Wspólnoty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnoty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
lip

Istota:

Opodatkowanie obciążania wspólnoty kosztami korzystania z mienia Spółdzielni oraz ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego.

Fragment:

Na jednej z takich ewidencyjnie wyodrębnionych nieruchomości mieszkaniowych znajduje się blok mieszkalny, będący wspólnotą mieszkaniową. Spółdzielnia nie jest właścicielem we wspólnocie. Wspólnota, o której mowa, nie wyodrębniła się z zasobów Spółdzielni. Spółdzielnia nie zarządza wspólnotą. Do zarządu wspólnotą zastosowanie mają przepisy ustawy o własności lokali. Wspólnota w związku z tym, iż usytuowana jest pośród budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni korzysta z parkingów, chodników i dróg osiedlowych Spółdzielni. W związku z tym, iż Spółdzielnia dokonała remontu dróg i budowy nowych parkingów, zakupu kontenerów na śmieci na wspomnianym osiedlu, zamierza zawrzeć porozumienie w sprawie partycypacji wspólnoty w kosztach remontu, budowy i zakupu. Spółdzielnia w dniu opisu stanu faktycznego jest w trakcie negocjacji, w celu zawarcia ww. porozumienia. Oprócz pokrycia części kosztów wspomnianych remontów i inwestycji, wspólnota ma partycypować w kosztach związanych z bieżącym utrzymaniem mienia Spółdzielni. Koszty bieżącego utrzymania mienia obejmują m.in. koszty zimowego utrzymania dróg i chodników, i bieżących remontów. Koszty bieżącego utrzymania dróg, chodników itp. będą, w razie podpisania porozumienia, refakturowane na bieżąco, tzn. po otrzymaniu faktury od wykonawcy usługi.

2018
25
lip

Istota:

Odliczenie podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki dotyczące części wspólnych będących przedmiotem najmu, przysługuje w części w jakiej jest związany z czynnościami opodatkowanymi.

Fragment:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego Wspólnota wiąże z wykonaniem czynności opodatkowanych, tj.: wynajem części wspólnych nieruchomości. W związku z powyższym w uzupełnieniu wniosku opisem zadano następujące pytania. Czy Wspólnota Lokalowa po otrzymaniu faktury od wykonawcy remontu i jej opłaceniu ze zgromadzonego funduszu remontowego i kredytu może zrefakturować zakupioną usługę remontową, wystawiając faktury VAT dla poszczególnych członków Wspólnoty Lokalowej? We Wspólnocie Lokalowej nastąpi sytuacja, koszt zakupionej usługi będzie równy sprzedaży usługi dla członków Wspólnoty Lokalowej, podatek naliczony od zakupów będzie równy podatkowi należnemu. Czy w przypadku braku możliwości refakturowania otrzymanej faktury za usługi remontowe Wspólnota Lokalowa jako czynny podatnik VAT może odzyskać zapłacony podatek naliczony w związku z wykonanym remontem części wspólnych? Zdaniem Wnioskodawcy, „ Wspólnota Lokalowa uważa, że w/w przypadku refakturowania faktura jest wystawiana przez podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą (wykonawcą remontu) a rzeczywistym nabywcą tej usługi (wspólnota), jednak ostateczne obciążenie rozliczenia spoczywa nie na pierwotnym nabywcy usługi, lecz na jej rzeczywistym użytkowniku, tj. poszczególnych właścicieli lokali użytkowych ”.

2018
7
lip

Istota:

Wliczanie do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 i 2 ustawy, sprzedaży mediów do lokali mieszkalnych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Fragment:

Należy zauważyć, że ostatecznym nabywcą towarów i konsumentem usług w ramach udostępniania mediów w nieruchomości wchodzącej w skład wspólnoty mieszkaniowej jest: właściciel lokalu w odniesieniu do lokalu i Wspólnota w zakresie części wspólnych nieruchomości. Prawa i obowiązki członków wspólnoty oraz zakres zarządu nieruchomością wspólną określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r., poz. 716). Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną (art. 1 ust. 1). Z powyższego przepisu wynika, że postanowienia ww. ustawy o własności lokali odnoszą się zarówno do lokali mieszkalnych, jak też do lokali o innym przeznaczeniu, tzw. lokali użytkowych. W myśl art. 6 ustawy o własności lokali, wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Przepis ten nadaje wspólnocie mieszkaniowej przymiot jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Wspólnota mieszkaniowa jest odrębnym od członków wspólnoty podmiotem praw i obowiązków, a tym samym działając w ramach przyznanej zdolności prawnej może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku.

