IPPP3/443-377/12-4/BH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wspólnota ma prawo do odliczenia podatku tylko w zakresie w jakim zakupy dotyczą wynajmowanej powierzchni budynku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 2.04.2012 r. (data wpływu 4.04.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z wynajmem powierzchni na cele reklamowe - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4.04.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z wynajmem powierzchni na cele reklamowe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest Wspólnotą zrzeszającą właścicieli lokali znajdujących się w budynku przy ul. X (dalej: Budynek). Budynek ten jest budynkiem biurowym i składa się wyłącznie z lokali użytkowych oraz pomieszczeń (powierzchni) wspólnych. Wnioskodawca posiada status czynnego podatnika VAT.

Wspólnota w ramach sprawowania zarządu częścią wspólną Budynku (nieruchomością wspólną) ponosi koszty zarządu nieruchomością wspólną m.in. określone w art. 14 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zm.; dalej jako WLU), na które składają się w szczególności:

  1. wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
  2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,
  3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
  4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
  5. wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Wspólnota nabywając usługi w zakresie zarządzania nieruchomością wspólną działa we własnym imieniu i na swoją rzecz jako jednostka organizacyjna odrębna od właścicieli. W orzecznictwie sądów powszechnych i administracyjnych przyjmuje się bowiem, że wspólnota mieszkaniowa jest podmiotem prawa cywilnego (ułomna osoba prawna, która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania „dla siebie” - do własnego majątku (tak m.in. w uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2007 r., sygn. III CZP 65/07, w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 września 2010 r., sygn. I FSK 742/10 czy w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 6 grudnia 2010 r., sygn. III SA/Gl 2152/10). Podmiotowość prawna wspólnoty mieszkaniowej dotyczy jedynie praw i obowiązków związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną.

Wspólnota mieszkaniowa działa w imieniu własnym i na własny rachunek, jako podmiot stosunków zobowiązaniowych wynikających z zarządu nieruchomością wspólną, którego działanie jest jedynie finansowane przez właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych mających udziały w nieruchomości wspólnej. Finansowanie to realizowane jest poprzez zaliczki w formie bieżących opłat uiszczanych na podstawie art. 15 ust.1 WLU przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Uiszczanie przez członków wspólnoty należności tytułem pokrycia kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054; dalej jako VATU). W tym zakresie nie może być zatem mowy o wykonywaniu czynności opodatkowanych, w rozumieniu art. 15 VATU, na rzecz członków Wspólnoty.

W takim stanie faktycznym Wspólnocie, wobec niewykonywania czynności opodatkowanych w rozumieniu VATU, zgodnie z art. 86 ust. 1 VATU nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z opodatkowanych usług nabywanych przez Wspólnotę w ramach sprawowania zarządu nad nieruchomością wspólną.

Wspólnota planuje jednak podjęcie, w imieniu własnym i na własny rachunek, czynności opodatkowanych w rozumieniu art. 15 VATU, w postaci świadczenia usług najmu powierzchni wspólnej na cele reklamowe. W ramach działalności Wnioskodawca planuje wynajęcie części lub całości powierzchni nieruchomości wspólnej na cele reklamowe. W efekcie podjęcia wymienionej działalności powstanie sytuacja, w której 100% czynności wykonywanych przez Wspólnotę będą stanowiły czynności opodatkowane, czyli całość wartości sprzedaży będzie stanowiła sprzedaż usług opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionych okolicznościach uwzględniających podjęcie przez Wspólnotę czynności opodatkowanych w rozumieniu art. 15 VATU, w postaci świadczenia usług najmu powierzchni wspólnej na cele reklamowe, w wyniku czego 100% czynności wykonywanych przez wspólnotę będą stanowiły czynności opodatkowane, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całość kwoty podatku naliczonego wynikającego z opodatkowanych usług nabywanych przez Wspólnotę w ramach sprawowania zarządu nad nieruchomością wspólną, przy uwzględnieniu wpływu na możliwość odliczenia VAT naliczonego rozmiaru świadczonych przez Wspólnotę usług, tzn. czy będzie miał znaczenie fakt wynajęcia na cele reklamowe nieruchomości wspólnej w całości lub jedynie w części, przy założeniu, że niezależnie od tej okoliczności, i tak 100% wartości sprzedaży będzie stanowiła sprzedaż usług opodatkowanych.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, tj. stwierdzeniu, że Wspólnocie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całość kwoty podatku naliczonego wynikającego z opodatkowanych usług nabywanych w ramach sprawowania zarządu nad nieruchomością wspólną, Wnioskodawca prosi o precyzyjne określenie, wraz z podaniem algorytmu obliczenia, w jakiej części to odliczenie przysługuje.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Mając na uwadze, że:

