ITPP3/4512-258/16/MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zasadność zastosowania 23% stawki podatku do dostaw nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wspólnym wniosku z dnia 13 maja 2016 r. (data wpływu 17 maja 2016 r.), uzupełnionym w dniu 20 czerwca 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności zastosowania 23% stawki podatku do dostaw nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 20 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności zastosowania 23% stawki podatku do dostaw nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W niniejszej sprawie Wnioskodawcami są:

 1. ... sp. j. z siedzibą w ... (dalej: „Spółka”) prowadząca działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie produkcji konstrukcji stalowych oraz urządzeń dla przemysłu stoczniowego, energetycznego, motoryzacyjnego i budownictwa. Spółka jest i będzie na moment dokonywania planowanej transakcji czynnym podatnikiem VAT, oraz
 2. Pan ... prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ... (dalej: „Przedsiębiorca”). Przedsiębiorca pozostaje we wspólności majątkowej ze swoją żoną (dalej łącznie: „Małżeństwo”, „Współmałżonkowie”). Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Przedsiębiorcy jest produkcja mebli. Przedsiębiorca jest i będzie na moment dokonywania planowanej transakcji czynnym podatnikiem VAT.

Spółka i Przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą sąsiadują ze sobą. Spółka wraz z Małżeństwem są bowiem współużytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanej składającej się z działki o nr ewidencyjnym 10/32 oraz 10/33 (na działkach znajdują się budynki nr 1, 5, 83, 84), a także nieruchomości – działki ewidencyjnej 10/17.

Budynki nr 1 oraz 5 znajdują się na działce ewidencyjnej 10/33. Budynek nr 83 oraz nr 84 znajduje się na działce ewidencyjnej 10/32.

Zgodnie z art. 235 Kodeksu cywilnego, powyżsi współużytkownicy wieczyści są również współwłaścicielami budynków znajdujących się na gruncie.

Spółka oraz Małżeństwo użytkują ww. działki i budynki na zasadzie quad usum, tj. na mocy umownych uzgodnień podjętych przez Współużytkowników, każdy z nich użytkuje określony „swój” fragment działki oraz „swoje” budynki (dalej: umowa quad usum).

Na podstawie umowy quad usum:

 1. Spółka wyłącznie włada i użytkuje (prowadzi tam działalność gospodarczą) działkę 10/17 oraz działkę 10/33 wraz z budynkami zlokalizowanymi na tej działce, tj. budynkiem nr 1 i nr 5;
 2. Małżeństwo wyłącznie włada i użytkuje (prowadzi tam działalność gospodarczą) działkę 10/32, wraz z budynkami zlokalizowanymi na tej działce (budynek nr 84 oraz 83).

Aktualnie Spółka oraz Małżeństwo planują zawrzeć umowę zniesienia współużytkowania wieczystego gruntów oraz umowę zniesienia współwłasności ww. budynków. Takie zniesienie współużytkowania wieczystego i współwłasności miałoby nastąpić w sposób, który odpowiada istniejącemu podziałowi quad usum wspólnych rzeczy, czyli każda ze stron (Spółka i Przedsiębiorca) dokonywać będzie dostawy towarów – nieruchomości na rzecz drugiego współużytkownika, w sposób odpowiadający status quo.

Spółka otrzymała interpretację indywidualną prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia ... 2016 r. sygn. ..., w której organ podatkowy uznał, że „czynność zniesienia współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz współwłasności nieruchomości budynkowych stanowić będzie wbrew twierdzeniu Spółki dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług” oraz, że „niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie kwestii opodatkowania czynności zniesienia współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz współwłasności nieruchomości budynkowych i uznania jej za dostawę, nie rozstrzyga natomiast kwestii sposobu opodatkowania, gdyż nie była ona przedmiotem zapytania w złożonym wniosku”.

Tożsame stanowisko zostało wyrażone przez wskazany powyżej organ podatkowy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego wydanej dla Przedsiębiorcy przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia ... 2016 r. sygn. ....

W otrzymanych interpretacjach Spółka oraz Przedsiębiorca otrzymali potwierdzenie, że wskazane planowane zniesienie współwłasności (współużytkowania wieczystego) stanowić będzie dostawę towarów w rozumieniu podatku od towarów i usług.

