Współwłasność | Interpretacje podatkowe

Współwłasność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to współwłasność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej.
Fragment:
Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną (art. 196 k.c.). W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w rzeczy. Udział wyraża zakres uprawnień współwłaściciela względem rzeczy wspólnej. Współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, jako wyłącznego prawa współwłaściciela, zasadą jest, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 k.c.). Współwłaściciele są zatem odrębnymi podmiotami prawa. Zgodnie z art. 210 k.c., każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności (...). Z powyższej normy wynika więc, że ustawodawca przyznaje każdemu ze współwłaścicieli roszczenie o zniesienie współwłasności. Jego zaspokojenie może nastąpić w trybie umownego zniesienia współwłasności lub na drodze orzeczenia sądowego. Żaden ze współwłaścicieli nie może zaś skutecznie sprzeciwiać się zniesieniu współwłasności. Ponadto, każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości (art. 211 k.c.).
2017
8
lip

Istota:
Wydatkowanie środków uzyskanych ze zbycia nieruchomości na budowę domu na gruncie należącym do współmałżonka.
Fragment:
Wnioskodawczyni złożyła oświadczenie o przeznaczeniu otrzymanej kwoty na własne potrzeby mieszkaniowe, wydatkowała całą kwotę otrzymaną z darowizny na budowę domu stanowiącego współwłasność z małżonkiem. Grunt, na którym nastąpiła budowa domu, stanowi współwłasność małżonka – ... oraz Pana .... Grunt nie stanowił współwłasności Wnioskodawczyni. Podkreślenia wymaga fakt, że pomimo tego, że grunt nie stanowi własności Wnioskodawczyni, budynek nowo budowany już tak. Budowa domu następowała jako współwłasność małżonków ... i .... W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni dodała, że zbycie nieruchomości nastąpiło poprzez umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego (Rep. A Nr ...). Wnioskodawczyni wydatkowała środki w ciągu dwóch lat. Zbycie nieruchomości nastąpiło w kwietniu 2012 r., natomiast wydatkowanie na cele budowlane w miesiącu październiku tego samego roku. Pozwolenie na budowę budynku zostało wydane w dniu 1 października 2012 r. Współwłaścicielem gruntu Wnioskodawczyni została w dniu 19 stycznia 2017 r. na podstawie umowy o rozszerzenie współwłasności ustawowej w formie aktu notarialnego (Rep. A Nr ...), uzyskując prawo do 1/4 części nieruchomości (księga wieczysta nr ...). Mąż Wnioskodawczyni nabył prawo do gruntu poprzez: darowiznę od swojej matki w dniu 9 kwietnia 2013 r. (udział 1/2 części, księga wieczysta nr ...), na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia z dnia 11 lutego 2014 r. (udział 1/2 części).
2017
28
cze

Istota:
W wyniku zniesienia współwłasności Wnioskodawca oraz Zainteresowany niebędący stroną postępowania nabyli udziały w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej wartości posiadanego udziału przed zniesieniem współwłasności. A więc, za datę nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) należy przyjąć datę jej pierwotnego nabycia, czyli datę darowizny (w przypadku Wnioskodawcy) oraz datę śmierci spadkodawcy (w przypadku Zainteresowanego niebędącego strona postępowania). Nabycie w obu przypadkach miało charakter nieodpłatny. Zatem nie wystąpiła sytuacja, w której cena nabycia udziału w nieruchomości była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania, bowiem w ogóle nie wystąpiła cena nabycia. Tym samym, w niniejszej sprawie nie można ustalić ceny nabycia udziałów w nieruchomości posiadanych przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania.
Fragment:
W myśl art. 196 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej. W myśl art. 210 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Przez zniesienie współwłasności rozumie się likwidację łączącego współwłaścicieli stosunku prawnego, która następuje w drodze umowy lub orzeczenia sądu. W myśl art. 211 i 212 ww. ustawy, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi więc jedynie do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności. Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w drodze działu spadku, zniesienia współwłasności czy podziału majątku wspólnego, jest nabyciem tych rzeczy.
2017
8
cze

Istota:
Podatek dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji składników majątku w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości.
Fragment:
Celem postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności. Współwłasność jest instytucją prawa cywilnego. Zgodnie z art. 195 ustawy Kodeks cywilny polega na tym, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną (art. 196 § l i § 2 Kodeksu cywilnego). Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej. Zgodnie z art. 210 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności może nastąpić przez fizyczny podział rzeczy wspólnej, polegający na przyznaniu każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej rzeczy wspólnej, a wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności. Zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy, tylko wówczas, jeżeli mieści się w ramach udziału, jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat.
2017
18
maj

Istota:
Przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy. Jednakże, do długów i ciężarów obniżających podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, nie można zaliczyć wydatków poniesionych przez dziadków oraz rodziców Wnioskodawcy na wybudowanie obiektów znajdujących się na nieruchomości, będącej przedmiotem umowy zniesienia współwłasności.
Fragment:
W myśl art. 6 ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy, przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności. Podstawa opodatkowania w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności określona została w art. 7 ust. 6 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią, przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności stanowi ją wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy. Z powołanego powyżej przepisu wynika zatem, że nie każde zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Opodatkowane jest jedynie takie zniesienie współwłasności, w następstwie którego podatnik nabywa rzeczy lub prawa w części przekraczającej wartość udziału, który pierwotnie (przed zniesieniem współwłasności nieruchomości) mu przysługiwał. Przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn należy mieć na względzie przepis art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy, w myśl którego podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.
2017
10
maj

