PDF/415-0022/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie budowy budynku mieszkalnego na sprzedaż (ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych – podatkowa księga przychodów i rozchodów). W trakcie roku 2004 wnioskodawca zamierza (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) zakupić działkę budowlaną, która będzie wymagać wykonania na niej robót ziemnych (niwelacja terenu, likwidacja osuwisk, wyrównanie terenu), celem przystosowania pod zabudowę domem mieszkalnym na sprzedaż.

W 2005 r. wnioskodawca, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zamierza rozpocząć budowę budynku mieszkalnego na sprzedaż

Pytania dotyczą sporządzenia spisów z natury na koniec roku podatkowego 2004 i 2005. W części odnoszącej się do 2004 roku brzmią następująco:

  1. czy grunt budowlany z wykonanymi na nim robotami ziemnymi jest materiałem podstawowym w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  2. czy należy grunt budowlany wycenić stosując cenę zakupu,
  3. czy grunt budowlany z wykonanymi na nim robotami ziemnymi można wycenić , dla potrzeb spisu z natury, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego z państwowymi uprawnieniami,

z zajęciem przez wnioskodawcę stanowiska, że:

ad. a) grunt budowlany jest materiałem (surowcem) podstawowym w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt b rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, gdyż w procesie budowlanym stanie się on główną substancją gotowego wyrobu jakim będzie budynek mieszkalny,

ad. b) w oparciu o § 19 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, materiały i towary handlowe objęte spisem z natury wycenia się według cen zakupu, zatem grunt budowlany należy wycenić według cen zakupu,

ad. c) § 19 pkt 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dopuszcza możliwość przyjęcia wyceny towarów w kwocie niższej od ceny zakupu lub nabycia albo od kosztów wytworzenia i zastosowanie wyceny według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, zatem można, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego, wycenić grunt na kwotę niższą od ceny jego zakupu.

Natomiast w kwestiach dotyczących roku 2005 pytania brzmią:

  1. czy grunt budowlany należy wycenić (dla potrzeb spisu z natury) w oparciu o cenę zakupu a rozpoczęty budynek potraktować jako produkcję budowlaną w toku i wycenić w oparciu o koszt wytworzenia,
  2. czy niedokończony budynek oraz grunt można wycenić (dla potrzeb spisu z natury) w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego

PDF/415-0022/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. spis z natury
  2. usługi deweloperskie
  3. wycena
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu

Zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475, zm. Dz. U. Nr 224, poz. 2226): „Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów (...) na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności”.

§ 3 pkt 1 lit. b przywołanego rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi (a nie jak podano we wniosku § 2 ust. 1 pkt b) definiuje dla potrzeb rozporządzenia termin „materiały (surowce) podstawowe”. Są nimi: „materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania – puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi”.

Niewątpliwie grunt wejdzie w skład przyszłego produktu (efektu finalnego działalności budowlanej wnioskodawcy) jakim będzie budynek mieszkalny przeznaczony na sprzedaż. Jednakże z przedmiotowego wniosku wynika, że na koniec roku podatkowego przedmiotowa działka budowlana nie zostanie pozostawiona w takim stanie w jakim znajdowała się w momencie zakupu. Wnioskodawca przewiduje adaptację gruntu na potrzeby budowy poprzez wykonanie robót ziemnych takich jak: niwelacja terenu czy likwidacja osuwisk, zatem w przedmiotowym przypadku grunt budowlany z wykonanymi na nim robotami ziemnymi nie będzie materiałem podstawowym w rozumieniu przywołanego rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi podatkowej.

Z uwagi na charakter działalności i zakres planowanych prac w przedmiotowym przypadku ww. grunt należy zakwalifikować do „produkcji niezakończonej”. Zgodnie z § 3 pkt 1 lit. e przywołanego rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi podatkowej uważa się za nią:

„produkcję w toku oraz półwyroby (półfabrykaty), to jest niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi przed ich ukończeniem”, natomiast § 29 ust. 3 tegoż rozporządzenia stanowi, że: „Przy działalności usługowej i budowlanej produkcję niezakończoną wycenia się według kosztów wytworzenia, z tym, że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej”.

Zgodnie z § 3 pkt 4 przywołanego rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi podatkowej za koszt wytworzenia uważa się wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z przerobem materiałów, z wykonywaniem usług lub pozyskaniem (wydobyciem) kopalin, z wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych i usług”.

Zatem dla celów przedmiotowej działalności na potrzeby wyceny „produkcji niezakończonej” w przedmiotowej sprawie należy przyjąć cenę zakupu gruntu wraz z kosztami wykonanych na nim robót, a zatem wycena rzeczoznawcy majątkowego nie znajdzie tutaj zastosowania, toteż w tej kwestii tut. organ podatkowy nie przychyla się do stanowiska wnioskodawcy.

Nadmienia się ponadto, że kwestię wyceny spisu z natury reguluje § 29 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi podatkowej, a nie jak przytacza wnioskodawca § 19 tegoż rozporządzenia.

Natomiast w kwestiach dotyczących roku 2005:

według zapisu art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości organ podatkowy pierwszej instancji na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Z powyższego wynika, że organ podatkowy nie ma uprawnienia do udzielania informacji dotyczących stanu prawnego jaki będzie obowiązywał w przyszłości, zatem nie jest uprawniony do udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w 2005 roku.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.