IPPP2/443-1099/14-2/AO | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczania podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Ekspertów z tytułu świadczonych usług sporządzania wycen nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i zarządzania projektami budowlanym
IPPP2/443-1099/14-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. odliczanie podatku naliczonego
 2. wycena nieruchomości
 3. zarządzanie nieruchomością
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 4 listopada 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Ekspertów z tytułu świadczonych usług sporządzania wycen nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i zarządzania projektami budowlanymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Ekspertów z tytułu świadczonych usług sporządzania wycen nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i zarządzania projektami budowlanymi.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach prowadzonej działalności J. Sp. z o.o. (dalej; „J.” lub „Spółka”) współpracuje z wysokiej klasy ekspertami, dzięki którym możliwe jest dostarczanie klientom Spółki specjalistycznych usług związanych z rynkiem nieruchomości.

Eksperci są specjalistami z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości, a obszary ich kompetencji obejmują m.in.:

 • zarządzanie nieruchomościami, w tym prowadzenie księgowości dla nieruchomości;
 • przeprowadzanie transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości;
 • komercjalizacja nieruchomości;
 • wyceny nieruchomości;
 • doradztwo na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości;
 • analizy rynku nieruchomości oraz analizy opłacalności inwestycji w nieruchomości;
 • doradztwo strategiczne związane z inwestycjami w nieruchomości, w tym związane z inwestycjami deweloperskimi;
 • doradztwo budowlane;
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Od 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegnie system współpracy z ekspertami, którzy będą jednocześnie zarejestrowani jako przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „Eksperci”).

Z dniem 1 stycznia 2015 r. Eksperci rozpoczną współpracę ze Spółką w oparciu o umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, której zakres obejmować będzie wyłącznie pełnienie funkcji zarządczych, w szczególności takich jak:

 • zarządzanie personelem podległego im departamentu (np. rekrutacja, proces stawiania celów i oceny pracowników, rozdział obowiązków w zespole);
 • kontrola budżetu departamentu;
 • czynności administracyjne związane z zarządzaniem departamentem (np. akceptacja faktur i zamówień w ramach przyznanego budżetu);
 • zarządzanie relacjami Spółki z klientami (reprezentowanie Spółki wobec klientów w zakresie składania ofert, negocjowania warunków umów, podpisywania umów na podstawie udzielonych pełnomocnictw);
 • reprezentowanie Spółki wobec osób trzecich i prowadzenie spraw Spółki (w przypadku Ekspertów będących równocześnie członkami zarządu Spółki).

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że Eksperci są osobami z wieloletnim doświadczeniem, posiadającymi cenioną na rynku specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku nieruchomości oraz przedsiębiorstw działających na tym rynku, jak i posiadają oni kwalifikacje do świadczenia usług eksperckich na rzecz J., w ramach prowadzonej przez nich jednoosobowej działalności gospodarczej zawrą z J. umowy o świadczenie usług eksperckich w obszarach, w których ich wiedza i doświadczenie może być wykorzystywana do świadczenia profesjonalnych usług związanych z rynkiem nieruchomości.

Przedmiotem umów o świadczenie usług z Ekspertami będą: usługi sporządzania wycen nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami klientów Spółki i usługi zarządzania projektami budowlanymi klientów Spółki. Przedmiotem umów nie będą czynności związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem J. (personelem i departamentem), gdyż te czynności będą stanowić przedmiot obowiązków w ramach umów o pracę. W umowach o świadczenie usług eksperckich Eksperci złożą na rzecz Spółki oświadczenie, że wykonywane przez nich usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadkach, gdy Ekspert nie będzie wykonywał w ramach Spółki jakichkolwiek funkcji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem J., będzie współpracował za Spółką wyłącznie w oparciu o umowę o świadczenie usług eksperckich, zawartą w ramach prowadzonej przez Eksperta pozarolniczej działalności gospodarczej.

