Wspólnoty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wspólnoty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
lut

Istota:

Czy Wspólnota powinna płacić podatek od najmu pomieszczeń, o których mowa w stanie faktycznym, jeśli uzyskiwany w ten sposób dochód jest przekazywany w całości na fundusz remontowy Wspólnoty celem utrzymania zasobów mieszkaniowych, a samo zdarzenie najmu należy do gospodarki tymi zasobami?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 27 grudnia 2017 r.): Czy Wspólnota powinna płacić podatek od najmu pomieszczeń, o których mowa w stanie faktycznym, jeśli uzyskiwany w ten sposób dochód jest przekazywany w całości na fundusz remontowy Wspólnoty celem utrzymania zasobów mieszkaniowych, a samo zdarzenie najmu należy do gospodarki tymi zasobami? Zdaniem Wnioskodawcy, Wspólnota nie powinna płacić podatków, ponieważ uzyskiwany w ten sposób dochód jest przekazywany w całości na fundusz remontowy Wspólnoty celem utrzymania zasobów mieszkaniowych, a samo zdarzenie najmu należy do gospodarki tymi zasobami. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest częściowo prawidłowe, a częściowo nieprawidłowe. Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnota nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

2017
16
gru

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu najmu części powierzchni dachu pod maszt telefonii cyfrowej

Fragment:

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego najem powierzchni części dachu przez Wspólnotę Mieszkaniową stanowi źródło dochodu Wspólnoty Mieszkaniowej, który przeznaczony jest w całości na cele Wspólnoty i jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1529). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnota nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ww. ustawy). Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2017
11
paź

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu wynajmu pomieszczenia wyposażonego w urządzenia służące do zasilania Wspólnoty

Fragment:

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892 ze zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnota nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ww. ustawy). Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, podlegają więc regułom podatkowym wynikającym z tej ustawy. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

2017
28
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wspólnota Mieszkaniowa nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W skład Wspólnoty Mieszkaniowej wchodzi 20 lokali. Udział lokali mieszkalnych we Wspólnocie stanowi 100%. Zgodnie z ustawą o własności lokali, właściciele wnoszą na rzecz Wspólnoty zaliczki na utrzymanie części wspólnych i fundusz remontowy oraz zaliczki na zakup mediów do wyodrębnionych lokali. Odpowiednio Wspólnota ponosi koszty zakupu dostarczanych usług. W pierwszym przypadku Wspólnota nie wykonuje żadnych czynności na rzecz właścicieli lokali. Działa ona w imieniu własnym, na własny rachunek oraz nie świadczy ona żadnych czynności, które byłyby opodatkowane podatkiem od towarów i usług na rzecz właścicieli lokali. W drugim przypadku (zakup mediów) wydatki ponoszone są przez właścicieli lokali wyłącznie w związku z odrębną własnością lokalu, Wspólnota Mieszkaniowa w zakresie nabywanych towarów i usług celem zaopatrzenia poszczególnych lokali działa jako pośrednik. W przypadku Wnioskodawcy wartość odsprzedawanych właścicielom mediów wynosi 74 593,69 zł brutto za 2016 r. Aktualnie Wspólnocie zostało przyznane dofinansowanie realizacji projektu „ Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (...) ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

2017
14
cze

Istota:

Czy w przypadku gdy wpłaty dokonywane przez członków Wspólnoty Lokalowej z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania części wspólnych oraz z tytułu odsprzedaży mediów powiększone o przychody z tytułu najmu będą wyższe od kosztów poniesionych na utrzymanie części wspólnych oraz zakup mediów, to Wnioskodawca powinien uznać, że powstał dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wspólnota Lokalowa (dalej również Wnioskodawca lub Wspólnota) jest wspólnotą mieszkaniową i działa w oparciu o ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 - dalej „ uowl ”). Wspólnotę tworzą wyłącznie właściciele lokali użytkowych. Właściciele płacą zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości, tj. fundusz p.n. „ Konserwacja ”, ubezpieczenie budynku, energię elektryczną części wspólne, woda części wspólne, utrzymanie czystości części wspólne oraz pozostałe (np. opłaty pocztowe, materiały biurowe, deratyzacja i dezynsekcja). Wysokość zaliczek wynika z uchwały Wspólnoty i ustalona jest w wysokości przewidywanych kosztów. Ponadto Wnioskodawca wystawia faktury sprzedaży z tytułu dostaw mediów dostarczanym do poszczególnych lokali użytkowych. Na poczet przyszłych remontów wpłacane są zaliczki na fundusz remontowy. Wspólnota ta osiąga ponadto dochody z wynajmu części wspólnych członkom tej wspólnoty oraz podmiotom trzecim nie będącymi jej członkami. Powstałe nadwyżki na koniec roku podlegają rozliczeniu i zaliczane są na pokrycie kosztów przyszłego roku. W związku (...)

