Wspólnoty | Interpretacje podatkowe

Wspólnoty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnoty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W dniu 20 kwietnia 2011 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „ T. ” w ramach Osi Priorytetowej 4 – „ R. ” Działanie 4.1 – „ H. ” poddziałanie 4.1.1 – „ P. ” pomiędzy Zarządem Województwa a Wspólnotą Mieszkaniową. Projekt był realizowany przez: Wspólnotę Mieszkaniową, Wspólnotę X oraz Wspólnotę Y. Wydatki kwalifikowane Projektu były pokrywane w wysokości 85% ze środków europejskich (EFRR) oraz 15% poprzez wkład własny Beneficjenta. Podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowanych, ponieważ Wspólnota Mieszkaniowa nie jest podatnikiem podatku od towaru i usług. Wspólnota Mieszkaniowa w zakresie czynności zarządza nieruchomością wspólną i pobiera zaliczki od swoich członków, nie jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wspólnota Mieszkaniowa może również korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, ponieważ nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, jak też nie osiąga wartości sprzedaży opodatkowanej przekraczającej 150.000 zł. W związku z powyższym brak jest możliwości odzyskania podatku VAT. Koszty, które podlegały współfinansowaniu dotyczą termomodernizacji i modernizacji trzech budynków Wspólnot Mieszkaniowych, polegającej na zakupie usług remontowo-budowlanych, sporządzeniu studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie, sporządzeniu audytu projektu oraz promocji i reklamy.
2016
16
gru

Istota:
Czy nabywany przez Wspólnotę gaz ziemny wykorzystywany do ogrzewania lokali mieszkalnych oraz do ogrzewania wody dostarczanej do tych lokali korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 w związku z art. 31b ust. 6 pkt 3 lit. b ustawy?
Fragment:
Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wspólnota składa się z 13 budynków różnej wielkości, w których znajdują się łącznie 404 lokale mieszkalne. W budynkach Wspólnoty nie ma innych lokali niż lokale mieszkalne. Wspólnota wykorzystuje gaz ziemny do ogrzewania lokali mieszkalnych oraz do ogrzewania wody dostarczanej do tych lokali, a opłaty z tego tytułu każdy członek Wspólnoty uiszcza w zaliczkach, które są rozliczane raz do roku. Wspólnota posiada łącznie 10 kotłowni, do których dostarczane jest paliwo gazowe. Każda z kotłowni traktowana jest jako odrębny punkt poboru, co oznacza że Wspólnota dla każdej z nich posiada odrębną umowę i wystawiana jest odrębna faktura. Zgodnie z zawartymi umowami Wspólnota nabywa gaz ziemny wysokometanowy grupy E. W zależności od budynku zamawiana moc umowna waha się od 12m 3 /h do 25 m 3 /h przy rocznym zużyciu od ok. 17.000 m 3 do 54.000 m 3 . Wątpliwości Wspólnoty dotyczą możliwości skorzystania ze zwolnienia od akcyzy dla nabywanego gazu ziemnego wykorzystywanego do ogrzewania lokali mieszkalnych oraz do ogrzewania wody dostarczanej do tych lokali. Należy zauważyć, że Wspólnota, dokonując nabycia gazu ziemnego wysokometanowego grupy E o kodzie CN 2711 21 00 na potrzeby opałowe lokali mieszkalnych (gospodarstw domowych) występuje jako finalny nabywca gazowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy o podatku akcyzowym.
2016
11
sie

Istota:
Czy Wspólnota podatek dochodowy wylicza tylko od dochodu związanego z odsetkami od lokat?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, Wspólnota Mieszkaniowa powinna odprowadzić podatek dochodowy tylko od odsetek od lokat. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.). Powyższa ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną (art. 1 ust. 1 ww. ustawy). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnota nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ww. ustawy).
2016
5
sie

Istota:
Czy opłaty w formie zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług – ze wspólnotą właścicieli lokali użytkowych jako podatnikiem, czy też nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem?
Fragment:
Staje się to oczywiste w kontekście analizy stosunku łączącego wspólnotę właścicieli lokali użytkowych z osobami/ podmiotami ją tworzącymi: Po pierwsze brak charakteru „ samodzielności ” pomiędzy wspólnotą a jej członkami. Po drugie brak znamion „ działalności gospodarczej ” w odniesieniu do członków wspólnoty mieszkaniowej, a tworzoną przez nich wspólnotą – jako hipotetycznym „ przedsiębiorcą ” – a dokładniej „ wykonującym samodzielność działalność gospodarczą ”. Mając powyższe na uwadze uznać należy, że pobierane przez wspólnotę właścicieli lokali użytkowych opłaty na koszty zarządu nieruchomością wspólną zgodnie z art. 14 ustawy o własności lokali nie są opodatkowane podatkiem VAT, a dokładniej nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Powyższa konkluzja znajduje oparcie w stanowisku Ministra Finansów wyrażonym w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. nr PT8/033/I01/AEW/11/PT-571, w kwestii rozliczeń podatku od towarów i usług przez wspólnoty mieszkaniowe (Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 poz. 27). W interpretacji ogólnej wskazano, iż wspólnota mieszkaniowa realizując wspólny interes właścicieli występuje w odmiennych rolach: w przypadku nabycia towarów i usług w ramach zarządu nieruchomością wspólną, oraz w przypadku nabycia towarów i usług na potrzeby utrzymania poszczególnych lokali właścicieli.
2015
20
gru

