IPPB3/423-487/11-4/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy kwoty uzyskane przez Wspólnotę Mieszkaniową tytułem kar umownych powinny być wyłączone z podstawy opodatkowania? 2. Czy dochody z kar umownych Wspólnoty Mieszkaniowej, jako związane z gospodarką lokalami mieszkalnymi będą zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 30.05.2011r. (data wpływu 15.06.2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego uzupełnionym w dniu 31.08.2011r. (data wpływu 05.09.2011r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 12.08.2011r. nr IPPB3/423-487/11-2/MC dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu zapłaconych kar umownych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.06.2011r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu zapłaconych kar umownych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 11 czerwca 2007 r. Wspólnota Mieszkaniowa zawarła umowę z firmą F. na mocy której Wspólnota zleciła Spółce wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonów. Termin zakończenia robót strony ustaliły na dn. 30 sierpnia 2007 r. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy strony ustaliły na podstawie kosztorysów ofertowych w wysokości 245.000,00 zł netto i 262.150,00 zł brutto. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty miało być płatne na podstawie faktury końcowej. Podstawą do wystawienia faktury końcowej miał być protokół bezusterkowego, końcowego odbioru robót podpisany przez Zamawiającego. Umowa ta przewidywała, że za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto umowy za każdy dzień zwłoki. Natomiast za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze wykonawca miał zapłacić kary umowne w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczenia na ich usunięcie. Na podstawie wyroku Sądu z dnia 27.07.2009 roku zostały zasądzone koszty zastępstwa procesowego oraz uznano zasadność naliczenia kar umownych. W dniu 03 sierpnia 2010 roku zawarto porozumienie na mocy którego Wykonawca zobowiązał się do zapłaty na rachunek bankowy Wspólnoty kwotę 81 672,68 zł tytułem kary umownej wynikającej z par 10 pkt 1 c umowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy kwoty uzyskane przez Wspólnotę Mieszkaniową tytułem kar umownych powinny być wyłączone z podstawy opodatkowania...
  2. Czy dochody z kar umownych Wspólnoty Mieszkaniowej, jako związane z gospodarką lokalami mieszkalnymi będą zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Elementy objęte podmiotem Umowy ściany zewnętrzne, stanowią niezbędne części konstrukcyjne budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne. Służą one zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych lokatorów oraz mają istotne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej, a tym samym stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych (art. 12 ust. 1 z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ww. ustawy). Zgonie z art. 17 ust. 1 pkt 44 UPDOP dochody Wspólnoty Mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych są zwolnione od podatku dochodowego. W ujęciu interpretacji Ministra Finansów ściany zewnętrzne jako element konstrukcyjny stanowią element gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dochód z tytułu zapłaconych kar umownych, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, jest wolny od podatku dochodowego, ponieważ przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdzam, co następuje:

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903, ze zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych.

Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu.

W myśl art. 3 ww. ustawy, grunt oraz wszelkie części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego niewyodrębnione lokale (nieruchomość wspólna), stanowią ich współwłasność w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej budynku. Współwłasność nieruchomości wspólnej jest przymusowa.

Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( t. j .Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. dalej: pdop), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty: w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 pdop wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 pdop wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Stosownie do wyżej cytowanego przepisu zwolnione od podatku są wyłącznie te dochody wspólnoty mieszkaniowej, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

Wobec tego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z:

  • gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz
  • innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Przez „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć:

  1. znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże,
  2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, np.: spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
  3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak np.: zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki oraz inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody (np. opłaty, czynsze, odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat) oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 pdop, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Ze zwolnienia nie będą natomiast korzystały dochody wspólnoty mieszkaniowej otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, nie spełniony bowiem będzie jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy.

Z przedstawionych okoliczności wynika, iż Wspólnota uzyskała dochód z kar umownych zapłaconych w związku z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku i remontem balkonów. Dochód z tego tytułu zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania, stwierdzić należy, iż przychody uzyskane z zapłaconych kar umownych będą przychodami dotyczącymi gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Ściany zewnętrzne i balkony są częścią konstrukcyjną budynku w którym są lokale mieszkalne i należą do zasobów mieszkaniowych. Zgodnie ze stanowiskiem wnioskodawcy dochód zostanie przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych zatem będzie podlegał zwolnieniu przedmiotowemu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.