W następstwie zatem stosownej umowy:

 • Przedsiębiorca dokona na rzecz Spółki dostawy udziału w prawie użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej 10/33 wraz z budynkami zlokalizowanymi na tej działce, tj. budynkiem nr 1 i nr 5 (użytkowanymi na zasadzie quad usum przez Spółkę), a także prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej 10/17 (użytkowanymi na zasadzie quad usum przez Spółkę);
 • Spółka dokona na rzecz Przedsiębiorcy dostawy udziału w prawie użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej 10/32, wraz z budynkami zlokalizowanymi na tej działce nr 83 oraz 84 (użytkowanymi na zasadzie quad usum przez Przedsiębiorcę).

W akcie notarialnym Współużytkownicy określą wartości poszczególnych przedmiotów transakcji zniesienia współwłasności. Niemniej transakcja nastąpi bez dopłat przez żadną ze Stron.

Nieruchomość – działka ewidencyjna nr 10/17.

W 1997 r. Spółka zawarła umowę wieczystego użytkowania przedmiotowej nieruchomości (w udziale wynoszącym 334/1000) z Gminą Miasto ... (akt notarialny z dnia ... 1997 r., rep. A nr ...).

W 2007 r. Spółka nabyła aktem notarialnym nr ... z dnia ... 2007 r. od syndyka masy upadłości ... sp. z o.o. udział w wysokości 235/1000 w użytkowaniu wieczystym gruntu Gminy Miasto ..., stanowiącego niezabudowaną działkę nr 10/17. Nabycie to nastąpiło na podstawie art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: K.c.).

W dniu ... 2013 r. Spółka uzyskała od Prezydenta Miasta ... decyzję o warunkach zabudowy (nr ...) przedmiotowej nieruchomości.

Aktem notarialnym z dnia 5 lipca 2005 r., rep. A nr ... Małżeństwo nabyło udział w użytkowaniu wieczystym w przedmiotowej nieruchomości, wynoszący 377/1000, zaś ..., w drodze postanowienia o przysądzeniu własności z dnia ... 2009 r. (sygn. akt ...) nabył udział w tym prawie w wysokości 54/1000.

Dla wskazanej działki nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast Prezydent Miasta ... w dniu ... 2013 r. wydał dla Spółki decyzję o warunkach zabudowy (decyzja nr ...) działki nr 10/17.

Nieruchomość – działka ewidencyjna 10/32 i usytuowane na niej budynki 84 oraz 83.

W 1997 r. Spółka zawarła umowę wieczystego użytkowania przedmiotowej nieruchomości (w udziale wynoszącym 334/1000) z Gminą Miasto ... (akt notarialny z dnia ... 1997 r., rep. A nr ...).

W 2007 r. Spółka nabyła aktem notarialnym nr ... z dnia ... 2007 r. od syndyka masy upadłości ... sp. z o.o. udział w wysokości 235/1000 w użytkowaniu wieczystym gruntu Gminy Miasto ..., stanowiącego działkę nr 10/15 (obecnie są to działki 10/32 i 10/33). Nabycie to nastąpiło na podstawie art. 551 K.c.

Aktem notarialnym z dnia ... 2005 r., rep. A nr ... Małżeństwo nabyło udział w użytkowaniu wieczystym w przedmiotowej nieruchomości, wynoszący 377/1000, zaś ..., w drodze postanowienia o przysądzeniu własności z dnia ... 2009 r. (sygn. akt ...) nabył udział w tym prawie w wysokości 54/1000.

Aktualnie budynki nr 83 i 84 znajdujące się na działce 10/32 od ponad 2 lat oddane są w najem (dzierżawę) podmiotom trzecim. Usługa najmu świadczona przez Przedsiębiorcę podlegała (i nadal podlega) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przed dniem dokonania dostawy przedmiotowych udziałów w prawach Spółka złoży łącznie z Przedsiębiorcą właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia, że wybierają opodatkowanie VAT przedmiotowych dostaw (tj. zrezygnują ze zwolnienia od VAT), o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT).

Nieruchomość – działka ewidencyjna nr 10/33 i usytuowane na niej budynki 1 oraz 5.

