Wspólnoty | Interpretacje podatkowe

Wspólnoty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnoty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wspólnota powinna płacić podatek od najmu pomieszczeń, o których mowa w stanie faktycznym, jeśli uzyskiwany w ten sposób dochód jest przekazywany w całości na fundusz remontowy Wspólnoty celem utrzymania zasobów mieszkaniowych, a samo zdarzenie najmu należy do gospodarki tymi zasobami?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 27 grudnia 2017 r.): Czy Wspólnota powinna płacić podatek od najmu pomieszczeń, o których mowa w stanie faktycznym, jeśli uzyskiwany w ten sposób dochód jest przekazywany w całości na fundusz remontowy Wspólnoty celem utrzymania zasobów mieszkaniowych, a samo zdarzenie najmu należy do gospodarki tymi zasobami? Zdaniem Wnioskodawcy, Wspólnota nie powinna płacić podatków, ponieważ uzyskiwany w ten sposób dochód jest przekazywany w całości na fundusz remontowy Wspólnoty celem utrzymania zasobów mieszkaniowych, a samo zdarzenie najmu należy do gospodarki tymi zasobami. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest częściowo prawidłowe, a częściowo nieprawidłowe. Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnota nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej.
2018
15
lut

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu najmu części powierzchni dachu pod maszt telefonii cyfrowej
Fragment:
Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego najem powierzchni części dachu przez Wspólnotę Mieszkaniową stanowi źródło dochodu Wspólnoty Mieszkaniowej, który przeznaczony jest w całości na cele Wspólnoty i jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1529). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnota nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ww. ustawy). Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2017
16
gru

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu wynajmu pomieszczenia wyposażonego w urządzenia służące do zasilania Wspólnoty
Fragment:
Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892 ze zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnota nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ww. ustawy). Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, podlegają więc regułom podatkowym wynikającym z tej ustawy. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.
2017
11
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wspólnota Mieszkaniowa nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W skład Wspólnoty Mieszkaniowej wchodzi 20 lokali. Udział lokali mieszkalnych we Wspólnocie stanowi 100%. Zgodnie z ustawą o własności lokali, właściciele wnoszą na rzecz Wspólnoty zaliczki na utrzymanie części wspólnych i fundusz remontowy oraz zaliczki na zakup mediów do wyodrębnionych lokali. Odpowiednio Wspólnota ponosi koszty zakupu dostarczanych usług. W pierwszym przypadku Wspólnota nie wykonuje żadnych czynności na rzecz właścicieli lokali. Działa ona w imieniu własnym, na własny rachunek oraz nie świadczy ona żadnych czynności, które byłyby opodatkowane podatkiem od towarów i usług na rzecz właścicieli lokali. W drugim przypadku (zakup mediów) wydatki ponoszone są przez właścicieli lokali wyłącznie w związku z odrębną własnością lokalu, Wspólnota Mieszkaniowa w zakresie nabywanych towarów i usług celem zaopatrzenia poszczególnych lokali działa jako pośrednik. W przypadku Wnioskodawcy wartość odsprzedawanych właścicielom mediów wynosi 74 593,69 zł brutto za 2016 r. Aktualnie Wspólnocie zostało przyznane dofinansowanie realizacji projektu „ Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (...) ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).
2017
28
lip

Istota:
Czy w przypadku gdy wpłaty dokonywane przez członków Wspólnoty Lokalowej z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania części wspólnych oraz z tytułu odsprzedaży mediów powiększone o przychody z tytułu najmu będą wyższe od kosztów poniesionych na utrzymanie części wspólnych oraz zakup mediów, to Wnioskodawca powinien uznać, że powstał dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wspólnota Lokalowa (dalej również Wnioskodawca lub Wspólnota) jest wspólnotą mieszkaniową i działa w oparciu o ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 - dalej „ uowl ”). Wspólnotę tworzą wyłącznie właściciele lokali użytkowych. Właściciele płacą zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości, tj. fundusz p.n. „ Konserwacja ”, ubezpieczenie budynku, energię elektryczną części wspólne, woda części wspólne, utrzymanie czystości części wspólne oraz pozostałe (np. opłaty pocztowe, materiały biurowe, deratyzacja i dezynsekcja). Wysokość zaliczek wynika z uchwały Wspólnoty i ustalona jest w wysokości przewidywanych kosztów. Ponadto Wnioskodawca wystawia faktury sprzedaży z tytułu dostaw mediów dostarczanym do poszczególnych lokali użytkowych. Na poczet przyszłych remontów wpłacane są zaliczki na fundusz remontowy. Wspólnota ta osiąga ponadto dochody z wynajmu części wspólnych członkom tej wspólnoty oraz podmiotom trzecim nie będącymi jej członkami. Powstałe nadwyżki na koniec roku podlegają rozliczeniu i zaliczane są na pokrycie kosztów przyszłego roku. W związku (...)
2017
14
cze

