Współwłasność | Interpretacje podatkowe

Współwłasność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to współwłasność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku ze sprzedażą działki obowiązuje Wnioskodawczynię podatek 19% i czy czas liczy się od momentu darowizny, tj. od 1998 r.?
Fragment:
Wnioskodawczyni i jej bracia podzielili tę nieruchomość na 3 równe części i znieśli współwłasność. Powierzchnia nieruchomości otrzymanej w wyniku zniesienia współwłasności mieściła się w wartości udziału, jaki przysługiwał Wnioskodawczyni przed zniesieniem współwłasności i wynosiła 0,1222 ha. Stanowiącą własność Wnioskodawczyni działkę wielkości 0,1222 ha Wnioskodawczyni sprzedała w 2015 r. Należy wyjaśnić, że współwłasność jest instytucją prawa cywilnego uregulowaną w ustawie Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 195 ww. Kodeksu - współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. W myśl art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego - współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej Kodeksu cywilnego, o czym stanowi art. 196 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 210 ww. Kodeksu - każdy ze współwłaścicieli może domagać się zniesienia współwłasności. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest fizyczny podział rzeczy wspólnej między współwłaścicielami.
2016
2
sie

Istota:
Zasadność zastosowania 23% stawki podatku do dostaw nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
(...) współwłasności budynków (nr 5, 1, 83, 84) opisanych w zdarzeniu przyszłym. Uzasadnienie do pytania nr 1. Zdaniem Wnioskodawców, dostawa każdego towaru w przedmiotowej sprawie (a więc praw w użytkowaniu wieczystym gruntów i współwłasności budynków) podlegać będzie opodatkowaniu stawką 23%. Jak określone zostało w „ stanie faktycznym ”, Spółka oraz Przedsiębiorąca uzyskali interpretację indywidualną, w której – przy takim samym opisie zdarzenia przyszłego – zadane było pytanie, czy tak zniesione współużytkowanie wieczyste i współwłasność budynków nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Organ podatkowy wskazał, że „ na gruncie podatku od towarów i usług, skutkiem dokonania opisanej wyżej dostawy nieruchomości będzie konieczność opodatkowania przez wnioskodawcę dostawy udziału w prawie wieczystego użytkowania działek o nr 10/33 i 10/17, które Wnioskodawca przekaże na rzecz Spółki, na zasadach właściwych dla przedmiotu dostawy. Podsumowując zatem czynność zniesienia współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz współwłasności nieruchomości budynkowych stanowić będzie dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ”.
2016
27
lip

Istota:
Planowane przez Wnioskodawczynię zbycie za wynagrodzeniem części posiadanych udziałów we współwłasności i współużytkowaniu wieczystym w kompleksie, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, stanowi czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, na podstawie art. 15 w zw. z art. 5 i art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Konsekwentnie do powyższego, każdy z członków Grupy B (w tym Wnioskodawczyni) będzie uprawniony do otrzymania (od członków Grupy A) dopłaty wyrównującej - która zrekompensuje mu różnicę pomiędzy wartością jego udziału we współwłasności i współużytkowaniu wieczystym obu kompleksów a wartością jego udziału w (wyłącznej) współwłasności i współużytkowaniu wieczystym kompleksu przy ul. P... Zatem, zniesienie (pomiędzy Grupą A i Grupą B) współwłasności i współużytkowania wieczystego obu kompleksów nieruchomości będzie w istocie sprowadzać się, z punktu widzenia członków Grupy B (w tym Wnioskodawczyni), do zamiany posiadanego udziału we współwłasności i współużytkowaniu wieczystym kompleksu przy ul. S... na wyłączny udział we współwłasności i współużytkowaniu wieczystym kompleksu przy ul. P..., przy czym członkowie Grupy B otrzymają od członków Grupy A stosowną dopłatę wyrównującą. Dopłata tama zrekompensować różnicę pomiędzy wartością udziału w wyłącznej współwłasności i współużytkowaniu wieczystym kompleksu przy ul. P... Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zbycie przez Wnioskodawczynię należącą do spadkobierców Grupy B udziałów we współwłasności i współużytkowaniu wieczystym kompleksu budynków przy ul. S... za należnym jej wynagrodzeniem wypełnia przesłanki dla uznania tej czynności za odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 cyt. ustawy.
2016
3
lip

Istota:
1. Czy w związku z dokonaniem zniesienia współwłasności, zgodnie z opisaną wcześniej sytuacją, za datę nabycia nieruchomości uznaje się 2006 r. czy 2010 r.?
2. Czy w przypadku zbycia w przyszłości działki nr 127/16 wystąpi obowiązek zapłaty podatku ze sprzedaży nieruchomości?
Fragment:
Celem postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności. Zgodnie z art. 195 ustawy Kodeks cywilny, współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej (art. 196 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego). Natomiast w myśl art. 210 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Przez zniesienie współwłasności rozumie się likwidację łączącego współwłaścicieli stosunku prawnego, która następuje w drodze umowy lub orzeczenia sądu. Stosownie do art. 211 i art. 212 Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli.
2016
15
kwi

