment:
Funduszu Spółka chciałaby zorganizować wycieczkę rekreacyjno-sportową, tj. wyjazd w miejsce poza siedzibę firmy. Wycieczka będzie miała na celu zintegrowanie osób, co w stosunkach dla pracodawcy oznacza lepszą współpracę członków zespołu. Wycieczka będzie zorganizowana dla wszystkich pracowników i zleceniobiorców lub dla wskazanego działu. Spółka dokonywać będzie wstępnych zapytań o uczestnictwie w wycieczce, w celu orientacyjnego określenia jaką ilość posiłków, noclegów i transportu zapewnić oraz w celu wykupienia polisy ubezpieczeniowej dla osób, które wyraziłyby chęć wyjazdu. Spółka nie prowadziłaby listy obecności i zestawienia, kto i ile skonsumował posiłków oraz w jakim zakresie skorzystał z atrakcji wycieczki. Wycieczka ta będzie w całości finansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i pracownicy/zleceniobiorcy nie dopłacają do niej, nie stosuje się tu kryterium socjalnego. Wycieczka składałaby się z kilku członów: z części oficjalnej, tj. wystąpienia Dyrektora Spółki, którego celem byłoby przedstawienie najbliższych planów firmy, wyników z ostatniego półrocza itp. oraz w dalszej części z gier i zabaw sportowych w plenerze oraz rekreacji pod postacią np. zwiedzania zabytków, uczestniczenia w widowisku, występie kabaretowym, zabawie tanecznej, czy możliwości korzystania z basenu, SPA i innych atrakcji punktu.
2016
13
maj

Istota:
Skutki podatkowe udziału pracowników w wycieczce turystyczno-krajoznawczej o charakterze integracyjnym.
Fragment:
Wnioskodawca zorganizował wycieczkę turystyczno-krajoznawczą dla swoich pracowników. Wycieczka w całości została sfinansowana ze środków ZFŚS zgodnie z zapisem w regulaminie ZFŚS. Pracodawcy znany jest koszt przypadający na jednego uczestnika wyjazdu dotyczący transportu, ubezpieczenia, wyżywienia, noclegów, biletów itp. W trakcie pobytu pracownicy mogli korzystać z toru do kręgli, basenu, brać udział w przeprowadzanych przez organizatorów grach. Wszyscy pracownicy mieli prawo wziąć udział w organizowanej przez pracodawcę wycieczce. Pracodawcy znana była liczba pracowników (imienna lista) biorących udział w wycieczce. Ponadto Wnioskodawca poinformował, że zorganizowana przez niego wycieczka turystyczno–krajoznawcza miała na celu integrację pracowników, co jednocześnie miało się przełożyć na lepszą współpracę, zwiększenie wydajności i jakości wykonywanych obowiązków, a co za tym idzie wycieczka zorganizowana była w interesie pracodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Jakie są skutki podatkowe zorganizowania dla pracowników wycieczki turystyczno-krajoznawczej sfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych...
2016
4
lut

Istota:
Czy stanowisko płatnika jest słuszne nie odprowadzając od kwoty dofinansowania z zakładu pracy podatku, ponieważ pracownicy nie otrzymali przychodu w związku z tym, iż wycieczka nie doszła do skutku?
Fragment:
Biuro podróży miało zorganizować pracownikom wycieczkę w dniach 3 czerwca – 6 czerwca 2015 r. Opłata za wycieczkę została częściowo pokryta ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jako dofinansowanie zakładu pracy, a częściowo ze środków prywatnych poszczególnych uczestników wyjazdu. Z winy organizatora wycieczka została 1 czerwca 2015 r. odwołana i wyjazd nie doszedł do skutku. Wnioskodawca nie odprowadził od wartości dofinansowania podatku z uwagi na fakt, że wycieczka nie odbyła się tzn., że pracownicy nie otrzymali dofinansowania, ani nie pozostawało ono do ich dyspozycji, w związku z czym nie powstał przychód dla pracowników. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny, cytowane wyżej przepisy prawa oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. uznać należy, że jeśli Wnioskodawca wykupił dla pracowników wycieczkę w biurze turystycznym, a pracownik pokrył z własnych środków tylko część należności za ww. wycieczkę, to kwota dofinansowania do wycieczki z zakładu pracy, którą otrzymał pracownik, gdy ww. środki pieniężne pochodziły z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nie będzie generować po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
10
sty

