IPPB1/4511-315/16-2/ES | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania przychodów z najmu
IPPB1/4511-315/16-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. najem
 2. opodatkowanie
 3. przychód
 4. wspólnota mieszkaniowa
 5. zeznanie roczne
 6. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 grudnia 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest właścicielem lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, w związku z czym jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 - dalej „ustawa o własności lokali”), którą tworzą właściciele lokali 7, 9, 11 (dalej zwanej „Wspólnotą Mieszkaniową”).

Na ternie budynku 11 znajduje się lokal stanowiący odrębną nieruchomość, obejmujący basen oraz pomieszczenia pomocnicze (dalej zwany „Lokalem Basenowym”). Własność Lokalu Basenowego przysługuje w częściach ułamkowych właścicielom wyodrębnionych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, będących jednocześnie członkami Wspólnoty Mieszkaniowej - m. in. Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest więc również współwłaścicielem Lokalu Basenowego. Lokal Basenowy nie stanowi nieruchomości wspólnej w rozumieniu art. 3 ustawy o własności lokali, tylko odrębną nieruchomość lokalową stanowiącą współwłasność.

Wspólnota Mieszkaniowa zamierza oddać jedno z pomieszczeń pomocniczych wchodzących w skład Lokalu Basenowego w najem na rzecz podmiotu trzeciego. Wspólnota Mieszkaniowa nie wyklucza również w przyszłości udostępnienia Lokalu Basenowego podmiotom trzecim za odpłatnością w określonych godzinach. Pobierane przez Wspólnotę Mieszkaniową przychody z najmu pomieszczenia pomocniczego oraz ewentualnie odpłatnego udostępniania Lokalu Basenowego zostaną przeznaczone na pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania Lokalu Basenowego.

Wspólnota Mieszkaniowa będzie umocowana do dokonania powyższych czynności na podstawie:

 1. Umowy zawartej pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniowej reprezentowaną przez Zarząd a współwłaścicielami Lokalu Basenowego. Z treści umowy, zawartej pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniowej reprezentowaną przez Zarząd a współwłaścicielami Lokalu Basenowego będzie wynikało, że Wspólnota uprawniona będzie do nieodpłatnego dysponowania pomieszczeniem pomocniczym, które stanowić ma przedmiot najmu. W umowie zostanie również zaznaczone, że przychody z najmu pomieszczenia pomocniczego oraz udostępniania basenu należne będą wyłącznie Wspólnocie, która przeznaczać je będzie na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania basenu.
 2. albo
 3. Postanowienia sądu zezwalającego Wspólnocie Mieszkaniowej na dokonanie określonych czynności prawnych, albo
 4. Bez wyraźnej podstawy prawnej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychody z najmu pomieszczenia przynależnego wchodzącego w skład Lokalu Basenowego oraz przychody z odpłatnego udostępniania Lokalu Basenowego nie będą stanowiły przychodu podatkowego Wnioskodawcy, w związku z czym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznawania wyżej wymienionych przychodów w swoim zeznaniu podatkowym...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Zgodnie z powyższym, wspólnota mieszkaniowa dysponuje zdolnością prawną (może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania) i zdolnością sądową (może pozywać i być pozywana). Na gruncie przytoczonego przepisu wskazuje się, że wspólnota mieszkaniowa nie jest osobą prawną, ale jednostką organizacyjną o szczególnej podmiotowości prawnej - zasady właściwe dla osób prawnych można do wspólnoty mieszkaniowej stosować odpowiednio i w zakresie uzasadnionym celem i charakterem wspólnoty mieszkaniowej jako jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm. dalej: „ustawa CIT”); Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej. W związku z powyższym, przyjmuje się, że wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy CIT są podatnikami CIT. Wspólnota Mieszkaniowa jest więc odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Jak wskazane zostało w opisie zdarzenia przyszłego, Wspólnota Mieszkaniowa zamierza oddać jedno z pomieszczeń pomocniczych wchodzących w skład Lokalu Basenowego w najem na rzecz podmiotu trzeciego. Wspólnota Mieszkaniowa nie wyklucza również w przyszłości udostępnienia Lokalu Basenowego podmiotom trzecim za odpłatnością w określonych godzinach. Umocowanie Wspólnoty Mieszkaniowej do dokonania tych czynności wynikać będzie z jednej z trzech podstaw:

 1. Umowy zawartej pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniowej reprezentowaną przez Zarząd a współwłaścicielami Lokalu Basenowego.
 2. Postanowienia sądu zezwalającego Wspólnocie Mieszkaniowej na dokonanie określonych czynności prawnych.
 3. Bez wyraźnej podstawy prawnej.