  1. Wspólnota jest czynnym podatnikiem VAT,
  2. Pobieranie zaliczek uiszczanych na podstawie art . 15 ust. 1 WLU przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie jest objęte przepisami VATU,
  3. W planowanym stanie przyszłym Wspólnota będzie uzyskiwała przychody w rozumieniu art . 15 VATU wyłącznie ze sprzedaży usług opodatkowanych,
  4. Wspólnota działa w imieniu własnym i na własny rachunek, zarówno jako podmiot stosunków zobowiązaniowych wynikających z zarządu nieruchomością wspólną, jak również w zakresie wykonywania czynności opodatkowanych w zakresie najmu powierzchni wspólnej,
  5. Koszty zarządu nieruchomością wspólną dotyczą wyłącznie części wspólnej Budynku, która będzie w całości lub w części przedmiotem najmu, np. na cele reklamowe , zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art . 86 ust . 1 VATU Wspólnocie w zakładanym stanie faktycznym będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z faktem, iż Wspólnota będzie uzyskiwała przychody w rozumieniu VATU wyłącznie ze sprzedaży opodatkowanej, całość ponoszonych kosztów będzie pozostawać w związku z uzyskiwaniem tych przychodów, a wszystkie nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Wspólnocie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikającego z nabycia towarów i usług w ramach zarządu nieruchomością wspólną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Przez działalność gospodarczą rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. (art. 15 ust. 2 ustawy)

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 23%.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do ust. 2 pkt 1 lit. a ww. artykułu kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ze zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku wynika, iż Wspólnota zamierza podjąć w imieniu własnym i na własny rachunek, czynności opodatkowane w rozumieniu art. 15 ustawy, w postaci świadczenia usług najmu powierzchni wspólnej Budynku na cele reklamowe. W ramach działalności Wnioskodawca planuje wynajęcie części lub całości powierzchni nieruchomości wspólnej na cele reklamowe. Wątpliwości Wnioskodawcy związane są z możliwością obniżenia kwoty podatku należnego o całość kwoty podatku naliczonego wynikającego z opodatkowanych usług nabywanych przez Wspólnotę w ramach sprawowania zarządu nad nieruchomością wspólną, w sytuacji wynajęcia na cele reklamowe nieruchomości wspólnej w całości lub jedynie w części.

Dokonując analizy zdarzenia przyszłego w odniesieniu do cyt. wcześniej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, należy wskazać, że Wspólnota świadcząc usługi wynajmu powierzchni części wspólnych budynku na cele reklamowe, po dokonaniu rejestracji dla celów podatku VAT jest czynnym podatnikiem tego podatku. Czynności podejmowane przez Wspólnotę będą czynnościami podlegającymi opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 23%.

Zatem Wspólnocie jako podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, wykonującemu czynności podlegające opodatkowaniu będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach otrzymanych przez Wspólnotę. Należy jednak w tym miejscu zwrócić uwagę, iż ustawodawca w cyt. wcześniej art. 86 ust. 1 wyraźnie wskazał, iż prawo to przysługuje jedynie w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wspólnota wskazuje we wniosku, iż czynność wynajmu może dotyczyć części lub całości nieruchomości wspólnej. Natomiast otrzymane faktury będą zawsze dotyczyć całej powierzchni części wspólnej nieruchomości. Zatem w sytuacji, gdy na cele najmu zostanie wykorzystana cała powierzchnia części wspólnych Budynku, Wspólnota będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur w całości. Natomiast, w sytuacji gdy na cele wynajmu będzie używana jedynie część powierzchni wspólnej Budynku, to prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur będzie ograniczone do takiego zakresu, w jakim nabyte usługi bądź towary będą związane z tą właśnie częścią powierzchni Budynku.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wspólnoty, iż będzie Jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do prośby Wspólnoty dotyczącej precyzyjnego określenia algorytmu, który mógłby mieć zastosowanie w obliczeniach jaka część podatku naliczonego podlegać będzie odliczeniu, tut. Organ wyjaśnia, że wskazanie takiego algorytmu nie należy do kompetencji Organu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.