Wycena | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wycena. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
28
sty

Istota:

Czy różnice pomiędzy wyceną przejętych należności i zobowiązań (w tym z tytułu Kredytu) na dzień aportu, a ich wyceną na dzień realizacji (otrzymania/dokonania zapłaty) lub - w braku realizacji - na ostatni dzień przyjętego przez Wnioskodawcę roku podatkowego będą mogły zostać zaliczone do przychodów podatkowych/kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

Fragment:

W myśl art. 9b ust. 2 Ustawy CIT podatnicy, którzy wybrali metodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 tego przepisu, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Wycena ta dla celów podatkowych powinna być dokonywana na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo tylko na ostatni dzień roku podatkowego z tym, że wybrany termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być zmieniany. Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle powyższych regulacji prawnych, w przedstawionym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym decydujące znaczenie ma fakt, że - dla celów bilansowych - w swoich księgach rachunkowych Wnioskodawca będzie liczył różnice kursowe z uwzględnieniem dokonanej przez S.A. aktualizacji wartości wyrażonych w walutach obcych należności i zobowiązań, w tym Kredytu (tj. z uwzględnieniem wyceny według średniego kursu ustalonego przez NBP obowiązującego w dniu wniesienia aportu). W konsekwencji dla celów bilansowych Wnioskodawca będzie liczył różnice kursowe jako różnice pomiędzy wyceną przejętych należności i zobowiązań (w tym z tytułu Kredytu) na dzień aportu, a ich wyceną na dzień realizacji (otrzymania/dokonania zapłaty) lub - w braku realizacji - na ostatni dzień przyjętego przez Wnioskodawcą roku podatkowego.

2014
13
lip

Istota:

Czy wartości wycen Kontraktów ujmowane przez Spółkę jako różnice kursowe dla celów sprawozdawczości finansowej stanowią dla Spółki przychody podatkowe (w przypadku wycen dodatnich) lub koszty uzyskania przychodów (w przypadku wycen ujemnych) dla celów kalkulacji PDOP na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1, stan faktyczny)

Fragment:

(...) wycen dodatnich) lub koszty uzyskania przychodów (w przypadku wycen ujemnych) dla celów kalkulacji PDOP na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy o PDOP. Zdaniem Spółki, wartości wycen Kontraktów ujmowane przez Spółkę jako różnice kursowe dla celów sprawozdawczości finansowej stanowią dla Spółki przychody podatkowe (w przypadku wycen dodatnich) lub koszty uzyskania przychodów (w przypadku wycen ujemnych) dla celów kalkulacji PDOP na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy o PDOP. Zgodnie z art. 9b ust. 2 ustawy o PDOP podatnicy, którzy wybrali metodę, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Wycena ta dla celów podatkowych powinna być dokonywana na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo tylko na ostatni dzień roku podatkowego z tym, że wybrany termin wyceny musi byś stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być zmieniany.

2014
13
lip

Istota:

Czy wartości wycen Kontraktów ujmowane przez Spółkę jako różnice kursowe dla celów sprawozdawczości finansowej stanowią dla Spółki przychody podatkowe (w przypadku wycen dodatnich) lub koszty uzyskania przychodów (w przypadku wycen ujemnych) dla celów kalkulacji PDOP na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1, zdarzenie przyszłe)

Fragment:

(...) wycen dodatnich) lub koszty uzyskania przychodów (w przypadku wycen ujemnych) dla celów kalkulacji PDOP na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy o PDOP. Zdaniem Spółki, wartości wycen Kontraktów ujmowane przez Spółkę jako różnice kursowe dla celów sprawozdawczości finansowej stanowią dla Spółki przychody podatkowe (w przypadku wycen dodatnich) lub koszty uzyskania przychodów (w przypadku wycen ujemnych) dla celów kalkulacji PDOP na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy o PDOP. Zgodnie z art. 9b ust. 2 ustawy o PDOP podatnicy, którzy wybrali metodę, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Wycena ta dla celów podatkowych powinna być dokonywana na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo tylko na ostatni dzień roku podatkowego z tym, że wybrany termin wyceny musi byś stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być zmieniany.

2014
6
lip

Istota:

Zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy wycena przedsiębiorstwa jako całości w istocie jest taką samą usługą jak wycena innych praw majątkowych. Spółka nie widzi podstaw aby wycenę przedsiębiorstwa traktować jako odmienną usługę w stosunku do wyceny nieruchomości lub ruchomości. Istota tej usługi również polega na podaniu wartości przedmiotu wyceny i nie ma tu znaczenia czy wycenie podlega przedsiębiorstwo czy też np. nieruchomość. Powyższe wskazuje, iż do wyceny przedsiębiorstwa ma również zastosowanie argumentacja przedstawiona w punkcie 1. Oznacza to, iż istocie wycena przedsiębiorstwa jest usługą rzeczoznawstwa majątkowego a nie doradztwa co oznacza, iż nie ma podstaw aby świadczenie powyższej usługi wyłączało możliwość korzystania ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2013
5
mar

Istota:

W zakresie wyceny otrzymanego bezpłatnie odpadu.

