ITPB3/4510-72/15/KK | Interpretacja indywidualna

Czy środki uzyskane z udostępnienia nieruchomości lokalowej, które zostaną wykorzystane na obsługę gospodarki zasobem mieszkaniowym w zakresie części wspólnej, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
ITPB3/4510-72/15/KKinterpretacja indywidualna
 1. wspólnota mieszkaniowa
 2. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.), uzupełnionym w dniu 20 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 20 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (Wspólnota Mieszkaniowa) zawarła umowę z podmiotem zewnętrznym (dalej: korzystający) na odpłatne udostępnienie części nieruchomości lokalowej celem dojazdu sprzętu oraz dokonania wykopu i ułożenie kabla SN przez korzystającego na ww. nieruchomości.

Wspólnota wskazuje, że nieruchomość lokalowa (lokal wyodrębniony) to nieruchomość, która została wyodrębniona z nieruchomości gruntowej lub budynkowej w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu. Możliwość wydzielenia nieruchomości lokalowej konstytuuje Kodeks Cywilny w art. 46 § 1 (źródło: Wikipedia - wolna encyklopedia). Do nieruchomości lokalowej zgodnie z zapisami ustawy o własności lokali w art. 2 ust, 4 oraz w art. 3 ust. 2 przynależy grunt, który stanowi część wspólną nieruchomości i w udziale przynależy do każdej nieruchomości lokalowej. Zatem w kontekście udostępnienia, nieruchomość lokalowa wraz z przynależnym jej w udziale gruntem została udostępniona dla dojazdu sprzętu j dokonania wykopu celem ułożenia kabla SN. Środki uzyskane z udostępnienia zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z gospodarką zasobem mieszkaniowym w zakresie części wspólnej.

Opisane we wniosku nieruchomości lokalowe wraz z przynależnym w udziale gruntem należą do zasobów mieszkaniowych Wnioskodawcy.

Wspólnota mieszkaniowa otrzymuje od wykonawców zleceń dotyczących drobnych robót remontowych oraz konserwacyjnych wykonywanych na nieruchomości lokalowej faktury VAT w których zastosowana jest podstawowa 23% stawka VAT. Dotyczy to m.in. usług:

 • naprawa zewnętrznych punktów świetlnych wspólnoty (oświetlenie terenu wspólnoty),
 • naprawa i konserwacja (zespołów elementów) bram i furtek w ogrodzeniu nieruchomości lokalowej (wspólnoty mieszkaniowej),
 • naprawa i konserwacja części budynku (elementów obiektu budowlanego)i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
 • naprawa drogi, parkingów zlokalizowanych na gruncie wspólnoty,
 • obsługa placu zabaw.

Podstawowa 23% stawka VAT znacząco zwiększa koszty gospodarki zasobem mieszkaniowym. Wspólnota nie jest podatnikiem podatku VAT7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych:

Czy środki uzyskane z udostępnienia nieruchomości lokalowej, które zostaną wykorzystane na obsługę gospodarki zasobem mieszkaniowym w zakresie części wspólnej, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody z udostępnienia części nieruchomości lokalowej zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych ponieważ dochody te spełniają kryteria gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Posługując się językiem potocznym wskazać należy, że pojęcie „gospodarka” - w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. Z interpretacji językowej wynika, że przez pojęcie „zasób mieszkaniowy” należy rozumieć zgromadzone mieszkania, natomiast „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” obejmuje całość mechanizmów związanych ze zgromadzonymi pomieszczeniami mieszkalnymi.

W związku z faktem, że ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji wyżej przytoczonych pojęć, że zasób mieszkaniowy to nie tylko lokale mieszkaniowe, są to również pomieszczenia pozostałe i urządzenia wchodzące w skład budynku lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Zatem przez pojęcie „zasób mieszkaniowy” należy rozumieć m.in.: pomieszczenia znajdujące się poza budynkiem oraz obiekty budowlane i uzbrojenie terenu zapewniające prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie budynków wspólnoty mieszkaniowej, tj.: hydrofornie, śmietniki, przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, drogi i parkingi wspólnoty, latarnie oświetleniowe, ogrodzenie, plac zabaw.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) stanowi, że wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Stosownie do wyżej cytowanego przepisu zwolnione od podatku są wyłącznie te dochody wspólnot mieszkaniowych, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

Wobec tego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z:

 • gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz
 • innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

Powołana ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji: „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Zauważyć jednak należy, że w języku potocznym, pojęcie „gospodarka” – w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. „Zasób” zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy” „mieszkaniowych”, określa rzeczy związane z mieszkaniem. Tym samym z interpretacji językowej wynika, że przez pojęcie „zasób mieszkaniowy” należy rozumieć zgromadzone pomieszczenia mieszkalne, natomiast „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” obejmuje dysponowanie i zarządzanie zgromadzonymi pomieszczeniami mieszkalnymi.

W konsekwencji przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w opisanym przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć:

 • budynki mieszkalne (w zakresie istniejących w nich pomieszczeń mieszkalnych) wraz z wyposażeniem technicznym oraz pomieszczeniami do nich przynależnymi, w tym: kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki;
 • pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych;
 • urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, budowle komunikacyjne oraz
 • inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych.

Związane z wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody (np. opłaty czynszowe) oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy).

Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Zgodnie z tym przepisem, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegać będzie jedynie dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkalnymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa i przedstawione we wniosku okoliczności stwierdzić należy, że przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu udostępnienia części nieruchomości lokalowej – wchodzącej w skład zasobów mieszkaniowych Wspólnoty - celem dojazdu sprzętu oraz dokonania wykopu i ułożenia kabla SN przez korzystającego na nieruchomości, przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych mogą korzystać ze zwolnienia na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

wspólnota mieszkaniowa
IBPB-1-2/4510-497/15/JW | Interpretacja indywidualna

zwolnienia przedmiotowe
ILPB1/4511-1-466/15-6/AN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.