Wszczęcie postępowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wszczęcie postępowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy zgodnie z art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535, z późn. zm.), świadczone przez podatnika usługi, polegające na aranżowaniu badań klinicznych leków oraz koordynacji i sprawowaniu nadzoru nad ich przeprowadzaniem w celu dostarczenia informacji dotyczących działania nowych produktów leczniczych, nie podlegają opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż miejscem ich świadczenia jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę?

Fragment:

(...) lub w znacznej części. Przekazując sprawę, organ odwoławczy wskazuje okoliczności faktyczne, które należy zbadać przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. W związku z tym, iż organ pierwszej instancji wydał zaskarżone postanowienie z naruszeniem przepisów o postępowaniu, zasadnym jest przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Przedmiotem ponownego postępowania w sprawie powinna być ocena wniosku Strony z dnia 25.06.2007 r. pod kątem spełnienia przesłanek uzasadniających wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji. Postanowienie niniejsze jest ostateczna. W przypadku uznania go za niezgodne z prawem, Stronie służy na podstawie art. 53 § 1 i art. 54 § 1 prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia (...)

2011
1
mar

Istota:

Zapytanie w sprawie złożenia korekty zeznania podatkowego o dochodach osiągniętych w 2004r., a rozliczonych wspólnie na formularzu PIT-37 złożonym o wyznaczonym czasie, na którym brakuje podpisów małżonków”.

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.10.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Praga z dnia 28.09.2005r. Nr 1434/SD-DF/415/122/DW/05, pozostawiającego bez rozpatrzenia wniosek z dnia 24.08.2005r. (wpływ do Urzędu Skarbowego – 29.08.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie o r z e k a uchylić zaskarżone postanowienie. U Z A S A D N I E N I E Z akt sprawy wynika, że wnioskiem z dnia 24.08.2005r. (wpływ do Urzędu Skarbowego – 29.08.2005r.) zwrócili się Państwo z prośbą „o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14 Ordynacji podatkowej w sprawie złożenia korekty zeznania podatkowego o dochodach osiągniętych w 2004r., a rozliczonych wspólnie na formularzu PIT-37 (...)

2011
1
mar

Istota:

1. Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności zbycia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz we współwłasności przedmiotowego budynku?
2.Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej powyższą transakcję w sytuacji, gdy zastosowano w odniesieniu do niej stawkę podatku w wysokości 22%.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 29.07.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 19.07.2005 r., nr PP-l/443-68/27957/05/223115/124/124/CzW, w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) utrzymuje w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. UZASADNIENIE Pismem z dnia 4.07.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego w dniu 5.07.2005 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż Spółka, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, (...)