Fragment:

Czy można całkowicie pominąć wycenę otrzymanego bezpłatnie odpadu, ponieważ w momencie sprzedaży otrzymanego bezpłatnie odpadu wartość, którą Wnioskodawca wpisałby w przychód z tytułu wyceny zgodnie z art. 11 ust. 2 w momencie sprzedaży jest kosztem podatkowym... Według jakich wartości na koniec roku należy wycenić otrzymany bezpłatnie towar wysegregowany z odpadów otrzymanych bezpłatnie (czy może to być cena zakupu takiego samego towaru, który firma Wnioskodawcy kupuje od innych kontrahentów, czy może to być cena sprzedaży, a może inna cena)... Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na specyfikę działalności można nie wyceniać odpadów otrzymanych bezpłatnie ze względu na to, iż trudno jest określić ich wartość rynkową przed sortowaniem, jak i po sortowaniu. Poza tym jeśliby dokonano wyceny zgodnie z art. 11 ust. 2, to i tak w momencie sprzedaży już wysortowanych gotowych towarów wartość, która zostałaby wpisana w przychód podatkowy może być kosztem podatkowym. Pominięcie tej czynności nie rodzi żadnych skutków powodujących zaniżenie podatku dochodowego do budżetu państwa. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

2011
17
gru

Istota:

Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie budowy budynku mieszkalnego na sprzedaż (ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych – podatkowa księga przychodów i rozchodów). W trakcie roku 2004 wnioskodawca zamierza (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) zakupić działkę budowlaną, która będzie wymagać wykonania na niej robót ziemnych (niwelacja terenu, likwidacja osuwisk, wyrównanie terenu), celem przystosowania pod zabudowę domem mieszkalnym na sprzedaż.

W 2005 r. wnioskodawca, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zamierza rozpocząć budowę budynku mieszkalnego na sprzedaż

Pytania dotyczą sporządzenia spisów z natury na koniec roku podatkowego 2004 i 2005. W części odnoszącej się do 2004 roku brzmią następująco:

  1. czy grunt budowlany z wykonanymi na nim robotami ziemnymi jest materiałem podstawowym w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  2. czy należy grunt budowlany wycenić stosując cenę zakupu,
  3. czy grunt budowlany z wykonanymi na nim robotami ziemnymi można wycenić , dla potrzeb spisu z natury, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego z państwowymi uprawnieniami,

z zajęciem przez wnioskodawcę stanowiska, że:

ad. a) grunt budowlany jest materiałem (surowcem) podstawowym w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt b rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, gdyż w procesie budowlanym stanie się on główną substancją gotowego wyrobu jakim będzie budynek mieszkalny,

ad. b) w oparciu o § 19 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, materiały i towary handlowe objęte spisem z natury wycenia się według cen zakupu, zatem grunt budowlany należy wycenić według cen zakupu,

ad. c) § 19 pkt 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dopuszcza możliwość przyjęcia wyceny towarów w kwocie niższej od ceny zakupu lub nabycia albo od kosztów wytworzenia i zastosowanie wyceny według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, zatem można, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego, wycenić grunt na kwotę niższą od ceny jego zakupu.

Natomiast w kwestiach dotyczących roku 2005 pytania brzmią:

  1. czy grunt budowlany należy wycenić (dla potrzeb spisu z natury) w oparciu o cenę zakupu a rozpoczęty budynek potraktować jako produkcję budowlaną w toku i wycenić w oparciu o koszt wytworzenia,
  2. czy niedokończony budynek oraz grunt można wycenić (dla potrzeb spisu z natury) w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego

Fragment:

Zatem dla celów przedmiotowej działalności na potrzeby wyceny „produkcji niezakończonej” w przedmiotowej sprawie należy przyjąć cenę zakupu gruntu wraz z kosztami wykonanych na nim robót, a zatem wycena rzeczoznawcy majątkowego nie znajdzie tutaj zastosowania, toteż w tej kwestii tut. organ podatkowy nie przychyla się do stanowiska wnioskodawcy. Nadmienia się ponadto, że kwestię wyceny spisu z natury reguluje § 29 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi podatkowej, a nie jak przytacza wnioskodawca § 19 tegoż rozporządzenia. Natomiast w kwestiach dotyczących roku 2005: według zapisu art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości organ podatkowy pierwszej instancji na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Z powyższego wynika, że organ podatkowy nie ma uprawnienia do udzielania informacji dotyczących stanu prawnego jaki będzie obowiązywał w przyszłości, zatem nie jest uprawniony do udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w 2005 roku.

2011
24
lis

Istota:

1.Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, iż utworzony odpis aktualizujący w części obejmującej różnice kursowe stanowi koszt uzyskania przychodów?
2.Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, iż różnice kursowe powstające przy wycenie należności, w tym odpisu aktualizującego utworzonego na te należności, po dacie dokonania tego odpisu Spółka winna rozpoznawać w rachunku podatkowym?