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W dniu 20 kwietnia 2011 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „ T... ” w ramach Osi Priorytetowej 4 – „ R... ” Działanie 4.1 – „ H... ” poddziałanie 4.1.1 – „ P... ” pomiędzy Zarządem Województwa a Wspólnotą Mieszkaniową. Projekt był realizowany przez: Wspólnotę Mieszkaniową X, Wspólnotę Mieszkaniową Y, oraz Wspólnotę Mieszkaniową .... Wydatki kwalifikowane Projektu były pokrywane w wysokości 85% ze środków europejskich (EFRR) oraz 15% poprzez wkład własny Beneficjenta. Podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowanych, ponieważ Wspólnota Mieszkaniowa nie jest podatnikiem podatku od towaru i usług. Wspólnota Mieszkaniowa w zakresie czynności zarządza nieruchomością wspólną i pobiera zaliczki od swoich członków, nie jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wspólnota Mieszkaniowa może również korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, ponieważ nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, jak też nie osiąga wartości sprzedaży opodatkowanej przekraczającej 150.000 zł. W związku z powyższym brak jest możliwości odzyskania podatku VAT. Koszty, które podlegały współfinansowaniu dotyczą termomodernizacji i modernizacji trzech budynków Wspólnot Mieszkaniowych, polegającej na zakupie usług remontowo-budowlanych, sporządzeniu studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie, sporządzeniu audytu projektu oraz promocji i reklamy.
2017
18
maj

Istota:
Czy Wspólnota ma możliwość odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu?
Fragment:
Wspólnota w dniu 30 grudnia 2010 r. zawarła umowę o dofinansowanie ww. projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 – „ Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast ” Działanie 4.1 –„ Humanizacja blokowisk ” poddziałanie 4.1.1 – „ Poprawa warunków technicznych budynków (...) ” z Zarządem Województwa X w X Projekt był realizowany przez: Wspólnotę X, ul. X, Wspólnotę X, ul. X, oraz Wspólnotę, ul.X. Wydatki kwalifikowane projektu były pokrywane w wysokości 85% ze środków europejskich /EFRR/ oraz 15% poprzez wkład własny Beneficjenta. Podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowanych, ponieważ Wspólnota nie jest podatnikiem podatku od towaru i usług. Wspólnota w zakresie czynności zarządza nieruchomością wspólną i pobiera zaliczki od swoich członków, nie jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wspólnota może również korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, ponieważ nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, jak też nie osiąga wartości sprzedaży opodatkowanej przekraczającej 150.000zł. W związku z powyższym brak jest możliwości odzyskania podatku VAT. Koszty które podlegały współfinansowaniu dotyczą termomodernizacji i modernizacji 3 budynków Wspólnot Mieszkaniowych polegające na zakupie usług remontowo-budowlanych, sporządzeniu studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie, sporządzenie audytu projektu oraz promocji i reklamy.
2017
16
maj