Istota:
Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w wyniku spadku oraz zniesienia współwłasności.
Fragment:
Kodeksu – współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. W myśl art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego – współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej Kodeksu cywilnego, o czym stanowi art. 196 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 210 ww. Kodeksu – każdy ze współwłaścicieli może domagać się zniesienia współwłasności. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest fizyczny podział rzeczy wspólnej między współwłaścicielami. Następuje to w drodze przyznania każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej (podzielonej) rzeczy wspólnej. Wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności. W wyniku podziału fizycznego powstają nowe rzeczy. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności. Zniesienie współwłasności nie stanowi natomiast nabycia rzeczy, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbywa się bez spłat i dopłat.
2016
10
mar

Istota:
Czy dokonana w roku 2016 sprzedaż działki 125/3 będzie opodatkowana podatkiem dochodowym przy uwzględnieniu ww. wyjaśnień?
Fragment:
Należy zauważyć, że zasiedzenie jest odrębną instytucją prawa cywilnego od zniesienia współwłasności. Celem postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności. Zgodnie z art. 195 ustawy Kodeks cywilny, współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej (art. 196 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego). Natomiast w myśl art. 210 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Przez zniesienie współwłasności rozumie się likwidację łączącego współwłaścicieli stosunku prawnego, która następuje w drodze umowy lub orzeczenia sądu. Stosownie do art. 211 i art. 212 Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli.
2016
2
mar

Istota:
Ustalenie momentu nabycia nieruchomości w przypadku zniesienia współwłasności.
Fragment:
Celem postępowania o zniesienie współwłasności jest zatem nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, które stanowią przedmiot współwłasności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności. Zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat. Zatem, jeżeli zniesienie współwłasności odbyło się bez spłat i dopłat, a wielkość (wartość) przyznanych w wyniku zniesienia współwłasności rzeczy (nieruchomości) odpowiada wielkości (wartości) udziału we współwłasności, to zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia. Za datę nabycia nieruchomości lub prawa – w przypadku ich sprzedaży, które przypadły danej osobie w wyniku zniesienia współwłasności, należy przyjąć datę ich pierwotnego nabycia, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku zniesienia współwłasności mieści się w udziale, jaki przysługiwał tej osobie w majątku objętym współwłasnością oraz zniesienie współwłasności zostało dokonane bez spłat i dopłat. Gdy w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu mamy do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się stan jej majątku osobistego.
2016
14
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.
Fragment:
Celem postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności. Zgodnie z art. 195 ustawy Kodeks cywilny, współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej (art. 196 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego). Natomiast w myśl art. 210 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Przez zniesienie współwłasności rozumie się likwidację łączącego współwłaścicieli stosunku prawnego, która następuje w drodze umowy lub orzeczenia sądu. Stosownie do art. 211 i art. 212 Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli.
2015
30
gru

Istota:
Czy przedmiotowe zniesienie współwłasności stanowi nabycie nieruchomości, które w przypadku sprzedaży tej nieruchomości przed upływem 5 lat będzie stanowić źródło przychodów i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej odbył się bez spłat i dopłat. Zatem, jeżeli zniesienie współwłasności odbyło się bez spłat i dopłat, a wielkość (wartość) przyznanych w wyniku zniesienia współwłasności rzeczy (nieruchomości) odpowiada wielkości (wartości) udziału we współwłasności, to zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia. Za datę nabycia nieruchomości lub prawa - w przypadku ich sprzedaży, które przypadły danej osobie w wyniku zniesienia współwłasności, należy przyjąć datę ich pierwotnego nabycia, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku zniesienia współwłasności mieści się w udziale, jaki przysługiwał tej osobie w majątku objętym współwłasnością oraz zniesienie współwłasności zostało dokonane bez spłat i dopłat. Gdy w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu mamy do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się stan jej majątku osobistego. Analogicznie, okoliczność, że udział innego współwłaściciela ulega pomniejszeniu, traktowana być musi w kategorii zbycia, gdyż w ten sposób ulega pomniejszeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą tu nieruchomością), jak też stan jej majątku osobistego.
2015
24
gru

Istota:
Podatek od spadków i darowizn w zakresie nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po ojcu, Wnioskodawczyni nabyła przysługujący spadkodawcy udział we współwłasności nieruchomości. W dniu 23 marca 2012 r. przed Sądem została zawarta ugoda pomiędzy Zainteresowaną a Jej krewną (II grupa podatkowa) stanowiąca zgodne nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości (działek). Wnioskodawczyni nadmieniła, iż opisane zniesienie współwłasności dokonane zostało przez podział fizyczny rzeczy wspólnej bez obowiązku spłat i dopłat, oraz że wartość rynkowa nabytej przez Nią na wyłączną własność rzeczy (działek) nie przekracza (jest mniejsza) od wartości rynkowej przysługującego Jej uprzednio udziału w ich współwłasności. Reasumując: stwierdzić należy, że w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości przez podział rzeczy wspólnej, dokonanego pomiędzy osobami zaliczanymi do II grupy podatkowej, w sytuacji gdy wartość rynkowa nabytych przez Wnioskodawczynię na wyłączną własność części objętej współwłasnością nieruchomości, jest mniejsza od wartości rynkowej Jej udziału w tej nieruchomości sprzed zniesienia współwłasności – nie powstaje obowiązek podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Powyższe zdaje (...)
2015
11
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.