W każdej ze wskazanych powyżej sytuacji Wspólnota Mieszkaniowa będzie nieodpłatnie korzystać z Lokalu Basenowego w określony sposób (polegający na oddaniu pomieszczenia pomocniczego w najem oraz ewentualnie udostępnianiu Lokalu Basenowego podmiotom trzecim). Pobierane przez Wspólnotę Mieszkaniową wyżej wymienione przychody zostaną przeznaczone na pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania Lokalu Basenowego.

Zdaniem Wnioskodawcy przychody z najmu pomieszczenia przynależnego wchodzącego w skład Lokalu Basenowego oraz przychody z odpłatnego udostępniania Lokalu Basenowego będą stanowiły przychód podatkowy wyłącznie Wspólnoty Mieszkaniowej, ponieważ będą stanowiły środki pieniężne otrzymane przez Wspólnotę Mieszkaniową, będą zatem przychodem podatkowym Wspólnoty Mieszkaniowej na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT.

Bez znaczenia dla takiej kwalifikacji pozostaje fakt, że Lokal Basenowy nie stanowi własności Wspólnoty Mieszkaniowej, W praktyce, częstokroć zdarzają się przypadki w których podatnik uzyskuje przychody z tytułu pożytków z nieruchomości, które nie stanowią jego własności - przykładowo dzieje się tak, gdy podatnik podnajmuje podmiotowi trzeciemu nieruchomość, z której korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, nieodpłatnego użytkowania, czy też na podstawie bezumownego korzystania z nieruchomości. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wspólnota Mieszkaniowa będzie dysponować Lokalem Basenowym w określony sposób, przy czym podstawa tego stanu rzeczy zależeć będzie od ustaleń z współwłaścicielami - Wspólnota dysponować będzie Lokalem Basenowym na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniowej reprezentowaną przez Zarząd a współwłaścicielami Lokalu Basenowego, albo na podstawie postanowienia sądu zezwalającego Wspólnocie Mieszkaniowej na dokonanie określonych czynności prawnych, albo bez wyraźnej podstawy prawnej.

Przykładem sytuacji, w której w stosunku do nieruchomości niestanowiącej własności wspólnoty mieszkaniowej, z której pożytki stanowiły przychód wspólnoty jest zdarzenie przedstawione w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu dnia 29 stycznia 2015 r., sygn, ILPB3/423-582/14-2/PR, w której przychód podatkowy wspólnoty mieszkaniowej stanowiły przychody z najmu miejsc postojowych posadowionych na gruncie, który nie był własnością wspólnoty, tylko własnością gminy.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z najmu pomieszczenia przynależnego wchodzącego w skład Lokalu Basenowego oraz przychody z odpłatnego udostępniania Lokalu Basenowego nie będą stanowiły przychodu podatkowego Wnioskodawcy jako współwłaściciela Lokalu Basenowego. W ocenie Wnioskodawcy, aby dane przysporzenie stanowiło przychód Wnioskodawcy jako współwłaściciela, spełnione muszą zostać następujące warunki: musi powodować przyrost majątku Wnioskodawcy, a ponadto przysporzenie musi mieć charakter definitywny. W przypadku współwłaścicieli Lokalu Basenowego, gdy Wspólnota Mieszkaniowa będzie dysponować Lokalem Basenowym w określonym zakresie, przychody z tego tytułu należne będą wyłącznie Wspólnocie Mieszkaniowej, a po stronie współwłaścicieli nie nastąpi przyrost majątku, w związku z czym nie można przyjąć, że po ich stronie powstanie przychód. W przedmiotowej sytuacji, uzyskiwanie pożytków cywilnych z nieruchomości, nie będzie wiązało się z przysporzeniem po stronie Wnioskodawcy. Przysporzenie takie powstanie wyłącznie po stronie Wspólnoty Mieszkaniowej, ponieważ Wspólnota Mieszkaniowa będzie nie tylko podmiotem zarządzającym Lokalem Basenowym, ale również podmiotem, któremu Lokal Basenowy zostanie oddany do dyspozycji w określonym zakresie.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy przychody z najmu pomieszczenia przynależnego wchodzącego w skład Lokalu Basenowego oraz przychody z odpłatnego udostępniania Lokalu Basenowego nie będą stanowiły przychodu podatkowego Wnioskodawcy, w związku z czym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznawania wyżej wymienionych przychodów w swoim zeznaniu podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.