Wycena nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Wycena nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wycena nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku praktyk zawodowych dla rzeczoznawców majątkowych w myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.
Fragment:
(...) wyceny nieruchomości; odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości; przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. W myśl art. 177 ust. 1a ww. ustawy, przebieg praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest rejestrowany w dzienniku praktyki zawodowej (...). Na podstawie art. 177 ust. 2b ww. ustawy, obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy osoby która: odbyła praktykę w zakresie wyceny nieruchomości objętą programem studiów w wymiarze jednego semestru, pod warunkiem, że praktyka była realizowana na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych, lub posiada udokumentowane dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości. Na podstawie art. 191 ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa nadaje uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, osobom które spełniły wymogi określone w art. 177.
2016
24
cze

Istota:
Możliwość zastosowania podmiotowego od podatku w rozumieniu art. 113 ust. 1 ustawy o VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług rzeczoznawstwa majątkowego oraz wyceny nieruchomości
Fragment:
Z przepisów tej ustawy wynika, iż przedmiotem wyceny nieruchomości jest ustalanie jej wartości. Ustalenie wartości następuje w oparciu o proces wyceny, sposób przeprowadzenia którego regulują przepisy prawa (ustawa o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego). Rezultatem wyceny jest operat szacunkowy lub opinia co do wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. W ramach prowadzonej działalności w pojedynczych przypadkach Wnioskodawca sporządza również inwentaryzację (spisu z natury) nieruchomości dla potrzeb związanych z wyceną nieruchomości oraz zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami dokonuje oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali. W latach 2006-2015 Wnioskodawca nie prowadził działalności doradczej wymienionej w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca dnia 21 lipca 2006 r. uzyskał Państwowe uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego. Wnioskodawca posiada uprawnienia zawodowe i tytuł zawodowy rzeczoznawcy majątkowego, efektem działalności są opracowania dotyczące określania w formie pisemnej najbardziej prawdopodobnych wartości praw do nieruchomości, ograniczonych praw rzeczowych z uwzględnieniem ich różnych uwarunkowań dla różnych celów i różnych podmiotów.
2016
5
kwi

Istota:
Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy wykonującego usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, tj. operaty szacunkowe i opinie dla sądu oraz organów administracyjnych (bez doradztwa)
Fragment:
(...) wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości; wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca posiada uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego od 1993 r. Wnioskodawca prowadzi jako osoba fizyczna jednoosobową działalność gospodarczą z zakresu wyceny nieruchomości (PKD: 68.31.Z). Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT od początku prowadzenia działalności gospodarczej, tj. od 1995 r. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie świadczy usług doradztwa ani usług prawniczych i nie zamierza w przyszłości prowadzić tego rodzaju usług, a jedynie sporządza operaty szacunkowe, określające wartość prawa własności lub innych praw do nieruchomości (por. § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm., zwanego dalej „ rozporządzeniem ”). W ramach sporządzanych wycen doko¬nuje także analizy rynku nieruchomości, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia. Wnioskodawca nie wykonuje i nie planuje wykonywać jakichkolwiek czynności wskazanych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.
2015
15
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczania podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Ekspertów z tytułu świadczonych usług sporządzania wycen nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i zarządzania projektami budowlanym
Fragment:
Tym samym, należy uznać, że Eksperci na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług eksperckich zobowiązali się do wykonywania usług samodzielnie w sposób niezależny od Spółki, ponosząc ryzyko gospodarcze związane z wykonywaniem usług dotyczących sporządzania wycen nieruchomości, zarządzania nieruchomościami klientów Spółki i usług zarządzania projektami budowlanymi klientów Spółki. W konsekwencji, usługi sporządzania wycen nieruchomości, zarządzania nieruchomościami klientów Spółki i usługi zarządzania projektami budowlanymi klientów Spółki świadczone przez Ekspertów na rzecz Wnioskodawcy stanowią samodzielną działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. A zatem ww. usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W niniejszych okolicznościach Ekspert, będący podatnikiem podatku VAT z tytułu świadczenia usług sporządzania wycen nieruchomości, zarządzania nieruchomościami klientów Spółki i usług zarządzania projektami budowlanymi klientów Spółki wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą i powinien uzyskane z tego tytułu wynagrodzenie opodatkować podatkiem VAT. Zgodnie z umowami o świadczenie usług eksperckich Eksperci jako zarejestrowani czynni podatnicy dla celów podatku od towarów i usług będą wystawiać na rzecz Spółki faktury VAT.
2015
14
maj