W 1997 r. Spółka zawarła umowę wieczystego użytkowania przedmiotowej nieruchomości (w udziale wynoszącym 334/1000) z Gminą Miasto ... (akt notarialny z dnia ... 1997 r., rep. A nr ...).

W 2007 r. Spółka nabyła aktem notarialnym nr ... z dnia ... 2007 r. od syndyka masy upadłości ... sp. z o.o. udział w wysokości 235/1000 w użytkowaniu wieczystym gruntu Gminy Miasto ..., stanowiącego działkę nr 10/15 (obecnie są to działki 10/32 i 10/33). Nabycie to nastąpiło na podstawie art. 551 K.c.

Aktem notarialnym z dnia 5 lipca 2005 r., rep. A nr ... Małżeństwo nabyło udział w użytkowaniu wieczystym w przedmiotowej nieruchomości, wynoszący 377/1000, zaś ..., w drodze postanowienia o przysądzeniu własności z dnia ... 2009 r. (sygn. akt: ...) nabył udział w tym prawie w wysokości 54/1000.

Na działce znajduje się budynek biurowy nr 5 oraz budynek nr 1.

Budynek nr 1: od 1997 r. budynek użytkowany jest w sposób ciągły w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; wprowadzony ponadto został do ewidencji środków trwałych. W 2008 i 2009 r. poniesione zostały wydatki na ulepszenie budynku, w stosunku do których podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a wartość tych wydatków była wyższa niż 30% wartości początkowej budynku. Miało wówczas zatem miejsce pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 lit. b ustawy o VAT.

Przed dniem dokonania dostawy przedmiotowych udziałów w prawach Przedsiębiorca złoży łącznie ze Spółką właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia (o których mowa w art. 43 ust. 10 ustawy), że wybierają opodatkowanie VAT przedmiotowej dostawy (tj. zrezygnują ze zwolnienia od VAT).

Budynek nr 5: od 1997 r. budynek użytkowany jest w sposób ciągły w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; wprowadzony ponadto został do ewidencji środków trwałych.

Przed dniem dokonania dostawy przedmiotowych udziałów w prawach Spółka złoży łącznie z Przedsiębiorcą oświadczenia (o których mowa w art. 43 ust. 10 ustawy) właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego że wybierają opodatkowanie przedmiotowych dostaw VAT (tj. zrezygnują ze zwolnienia z VAT).

W związku z powyższym opisem w uzupełnieniu wniosku zadano następujące pytania.
 1. Czy wskazane w zdarzeniu przyszłym dostawy towarów, tj. udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu (tj. działek 10/17, 10/33, 10/32) oraz współwłasności budynków (nr 5, 1, 83, 84) będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%...
 2. Czy Wnioskodawcom (Spółce oraz Przedsiębiorcy) przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury wystawionej przez drugą stronę transakcji, potwierdzającej odpowiednio nabycie udziału w prawie współużytkowania wieczystego gruntu (tj. działek 10/17, 10/33, 10/32) oraz współwłasności budynków (nr 5, 1, 83, 84) opisanych w zdarzeniu przyszłym...

Zdaniem Wnioskodawców:

 1. wskazane w zdarzeniu przyszłym dostawy towarów, tj. udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu (tj. działek 10/17, 10/33, 10/32) oraz współwłasności budynków (nr 5, 1, 83, 84) będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%;
 2. Wnioskodawcom (Spółce oraz Przedsiębiorcy) przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury wystawionej przez drugą stronę transakcji, potwierdzającej odpowiednio nabycie udziału w prawie współużytkowania wieczystego gruntu (tj. działek 10/17, 10/33, 10/32) oraz współwłasności budynków (nr 5, 1, 83, 84) opisanych w zdarzeniu przyszłym.

Uzasadnienie do pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawców, dostawa każdego towaru w przedmiotowej sprawie (a więc praw w użytkowaniu wieczystym gruntów i współwłasności budynków) podlegać będzie opodatkowaniu stawką 23%.