Istota:
Możliwości zwolnienia od opodatkowania otrzymanego dofinansowania
Fragment:
Zgodnie z § 7 zawartej umowy refundacja wydatków nastąpiła poprzez przekazanie dotacji celowej w ramach płatności pośrednich i płatności końcowej na rachunek bankowy Wspólnoty. Wspólnota otrzymała środki w formie płatności 30 grudnia 2015 r. i 5 maja 2016 r. z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa oraz w odniesieniu do środków europejskich otrzymanych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Warunkiem otrzymania dofinansowania było przeznaczenie dotacji na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzoną termomodernizacją, a w szczególności z likwidacją elementów azbestowych budynku. Ze względu na fakt, że prace termomodernizacyjne zostały wykonane w 2011 r. a Wspólnota Mieszkaniowa na tamten czas nie posiadała wystarczających środków finansowych na pokrycie realizowanego przedsięwzięcia, zaciągnięto kredyt długoterminowy. W czerwcu bieżącego roku Wspólnota z otrzymanej dotacji spłaciła pozostałą kwotę zobowiązania kredytowego. W związku z powyższym należy wyjaśnić, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje szereg zwolnień dla środków otrzymywanych realizację określonych projektów. Kwalifikacja uzależniona jest w szczególności od sposobu rozdzielania omawianych środków. I tak np. wolne od podatku są: dotacje otrzymane (...)
2017
11
maj

Istota:
Czy kwoty wydatkowane i równocześnie przypadające na użytkowników zależnych terenu przyległego będących członkami Wspólnoty Mieszkaniowej, stanowią koszty uzyskania przychodu w myśl art 15 ust. 1 UoPDOP?
Fragment:
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca – (dalej: „ Wspólnota ”) to Wspólnota obejmująca 10 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i posiadająca 30 członków. Wspólnota jest jedną z dziesięciu wspólnot mieszkaniowych stanowiących zamknięte osiedle. Łączna liczba lokali na osiedlu wynosi 165. Wspólnota nie ma własnej drogi dojazdowej do drogi publicznej, własnych miejsc postojowych, placu zabaw i innych elementów infrastruktury, które pozwoliłyby Wspólnocie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jej członków. Wspólnota może wydzierżawić udziały w terenie przyległym, korzystanie z których ma na celu zapewnienie prawidłowej gospodarki mieszkaniowej. Teren przyległy do działek Wspólnoty ma 165 współwłaścicieli, a dwudziestu czterech z nich jest członkami Wspólnoty, pozostałych sześciu jest użytkownikami zależnymi, którzy na podstawie aktów notarialnych poświadczających nabycie lokalu mieszkalnego, mogą korzystać z terenu przyległego i jednocześnie mają obowiązek ponosić bieżące koszty jego utrzymania. Stąd też Zarząd Wspólnoty zamierza podjąć działania w kierunku wydzierżawienia tychże 24 udziałów od swoich członków, nie ma natomiast możliwości wydzierżawienia udziałów przypadających na użytkowników zależnych.
2017
11
lut

Istota:
Ustalenia, czy Wspólnota powinna łączyć do celów podatkowych dochody osiągane z wynajmu części wspólnej z dochodami z innych źródeł
Fragment:
Za wynajęcie części wspólnej najemcy uiszczają miesięcznie czynsze na rzecz Wspólnoty. W każdym kwartale Wspólnota odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych od przychodu uzyskanego z wynajmu części wspólnej, niezależnie czy w danym kwartale zaistniała nadwyżka sumy przychodów nad kosztami uzyskania łączenie z wszystkich przychodów uzyskiwanych przez Wspólnotę. Tak więc Wspólnota, dla celów ustalenia wysokości podatku, nie łączy dochodów uzyskanych z wynajmu części wspólnej z pozostałymi dochodami lub stratą osiąganymi z innych źródeł. Powyższą praktykę Wspólnota stosuje w oparciu o interpretacje dotyczące wspólnot mieszkaniowych w skład których wchodziły lokale mieszkalne. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wspólnota postępuje prawidłowo nie łącząc dla celów ustalenia wysokości podatku dochodowego, dochodów osiąganych z wynajmu części wspólnej z dochodami z innych źródeł osiąganych przez Wspólnotę? Zdaniem Wnioskodawcy, przyjęta praktyka jest nieprawidłowa. Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podstawą opodatkowania Wspólnoty stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 ww. ustawy tj. dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.
2017
31
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wspólnoty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.