Wycena bilansowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wycena bilansowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy zapis art. 9b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oznacza, iż podstawę do obliczenia różnic kursowych powstałych przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut będzie stanowiła:
- wycena bilansowa (zarówno roczna, jak i z poszczególnych kwartałów),
- wartość poprzedzająca wycenę bilansową (roczną i kwartalną), która zostanie „przywrócona” poprzez wystornowanie wyceny bilansowej (zarówno rocznej, jak i kwartalnej)

Fragment:

(...) za 2006r. Natomiast poczynając od pierwszego dnia roku podatkowego, w którym podatnicy wybrali ww. metodę ustalania różnic kursowych, należy stosować zasady, o których mowa w cytowanym wyżej art. 9b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc należy stosować zasady rachunkowe. Zatem w ocenie tut. Organu podstawę do obliczenia różnic kursowych powstałych w roku 2007 na skutek zapłaty należności, zobowiązań, jak również sprzedaży walut będzie stanowiła wycena bilansowa. Reasumując w sytuacji, w której przychód należny za rok 2006 został wyceniony na dzień bilansowy według kursu z tego dnia i powstała z tego tytułu dodatnia różnica kursowa została zaliczona w dniu 01 stycznia 2007r. do przychodów podatkowych, to z chwilą zapłaty w roku 2007 należności, należy ustalać różnice kursowe odnosząc się do kursu z dnia bilansowego. Jednocześnie w niniejszym postanowieniu pominięto przykład liczbowy ilustrujący stanowisko (...)