Istota:
Wliczanie do limitu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT czynności wykonywanych przez Wspólnotę oraz możliwość zastosowania zwolnienia od podatku do czynności związanych z utrzymaniem wyodrębnionych lokali niemieszkalnych.
Fragment:
Koszty eksploatacji kotłowni będą dzielone wg udziałów w prawie własności kotłowni oraz koszty udziału w nieruchomości wspólnej będą dzielone wg udziałów w nieruchomości wspólnej pomiędzy trzy Wspólnoty: Wspólnota – Wnioskodawca, Wspólnota Mieszkaniowa A, Wspólnota Mieszkaniowa B. Uzyskane ciepło będzie służyło do podgrzewania wody użytkowej i ogrzewania nieruchomości Wnioskodawcy i pozostałych dwóch Wspólnot (współwłaścicieli). Końcowymi odbiorcami będą właściciele lokali mieszkalnych i użytkowych. Zgodnie z zapisem w akcie notarialnym koszty będą refakturowane na poszczególne Wspólnoty z faktury wystawianej na Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości (Wnioskodawcy). Faktury za paliwo gazowe do kotłowni będą wystawiane przez „ A ” na Wnioskodawcę, który będzie rozliczał gaz między Wspólnotami (współwłaścicielami kotłowni). Udziały w prawie własności w częściach ułamkowych lokalu niemieszkalnego – kotłowni wynoszą: Wspólnota – Wnioskodawca – 448/10000; Wspólnota Mieszkaniowa A – 4769/10000; Wspólnota Mieszkaniowa B – 4783/10000. Udziały w nieruchomości wspólnej wynoszą: Wspólnota – Wnioskodawca – 40/10000; Wspólnota Mieszkaniowa A – 429/10000; Wspólnota Mieszkaniowa B – 431/10000. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w świetle obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. zmienionego przepisu art. 113 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, Wnioskodawca przy wyliczaniu limitu sprzedaży uprawniającego do korzystania ze zwolnienia powinien uwzględnić czynności związane z dostarczeniem ciepła z nabytej kotłowni będącej współwłasnością trzech Wspólnot (m.in.
2015
10
wrz

Istota:
Wliczanie do limitu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT czynności wykonywanych przez Wspólnotę oraz możliwość zastosowania zwolnienia od podatku do czynności związanych z utrzymaniem wyodrębnionych lokali niemieszkalnych.
Fragment:
Koszty eksploatacji kotłowni będą dzielone wg udziałów w prawie własności kotłowni oraz koszty udziału w nieruchomości wspólnej będą dzielone wg udziałów w nieruchomości wspólnej pomiędzy trzy Wspólnoty: Wspólnota – Wnioskodawca, Wspólnota Mieszkaniowa A, Wspólnota Mieszkaniowa B. Uzyskane ciepło będzie służyło do podgrzewania wody użytkowej i ogrzewania nieruchomości Wnioskodawcy i pozostałych dwóch Wspólnot (współwłaścicieli). Końcowymi odbiorcami będą właściciele lokali mieszkalnych i użytkowych. Zgodnie z zapisem w akcie notarialnym koszty będą refakturowane na poszczególne Wspólnoty z faktury wystawianej na Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości (Wnioskodawcy). Faktury za paliwo gazowe do kotłowni będą wystawiane przez „ A ” na Wnioskodawcę, który będzie rozliczał gaz między Wspólnotami (współwłaścicielami kotłowni). Udziały w prawie własności w częściach ułamkowych lokalu niemieszkalnego – kotłowni wynoszą: Wspólnota – Wnioskodawca – 448/10000; Wspólnota Mieszkaniowa A – 4769/10000; Wspólnota Mieszkaniowa B – 4783/10000. Udziały w nieruchomości wspólnej wynoszą: Wspólnota – Wnioskodawca – 40/10000; Wspólnota Mieszkaniowa A – 429/10000; Wspólnota Mieszkaniowa B – 431/10000. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy czynności związane z utrzymaniem wyodrębnionych lokali niemieszkalnych korzystają ze zwolnienia w świetle ustawy o VAT (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)...
2015
10
wrz

