Wszczęcie postępowania | Interpretacje podatkowe

Wszczęcie postępowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wszczęcie postępowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zgodnie z art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535, z późn. zm.), świadczone przez podatnika usługi, polegające na aranżowaniu badań klinicznych leków oraz koordynacji i sprawowaniu nadzoru nad ich przeprowadzaniem w celu dostarczenia informacji dotyczących działania nowych produktów leczniczych, nie podlegają opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż miejscem ich świadczenia jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę?
Fragment:
(...) lub w znacznej części. Przekazując sprawę, organ odwoławczy wskazuje okoliczności faktyczne, które należy zbadać przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. W związku z tym, iż organ pierwszej instancji wydał zaskarżone postanowienie z naruszeniem przepisów o postępowaniu, zasadnym jest przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Przedmiotem ponownego postępowania w sprawie powinna być ocena wniosku Strony z dnia 25.06.2007 r. pod kątem spełnienia przesłanek uzasadniających wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji. Postanowienie niniejsze jest ostateczna. W przypadku uznania go za niezgodne z prawem, Stronie służy na podstawie art. 53 § 1 i art. 54 § 1 prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia (...)
2011
1
maj

Istota:
Zapytanie w sprawie złożenia korekty zeznania podatkowego o dochodach osiągniętych w 2004r., a rozliczonych wspólnie na formularzu PIT-37 złożonym o wyznaczonym czasie, na którym brakuje podpisów małżonków”.
Fragment:
(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.10.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Praga z dnia 28.09.2005r. Nr 1434/SD-DF/415/122/DW/05, pozostawiającego bez rozpatrzenia wniosek z dnia 24.08.2005r. (wpływ do Urzędu Skarbowego – 29.08.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie o r z e k a uchylić zaskarżone postanowienie. U Z A S A D N I E N I E Z akt sprawy wynika, że wnioskiem z dnia 24.08.2005r. (wpływ do Urzędu Skarbowego – 29.08.2005r.) zwrócili się Państwo z prośbą „o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14 Ordynacji podatkowej w sprawie złożenia korekty zeznania podatkowego o dochodach osiągniętych w 2004r., a rozliczonych wspólnie na formularzu PIT-37 (...)
2011
1
mar

Istota:
1. Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności zbycia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz we współwłasności przedmiotowego budynku?
2.Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej powyższą transakcję w sytuacji, gdy zastosowano w odniesieniu do niej stawkę podatku w wysokości 22%.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 29.07.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 19.07.2005 r., nr PP-l/443-68/27957/05/223115/124/124/CzW, w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) utrzymuje w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. UZASADNIENIE Pismem z dnia 4.07.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego w dniu 5.07.2005 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż Spółka, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.