IPPP3/4513-41/16-4/SM | Interpretacja indywidualna

Czy nabywany przez Wspólnotę gaz ziemny wykorzystywany do ogrzewania lokali mieszkalnych oraz do ogrzewania wody dostarczanej do tych lokali korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 w związku z art. 31b ust. 6 pkt 3 lit. b ustawy?
IPPP3/4513-41/16-4/SMinterpretacja indywidualna
 1. gaz
 2. gospodarstwo rolne
 3. wspólnoty
 4. wyroby energetyczne
 5. zużycie
 6. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu wobec instytucji Wspólnot Europejskich i innych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (data wpływu 18 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 31 maja 2016 r. (data wpływu 3 czerwca 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/4513-41/16-2/SM z dnia 12 maja 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 25 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy nabywanego gazu ziemnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy nabywanego gazu ziemnego.

Wniosek został uzupełniony pismem z 31 maja 2016 r. w dniu 31 maja 2016 r. (data wpływu 3 czerwca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wspólnota Mieszkaniowa (dalej przywoływana jako: „Wspólnota”) składa się z 13 budynków różnej wielkości, w których znajdują się łącznie 404 lokale mieszkalne. W budynkach Wspólnoty nie ma innych lokali niż lokale mieszkalne. Wspólnota wykorzystuje gaz ziemny do ogrzewania lokali mieszkalnych oraz do ogrzewania wody dostarczanej do tych lokali, a opłaty z tego tytułu każdy członek Wspólnoty uiszcza w zaliczkach, które są rozliczane raz do roku.

Wspólnota posiada łącznie 10 kotłowni, do których dostarczane jest paliwo gazowe. Każda z kotłowni traktowana jest jako odrębny punkt poboru, co oznacza że Wspólnota dla każdej z nich posiada odrębną umowę i wystawiana jest odrębna faktura. Zgodnie z zawartymi umowami Wspólnota nabywa gaz ziemny wysokometanowy grupy E. W zależności od budynku zamawiana moc umowna waha się od 12 m3/h do 25 m3/h przy rocznym zużyciu od ok. 17.000 m3 do 54.000 m3.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy nabywany przez Wspólnotę gaz ziemny wykorzystywany do ogrzewania lokali mieszkalnych oraz do ogrzewania wody dostarczanej do tych lokali korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 w związku z art. 31b ust. 6 pkt 3 lit. b ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W opinii Wspólnoty, jest ona uprawniona do zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 w związku z art. 31b ust. 6 pkt 3 lit. b ustawy z uwagi na to, że nabywany gaz ziemny wykorzystywany jest tylko i wyłącznie do celów opałowych gospodarstw domowych. Oczywiście warunkiem możliwości zastosowania przedmiotowego zwolnienia od podatku akcyzowego w analizowanej sprawie jest złożenie przez Wspólnotę stosownego oświadczenia, o tym że nabywane wyroby (gaz ziemny) wykorzystywane są wyłącznie na cele opałowe w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z treścią wskazywanych przepisów ustawy, zwalnia się od podatku akcyzowego czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe m.in. o kodach 2711 21 00 przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe. Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest między innymi sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, nie więcej niż 8000 metrów sześciennych rocznie.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 w ilościach przekraczających wskazane limity, warunkiem zastosowania zwolnienia jest uzyskanie od nabywcy (tutaj od Wspólnoty) tych wyrobów oświadczenia, że nie używa on tych wyrobów na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo oświadczenia o ilości tych wyrobów używanych na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych.

W przypadku Wspólnoty, byłoby to wyłącznie oświadczenie o tym, że nabywany gaz ziemny nie jest wykorzystywany na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, gdyż we Wspólnocie znajdują się wyłącznie lokale mieszkalne.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że nabycie wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 (gaz ziemny) na potrzeby opałowe lokali mieszkalnych (gospodarstw domowych) jest zwolnione z opodatkowania podatkiem akcyzowym, pod warunkiem, że wyroby te są przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe.

Przy czym warunkiem zastosowania zwolnienia jest sprzedaż tych wyrobów w ściśle określonych ilościach, albo - tak jak w przypadku Wspólnoty, gdy określone limity są przekroczone - niezbędne jest złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenia, że Wspólnota nie używa tych wyrobów na potrzeby inne niż prowadzenie gospodarstwa domowego - tutaj są to wyłącznie cele opałowe, tj. do ogrzewania lokali mieszkalnych oraz do ogrzewania wody dostarczanej do tych lokali.

Podobne stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 14 kwietnia 2014 roku wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy znak ITPP3/443-48/14/AT, w interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2014 roku wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi znak IPTPP3/443A-71/13-5/BJ czy też w interpretacji indywidualnej z dnia 2 kwietnia 2014 roku wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu znak ILPP3/443-58/14-4/TW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, użyte w ustawie określenia oznaczają: wyroby gazowe - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

W świetle art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy, finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

– niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

W myśl art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu.