Istota:
Czy w związku ze sprzedażą działki obowiązuje Wnioskodawczynię podatek 19% i czy czas liczy się od momentu darowizny, tj. od 1998 r.?
Fragment:
Wnioskodawczyni i jej bracia podzielili tę nieruchomość na 3 równe części i znieśli współwłasność. Powierzchnia nieruchomości otrzymanej w wyniku zniesienia współwłasności mieściła się w wartości udziału, jaki przysługiwał Wnioskodawczyni przed zniesieniem współwłasności i wynosiła 0,1222 ha. Stanowiącą własność Wnioskodawczyni działkę wielkości 0,1222 ha Wnioskodawczyni sprzedała w 2015 r. Należy wyjaśnić, że współwłasność jest instytucją prawa cywilnego uregulowaną w ustawie Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 195 ww. Kodeksu - współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. W myśl art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego - współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej Kodeksu cywilnego, o czym stanowi art. 196 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 210 ww. Kodeksu - każdy ze współwłaścicieli może domagać się zniesienia współwłasności. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest fizyczny podział rzeczy wspólnej między współwłaścicielami.
2016
2
sie

Istota:
Zasadność zastosowania 23% stawki podatku do dostaw nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
(...) współwłasności budynków (nr 5, 1, 83, 84) opisanych w zdarzeniu przyszłym. Uzasadnienie do pytania nr 1. Zdaniem Wnioskodawców, dostawa każdego towaru w przedmiotowej sprawie (a więc praw w użytkowaniu wieczystym gruntów i współwłasności budynków) podlegać będzie opodatkowaniu stawką 23%. Jak określone zostało w „ stanie faktycznym ”, Spółka oraz Przedsiębiorąca uzyskali interpretację indywidualną, w której – przy takim samym opisie zdarzenia przyszłego – zadane było pytanie, czy tak zniesione współużytkowanie wieczyste i współwłasność budynków nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Organ podatkowy wskazał, że „ na gruncie podatku od towarów i usług, skutkiem dokonania opisanej wyżej dostawy nieruchomości będzie konieczność opodatkowania przez wnioskodawcę dostawy udziału w prawie wieczystego użytkowania działek o nr 10/33 i 10/17, które Wnioskodawca przekaże na rzecz Spółki, na zasadach właściwych dla przedmiotu dostawy. Podsumowując zatem czynność zniesienia współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz współwłasności nieruchomości budynkowych stanowić będzie dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ”.
2016
27
lip

Istota:
Planowane przez Wnioskodawczynię zbycie za wynagrodzeniem części posiadanych udziałów we współwłasności i współużytkowaniu wieczystym w kompleksie, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, stanowi czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, na podstawie art. 15 w zw. z art. 5 i art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Konsekwentnie do powyższego, każdy z członków Grupy B (w tym Wnioskodawczyni) będzie uprawniony do otrzymania (od członków Grupy A) dopłaty wyrównującej - która zrekompensuje mu różnicę pomiędzy wartością jego udziału we współwłasności i współużytkowaniu wieczystym obu kompleksów a wartością jego udziału w (wyłącznej) współwłasności i współużytkowaniu wieczystym kompleksu przy ul. P... Zatem, zniesienie (pomiędzy Grupą A i Grupą B) współwłasności i współużytkowania wieczystego obu kompleksów nieruchomości będzie w istocie sprowadzać się, z punktu widzenia członków Grupy B (w tym Wnioskodawczyni), do zamiany posiadanego udziału we współwłasności i współużytkowaniu wieczystym kompleksu przy ul. S... na wyłączny udział we współwłasności i współużytkowaniu wieczystym kompleksu przy ul. P..., przy czym członkowie Grupy B otrzymają od członków Grupy A stosowną dopłatę wyrównującą. Dopłata tama zrekompensować różnicę pomiędzy wartością udziału w wyłącznej współwłasności i współużytkowaniu wieczystym kompleksu przy ul. P... Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zbycie przez Wnioskodawczynię należącą do spadkobierców Grupy B udziałów we współwłasności i współużytkowaniu wieczystym kompleksu budynków przy ul. S... za należnym jej wynagrodzeniem wypełnia przesłanki dla uznania tej czynności za odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 cyt. ustawy.
2016
3
lip

Istota:
1. Czy w związku z dokonaniem zniesienia współwłasności, zgodnie z opisaną wcześniej sytuacją, za datę nabycia nieruchomości uznaje się 2006 r. czy 2010 r.?
2. Czy w przypadku zbycia w przyszłości działki nr 127/16 wystąpi obowiązek zapłaty podatku ze sprzedaży nieruchomości?
Fragment:
Celem postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności. Zgodnie z art. 195 ustawy Kodeks cywilny, współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej (art. 196 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego). Natomiast w myśl art. 210 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Przez zniesienie współwłasności rozumie się likwidację łączącego współwłaścicieli stosunku prawnego, która następuje w drodze umowy lub orzeczenia sądu. Stosownie do art. 211 i art. 212 Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli.
2016
15
kwi

Istota:
Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w wyniku spadku oraz zniesienia współwłasności.
Fragment:
Kodeksu – współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. W myśl art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego – współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej Kodeksu cywilnego, o czym stanowi art. 196 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 210 ww. Kodeksu – każdy ze współwłaścicieli może domagać się zniesienia współwłasności. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest fizyczny podział rzeczy wspólnej między współwłaścicielami. Następuje to w drodze przyznania każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej (podzielonej) rzeczy wspólnej. Wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności. W wyniku podziału fizycznego powstają nowe rzeczy. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności. Zniesienie współwłasności nie stanowi natomiast nabycia rzeczy, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbywa się bez spłat i dopłat.
2016
10
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.