Jak określone zostało w „stanie faktycznym”, Spółka oraz Przedsiębiorąca uzyskali interpretację indywidualną, w której – przy takim samym opisie zdarzenia przyszłego – zadane było pytanie, czy tak zniesione współużytkowanie wieczyste i współwłasność budynków nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Organ podatkowy wskazał, że „na gruncie podatku od towarów i usług, skutkiem dokonania opisanej wyżej dostawy nieruchomości będzie konieczność opodatkowania przez wnioskodawcę dostawy udziału w prawie wieczystego użytkowania działek o nr 10/33 i 10/17, które Wnioskodawca przekaże na rzecz Spółki, na zasadach właściwych dla przedmiotu dostawy. Podsumowując zatem czynność zniesienia współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz współwłasności nieruchomości budynkowych stanowić będzie dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Niemniej organ podatkowy podkreślił, że przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga o zasadach opodatkowania takiej dostawy, gdyż nie była ona przedmiotem zapytania.

Organ interpretacyjny rozstrzygnął zatem, że takie dostawy stanowić będą czynności podlegające opodatkowaniu nie rozstrzygając jednocześnie o sposobie ich opodatkowania.

Dostawa udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości – nr działki ewidencyjnej 10/17.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie zaś z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z przywołanej regulacji wynika zatem, że zwolnione są takie tereny, które nie są gruntami przeznaczonymi pod zabudowę.

Ze „stanu faktycznego” wynika, że dla działki ewidencyjnej 10/17 uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, którą to Prezydent Miasta ... ustalił, iż planowana inwestycja na działce 10/17 determinuje jej budowlany charakter. Tym samym ww. decyzja czyni taki grunt „terenem budowlanym” w rozumieniu ustawy o VAT. W konsekwencji dostawa udziału w takiej nieruchomości opodatkowana jest stawką 23%.

Dostawa udziałów we współwłasności budynków i współużytkowaniu gruntu.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z treści tego przepisu wynika, że sposób opodatkowania budynku, bądź budowli wyznacza także sposób opodatkowania gruntu. Na gruncie VAT przedmiotem dostawy nie jest bowiem grunt zabudowany, lecz jest to dostawa budynku wraz z gruntem, na którym ten budynek jest usytuowany.

Poniżej Pełnomocnik wykaże sposób opodatkowania poszczególnych dostaw udziałów we własności budynków, pomijając – na co wskazuje art. 19a ust. 8 ustawy VAT – dostawę udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu.

Dostawa budynków – informacje wstępne.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosowanie do art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na podstawie natomiast art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki obniżone, jak również zwolnienie od tego podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwolnieniu od podatku podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Stosownie do art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że;

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 (czyli zwolnienia dostawy budynku, budowli lub ich części dokonywanego po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia) i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Dostawa budynku nr 1 (usytuowany na działce ewidencyjnej 10/33).

Budynek użytkowany w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od 1997 r. oraz stanowi środek trwały. W 2008 i 2009 r. ponoszone były wydatki na ulepszenie budynku. Wartość tych wydatków była wyższa niż 30% wartości początkowej budynku.

Wobec tego uznano, że po zakończeniu ulepszenia budynku w 2009 r. doszło do „odnowienia” pierwszego zasiedlenia (art. 2 pkt 14 cytowanej ustawy). Przywołania w tym miejscu wymaga interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. (sygn. akt IPPP3/4512-873/15-3/S/RD): „Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie (pierwsze zasiedlenie) należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”.

Dostawa usytuowanego na działce 10/33 budynku nr 1 powinna zatem podlegać zwolnieniu od opodatkowania VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż od „odnowionego” pierwszego zasiedlenia upłynęło ponad 2 lata. Niemniej Strony transakcji przed dniem dokonania dostawy przedmiotowych udziałów w prawach, złożą stosowne oświadczenia (o których mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania przedmiotowej dostawy VAT (tj. zrezygnują ze zwolnienia od opodatkowania VAT). Z uwagi na złożenie stosownych oświadczeń dostawa będzie podlegać opodatkowaniu według stawki 23%.

Dostawa budynku nr 5 (usytuowany na działce ewidencyjnej 10/33).

Spółka użytkuje budynek (w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą) od 1997 r. Przed dniem dokonania dostawy przedmiotowych udziałów w prawach Spółka złoży łącznie z Przedsiębiorcą właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia, że wybierają opodatkowanie VAT przedmiotowych dostaw (tj. zrezygnują ze zwolnienia od VAT), o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, aby miało miejsce zwolnienie od opodatkowania dostawy budynku, jego dostawa nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia (czy też upłynęły 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia).