2018
28
maj

Istota:

Opodatkowanie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi którymi obciążany jest właściciel gminnych lokali usługowych

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 736), dalej rozporządzenie, zwalnia się od podatku czynności związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, za które pobierane są opłaty, wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz właścicieli tych lokali, tworzących w określonej nieruchomości tę wspólnotę. Podkreślić należy, że zwolnienie od podatku w oparciu o cyt. przepis możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do opłat pobieranych przez wspólnotę od członków tej wspólnoty. Ponadto zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie ww. przepisu uzależnione jest od spełnienia przesłanek obiektywnych dotyczących charakteru danego lokalu (lokal mieszkalny) oraz subiektywnych dotyczących przeznaczenia tego lokalu (cel mieszkaniowy). Zatem zwolnieniem określonym w ww. przepisie rozporządzenia objęto tylko towary i usługi związane z lokalami mieszkalnymi wykorzystywanymi wyłącznie na cele mieszkaniowe. Użyty przez ustawodawcę w ww. przepisie zwrot „ wyłącznie ” wskazuje, że warunkiem koniecznym do zastosowania przedmiotowego zwolnienia jest wykorzystywanie lokali na cele mieszkaniowe. W związku z tym, zwolnieniu nie podlega dostawa towarów i usług związanych z lokalami innymi niż mieszkalne oraz lokalami mieszkalnymi wykorzystywanymi na cel inny niż mieszkaniowy. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest Wspólnotą Mieszkaniową w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.

2018
15
lut

Istota:

Czy Wspólnota powinna płacić podatek od najmu pomieszczeń, o których mowa w stanie faktycznym, jeśli uzyskiwany w ten sposób dochód jest przekazywany w całości na fundusz remontowy Wspólnoty celem utrzymania zasobów mieszkaniowych, a samo zdarzenie najmu należy do gospodarki tymi zasobami?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 27 grudnia 2017 r.): Czy Wspólnota powinna płacić podatek od najmu pomieszczeń, o których mowa w stanie faktycznym, jeśli uzyskiwany w ten sposób dochód jest przekazywany w całości na fundusz remontowy Wspólnoty celem utrzymania zasobów mieszkaniowych, a samo zdarzenie najmu należy do gospodarki tymi zasobami? Zdaniem Wnioskodawcy, Wspólnota nie powinna płacić podatków, ponieważ uzyskiwany w ten sposób dochód jest przekazywany w całości na fundusz remontowy Wspólnoty celem utrzymania zasobów mieszkaniowych, a samo zdarzenie najmu należy do gospodarki tymi zasobami. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest częściowo prawidłowe, a częściowo nieprawidłowe. Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnota nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

2017
16
gru

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu najmu części powierzchni dachu pod maszt telefonii cyfrowej

Fragment:

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego najem powierzchni części dachu przez Wspólnotę Mieszkaniową stanowi źródło dochodu Wspólnoty Mieszkaniowej, który przeznaczony jest w całości na cele Wspólnoty i jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1529). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnota nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ww. ustawy). Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2017
11
paź

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu wynajmu pomieszczenia wyposażonego w urządzenia służące do zasilania Wspólnoty

Fragment:

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892 ze zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnota nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ww. ustawy). Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, podlegają więc regułom podatkowym wynikającym z tej ustawy. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