Istota:
1. Czy koszt wycieczki będzie dla pracownika przychodem podatkowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli kilku pracowników zrezygnuje z wycieczki, to czy należy im doliczyć to świadczenie do przychodu i opodatkować zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli nie należy doliczać, to koszt łączny będzie bez zmian, a ilość się zmniejszy – to w jaki sposób należy ustalić koszt na jednego pracownika obecnego na wycieczce? Podzielenie przez mniejszą liczbę pracowników zawyży koszt na jednego pracownika.
2. Czy jeżeli świadczenie będzie stanowiło przychód dla pracownika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to czy będzie podlegało zwolnieniu do kwoty 380 zł zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy?
Fragment:
Wnioskodawca w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi planuje zorganizować dla swoich pracowników wycieczkę (połączoną z integracją). Wycieczka będzie sfinansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na etapie planowania do firmy organizującej wycieczkę przekazano informację o ilości pracowników chętnych do wyjazdu. Na podstawie podanej ilości osób oszacowano koszt wycieczki. Kwota ta nie ulegnie już zmianie. Z doświadczenia jednak wiadomo, iż przed samym wyjazdem niektórzy pracownicy rezygnują z wyjazdu. W związku z tym trudna będzie do oszacowania kwota wycieczki na jedną osobę. Pracownicy, którzy zrezygnują nie poniosą konsekwencji finansowych. Nie można także uznać, iż pozostali w związku z tym poniosą większy koszt na osobę. Na fakturze będzie podany ogólny koszt wycieczki w wysokości ustalonej na początku negocjacji. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy koszt wycieczki będzie dla pracownika przychodem podatkowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Jeżeli kilku pracowników zrezygnuje z wycieczki, to czy należy im doliczyć to świadczenie do przychodu i opodatkować zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych... Jeżeli nie należy doliczać, to koszt łączny będzie bez zmian, a ilość się zmniejszy – to w jaki sposób należy ustalić koszt na jednego pracownika obecnego na wycieczce...
2015
15
wrz

Istota:
Zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dla usług:
 • zajęć dodatkowych oferowanych dla uczniów szkoły prowadzonej przez Wnioskodawcę;
 • zajęć dodatkowych oferowanych dla dzieci i młodzieży niebędących uczniami szkoły prowadzonej przez Wnioskodawcę,
 • Fragment:
  Szkoła organizuje dla swoich uczniów wycieczki oraz zielone szkoły. Za wycieczki te szkoła wystawia faktury dla rodziców, które obejmują jedynie koszt wycieczki. Na wycieczkach tych każdorazowo jest realizowany program edukacyjny wynikający z programu nauczania. Szkoła organizuje wycieczki jako podmiot podlegający ustawie o systemie oświaty, tylko dla własnych uczniów. Jeśli szkoła nabywa wycieczkę za pośrednictwem biura podróży, rodzice obciążani są refakturą kosztów zakupu danej wycieczki. Szkoła nie czerpie żadnych korzyści z organizowania wycieczek. W związku z tym szkoła wystawia za wycieczki szkolne faktury ze zwolnieniem. Ponadto Wnioskodawca dla swoich uczniów prowadzi stołówkę. Posiłki dla uczniów oraz nauczycieli są zamawiane w firmie cateringowej. Jednocześnie należy podkreślić, iż zapewnienie uczniom posiłków jest jednym z elementów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz sprawowania nad nimi całodziennej opieki. Obecnie faktury za posiłki są wystawiane ze stawką 8%. Od roku szkolnego 2015/2016 wnioskodawca planuje wprowadzić możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych odbywających się na terenie szkoły również przez dzieci i młodzież, które nie są uczniami szkoły prowadzonej przez wnioskodawcę.
  2015
  26
  sie
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wycieczka
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.