IPTPP4/443-101/14-4/JM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2014 r. (data wpływu 10 lutego 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 maja 2014 r. (data wpływu 14 maja 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia usług wyceny nieruchomości i ruchomości oraz usług wyceny przedsiębiorstw na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia usług wyceny nieruchomości i ruchomości oraz usług wyceny przedsiębiorstw na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13 maja 2014 r. (data wpływu 14 maja 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz prawa do reprezentacji Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca jest Spółką prowadzoną przez rzeczoznawców majątkowych. Wyłączną działalnością Spółki jest wycena nieruchomości i ruchomości realizowana przez rzeczoznawców majątkowych będących wspólnikami i jednocześnie członkami zarządu. Spółka nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Spółka osiąga przychody poniżej 150 tys. PLN rocznie. Przewidywany poziom przychodów w przyszłości również nie przekroczy 150 tys. PLN rocznie.

Świadczone przez Spółkę usługi polegają na opracowywaniu operatów szacunkowych tj. pisemnych opinii określających wartość nieruchomości, wartość ograniczonych praw rzeczowych, wartości urządzeń trwale związanych z gruntem, opis istniejącego stanu prawnego nieruchomości, analiza rynku nieruchomości.

W ramach prowadzonej działalności Spółka wykonuje usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych, banków, przedsiębiorstw, urzędów gmin i miast, sądów, starostw powiatowych, komorników. Spółka nie udziela porad czy zaleceń co do kupna lub sprzedaży nieruchomości lub ruchomości. Spółka nie wykorzystuje swojej wiedzy i znajomości rzeczy do sugerowania zastosowania określonych rozwiązań do danego problemu, mimo że czynności te są również objęte zakresem usług rzeczoznawstwa majątkowego.

Spółka w przyszłości zamierza rozszerzyć swoją działalność o wycenę przedsiębiorstw. Wycena ta będzie zawierać wszystkie lub niektóre z poniższych elementów: opis majątku, stanu prawnego przedsiębiorstwa, analizę finansową przedsiębiorstwa, wycenę poszczególnych elementów majątku przedsiębiorstwa. Wycena nie będzie zawierać rekomendacji co do kupna bądź sprzedaży przedsiębiorstwa lub innych zaleceń.

Spółka nie wykonuje (nie będzie wykonywać) czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1, w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a oraz art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług.

To czy Spółka wykonuje (będzie wykonywać) czynności wymienione w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b to jest usługi w zakresie doradztwa jest przedmiotem niniejszego wniosku. Zdaniem Spółki świadczone przez Spółkę usługi nie są usługami doradczymi. Jednakże jest to opinia Spółki a nie opis stanu faktycznego. Żądania od Spółki odpowiedzi na pytanie czy świadczy usługi doradcze czyniłoby wniosek o interpretacje bezprzedmiotowym i stanowiłoby próbę uchylenia się organu podatkowego od wydania interpretacji.

Spółka nie wykonuje (nie będzie wykonywać) czynności wymienionych w załączniku 12 do ustawy.

W roku 2013 wartość sprzedaży nie przekroczyła 150 000 PLN.

Przewidywana wartość sprzedaży za rok 2014 również nie przekroczy 150 000 PLN.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy opisane w stanie faktycznym usługi pozwalają na stosowanie zwolnienia wynikającego z art. 113 ust. 1...
 2. Czy planowane usługi wyceny przedsiębiorstw pozwalają na stosowanie zwolnienia wynikającego z art. 113 ust. 1...

Zdaniem Wnioskodawcy

 1. Świadczone przez Spółkę usługi tj. pisemne opinie określające wartość nieruchomości, wartość ograniczonych praw rzeczowych, wartości urządzeń trwale związanych z gruntem, opis istniejącego stanu prawnego nieruchomości, analiza rynku nieruchomości, nie wyłączają możliwości stosowania zwolnienia. W szczególności usługi te nie są usługami doradczymi o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2. Usługi doradcze nie zostały zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług czy też w aktach wykonawczych. Ustawodawca nie odwołał się również w tym względzie do PKWiU należy więc posiłkować się wykładnią językową. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego PWN, Warszawa 1994 „doradzać” znaczy udzielić porady, podać, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Tak więc doradztwo jest udzieleniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych natomiast rzeczoznawca to specjalista powoływany do wydawania orzeczenia czy opinii w sprawach spornych wchodzących w zakres jego kwalifikacji zawodowych, biegły, ekspert, natomiast „doradzać” znaczy udzielić porady, podać, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Należy więc stwierdzić, iż oba pojęcia są rozbieżne. Tak więc świadczone przez podatnika usługi stanowią usługi rzeczoznawstwa a nie doradztwa. Należy podkreślić, iż podatnik nie będzie w swoich usługach udzielał porad, rekomendacji.

Analogiczne stanowisko zajmuje:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji ITPP1/443-147/13/AP z dnia 14 maja 2013 r.