2017
28
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wspólnota Mieszkaniowa nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W skład Wspólnoty Mieszkaniowej wchodzi 20 lokali. Udział lokali mieszkalnych we Wspólnocie stanowi 100%. Zgodnie z ustawą o własności lokali, właściciele wnoszą na rzecz Wspólnoty zaliczki na utrzymanie części wspólnych i fundusz remontowy oraz zaliczki na zakup mediów do wyodrębnionych lokali. Odpowiednio Wspólnota ponosi koszty zakupu dostarczanych usług. W pierwszym przypadku Wspólnota nie wykonuje żadnych czynności na rzecz właścicieli lokali. Działa ona w imieniu własnym, na własny rachunek oraz nie świadczy ona żadnych czynności, które byłyby opodatkowane podatkiem od towarów i usług na rzecz właścicieli lokali. W drugim przypadku (zakup mediów) wydatki ponoszone są przez właścicieli lokali wyłącznie w związku z odrębną własnością lokalu, Wspólnota Mieszkaniowa w zakresie nabywanych towarów i usług celem zaopatrzenia poszczególnych lokali działa jako pośrednik. W przypadku Wnioskodawcy wartość odsprzedawanych właścicielom mediów wynosi 74 593,69 zł brutto za 2016 r. Aktualnie Wspólnocie zostało przyznane dofinansowanie realizacji projektu „ Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (...) ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

2017
14
cze

Istota:

Czy w przypadku gdy wpłaty dokonywane przez członków Wspólnoty Lokalowej z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania części wspólnych oraz z tytułu odsprzedaży mediów powiększone o przychody z tytułu najmu będą wyższe od kosztów poniesionych na utrzymanie części wspólnych oraz zakup mediów, to Wnioskodawca powinien uznać, że powstał dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wspólnota Lokalowa (dalej również Wnioskodawca lub Wspólnota) jest wspólnotą mieszkaniową i działa w oparciu o ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 - dalej „ uowl ”). Wspólnotę tworzą wyłącznie właściciele lokali użytkowych. Właściciele płacą zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości, tj. fundusz p.n. „ Konserwacja ”, ubezpieczenie budynku, energię elektryczną części wspólne, woda części wspólne, utrzymanie czystości części wspólne oraz pozostałe (np. opłaty pocztowe, materiały biurowe, deratyzacja i dezynsekcja). Wysokość zaliczek wynika z uchwały Wspólnoty i ustalona jest w wysokości przewidywanych kosztów. Ponadto Wnioskodawca wystawia faktury sprzedaży z tytułu dostaw mediów dostarczanym do poszczególnych lokali użytkowych. Na poczet przyszłych remontów wpłacane są zaliczki na fundusz remontowy. Wspólnota ta osiąga ponadto dochody z wynajmu części wspólnych członkom tej wspólnoty oraz podmiotom trzecim nie będącymi jej członkami. Powstałe nadwyżki na koniec roku podlegają rozliczeniu i zaliczane są na pokrycie kosztów przyszłego roku. W związku (...)

2017
18
maj

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

W dniu 20 kwietnia 2011 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „ T... ” w ramach Osi Priorytetowej 4 – „ R... ” Działanie 4.1 – „ H... ” poddziałanie 4.1.1 – „ P... ” pomiędzy Zarządem Województwa a Wspólnotą Mieszkaniową. Projekt był realizowany przez: Wspólnotę Mieszkaniową X, Wspólnotę Mieszkaniową Y, oraz Wspólnotę Mieszkaniową .... Wydatki kwalifikowane Projektu były pokrywane w wysokości 85% ze środków europejskich (EFRR) oraz 15% poprzez wkład własny Beneficjenta. Podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowanych, ponieważ Wspólnota Mieszkaniowa nie jest podatnikiem podatku od towaru i usług. Wspólnota Mieszkaniowa w zakresie czynności zarządza nieruchomością wspólną i pobiera zaliczki od swoich członków, nie jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wspólnota Mieszkaniowa może również korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, ponieważ nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, jak też nie osiąga wartości sprzedaży opodatkowanej przekraczającej 150.000 zł. W związku z powyższym brak jest możliwości odzyskania podatku VAT. Koszty, które podlegały współfinansowaniu dotyczą termomodernizacji i modernizacji trzech budynków Wspólnot Mieszkaniowych, polegającej na zakupie usług remontowo-budowlanych, sporządzeniu studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie, sporządzeniu audytu projektu oraz promocji i reklamy.