Umowy o świadczenie usług eksperckich zawarte między Spółką a Ekspertami, będą przewidywać, że:

 • Eksperci ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych w ramach umów o świadczenie usług eksperckich, na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego;
 • Eksperci decydują o miejscu i sposobie świadczenia usług eksperckich (chyba, że specyfika danego zlecenia wymaga wykonania tego zlecenia w ustalonym z góry miejscu i czasie) oraz o narzędziach wykorzystywanych dla celów świadczenia usług eksperckich (Spółka umożliwi Ekspertom korzystanie z jej pomieszczeń oraz sprzętów za wynagrodzeniem przewidzianym w odrębnej umowie o świadczenie usług wsparcia na rzecz Ekspertów), przy czym do decyzji Ekspertów będzie należało to, czy decydują się świadczyć usługi w pomieszczeniach i za pomocą sprzętu odpłatnie udostępnionego przez Spółkę;
 • Eksperci ponoszą odpowiedzialność za niedochowanie zasad poufności i złamanie innych postanowień umowy (naruszenie pociągać za sobą będzie odpowiedzialność finansową Eksperta w formie kary umownej lub odszkodowania);
 • Eksperci ponoszą także samodzielnie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym umowa przewiduje, że Spółka może wyrazić zgodę na refakturowanie uzasadnionych kosztów bezpośrednio związanych ze świadczonymi usługami;
 • Eksperci zobowiązani są dostarczać Spółce comiesięczne raporty z opisem wykonanych w danym miesiącu usług;
 • wypłata wynagrodzenia Ekspertów uzależniona będzie od akceptacji usług świadczonych w danym okresie rozliczeniowym (zazwyczaj miesięcznym) przez Spółkę.

Eksperci będą zarejestrowani jako podatnicy czynni dla celów podatku od towarów i usług (dalej także: „VAT”) i z tytułu świadczonych usług eksperckich. Zgodnie z umowami o świadczenie usług eksperckich Eksperci będą wystawiać na rzecz Spółki faktury VAT. Spółka będzie wykorzystywać usługi nabywane od Ekspertów na podstawie ww. faktur dla celów prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Dodatkowo możliwe jest, że Eksperci będą świadczyli usługi także na rzecz innych podmiotów gospodarczych, z wyjątkiem podmiotów uznawanych za konkurencyjne wobec Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka uprawniona będzie do odliczania podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Ekspertów z tytułu świadczonych usług sporządzania wycen nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i zarządzania projektami budowlanymi... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Spółka podkreśla, że w dniu 26 września 2014 r. złożyła wniosek o interpretację prawa dodatkowego w analogicznej sprawie, przy czym wniosek dotyczył sytuacji, gdy Eksperci świadczyć będą na jej rzecz usługi doradcze. Niniejszy wniosek dotyczy tych przypadków, gdy Eksperci świadczyć będą na rzecz Spółki inne usługi eksperckie, tj. usługi sporządzania wycen nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami klientów Spółki i usługi zarządzania projektami budowlanymi klientów Spółki.

Stanowisko Wnioskodawcy,

Spółka stoi na stanowisku, że będzie uprawniona do odliczania podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Ekspertów z tytułu świadczonych usług sporządzania wycen nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i zarządzania projektami budowlanymi, w zakresie, w jakim usługi Ekspertów będą wykorzystywane przez Spółkę dla potrzeb działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Uzasadnienie stanowiska Spółki:

Art. 15 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż podatnikami tego podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza dla celów podatku VAT obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jednocześnie, stosownie do art. 15 ust. 3 ustawy o VAT, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:

 • z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. w szczególności, z tytułu stosunku pracy);
 • z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. w szczególności z tytułu umów zlecenia wykonywanych poza ramami pozarolniczej działalności gospodarczej i z tytułu umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Jak wskazano powyżej, Eksperci będą świadczyć usługi eksperckie na rzecz J. w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. Usługi te będą świadczone przez Ekspertów we własnym imieniu, bez względu na rezultat wykonywanych czynności, w sposób zorganizowany i ciągły. Spełnione więc będą podstawowe przesłanki pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Umowy o świadczenie usług eksperckich, które będą łączyć Ekspertów i Spółkę, nie będą miały charakteru umów o pracę. Wynika to m.in. z faktu, iż umowy o świadczenie usług, zawarte między Spółką a Ekspertami będą przewidywać, że Eksperci ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych w ramach umów o świadczenie usług eksperckich, na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego. Eksperci również będą działać niezależnie, tj. w zakresie świadczonych usług nie będą podlegać kierownictwu osób zatrudnionych w Spółce. Spółka nie będzie wyznaczała także miejsca i czasu świadczenia usług (Eksperci będą decydować o miejscu i sposobie świadczenia usług oraz o narzędziach wykorzystywanych dla celów świadczenia usług, chyba, że specyfika danego zlecenia wymaga wykonania tego zlecenia w ustalonym z góry miejscu i czasie). Wypłata wynagrodzenia Ekspertów uzależniona będzie od akceptacji usług świadczonych w danym okresie rozliczeniowym (zazwyczaj miesięcznym) przez Spółkę.

Ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą będzie spoczywało na Ekspertach, co, w przypadku umowy o świadczenie usług eksperckich ze Spółką, wynikać będzie m.in. z faktu, że Eksperci ponoszą koszty związane z wykonywaniem usług, w szczególności zobowiązani są płacić wynagrodzenie na rzecz Spółki za możliwość korzystania z pomieszczeń i sprzętów Spółki dla celów świadczonych usług eksperckich, Eksperci będą ponosić odpowiedzialność (zagrożoną sankcjami finansowymi) za niedochowanie zasad poufności i złamanie innych postanowień umowy.

Umowy o świadczenie usług, które będą łączyć Ekspertów i Spółkę, będą wykonywane w ramach działalności gospodarczej Ekspertów. Nie będą stanowić one umów zlecenia wykonywanych poza ramami pozarolniczej działalności gospodarczej. W umowach o świadczenie usług eksperckich Eksperci złożą J. oświadczenie, że wykonywane przez nich usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ww. umowy o świadczenie usług, obejmować będą wyłącznie usługi sporządzania wycen nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i zarządzania projektami budowlanymi. Wszelkie czynności związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem J., jak wskazano w opisie stanu faktycznego, będą przedmiotem umów o pracę. Zakresy umów o świadczenie usług i umów o pracę będą więc rozbieżne i w żadnym wypadku Eksperci nie będą świadczyć usług zarządzania przedsiębiorstwem / departamentem w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W konsekwencji, przychody uzyskiwane na podstawie umów o świadczenie usług eksperckich na rzecz J. nie będą kwalifikowane dla celów PDOF jako przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich tub umów o podobnym charakterze.

W związku z powyższym nie są spełnione negatywne przesłanki wymienione w art. 15 ust. 3 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę przedstawioną argumentację, zdaniem Spółkę Ekspertów należy uznać za podatników VAT, uprawnionych do wystawiania faktur VAT.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Spółka wykorzystuje usługi Ekspertów dla celów działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Zdaniem Spółki nie znajdą w analizowanym przypadku zastosowania wyłączenia z prawa do odliczenia podatku VAT, przewidziane w art. 88 ustawy o VAT. W związku z tym, Spółka stoi na stanowisku, że będzie uprawniona do odliczania podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Ekspertów z tytułu świadczonych usług eksperckich.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2013 r. (sygn. IPPP1/443-1106/12-4/MP) i z dnia 9 listopada 2012 r. (sygn. IPPP1/443-722/12-2/EK), organ podatkowy potwierdził, że podatnikowi nabywającemu usługi konsultacyjne od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Analogiczne stanowisko zostało przedstawione w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 lipca 2014 r. (sygn. IPPP1/443-503/14-2/AP), z 19 lutego 2014 r., (sygn. IPPP1/443-128/14-2/IGo oraz IPPP1/443-128/14-3/IGo), z 29 listopada 2013 r., (sygn. IPPP3/443-797/13-4/JK), oraz z 22 listopada 2013 r. (sygn. IPPP2/443-948/13-2/BH).

Powyższe interpretacje dodatkowo potwierdzają stanowisko Spółki, że będzie ona uprawniona do odliczania podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Ekspertów z tytułu świadczonych usług sporządzania wycen nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i zarządzania projektami budowlanymi, w zakresie, w jakim usługi Ekspertów będą wykorzystywane przez Spółkę dla potrzeb działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego – na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych i niepodlegających temu podatkowi.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy wskazano, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ww. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Nie wszystkie jednak czynności wykonywane przez osoby fizyczne traktuje się jako wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą. Stosownie do postanowień art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Należy wskazać, że w art. 13 pkt 7 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361) wymienione są odpowiednio:

 • w pkt 7 przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 • w pkt 9 przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Przesłanki określone w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, przy zaistnieniu których stosowane jest wyłączenie z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie są bezwarunkowe. Istotne dla wyłączenia czynności z katalogu działań uznawanych za samodzielną działalność gospodarczą jest łączne spełnienie warunków, w których te czynności muszą być realizowane tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Oznacza to, że przychody z tytułu wykonywanych czynności nie tylko powinny być wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz także spełnione muszą zostać pozostałe kryteria przedmiotowe określające m.in. czy działanie usługodawcy odbywa się na warunkach ryzyka gospodarczego, a tym samym kto ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi.