2017
18
maj

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

W dniu 20 kwietnia 2011 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „ T... ” w ramach Osi Priorytetowej 4 – „ R... ” Działanie 4.1 – „ H... ” poddziałanie 4.1.1 – „ P... ” pomiędzy Zarządem Województwa a Wspólnotą Mieszkaniową. Projekt był realizowany przez: Wspólnotę Mieszkaniową X, Wspólnotę Mieszkaniową Y, oraz Wspólnotę Mieszkaniową .... Wydatki kwalifikowane Projektu były pokrywane w wysokości 85% ze środków europejskich (EFRR) oraz 15% poprzez wkład własny Beneficjenta. Podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowanych, ponieważ Wspólnota Mieszkaniowa nie jest podatnikiem podatku od towaru i usług. Wspólnota Mieszkaniowa w zakresie czynności zarządza nieruchomością wspólną i pobiera zaliczki od swoich członków, nie jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wspólnota Mieszkaniowa może również korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, ponieważ nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, jak też nie osiąga wartości sprzedaży opodatkowanej przekraczającej 150.000 zł. W związku z powyższym brak jest możliwości odzyskania podatku VAT. Koszty, które podlegały współfinansowaniu dotyczą termomodernizacji i modernizacji trzech budynków Wspólnot Mieszkaniowych, polegającej na zakupie usług remontowo-budowlanych, sporządzeniu studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie, sporządzeniu audytu projektu oraz promocji i reklamy.

2017
16
maj

Istota:

Czy Wspólnota ma możliwość odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu?

Fragment:

Wspólnota w dniu 30 grudnia 2010 r. zawarła umowę o dofinansowanie ww. projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 – „ Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast ” Działanie 4.1 –„ Humanizacja blokowisk ” poddziałanie 4.1.1 – „ Poprawa warunków technicznych budynków (...) ” z Zarządem Województwa X w X Projekt był realizowany przez: Wspólnotę X, ul. X, Wspólnotę X, ul. X, oraz Wspólnotę, ul.X. Wydatki kwalifikowane projektu były pokrywane w wysokości 85% ze środków europejskich /EFRR/ oraz 15% poprzez wkład własny Beneficjenta. Podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowanych, ponieważ Wspólnota nie jest podatnikiem podatku od towaru i usług. Wspólnota w zakresie czynności zarządza nieruchomością wspólną i pobiera zaliczki od swoich członków, nie jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wspólnota może również korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, ponieważ nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, jak też nie osiąga wartości sprzedaży opodatkowanej przekraczającej 150.000zł. W związku z powyższym brak jest możliwości odzyskania podatku VAT. Koszty które podlegały współfinansowaniu dotyczą termomodernizacji i modernizacji 3 budynków Wspólnot Mieszkaniowych polegające na zakupie usług remontowo-budowlanych, sporządzeniu studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie, sporządzenie audytu projektu oraz promocji i reklamy.