Istota:
Usługi świadczone przez Wnioskodawcę na zlecenie sądów, polegające na sporządzaniu opinii w zakresie budownictwa i wyceny nieruchomości nie wyłączają zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 z tego względu, że usługi te nie mają charakteru usług doradztwa.
Fragment:
Z wniosku wynika, że oprócz usług świadczonych w charakterze biegłego sądowego Wnioskodawca wykonuje usługi budowlane, projektowe i nadzorów oraz usługi wykonywania ekspertyz i wyceny nieruchomości. Wnioskodawca wskazuje, że usługi te nie mają charakteru poradnictwa. Jeżeli więc usługi te nie stanowią usług doradztwa, których znaczenie wyjaśniono powyżej, również świadczenie tych usług nie wyłącza zastosowania art. 113 ust. 1 ustawy. Ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy nie mogą korzystać usługi, które stanowią jednocześnie doradztwo - inne niż doradztwo rolnicze związane z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związane ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego. Skoro zatem, w okolicznościach opisanych we wniosku, Wnioskodawca nie świadczy usług mających charakter doradztwa i wartość całej sprzedaży (bez kwoty podatku) osiągniętej przez Wnioskodawcę z wykonywanej przez Niego, opisanej we wniosku działalności gospodarczej, obejmującej także usługi biegłego sądowego z zakresu budownictwa i wyceny nieruchomości, nie osiągnęła w 2014 r. kwoty wymienionej w art. 113 ust. 1 ustawy tj. 150.000 zł, Wnioskodawca w 2015 r. ma prawo do zastosowania zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Jak z wniosku wynika, Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym (...)
2015
25
mar

Istota:
Czy opłata poniesiona przez Wnioskodawcę na odbycie praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości może być zaliczona do kosztów podatkowych prowadzonej działalności w 2012 roku, w sytuacji gdy nie spełniając wszystkich warunków określonych w art. 177 ustawy o gospodarce nieruchomościami Wnioskodawca nie mógł dokonywać wycen nieruchomości, a zatem osiągać przychodów z tego tytułu?
Fragment:
Wśród określonych w art. 177 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, warunków uprawniających do szacowania nieruchomości wymienione zostały m.in..: ukończenie studiów wyższych, uwzględniających co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz odbycie praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości. Ukończony przez Wnioskodawcę kierunek studiów (Gospodarka Przestrzenna, Specjalność Gospodarowanie Przestrzenią i Nieruchomościami, studia II stopnia) wymogi te spełnia. Odbywanie praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości Wnioskodawca rozpoczął w roku 2012. Praktyka ta jest płatna. Wydatek z tego tytułu udokumentowany został fakturą wystawioną w 2012 r. i zaliczony do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy opłata poniesiona przez Wnioskodawcę na odbycie praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości może być zaliczona do kosztów podatkowych prowadzonej działalności w 2012 roku, w sytuacji gdy nie spełniając wszystkich warunków określonych w art. 177 ustawy o gospodarce nieruchomościami Wnioskodawca nie mógł dokonywać wycen nieruchomości, a zatem osiągać przychodów z tego tytułu... W ocenie Wnioskodawcy wydatek poniesiony na odbycie praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w 2012 roku, pomimo braku możliwości osiągania przychodów z tego tytułu.
2013
30
maj