Istota:
Dokumentowanie czynności wykonywanych przez Wspólnotę na rzecz swoich członków z tytułu kosztów utrzymania lokali użytkowych oraz z tytułu pokrycia kosztów związanych z nieruchomością wspólną.
Fragment:
Zatem ostatecznym nabywcą towarów i konsumentem usług w ramach udostępniania mediów w nieruchomości wchodzącej w skład wspólnoty mieszkaniowej jest: właściciel lokalu w odniesieniu do lokalu i Wspólnota w zakresie części wspólnych nieruchomości. Prawa i obowiązki członków wspólnoty oraz zakres zarządu nieruchomością wspólną określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.). W myśl art. 6 ww. ustawy, wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Przepis ten nadaje wspólnocie mieszkaniowej przymiot jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Wspólnota mieszkaniowa jest odrębnym od członków wspólnoty podmiotem praw i obowiązków, a tym samym działając w ramach przyznanej zdolności prawnej może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku. Jednostka, która powstała w oparciu o przepis art. 6 ww. ustawy o własności lokali, posiada określoną strukturę, w której skład wchodzą właściciele lokali, którzy są zobowiązani do określonych zachowań oraz czynności wynikających z tej ustawy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 powołanej ustawy, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.
2015
23
sie

Istota:
Czy Wspólnota Lokalowa ma prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług z faktur za remont powierzchni wspólnych oraz powierzchni przed budynkiem Wspólnoty stanowiących część wspólną?
Fragment:
Po zakończeniu remontu i oddaniu wyremontowanych powierzchni do użytkowania Wspólnota Lokalowa podpisze umowy z osobami fizycznymi bądź firmami będącymi najemcami pomieszczeń w lokalach członków Wspólnoty na odpłatne korzystanie z ww. powierzchni korytarza i powierzchni na zewnątrz budynku Wspólnoty. Wspólnota za te czynności wystawi faktury VAT. Wyremontowane powierzchnie będą więc wykorzystywane do czynności opodatkowanych, ale również do czynności niepodlegających podatkowi od towarów i usług, ponieważ z wyremontowanych powierzchni będą korzystać również sami członkowie Wspólnoty, a także klienci członków Wspólnoty. We Wspólnocie Lokalowej nie zachodzą czynności zwolnione od podatku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wspólnota Lokalowa ma prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług z faktur za remont powierzchni wspólnych oraz powierzchni przed budynkiem Wspólnoty stanowiących część wspólną... Zdaniem Wnioskodawcy, od faktur dokumentujących nabycie usług remontowych dotyczących remontu części wspólnych wykorzystywanych przez Wspólnotę zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, jak i do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT i nie wykorzystywanych do czynności zwolnionych od VAT w sytuacji, w której nie ma obiektywnej możliwości przyporządkowania dokonywanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wskazanych zakupów.
2015
24
maj

Istota:
Dokumentowanie czynności wykonywanych przez Wspólnotę oraz stawki podatku z tytułu refakturowania dostawy wody.
Fragment:
Zatem ostatecznym nabywcą towarów i konsumentem usług w ramach udostępniania mediów w nieruchomości wchodzącej w skład wspólnoty jest: właściciel lokalu w odniesieniu do lokalu i wspólnota w zakresie części wspólnych nieruchomości. Prawa i obowiązki członków wspólnoty oraz zakres zarządu nieruchomością wspólną określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). W myśl art. 6 ww. ustawy, wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Przepis ten nadaje wspólnocie przymiot jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Wspólnota jest odrębnym od członków wspólnoty podmiotem praw i obowiązków, a tym samym działając w ramach przyznanej zdolności prawnej może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku. Jednostka, która powstała w oparciu o przepis art. 6 ww. ustawy o własności lokali, posiada określoną strukturę, w której skład wchodzą właściciele lokali, którzy są zobowiązani do określonych zachowań oraz czynności wynikających z tej ustawy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 powołanej ustawy, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.
2015
19
maj

Istota:
Obowiązek wystawiania faktur VAT za wyłączne korzystanie z nieruchomości wspólnej przez właścicieli poszczególnych lokali.
Fragment:
Zarząd nieruchomością wspólną sprawuje zarząd Wspólnoty na podstawie uchwały właścicieli lokali podjętej w obecności Notariusza, zaprotokołowanej notarialnie i ujętej w treści KW. Według przyjętych dotychczas zasad (podstawę stanowi ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. oraz uchwała członków Wspólnoty) za korzystanie z nieruchomości wspólnej przez Właścicieli poszczególnych lokali ustanowiona została opłata do Wspólnoty (należna Wspólnocie), która jest płatna na podstawie wystawionych przez Wspólnotę not księgowych, stosownie do zawartych umów najmu o wyłącznym korzystaniu przez właścicieli (członków Wspólnoty) z części wspólnej. Osoby trzecie, nie będące członkami Wspólnoty i właścicielami lokali wnoszą opłaty na podstawie wystawianych przez Wspólnotę faktur VAT. Niektórzy właściciele za wyłączne korzystanie z części wspólnych oczekują od Wspólnoty wystawienia także faktur VAT, tzn. będąc członkami Wspólnoty za ww. wyłączne korzystanie z części wspólnych oczekują wystawienia przez Wspólnotę faktury VAT i objęcia ww. czynności podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy członkom Wspólnoty mającym udział w nieruchomości wspólnej i już ponoszącym koszty jej utrzymania należy wystawiać fakturę VAT za ich wyłączne korzystanie z części nieruchomości wspólnej...
2015
4
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wspólnoty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.