2017
11
maj

Istota:

Możliwości zwolnienia od opodatkowania otrzymanego dofinansowania

Fragment:

Zgodnie z § 7 zawartej umowy refundacja wydatków nastąpiła poprzez przekazanie dotacji celowej w ramach płatności pośrednich i płatności końcowej na rachunek bankowy Wspólnoty. Wspólnota otrzymała środki w formie płatności 30 grudnia 2015 r. i 5 maja 2016 r. z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa oraz w odniesieniu do środków europejskich otrzymanych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Warunkiem otrzymania dofinansowania było przeznaczenie dotacji na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzoną termomodernizacją, a w szczególności z likwidacją elementów azbestowych budynku. Ze względu na fakt, że prace termomodernizacyjne zostały wykonane w 2011 r. a Wspólnota Mieszkaniowa na tamten czas nie posiadała wystarczających środków finansowych na pokrycie realizowanego przedsięwzięcia, zaciągnięto kredyt długoterminowy. W czerwcu bieżącego roku Wspólnota z otrzymanej dotacji spłaciła pozostałą kwotę zobowiązania kredytowego. W związku z powyższym należy wyjaśnić, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje szereg zwolnień dla środków otrzymywanych realizację określonych projektów. Kwalifikacja uzależniona jest w szczególności od sposobu rozdzielania omawianych środków. I tak np. wolne od podatku są: dotacje otrzymane (...)

2017
11
lut

Istota:

Czy kwoty wydatkowane i równocześnie przypadające na użytkowników zależnych terenu przyległego będących członkami Wspólnoty Mieszkaniowej, stanowią koszty uzyskania przychodu w myśl art 15 ust. 1 UoPDOP?

Fragment:

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca – (dalej: „ Wspólnota ”) to Wspólnota obejmująca 10 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i posiadająca 30 członków. Wspólnota jest jedną z dziesięciu wspólnot mieszkaniowych stanowiących zamknięte osiedle. Łączna liczba lokali na osiedlu wynosi 165. Wspólnota nie ma własnej drogi dojazdowej do drogi publicznej, własnych miejsc postojowych, placu zabaw i innych elementów infrastruktury, które pozwoliłyby Wspólnocie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jej członków. Wspólnota może wydzierżawić udziały w terenie przyległym, korzystanie z których ma na celu zapewnienie prawidłowej gospodarki mieszkaniowej. Teren przyległy do działek Wspólnoty ma 165 współwłaścicieli, a dwudziestu czterech z nich jest członkami Wspólnoty, pozostałych sześciu jest użytkownikami zależnymi, którzy na podstawie aktów notarialnych poświadczających nabycie lokalu mieszkalnego, mogą korzystać z terenu przyległego i jednocześnie mają obowiązek ponosić bieżące koszty jego utrzymania. Stąd też Zarząd Wspólnoty zamierza podjąć działania w kierunku wydzierżawienia tychże 24 udziałów od swoich członków, nie ma natomiast możliwości wydzierżawienia udziałów przypadających na użytkowników zależnych.

2017
31
sty

Istota:

Ustalenia, czy Wspólnota powinna łączyć do celów podatkowych dochody osiągane z wynajmu części wspólnej z dochodami z innych źródeł

Fragment:

Za wynajęcie części wspólnej najemcy uiszczają miesięcznie czynsze na rzecz Wspólnoty. W każdym kwartale Wspólnota odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych od przychodu uzyskanego z wynajmu części wspólnej, niezależnie czy w danym kwartale zaistniała nadwyżka sumy przychodów nad kosztami uzyskania łączenie z wszystkich przychodów uzyskiwanych przez Wspólnotę. Tak więc Wspólnota, dla celów ustalenia wysokości podatku, nie łączy dochodów uzyskanych z wynajmu części wspólnej z pozostałymi dochodami lub stratą osiąganymi z innych źródeł. Powyższą praktykę Wspólnota stosuje w oparciu o interpretacje dotyczące wspólnot mieszkaniowych w skład których wchodziły lokale mieszkalne. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wspólnota postępuje prawidłowo nie łącząc dla celów ustalenia wysokości podatku dochodowego, dochodów osiąganych z wynajmu części wspólnej z dochodami z innych źródeł osiąganych przez Wspólnotę? Zdaniem Wnioskodawcy, przyjęta praktyka jest nieprawidłowa. Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podstawą opodatkowania Wspólnoty stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 ww. ustawy tj. dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.