Istota:
Czy świadczone usługi kształcenia zawodowego w zakresie doskonalenia zawodowego kandydatów na rzeczoznawców majątkowych polegające na odbywaniu praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości (art. 175 ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami). W myśl art. 175 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Stosownie do postanowień art. 177 ust. 1 powyższej ustawy uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie fizycznej, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych; nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe; posiada wyższe wykształcenie; ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości; odbyła praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości; przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. Zgodnie z art. 191 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej nadaje uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, osobom które spełniły wymogi określone w art. 177.
2012
19
gru

Istota:
Zastosowanie zwolnienia dla usług polegających na wycenie nieruchomości wykonywanych w ramach procesu udzielania kredytu hipotecznego.
Fragment:
Co do pierwszej cechy, nic nie stoi na przeszkodzie aby świadczona usługa (wycena nieruchomości) była potraktowana jako całkowicie odrębna, od szeroko rozumianych usług finansowych (udzielania kredytu), dla których stanowi czynność poboczną, uzupełniającą. O powyższym świadczy fakt, iż z pomyślnością czynność ta mogłaby być świadczona przez odrębny podmiot np. specjalizującego się w tego rodzaju usług rzeczoznawcę, przez co nie doznawałaby uszczerbku na jej charakterze. Przedmiotowa usługa wyceny nieruchomości, przy zachowaniu kontekstu w jakiej jest dokonywana tj. w ramach procesu udzielania kredytu hipotecznego, posiada także przymiot usługi „ niezbędnej ” z punktu widzenia Spółki – udzielającej kredytu, Trudno bowiem uznać za uzasadnione twierdzenie, iż z powodzeniem usługa główna, której element składowy stanowi wycena nieruchomości, mogłaby się obyć, bowiem przede wszystkim służy ona zabezpieczeniu interesów banku udzielającego kredytu hipotecznego. Bank w ten sposób weryfikuje wartość udzielonego kredytu, względem wartości nieruchomości, która jest finansowana z tego kredytu. Poprzez wycenę nieruchomości, Bank może oszacować ryzyko jakim obarczony jest dany kredyt, posiadając wiedzę o faktycznej wartości hipoteki.
2012
5
sty

Istota:
Z jakim momentem powstaje obowiązek podatkowy: czy z chwilą nabycia nieruchomości, tj. 01 stycznia 2007r., czy też z datą uprawomocnienia się wyroku w sprawie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie przypadającą na lipiec 2008r.? Czy wycena nieruchomości powinna być sporządzona na dzień nabycia?
Fragment:
Czy wycena nieruchomości powinna być sporządzona na dzień nabycia... Zdaniem Spółki nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka stoi na stanowisku, iż nabycie to stanowi przychód, a co za tym powstanie zobowiązania podatkowego. Artykuł 12 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi, iż wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy i praw jest co do zasady przychodem podatkowym. Podstawą opodatkowania jest wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy i praw, którą określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem w szczególności ich stron i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 12 ust. 5 ustawy). Zasiedzenie jest nabyciem nieodpłatnym i w myśl art. 16g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wartość początkową należy uznać wartość rynkową z dnia nabycia. Zobowiązanie podatkowe zgodnie z artykułem 21 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania. Zatem biorąc pod uwagę powyższe przepisy Spółka stoi na stanowisku, że moment powstania obowiązku podatkowego w omawianej sprawie przypada na dzień nabycia nieruchomości, a mianowicie 01 stycznia 2007r.
2011
1
lip

Istota:
Czy można samodzielnie określić wartość początkową opisanego budynku, czy należy w tym celu powołać biegłego rzeczoznawcę majątkowego?
Fragment:
Według art. 22g ust. 3 cytowanej ustawy za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. Z powyższego przepisu wynika, iż wszelkie koszty poniesione w związku z przystosowaniem danego składnika majątku do używania, zwiększają cenę nabycia środka trwałego (jego wartość początkową), stanowiącą podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z art. 22g ust. 9 ustawy o pdof, nie można dowolnie decydować o wyborze metody ustalania wartości początkowej środka trwałego.
2011
1
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.