Należy również zauważyć, iż w rozporządzeniu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, które już nie obowiązuje prawodawca w liście towarów i usług, dla których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 wyszczególnił rzeczoznawstwo.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, w liście towarów i usług dla których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 wymienia doradztwo i nie mówi o rzeczoznawstwie. Powyższa zmiana w rozporządzeniu wyraźnie wskazuje, iż wolą prawodawcy nie było objęcie usług rzeczoznawstwa wyłączeniem ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

 1. Zdaniem Wnioskodawcy wycena przedsiębiorstwa jako całości w istocie jest taką samą usługą jak wycena innych praw majątkowych. Spółka nie widzi podstaw aby wycenę przedsiębiorstwa traktować jako odmienną usługę w stosunku do wyceny nieruchomości lub ruchomości. Istota tej usługi również polega na podaniu wartości przedmiotu wyceny i nie ma tu znaczenia czy wycenie podlega przedsiębiorstwo czy też np. nieruchomość. Powyższe wskazuje, iż do wyceny przedsiębiorstwa ma również zastosowanie argumentacja przedstawiona w punkcie 1.

Oznacza to, iż istocie wycena przedsiębiorstwa jest usługą rzeczoznawstwa majątkowego a nie doradztwa co oznacza, iż nie ma podstaw aby świadczenie powyższej usługi wyłączało możliwość korzystania ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy, Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 1. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z przepisu art. 113 ust. 5 ustawy wynika, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Natomiast stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Ponadto, stosownie do art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi:

 1. prawnicze,
 2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 3. jubilerskie.

Odnosząc się do powołanego wyżej art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, w którym ustawodawca wymienia usługi w zakresie doradztwa jako wyłączone ze zwolnienia z podatku VAT, należy stwierdzić, iż termin „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć tego, „kto doradza”. Natomiast „doradzić”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko.

Z opisu sprawy wynika, że wyłączną działalnością Spółki jest wycena nieruchomości i ruchomości realizowana przez rzeczoznawców majątkowych. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Świadczone przez Spółkę usługi polegają na opracowywaniu operatów szacunkowych tj. pisemnych opinii określających wartość nieruchomości, wartość ograniczonych praw rzeczowych, wartości urządzeń trwale związanych z gruntem, opis istniejącego stanu prawnego nieruchomości, analiza rynku nieruchomości.

W ramach prowadzonej działalności Spółka wykonuje usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych, banków, przedsiębiorstw, urzędów gmin i miast, sądów, starostw powiatowych, komorników. Spółka nie udziela porad czy zaleceń co do kupna lub sprzedaży nieruchomości lub ruchomości. Spółka nie wykorzystuje swojej wiedzy i znajomości rzeczy do sugerowania zastosowania określonych rozwiązań do danego problemu, mimo że czynności te są również objęte zakresem usług rzeczoznawstwa majątkowego. Spółka w przyszłości zamierza rozszerzyć swoją działalność o wycenę przedsiębiorstw. Wycena ta będzie zawierać wszystkie lub niektóre z poniższych elementów: opis majątku, stanu prawnego przedsiębiorstwa, analizę finansową przedsiębiorstwa, wycenę poszczególnych elementów majątku przedsiębiorstwa. Wycena nie będzie zawierać rekomendacji co do kupna bądź sprzedaży przedsiębiorstwa lub innych zaleceń. Spółka nie wykonuje (nie będzie wykonywać) czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1, w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a oraz art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka nie wykonuje (nie będzie wykonywać) czynności wymienionych w załączniku 12 do ustawy. W roku 2013 wartość sprzedaży nie przekroczyła 150 000 PLN. Przewidywana wartość sprzedaży za rok 2014 również nie przekroczy 150 000 PLN.

Odnosząc przedstawiony opis sprawy do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, że jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegają na wycenie nieruchomości i ruchomości (opracowywanie operatów szacunkowych tj. pisemnych opinii określających wartość nieruchomości, wartości ograniczonych praw rzeczowych, wartości urządzeń trwale związanych z gruntem, opisu istniejącego stanu prawnego nieruchomości, analizy rynku nieruchomości) oraz na wycenie przedsiębiorstw (opis majątku, stanu prawnego przedsiębiorstwa, analiza finansowa przedsiębiorstwa, wycena poszczególnych elementów majątku przedsiębiorstwa), to nie można uznać ich za świadczenie usług doradztwa, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy i świadczenie tych usług nie wyklucza zastosowania dla Wnioskodawcy zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Zatem Wnioskodawca może (będzie mógł) skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy w związku z wykonywaniem usług objętych pytaniami nr 1 i nr 2. Korzystanie ze zwolnienia jest (będzie) możliwe do czasu, gdy wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty określonej w przepisie art. 113 ust. 1 ustawy tj. kwoty 150.000 zł. oraz Wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy wskazać, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniami wskazanymi we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie należy zauważyć, że powołane przez Wnioskodawcę interpretacje zostały wydane w indywidualnych sprawach, w których indywidualnie oceniano opis zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i stanowisko wnioskodawcy. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa i tut. Organ nie jest nimi związany.

Końcowo należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.