Fragment:

W okresach następujących po dokonaniu odpisu aktualizującego (kwiecień 2009 i następne), Spółka – zgodnie z wymogami rachunkowości – dokonuje w dalszym ciągu wyceny ww. pożyczki według kursu waluty obowiązującego na koniec okresu. Wycena przedmiotowej pożyczki obejmuje również wycenę dokonanego odpisu aktualizującego. Skutki dokonywanej wyceny – po dniu dokonania odpisu aktualizującego – zarówno odnośnie wyceny pożyczki, jak i odpisu aktualizującego (wycena aktywna) według przepisów o rachunkowości (stosowanych przez Spółkę) rozpoznawane są jako różnice kursowe. Przebieg powyższych zdarzeń prezentuje poniższy przykład (dla uproszczenia przyjęto, iż wycena dokonywana jest na koniec roku 2007 i 2008, a odpisem aktualizującym objęto całą należność): Wyszczególnienie Kwota Rozpoznanie w kosztach (-) / przychodach (+)w księgach rachunkowych 1. udzielona w I 2007 r. pożyczka 100,00 USD - 2. kurs waluty na początkowe ujęcie 3,20 zł - 3. należność z tytułu pożyczki ujęta w księgach – wg ujęcia początkowego (poz. 1 x poz. 2) 320,00 zł - 4. wycena pożyczki na 31.12.2007 r. – kurs na 31.12.2007 r. = 3,90 (poz. 1 x 3,90 zł) 390,00 zł - 5. dodatnia różnica kursowa z wyceny na 31.12.2007 r. (poz. 4 – poz. 1) 70,00 zł (+) 70,00 zł 6. wycena pożyczki na 31.12.2008 r. – kurs waluty na (...)

2011
1
wrz

Istota:

Wycena kosztów poniesionych w walutach obcych u podatników prowadzących księgi rachunkowe

Fragment:

Biura 03 sierpnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu wyceny wydatków poniesionych w walutach obcych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03 sierpnia 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu wyceny wydatków poniesionych w walutach obcych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami przemysłowymi. Jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny oraz zidentyfikowany dla celów transakcji wewnątrz wspólnotowych. Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi księgi handlowe. Zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości wycena towarów handlowych dokonywana jest według ich ceny nabycia. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej importuje towary handlowe z Chin. Towary te są dostarczane do H. (terytorium Niemiec), gdzie dokonywana jest ich odprawa celna. Odprawy celnej na jego zlecenie dokonuje niemiecki przedstawiciel podatkowy.

2011
1
wrz

Istota:

Wycena wniesionego wkładu niepieniężnego do spółki jawnej oraz jego zaewidencjonowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Fragment:

Czy przyjęte zasady wyceny wkładu do spółki, tj. na poziomie odpowiadającym cenom rynkowym dla tego rodzaju gruntów na lokalnym rynku, są prawidłowe... Czy spółka prawidłowo zaewidencjonowała wniesiony wkład w podatkowej księdze przychodów i rozchodów... Odpowiedź na pytanie drugie i trzecie stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Natomiast odpowiedź na pytanie pierwsze zostanie udzielona w odrębnej interpretacji. Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 2 W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest przepisów dotyczących bezpośrednio wyceny nieruchomości, która jest wnoszona jako wkład do spółki osobowej z przeznaczeniem innym niż środek trwały. Dlatego przy wnoszeniu wkładu stanowiącego środek obrotowy (towar, materiał) uzasadnione jest zastosowanie analogicznego sposobu wyceny jaki ustawa określa dla wkładów wnoszonych jako środek trwały. W tej sytuacji wartość wkładu (nieruchomości) powinna być określona przez wspólników na dzień jego wniesienia, z zaznaczeniem, że nie może ona być wyższa od wartości rynkowej. Podobne stanowisko zajął Dyrektor Warszawskiej Izby Skarbowej w interpretacjach indywidualnych: IPPB1/415-520/08-7/TS z dnia 16.07.2008 r., IPPB1/415-464/09-5/MT z dnia 01.09.2009 r., IPPB1/415-90/10-6/KS z 23.04.2010 r.

2011
1
sie

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż w opisanej sytuacji, nie wycenia wartości otrzymanych nieodpłatnie praw (zezwoleń) do emisji spotów społecznych i nie zalicza ich do przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

Jednocześnie wycena wartości rynkowej tych praw jest w praktyce niemożliwa, w związku z tym, że nie są one przedmiotem obrotu handlowego. Zdaniem Spółki, nabycie praw (zezwoleń) do emisji spotów społecznych nie stanowi jej przychodu określonego w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Jednocześnie tut. Organ podatkowy uznaje za oczywistą pomyłkę pisarską określenie publikacji ustawy Kodeks cywilny w Dz.U. z 1994 r. Nr 16, poz. 93, a nie Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.