Współwłasność łączna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to współwłasność łączna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
26
mar

Istota:

Czy zniesienie współwłasności ww. udziałów przez Wnioskodawczynię i pozostałych wspólników w sposób opisany powyżej, tj. gdy w miejsce współwłasności łącznej 24.000 udziałów każdy wspólnik otrzyma po 8.000 udziałów bez spłat i dopłat, będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie podatku od spadków i darowizn?

Fragment:

Ww. osoby posiadają, oprócz przysługujących im wyłącznie udziałów w spółce, także 24.000 udziałów o wartości 2.400.000,00 zł we współwłasności łącznej. Udziały wyrażające współwłasność łączną zostały objęte przez wspólników w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa prowadzonego w formie spółki cywilnej. Po wniesieniu wkładu do spółki z o.o. umowa spółki cywilnej została rozwiązana, a wspólnicy zostali wykreśleni z ewidencji działalności gospodarczej. Umowa spółki cywilnej nie przewidywała różnego udziału w zyskach i stratach spółki, nie przewidywała też różnego rozliczenia wkładów po ustaniu umowy spółki cywilnej. Wnioskodawczyni wraz z ww. wspólnikami zamierza znieść współwłasność ww. 24.000 udziałów. Zniesienie współwłasności udziałów nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, zgodnie z którą każdy ze wspólników otrzyma na wyłączną własność po 8.000 udziałów, bez obowiązku spłat lub dopłat. Wobec tego należy uznać, że skoro w opisanym zdarzeniu przyszłym nastąpi nabycie przez Wnioskodawczynię 8.000 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności i nabyta w ten sposób wartość udziałów nie będzie przekraczać wartości udziału Wnioskodawczyni we współwłasności, która przysługiwała Wnioskodawczyni przed zbyciem, to Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

2011
1
cze

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży przez współmałżonków działek (współwłasność łączna) przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne wystarczające jest zarejestrowanie się w podatku VAT przez jednego z małżonków, tego który jest upoważniony do zbycia działów?

Fragment:

Udział Pani i męża w nieruchomościach jest współwłasnością łączną. Współwłasność to zgodnie z art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) stan w którym własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. W sytuacji zatem sprzedaży nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, każdy ze współwłaścicieli dokonuje sprzedaży. Każdy ze współwłaścicieli jest zatem stroną transakcji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT tj. transakcji podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Powyższe oznacza, że zarówno Pani jak i mąż stają się podatnikami podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości i mają Państwo - jako odrębni podatnicy - osoby fizyczne obowiązek dokonania zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie podatku VAT, każdy ze współmałżonków w swoim imieniu, przed dokonaniem sprzedaży- stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy o VAT. W powyższym przypadku nie ma zastosowania zwolnienie o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy - zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit.d ustawy o VAT. W świetle powyższego, ocena prawna Naczelnika Urzędu Skarbowego - rażąco narusza postanowienia art. 15 ust. 1 w związku z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wystawione na małżonka polisy ubezpieczeniowe OC od samochodów, które figurują w ewidencji środków trwałych dla prowadzonej przez żonę jednoosobowo działalnosci gospodarczej będą stanowiły koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności ?

Fragment:

Majątkowa wspólność małżeńska jest jednym z rodzajów współwłasności łącznej, co oznacza, iż nie jest możliwe wyodrębnienie z niej udziału każdego z małżonków, czy to w formie procentowej czy też ułamkowej. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiemkosztów wymienionych w art. 23. Z w/w przepisu wynika, iż za koszt uzyskania przychodów może być uznawany jedynie wydatek, który pozostaje w związku o charakterze skutkowo - przyczynowym lub gospodarczym ze źródłem przychodu. Kosztami uzyskania przychodów będą więc wszelkie wydatki, których celem jest osiągnięcie, zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów. W związku z powyższym, gdy wprowadzone do ewidencji środków trwałych samochody o których mowa we wniosku, będą wykorzystywane wyłącznie do celów wynikających z prowadzonej przez Panią działalności, wszystkie poniesione wydatki związane z ich eksploatacją, w tym również ubezpieczenie samochodu, będą stanowić koszt uzyskania przychodów w kwocie poniesionej.

2011
1
lut

Istota:

Czy zawiązanie spółki cywilnej mającej na celu prowadzenie pośrednictwa ubezpieczeniowego, nie będącej podatnikiem VAT wymaga rejestracji przez uąd skarbowy

Fragment:

Przy zawieraniu umowy spółki cywilnej przewidujemy wniesienie do tejże spółki wkładów rzeczowych, majątku ruchomego i praw do lokalu użytkowego, tytułem wkładów. Jak wynika z pisma z dnia 21.02.05r. wątpliwość Państwa dotyczyła rejestracji Spółki cywilnej w Urzędzie Skarbowym która w Państwa ocenie nie znajduje uzasadnienia, ponieważ Spółka nie jest płatnikiem podatku VAT, ani podatku dochodowego.Z uwagi na przedstawione powyżej zapytanie Naczelnik Urzędu Skarbowego w uzasadnieniu skarżonego postanowienia przytoczył przepisy mające zastosowanie w odniesieniu do postępowania wspólników spółki cywilnej związanego z zawarciem i wykonywaniem umowy spółki oraz związane z tym ich obowiązki podatkowe.W tej sytuacji wskazać należy, że zamierzona przez małżonków umowa w istocie będzie umową spółki w rozumieniu przepisów art. 860 kc i następnych. Stosownie do art. 860, art. 861 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę Spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa Spółki powinna być stwierdzona pismem. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo świadczeniu usług.

2011
1
sty

Istota:

Czy w związku z zapisem w porozumieniu o przekazaniu Z.P.U.H. 50% obiektów tj. I i III grupy środków trwałych P.P.U. powinna w ewidencji dotyczących przedmiotowych środków trwałych zmniejszyć wartość brutto i umorzenie tych środków o 50%, a w ewidencji środków trwałych Z.P.U.H. zwiększyć te wartości?

Fragment:

U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami) „w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie. Z drugiej części tegoż przepisu wynika, że jeżeli małżonkowie dany składnik majątku wykorzystują wspólnie w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie – wartość początkową tego środka trwałego należałoby ustalić w takiej proporcji, w jakiej pozostaje udział małżonków we własności tego składnika. Zgodnie z przepisem art. 31 ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek (wspólność ustawowa). Jedną z głównych cech wspólności ustawowej jest to, że w czasie jej trwania udziały małżonków w majątku wspólnym nie są określone. Majątkowa wspólność ustawowa małżonków należy do tzw. wspólności łącznej (tzw. wspólność do niepodzielnej ręki). W czasie więc trwania wspólności ustawowej małżonków nie można określić proporcji w jakiej pozostają udziały jednego małżonka we własności poszczególnych składników dorobkowych.

2011
1
sty

Istota:

Czy dochody osiągnięte z wynajmu lokali, może w całość opodatkować jeden z współmałżonków składając oświadczenie, w sytuacji gdy zostały zakupione przed zawarciem związku małżeńskiego, przez jednego ze małżonków.

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.) dochody osiągnięte z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze podlegają opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 cytowanej ustawy, przez małżonków, miedzy którymi istnieje wspólność majątkowa ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, chyba, że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów przez jednego z nich. Oświadczenie, o którym mowa powyżej należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym został otrzymany, ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6, pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy. Mając zatem na uwadze powyższe oraz fakt, iż budynki które zostały nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego stanowią wspólność majątkową mają Państwo prawo do opodatkowania dochodów w całości przez jednego z małżonków.