Z zasady obrót wyrobami gazowymi podlega opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie do treści art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe.

Na podstawie art. 31b ust. 6 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest:

 1. w przypadku wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 – sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających:
  1. 10 m3/h – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, nie więcej niż 8.000 metrów sześciennych rocznie, albo
  2. 25 m3/h – gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw, grupy Ls, grupy Ln albo grupy Lm, nie więcej niż 10.650 metrów sześciennych rocznie;
 2. w przypadku wyrobów gazowych o kodzie ex CN 2711 29 00 – sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających:
  1. 10 m3/h – wyrobu gazowego propan-butan-powietrze, nie więcej niż 5.000 metrów sześciennych rocznie, albo
  2. 10 m3/h – wyrobu gazowego propan-butan-rozprężony, nie więcej niż 1.000 metrów sześciennych rocznie;
 3. w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych:
  1. o kodach CN 2705 00 00 i 2711 11 00,
  2. o kodzie CN 2711 21 00 w ilościach większych niż określone w pkt 1,
  3. o kodzie ex CN 2711 29 00 w ilościach większych niż określone w pkt 2

- uzyskanie od nabywcy tych wyrobów oświadczenia, że nie używa tych wyrobów na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo oświadczenia o ilości tych wyrobów używanych na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych.

Na potrzeby zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, za gospodarstwo domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w którym użycie wyrobów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lub 2, nie przekracza ilości określonych w tych przepisach (art. 31b ust. 8 ustawy).

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wspólnota składa się z 13 budynków różnej wielkości, w których znajdują się łącznie 404 lokale mieszkalne. W budynkach Wspólnoty nie ma innych lokali niż lokale mieszkalne.

Wspólnota wykorzystuje gaz ziemny do ogrzewania lokali mieszkalnych oraz do ogrzewania wody dostarczanej do tych lokali, a opłaty z tego tytułu każdy członek Wspólnoty uiszcza w zaliczkach, które są rozliczane raz do roku.

Wspólnota posiada łącznie 10 kotłowni, do których dostarczane jest paliwo gazowe. Każda z kotłowni traktowana jest jako odrębny punkt poboru, co oznacza że Wspólnota dla każdej z nich posiada odrębną umowę i wystawiana jest odrębna faktura.

Zgodnie z zawartymi umowami Wspólnota nabywa gaz ziemny wysokometanowy grupy E. W zależności od budynku zamawiana moc umowna waha się od 12m3/h do 25 m3/h przy rocznym zużyciu od ok. 17.000 m3 do 54.000 m3.

Wątpliwości Wspólnoty dotyczą możliwości skorzystania ze zwolnienia od akcyzy dla nabywanego gazu ziemnego wykorzystywanego do ogrzewania lokali mieszkalnych oraz do ogrzewania wody dostarczanej do tych lokali.

Należy zauważyć, że Wspólnota, dokonując nabycia gazu ziemnego wysokometanowego grupy E o kodzie CN 2711 21 00 na potrzeby opałowe lokali mieszkalnych (gospodarstw domowych) występuje jako finalny nabywca gazowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy o podatku akcyzowym. W tej sytuacji zwolnieniem od akcyzy objęte są wskazane wyroby gazowe, pod warunkiem że przeznaczone są one do celów opałowych przez gospodarstwa domowe. Przy czym warunkiem tego zwolnienia jest sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających 10 m3/h – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, nie więcej niż 8.000 metrów sześciennych rocznie.

W tym przypadku zwolnienie nie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków (art. 31b ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym).

Jednakże w przypadku przekroczenia ww. ilości zwolnienie wskazanych we wniosku wyrobów gazowych uzależnione jest od spełnienia dodatkowych warunków, o których mowa w art. 31b ust. 6 pkt 3 lit. b) ustawy. W konsekwencji w niniejszej sprawie zwolnieniem objęta jest sprzedaż przedmiotowych wyrobów gazowych, pod warunkiem uzyskania od nabywcy tych wyrobów oświadczenia, że nie używa tych wyrobów na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo oświadczenia o ilości tych wyrobów używanych na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych.

Ponieważ pobór gazu przez Wspólnotę jest większy niż wartości określone w art. 31b ust. 6 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku akcyzowym (w zależności od budynku zamawiana moc umowna waha się od 12 m3/h do 25 m3/h przy rocznym zużyciu od ok. 17.000 m3 do 54.000 m3, tj. przekracza odpowiednio 10 m3/h i 8.000 metrów sześciennych rocznie), złożenie przez Wspólnotę oświadczenia o używaniu tych wyrobów na potrzeby gospodarstw domowych wypełnia warunki zwolnienia dla nabywanego gazu ziemnego wysokometanowego grupy E.

Zatem Wspólnota składając oświadczenie, że nabywane wyroby (gaz ziemny wysokometanowy grupy E) wykorzystywane są wyłącznie na cele opałowe w gospodarstwach domowych, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.