Za niespełniające warunku samodzielności należy uznać czynności prawne zawarte między podmiotami, które w swej istocie zbliżone są do umowy o pracę kreujące stosunek podporządkowania w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności wobec osób trzecich. Za samodzielną działalność nie będzie mogła zostać uznana działalność, która jest stosunkiem pracy lub stosunkiem do niego bardzo zbliżonym, gdy wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona, nie powoduje żadnego ryzyka po stronie usługodawcy, oraz nie powoduje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzona działalnością.

Należy przy tym zauważyć, że sformułowanie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się do odpowiedzialności należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich, za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy.

Tak rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności określa, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich.

Zatem nie będzie podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług osoba, która w ramach podpisanej umowy nie będzie ponosić ryzyka w związku z wykonywanymi czynnościami. Tylko spełnienie wymogów wyłączających samodzielność działania poprzez zawarcie więzi prawnej między zleceniodawcą a zleceniobiorcą co do warunków wykonywania zleconych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności wobec osób trzecich pozwala jednocześnie wyłączyć wykonywane czynności z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zagadnienie to było również przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - orzeczenia w sprawach C-202/90 Ayuntamiento de Sevilla przeciwko Recaudadores de Tributos de las Zonas primera y sekunda, C-235/85 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów). TSUE w ww. orzeczeniach wskazał, że za samodzielną nie będzie mogła być uznana działalność gospodarcza, która wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona, nie powoduje żadnego ryzyka ekonomicznego po stronie usługodawcy, a nadto nie powoduje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Zatem wyłączone z opodatkowania VAT są stosunki, które pod względem warunków wykonywania czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego są tożsame ze stosunkiem pracy. Chodzi tutaj w szczególności o element podporządkowania zlecającemu, który jest charakterystyczny dla stosunku pracy.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca współpracuje z wysokiej klasy ekspertami, którzy są specjalistami z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Z dniem 1 stycznia 2015 r. Eksperci rozpoczną współpracę ze Spółką w oparciu o umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, której zakres obejmować będzie wyłącznie pełnienie funkcji zarządczych. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że Eksperci są osobami z wieloletnim doświadczeniem, posiadającymi cenioną na rynku specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku nieruchomości oraz przedsiębiorstw działających na tym rynku, jak i posiadają oni kwalifikacje do świadczenia usług eksperckich na rzecz J., w ramach prowadzonej przez nich jednoosobowej działalności gospodarczej zawrą z Wnioskodawcą umowy o świadczenie usług eksperckich w obszarach, w których ich wiedza i doświadczenie może być wykorzystywana do świadczenia profesjonalnych usług związanych z rynkiem nieruchomości. Przedmiotem umów o świadczenie usług z Ekspertami będą: usługi sporządzania wycen nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami klientów Spółki i usługi zarządzania projektami budowlanymi klientów Spółki. Przedmiotem umów nie będą czynności związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem Wnioskodawcy (personelem i departamentem), gdyż te czynności będą stanowić przedmiot obowiązków w ramach umów o pracę. W umowach o świadczenie usług eksperckich Eksperci złożą na rzecz Spółki oświadczenie, że wykonywane przez nich usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej. Umowy o świadczenie usług eksperckich zawarte między Spółką a Ekspertami, będą przewidywać, że Eksperci ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych w ramach umów o świadczenie usług eksperckich, na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego. Z umowy o świadczenie usług eksperckich wynika, ze Eksperci decydują o miejscu i sposobie świadczenia usług eksperckich (chyba, że specyfika danego zlecenia wymaga wykonania tego zlecenia w ustalonym z góry miejscu i czasie) oraz o narzędziach wykorzystywanych dla celów świadczenia usług eksperckich (Spółka umożliwi Ekspertom korzystanie z jej pomieszczeń oraz sprzętów za wynagrodzeniem przewidzianym w odrębnej umowie o świadczenie usług wsparcia na rzecz Ekspertów), przy czym do decyzji Ekspertów będzie należało to, czy decydują się świadczyć usługi w pomieszczeniach i za pomocą sprzętu odpłatnie udostępnionego przez Spółkę. Umowa stanowi, że Eksperci ponoszą odpowiedzialność za niedochowanie zasad poufności i złamanie innych postanowień umowy (naruszenie pociągać za sobą będzie odpowiedzialność finansową Eksperta w formie kary umownej lub odszkodowania). Ponadto ponoszą oni także samodzielnie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym umowa przewiduje, że Spółka może wyrazić zgodę na refakturowanie uzasadnionych kosztów bezpośrednio związanych ze świadczonymi usługami. Są zobowiązani dostarczać Spółce comiesięczne raporty z opisem wykonanych w danym miesiącu usług, a wypłata wynagrodzenia Ekspertów uzależniona będzie od akceptacji usług świadczonych w danym okresie rozliczeniowym (zazwyczaj miesięcznym) przez Spółkę. Eksperci będą zarejestrowani jako podatnicy czynni dla celów podatku od towarów i usług i z tytułu świadczonych usług eksperckich. Zgodnie z umowami o świadczenie usług eksperckich Eksperci będą wystawiać na rzecz Spółki faktury VAT. Spółka będzie wykorzystywać usługi nabywane od Ekspertów na podstawie ww. faktur dla celów prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Wobec przedstawionych okoliczności i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W umowach o świadczenie usług eksperckich wskazano, że Eksperci ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych w ramach umów o świadczenie usług eksperckich. Ponadto Eksperci ponoszą samodzielnie koszty prowadzenia działalności gospodarczej i decydują o miejscu i sposobie świadczenia usług eksperckich oraz o narzędziach wykorzystywanych dla celów świadczenia usług eksperckich. Tak więc z opisu sprawy wynika, że Eksperci będą działać niezależnie i to oni będą decydować o miejscu, sposobie i narzędziach wykorzystywanych do świadczenia przez nich usług sporządzania wycen nieruchomości, zarządzania nieruchomościami klientów Spółki i usług zarządzania projektami budowlanymi klientów Spółki. Ponadto w zakresie świadczonych usług nie będą podlegać kierownictwu osób zatrudnionych w Spółce, co oznacza ich znaczny zakres swobody w działaniu. Tym samym, należy uznać, że Eksperci na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług eksperckich zobowiązali się do wykonywania usług samodzielnie w sposób niezależny od Spółki, ponosząc ryzyko gospodarcze związane z wykonywaniem usług dotyczących sporządzania wycen nieruchomości, zarządzania nieruchomościami klientów Spółki i usług zarządzania projektami budowlanymi klientów Spółki.

