Wybudowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wybudowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży powyższych praw podlegał w całości opodatkowaniu? Czy też można uznać, że opodatkowaniu podlegała wyłącznie ta część uzyskanej ceny ze sprzedaży powyższych praw, która odpowiadała wartości budynków? Czy też wreszcie można było uznać, że przychód uzyskany zarówno ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, jak i prawa własności budynku w ogóle nie podlegał opodatkowaniu?

Fragment:

(...) dacie zakończenia budowy („wybudowania”). Przepis powyższy w istocie rzeczy jest normą uzależniającą zezwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego od dokonania zgłoszenia i nie ma żadnych podstaw prawnych do utożsamiania daty dokonania tego zgłoszenia z data zakończenia budowy lub datą „wybudowania” nieruchomości w rozumieniu przepisów podatkowych. Za uprawnione zatem może być uznane ustalenie, na podstawie wszelkich dostępnych faktów i dowodów, że „wybudowanie” budynku, rozumiane jako zakończenie budowy, nastąpiło w dacie nie pokrywającej się z datą złożenia do właściwego organu zgłoszenia o przystąpieniu do użytkowania wybudowanego obiektu, a więc obiektu, którego budowa została zakończona” – czytamy m.in. w uzasadnieniu orzeczenia NSA z dnia 6 grudnia 2000 r. W przedstawionym przez siebie stanie faktycznym powołuje się Pani na wpis w Dzienniku Budowy z dnia 10 września 2000 r. o treści: „Obiekt gotowy do (...)

2011
1
cze

Istota:

1. Przepis art. 134 § 1 ppsa dopuszcza wyjście poza granice skargi w celu zapewnienia efektywności sprawowanej kontroli, jednak powoływanie się na jego naruszenie poprzez zaniechanie takiego działania, nie stwarza wystarczającego umocowania do skargi kasacyjnej.
2. Spełnienie wymagania przytoczenia podstaw kasacyjnych następuje wtedy, gdy strona wskazuje konkretne przepisy, z powołaniem w wyczerpujący sposób jednostek redakcyjnych aktu prawnego.
3.W zaskarżonym wyroku trudno dopatrzyć się zarzucanego mu uchybienia w postaci mylnego rozumienia pojęcia „wybudowanie". W uzasadnieniu odwołano się do powszechnie przyjmowanego znaczenia tego pojęcia, uwzględniając kontekst zastosowania zwrotu językowego. Punkt ciężkości ustaleń leży nie tyle w interpretacji przepisu prawa, co oceny faktów sprawy, udokumentowanych w jej aktach.

Fragment:

(...) Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2004 r., OSK 421/04 (LEX nr 146732) przyjęto, że spełnienie wymagania przytoczenia podstaw kasacyjnych następuje wtedy, gdy skarżący wskazuje konkretne przepisy, z powołaniem w wyczerpujący sposób jednostek redakcyjnych aktu prawnego. W rozpoznawanej sprawie wymaganie to nie zostało spełnione. Bez względu na to, trzeba zauważyć, iż w zaskarżonym wyroku trudno dopatrzyć się zarzucanego mu uchybienia w postaci mylnego rozumienia pojęcia „wybudowanie" (błędnej wykładni, o której mowa w art. 174 pkt 1 p.p.s.a.). Na s.7-8 uzasadnienia zapadłego wyroku odwołano się do powszechnie przyjmowanego znaczenia tego pojęcia, uwzględniającego kontekst zastosowanego zwrotu językowego. Analizę tę wsparto przytoczeniem stosownego orzecznictwa sądowego, którego ustaleń nie sposób - w ocenie składu orzekającego w niniejszej sprawie - kwestionować. Wydaje się zresztą, że punkt ciężkości ustaleń leży nie tyle w (...)