Wycena nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wycena nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy.

Fragment:

(...) wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Ponadto, jak wynika z powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN, „ rzeczoznawca ” to osoba powoływana do wydawania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych, wchodzących w zakres jej kwalifikacji. Zatem z przytoczonej definicji nie wynika, by działania rzeczoznawcy miały charakter usług doradczych. Wnioskodawca w opisie sprawy zaznaczył, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczyć usługi polegające na sporządzaniu operatów szacunkowych, analiz rynku nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami PKD: 68.31.Z i nie będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy, a wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku 2017 nie przekroczy 200.000 zł. Zatem Zainteresowany będzie spełniał wskazane wyżej warunki i zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia określonego w ust. 1 tego przepisu. Podsumowując, w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadząca działalność w zakresie wycen nieruchomości, analiz i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, nieprowadząca tzw. działalności doradczej, może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

2017
20
maj

Istota:

W zakresie prawa do zwolnienia podmiotowego od podatku VAT.

Fragment:

(...) wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości; wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Zgodnie z ust. 5 powyższego artykułu, rzeczoznawca majątkowy nie może odmówić pełnienia funkcji biegłego sądowego. Z przytoczonych definicji nie wynika, by czynności wykonywane przez rzeczoznawców miały charakter czynności doradczych. Zatem w sytuacji, gdy wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności z zakresu wyceny nieruchomości wyłącznie w formie operatów szacunkowych nie obejmują usług w zakresie doradztwa, ani udzielania porad i wyjaśnień w formie ustnej lub pisemnej związanych z posiadanymi uprawnieniami zawodowymi, to w sprawie nie ma zastosowania wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego, określone w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT. Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności przedmiotowej sprawy oraz przywołane wyżej przepisy, należy stwierdzić, że skoro jak wskazała Wnioskodawczyni, w poprzednim roku podatkowym nie prowadziła samodzielnej działalności gospodarczej, nie prowadząc samodzielnej działalności nie była i nie jest czynnym i (...)

2017
16
maj

Istota:

W zakresie korzystania ze zwolnienia podmiotowego przy świadczeniu usług rzeczoznawcy majątkowego.

Fragment:

(...) wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości; wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Zgodnie z ust. 5 powyższego artykułu, rzeczoznawca majątkowy nie może odmówić pełnienia funkcji biegłego sądowego. Z przytoczonych definicji nie wynika, by czynności wykonywane przez rzeczoznawców miały charakter czynności doradczych. Zatem w sytuacji, gdy czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię z zakresu wyceny nieruchomości wyłącznie w formie operatów szacunkowych świadczone na rzecz urzędów, starostw powiatowych i innych osób prawnych i fizycznych, nie obejmują usług w zakresie doradztwa, ani udzielania porad i wyjaśnień w formie ustnej lub pisemnej związanych z posiadanymi uprawnieniami zawodowymi, to w sprawie nie ma zastosowania wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego, określone w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT. Z uwagi na to, że jak wskazała Wnioskodawczyni, do 31 grudnia 2016 r. była czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, sprzedaż usług w roku 2016 nie przekroczyła kwoty 200.000 zł, ale była wyższa niż 150.000 zł i wyniosła dokładnie (...)

2016
24
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku praktyk zawodowych dla rzeczoznawców majątkowych w myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

Fragment:

(...) wyceny nieruchomości; odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości; przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. W myśl art. 177 ust. 1a ww. ustawy, przebieg praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest rejestrowany w dzienniku praktyki zawodowej (...). Na podstawie art. 177 ust. 2b ww. ustawy, obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy osoby która: odbyła praktykę w zakresie wyceny nieruchomości objętą programem studiów w wymiarze jednego semestru, pod warunkiem, że praktyka była realizowana na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych, lub posiada udokumentowane dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości. Na podstawie art. 191 ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa nadaje uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, osobom które spełniły wymogi określone w art. 177.

2016
5
kwi

Istota:

Możliwość zastosowania podmiotowego od podatku w rozumieniu art. 113 ust. 1 ustawy o VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług rzeczoznawstwa majątkowego oraz wyceny nieruchomości

Fragment:

Z przepisów tej ustawy wynika, iż przedmiotem wyceny nieruchomości jest ustalanie jej wartości. Ustalenie wartości następuje w oparciu o proces wyceny, sposób przeprowadzenia którego regulują przepisy prawa (ustawa o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego). Rezultatem wyceny jest operat szacunkowy lub opinia co do wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. W ramach prowadzonej działalności w pojedynczych przypadkach Wnioskodawca sporządza również inwentaryzację (spisu z natury) nieruchomości dla potrzeb związanych z wyceną nieruchomości oraz zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami dokonuje oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali. W latach 2006-2015 Wnioskodawca nie prowadził działalności doradczej wymienionej w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca dnia 21 lipca 2006 r. uzyskał Państwowe uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego. Wnioskodawca posiada uprawnienia zawodowe i tytuł zawodowy rzeczoznawcy majątkowego, efektem działalności są opracowania dotyczące określania w formie pisemnej najbardziej prawdopodobnych wartości praw do nieruchomości, ograniczonych praw rzeczowych z uwzględnieniem ich różnych uwarunkowań dla różnych celów i różnych podmiotów.