W konsekwencji, usługi sporządzania wycen nieruchomości, zarządzania nieruchomościami klientów Spółki i usługi zarządzania projektami budowlanymi klientów Spółki świadczone przez Ekspertów na rzecz Wnioskodawcy stanowią samodzielną działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. A zatem ww. usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W niniejszych okolicznościach Ekspert, będący podatnikiem podatku VAT z tytułu świadczenia usług sporządzania wycen nieruchomości, zarządzania nieruchomościami klientów Spółki i usług zarządzania projektami budowlanymi klientów Spółki wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą i powinien uzyskane z tego tytułu wynagrodzenie opodatkować podatkiem VAT. Zgodnie z umowami o świadczenie usług eksperckich Eksperci jako zarejestrowani czynni podatnicy dla celów podatku od towarów i usług będą wystawiać na rzecz Spółki faktury VAT. Spółka będzie wykorzystywać usługi nabywane od Ekspertów na podstawie ww. faktur dla celów prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że w sprawie spełnione są przesłanki pozytywne, wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie zachodzą przesłanki negatywne określone w art. 88 ust. 3a pkt 2 tej ustawy. Tym samym, skoro Wnioskodawca będzie wykorzystywać usługi nabywane od Ekspertów na podstawie ww. faktur dla celów prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT to Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Ekspertów z tytułu świadczonych usług sporządzania wycen nieruchomości, zarządzania nieruchomościami klientów Spółki i usług zarządzania projektami budowlanymi klientów Spółki.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy podatku od towarów i usług. Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.