Zgodnie z przywołanym art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (...).

W uzasadnieniu wyroku z dnia 14 maja 2015 r. sygn. I FSK 382/14 NSA uznał, że „Sąd krajowy celem zapewnienia skuteczności normom dyrektywy 112 stwierdził zatem częściową niezgodność art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT z art. 12 ust. 1 lit. a) i 2 dyrektywy 112, jak też art. 135 ust. 1 lit. j) dyrektywy 112. Mowa tu o części dotyczącej użytego w treści art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT warunku „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu”. Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku (...). W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu”.

Z uwagi na powyższe uznano, że dostawa udziału w prawie współwłasności takiego budynku powinna podlegać zwolnieniu podatkowemu, o którym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Jednakże z uwagi na złożenie stosownych oświadczeń o wyborze opodatkowania (o których mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT) przez Spółkę oraz Przedsiębiorcę, opodatkowana winna być ona stawką 23%.

Dostawa budynków nr 83 oraz 84 (usytuowanych na działce ewidencyjnej 10/32).

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego budynki nr 83 i 84 znajdujące się na działce 10/32 od ponad 2 lat oddane są w najem (dzierżawę) podmiotom trzecim. Usługa najmu świadczona przez Przedsiębiorcę podlegała (i nadal podlega) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przed dniem dokonania dostawy przedmiotowych udziałów w prawach Spółka złoży łącznie z Przedsiębiorcą właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia, że wybierają opodatkowanie VAT przedmiotowych dostaw (tj. zrezygnują ze zwolnienia od VAT), o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, aby miało miejsce zwolnienie od opodatkowania dostawy budynku, jego dostawa nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia (czy też upłynęły 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia).

Zgodnie z przywołanym już art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (...).

Czynnością podlegającą opodatkowaniu jest m.in. umowa najmu. Mając na uwadze przedstawioną sytuację w stosunku do obu budynków doszło do pierwszego zasiedlenia w okresie przekraczającym 2 lata od planowanej dostawy towarów – budynki były wykorzystywane w działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż 2 lata.

Wobec tego Wnioskodawcy uznali, że dostawa udziału w prawie współwłasności budynków 83 i 84 powinna podlegać zwolnieniu podatkowemu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Z uwagi jednak na złożenie stosownych oświadczeń o wyborze opodatkowania (o których mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT) dostawy udziałów w obu budynkach winny być opodatkowane stawką 23%.

Uzasadnienie do pytania nr 2.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W dacie planowanej dostawy, Wnioskodawcy będą zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT i będą spełniać ustawową definicję podatnika zawartą w art. 15 ustawy o VAT.

Przesłanka ta jest spełniona, ponieważ Spółka oraz Przedsiębiorca nabywają udziały w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości (odpowiednio w działkach ewidencyjnych nr 10/17, 10/33, 10/32) oraz własności nieruchomości budowlanych (budynki nr 1, 5, 83 oraz 84) w celu uzyskiwania przychodów z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, prowadzonej w przedmiotowych budynkach, która podlega opodatkowaniu VAT.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).

Sytuacje kiedy podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego zostały określone w art. 88 ustawy o VAT.

Podatek naliczony wykazany na fakturze wystawionej przez dokonującego dostawy nie podlega odliczeniu m.in. w sytuacji, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku (art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT), co w przedmiotowym stanie faktycznym nie będzie mieć miejsca z przyczyn opisanych w uzasadnieniu do pytania nr 1.

Jak wynika z treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych VAT.

Jeżeli zatem dane towary lub usługi są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości VAT naliczonego przy ich nabyciu przy założeniu, że pozostałe ograniczenia (w szczególności wynikające z art. 88 ustawy o VAT) nie mają zastosowania.

Reasumując wskazano, że Wnioskodawcy (tj. zarówno Spółka jak i Przedsiębiorca), otrzymując fakturę potwierdzającą nabycie udziału we współwłasności budynku oraz odpowiednio we współużytkowaniu wieczystym gruntu, uprawnieni będą do skorzystania ze swojego materialnoprawnego uprawnienia, tj. do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego, tzn. o kwotę wynikającą z faktury nabycia przedmiotowego udziału.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Oznacza to, że gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz (sąd właściwy ze względu na siedzibę organu wydającego interpretację), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.