2015
15
gru

Istota:

Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy wykonującego usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, tj. operaty szacunkowe i opinie dla sądu oraz organów administracyjnych (bez doradztwa)

Fragment:

(...) wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości; wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca posiada uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego od 1993 r. Wnioskodawca prowadzi jako osoba fizyczna jednoosobową działalność gospodarczą z zakresu wyceny nieruchomości (PKD: 68.31.Z). Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT od początku prowadzenia działalności gospodarczej, tj. od 1995 r. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie świadczy usług doradztwa ani usług prawniczych i nie zamierza w przyszłości prowadzić tego rodzaju usług, a jedynie sporządza operaty szacunkowe, określające wartość prawa własności lub innych praw do nieruchomości (por. § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm., zwanego dalej „ rozporządzeniem ”). W ramach sporządzanych wycen doko¬nuje także analizy rynku nieruchomości, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia. Wnioskodawca nie wykonuje i nie planuje wykonywać jakichkolwiek czynności wskazanych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

2015
14
maj

Istota:

W zakresie prawa do odliczania podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Ekspertów z tytułu świadczonych usług sporządzania wycen nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i zarządzania projektami budowlanym

Fragment:

Tym samym, należy uznać, że Eksperci na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług eksperckich zobowiązali się do wykonywania usług samodzielnie w sposób niezależny od Spółki, ponosząc ryzyko gospodarcze związane z wykonywaniem usług dotyczących sporządzania wycen nieruchomości, zarządzania nieruchomościami klientów Spółki i usług zarządzania projektami budowlanymi klientów Spółki. W konsekwencji, usługi sporządzania wycen nieruchomości, zarządzania nieruchomościami klientów Spółki i usługi zarządzania projektami budowlanymi klientów Spółki świadczone przez Ekspertów na rzecz Wnioskodawcy stanowią samodzielną działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. A zatem ww. usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W niniejszych okolicznościach Ekspert, będący podatnikiem podatku VAT z tytułu świadczenia usług sporządzania wycen nieruchomości, zarządzania nieruchomościami klientów Spółki i usług zarządzania projektami budowlanymi klientów Spółki wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą i powinien uzyskane z tego tytułu wynagrodzenie opodatkować podatkiem VAT. Zgodnie z umowami o świadczenie usług eksperckich Eksperci jako zarejestrowani czynni podatnicy dla celów podatku od towarów i usług będą wystawiać na rzecz Spółki faktury VAT.

2015
25
mar

Istota:

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę na zlecenie sądów, polegające na sporządzaniu opinii w zakresie budownictwa i wyceny nieruchomości nie wyłączają zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 z tego względu, że usługi te nie mają charakteru usług doradztwa.

Fragment:

Z wniosku wynika, że oprócz usług świadczonych w charakterze biegłego sądowego Wnioskodawca wykonuje usługi budowlane, projektowe i nadzorów oraz usługi wykonywania ekspertyz i wyceny nieruchomości. Wnioskodawca wskazuje, że usługi te nie mają charakteru poradnictwa. Jeżeli więc usługi te nie stanowią usług doradztwa, których znaczenie wyjaśniono powyżej, również świadczenie tych usług nie wyłącza zastosowania art. 113 ust. 1 ustawy. Ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy nie mogą korzystać usługi, które stanowią jednocześnie doradztwo - inne niż doradztwo rolnicze związane z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związane ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego. Skoro zatem, w okolicznościach opisanych we wniosku, Wnioskodawca nie świadczy usług mających charakter doradztwa i wartość całej sprzedaży (bez kwoty podatku) osiągniętej przez Wnioskodawcę z wykonywanej przez Niego, opisanej we wniosku działalności gospodarczej, obejmującej także usługi biegłego sądowego z zakresu budownictwa i wyceny nieruchomości, nie osiągnęła w 2014 r. kwoty wymienionej w art. 113 ust. 1 ustawy tj. 150.000 zł, Wnioskodawca w 2015 r. ma prawo do zastosowania zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Jak z wniosku wynika, Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym (...)

2013
30
maj

Istota:

Czy opłata poniesiona przez Wnioskodawcę na odbycie praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości może być zaliczona do kosztów podatkowych prowadzonej działalności w 2012 roku, w sytuacji gdy nie spełniając wszystkich warunków określonych w art. 177 ustawy o gospodarce nieruchomościami Wnioskodawca nie mógł dokonywać wycen nieruchomości, a zatem osiągać przychodów z tego tytułu?

Fragment:

Wśród określonych w art. 177 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, warunków uprawniających do szacowania nieruchomości wymienione zostały m.in..: ukończenie studiów wyższych, uwzględniających co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz odbycie praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości. Ukończony przez Wnioskodawcę kierunek studiów (Gospodarka Przestrzenna, Specjalność Gospodarowanie Przestrzenią i Nieruchomościami, studia II stopnia) wymogi te spełnia. Odbywanie praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości Wnioskodawca rozpoczął w roku 2012. Praktyka ta jest płatna. Wydatek z tego tytułu udokumentowany został fakturą wystawioną w 2012 r. i zaliczony do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy opłata poniesiona przez Wnioskodawcę na odbycie praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości może być zaliczona do kosztów podatkowych prowadzonej działalności w 2012 roku, w sytuacji gdy nie spełniając wszystkich warunków określonych w art. 177 ustawy o gospodarce nieruchomościami Wnioskodawca nie mógł dokonywać wycen nieruchomości, a zatem osiągać przychodów z tego tytułu... W ocenie Wnioskodawcy wydatek poniesiony na odbycie praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w 2012 roku, pomimo braku możliwości osiągania przychodów z tego tytułu.

2012
19
gru

Istota:

Czy świadczone usługi kształcenia zawodowego w zakresie doskonalenia zawodowego kandydatów na rzeczoznawców majątkowych polegające na odbywaniu praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości (art. 175 ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami). W myśl art. 175 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Stosownie do postanowień art. 177 ust. 1 powyższej ustawy uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie fizycznej, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych; nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe; posiada wyższe wykształcenie; ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości; odbyła praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości; przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. Zgodnie z art. 191 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej nadaje uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, osobom które spełniły wymogi określone w art. 177.