Współpraca handlowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to współpraca handlowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki faktycznie poniesione przez pełnomocnika na odbycie podrózy służbowej w celu przeprowadzenia rozmów handlowych z kontrahentem, , a następnie zwrócone pełnomocnikowi mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w działalności prowadzonej przez podatniczkę.

Fragment:

(...) Podatniczka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. W miesiącu lipcu 2006r. z uwagi na chorobę była zmuszona wyznaczyć pełnomocnika, który przeprowadził rozmowy handlowe z włoskim kontrahentem. W czasie podróży pełnomocnik poniósł wydatki związane z przejazdem, noclegami i wyżywieniem. Wydatki te zostały udokumentowane fakturami wystawionymi na firmę podatniczki. Jak wskazano w piśmie, takie same wydatki poniosłaby podatniczka osobiście uczestnicząc w wyjeździe, natomiast spotkanie prawdopodobnie zaowocuje współpracą handlową. Pełnomocnik otrzymał jedynie zwrot poniesionych wydatków, nie otrzymał żadnego wynagrodzenia. Podatniczka uważa, iż wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, gdyż poniesione zostały w celu uzyskania przychodu i nie zostały wymienione w przepisie art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu uznaje stanowisko wnioskodawcy za (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przychody uzyskane przez prowadzącego działalność gospodarczą w ramach umowy o współpracy z innym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą są przychodami z działalności gospodarczej czy przychodami z działalności wykonywanej osobiście?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1, art . 14a § 4, art. 14b § 1, art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego postanawia podzielić pogląd wyrażony w złożonym w dniu 06.07.2005 r. wniosku, iż uzyskiwane przez spółkę cywilną X, przychody w ramach umowy o współpracy z ze Sp. z o.o. Y. należy uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W dniu 06.07.2005 r. wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Poddębicach wniosek od spółki cywilnej X o interpretację przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w przedmiocie określenia czy uzyskiwane przez tą spółkę przychody w ramach umowy współpracy z Sp. z o.o. Y należy uznać za przychody z działalności gospodarczej, czy też z działalności wykonywanej osobiście. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż spółka cywilna X (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy należy uiscić podatek od pożyczki udzielonej w ramach umowy o współpracy handlowej?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do art. 14 "a" ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie z dnia 19.03.2004 r. czy należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych od pożyczki, która udzielona została w ramach umowy o współpracy handlowej wyjaśnia: Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. "b" ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 ze zm.) przedmiotowemu podatkowi podlegają umowy pożyczki. Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 7 cytowanej ustawy podstawę opodatkowania stanowi kwota lub wartość pożyczki. Stawka podatku przy umowie pożyczki określona jest w art. 7 ust. 1 pkt 4 i wynosi 2%. Z przedłożonego tut. organowi podatkowemu pisma oraz załączonej umowy wynika, że strony zawarły porozumienie o współpracy handlowej, na mocy którego Spółka X s.c. zobowiązuje się zamówić w Spółce Y S.A. w okresie od 02.02.2004 r. do (...)