IPPB1/4511-493/16-4/MM | Interpretacja indywidualna

Czy w związku ze sprzedażą działki obowiązuje Wnioskodawczynię podatek 19% i czy czas liczy się od momentu darowizny, tj. od 1998 r.?
IPPB1/4511-493/16-4/MMinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. nieruchomości
  3. sprzedaż nieruchomości
  4. współwłasność
  5. zniesienie współwłasności
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu 12 kwietnia 2016 r.) oraz uzupełnieniu wniosku (data wpływu 15 czerwca 2016 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/4511-493/16-2/MM z dnia 30 maja 2016 r. (data nadania 30 maja 2016 r., data doręczenia 7 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku zniesienia współwłasności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2016 r. do Urzędu Skarbowego w Płocku został złożony wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego. W dniu 11 kwietnia 2016 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku na podstawie art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) przekazał ww. wniosek celem załatwienia według właściwości Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku (data wpływu 12 kwietnia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Pytanie Wnioskodawczyni dotyczy działki. Ową działkę Wnioskodawczyni sprzedała w 2015 r. Wnioskodawczyni otrzymała działkę od ojca w 1998 r., w 2011 r. została zniesiona współwłasność. Powierzchnia działki została podzielona w 1/3 części na troje rodzeństwa. Wnioskodawczyni zaznaczyła, że powierzchnia działki nie uległa zmniejszeniu ani powiększeniu po zniesieniu współwłasności, tj. 0,1222 ha w przypadku Wnioskodawczyni.

W odpowiedzi na wezwanie Nr IPPB1/4511-493/16-2/MM z dnia 30 maja 2016 r. Wnioskodawczyni uzupełniła opis stanu faktycznego o informację, że w wyniku zniesienia współwłasności przyznano jej działkę o powierzchni 0,1222 ha. Nieruchomość nie uległa powiększeniu, mieści się w wartości udziału jaki był przed zniesieniem współwłasności. Pytanie Wnioskodawczyni dotyczy nieruchomości. Wnioskodawczyni otrzymała działkę wraz z dwoma braćmi darowizną w 1998 r. W 2011 r. Wnioskodawczyni i jej bracia podzielili tę nieruchomość na 3 równe części i znieśli współwłasność. Powierzchnia działki Wnioskodawczyni to 0,1222 ha. Powierzchnia nieruchomości nie została w związku z tym zwiększona ani zmniejszona i wynosi 0,1222 ha. Ową działkę Wnioskodawczyni sprzedała w 2015 r. Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni przeformułowała zadane pytania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku ze sprzedażą działki obowiązuje Wnioskodawczynię podatek 19% i czy czas liczy się od momentu darowizny, tj. od 1998 r....

Zdaniem Wnioskodawczyni, Wnioskodawczyni dowiadywała się w dwóch różnych Urzędach Skarbowych i tam uzyskała odpowiedź, że jeżeli parametry działki nie uległy zmianie, to czas liczy się od 1998 r., czyli od momentu darowizny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni otrzymała wraz z dwoma braćmi działkę w drodze darowizny w 1998 r. W 2011 r. Wnioskodawczyni i jej bracia podzielili tę nieruchomość na 3 równe części i znieśli współwłasność. Powierzchnia nieruchomości otrzymanej w wyniku zniesienia współwłasności mieściła się w wartości udziału, jaki przysługiwał Wnioskodawczyni przed zniesieniem współwłasności i wynosiła 0,1222 ha. Stanowiącą własność Wnioskodawczyni działkę wielkości 0,1222 ha Wnioskodawczyni sprzedała w 2015 r.

Należy wyjaśnić, że współwłasność jest instytucją prawa cywilnego uregulowaną w ustawie Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 195 ww. Kodeksu - współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. W myśl art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego - współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej Kodeksu cywilnego, o czym stanowi art. 196 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 210 ww. Kodeksu - każdy ze współwłaścicieli może domagać się zniesienia współwłasności. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest fizyczny podział rzeczy wspólnej między współwłaścicielami. Następuje to w drodze przyznania każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej (podzielonej) rzeczy wspólnej. Wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności. W wyniku podziału fizycznego powstają nowe rzeczy. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności. Za datę nabycia nieruchomości lub prawa - w przypadku ich sprzedaży, które przypadły danej osobie w wyniku zniesienia współwłasności, należy przyjąć datę ich pierwotnego nabycia, ale tylko wówczas, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku zniesienia współwłasności mieści się w udziale, jaki przysługuje tej osobie w majątku objętym współwłasnością oraz zniesienie współwłasności zostało dokonane bez spłat i dopłat. Natomiast, gdy w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu (nawet bez spłat i dopłat), to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. Tak więc co do zasady, zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia wówczas, gdy w wyniku tego zniesienia podatnik otrzymuje nieruchomość, której wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał. Zatem, jeżeli przy dokonaniu zniesienia współwłasności wystąpiło przysporzenie majątku ponad posiadany udział przed zniesieniem współwłasności oznacza to, że dla części nieruchomości nabytej w drodze zniesienia współwłasności dniem nabycia będzie dzień, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności. Wobec powyższego wyjaśnienia dla celów podatku dochodowego bieg terminu pięcioletniego dla udziału w nieruchomości (nieruchomościach), nabytego ponad udział we współwłasności należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie w drodze zniesienia współwłasności.

W przedmiotowym wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że wartość nieruchomości nabytej w wyniku zniesienia współwłasności mieści się w wartości udziału, jaki przysługiwał Wnioskodawczyni w nieruchomości objętej współwłasnością przed zniesieniem współwłasności. W związku z tym, za datę nabycia przedmiotowej działki przyjąć należy datę otrzymania darowizny, tj. 1998 r. Zatem sprzedaż działki dokonana w 2015 r. nie spowodowała powstania przychodu z odpłatnego zbycia, bowiem została dokonana po upływie okresu wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, t. j. po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W konsekwencji, na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze sprzedażą tej nieruchomości.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.