ILPB2/415-641/14-7/WS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
ILPB2/415-641/14-7/WSinterpretacja indywidualna
 1. członek zarządu
 2. obowiązek płatnika
 3. wspólnota mieszkaniowa
 4. wynagrodzenia
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2014 r. (data wpływu 27 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 19 sierpnia 2014 r. nr ILPB2/415-641/14-2/WS, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Ponadto wskazano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

W dniu 8 września 2014 r. wydane zostało postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia nr ILPB2/415-641/14-4/WS.

Wnioskodawca pismem z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) wniósł zażalenie na ww. postanowienie.

W wyniku ponownej weryfikacji akt sprawy z uwzględnieniem zarzutów przedstawionych w złożonym zażaleniu Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający w imieniu Ministra Finansów uznał, że przedmiotowe zażalenie zasługuje na uwzględnienie, w związku z czym w dniu 20 października 2014 r. zostało wydane postanowienie nr ILPB2/415Z-20/14-2/JWP uchylające wcześniejsze postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia w sprawie z wniosku z dnia 12 maja 2014 r. (data wpływu 27 maja 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wspólnota mieszkaniowa w drodze uchwały właścicieli lokali ustaliła wynagrodzenie z tytułu wykonywania obowiązków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej dla każdego członka Zarządu. Członkowie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej pełnią swoje funkcje na podstawie wyboru. Wynagrodzenie jakie otrzymują za wykonywanie obowiązków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej otrzymują jedynie na podstawie ww. uchwały podjętej zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali i nie łączy ich z tego tytułu żadna inna umowa cywilnoprawna jak też stosunek pracy. Nie pełnią oni także obowiązków społecznych lub obywatelskich.

Z chwilą wypłaty wynagrodzenie jest rozpoznawane przez Wspólnotę Mieszkaniową będącą płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dlatego też nie jest pobierana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednocześnie Wspólnota Mieszkaniowa jako płatnik wynagrodzenia po zakończeniu roku w terminie do końca lutego następnego roku sporządzi informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i przekaże ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy Wspólnota Mieszkaniowa postąpi prawidłowo:
  1. rozpoznając wynagrodzenie wypłacane dla członków zarządu Wspólnoty jako przychód z innych źródeł i nie pobierając zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tego wynagrodzenia,
  2. planując sporządzenie informacji PIT-8C po zakończeniu roku w której zostanie wykazane wypłacone wynagrodzenie dla członka zarządu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f źródłami przychodów są inne źródła.

Stosownie natomiast do art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Cytowany przepis zawiera zatem otwarty katalog przychodów, zaliczonych do przychodów z innych źródeł. Obowiązki podatkowe zależą więc od okoliczności uzyskania przychodów, o których mowa w powołanych wyżej przepisach.

Kwestie dotyczące wyboru i wynagradzania członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej zostały określone w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). Według art. 20 ust. 1 tej ustawy, jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Czynności zarządu dzieli się na czynności zwykłego zarządu oraz przekraczające zakres zwykłego zarządu. Do grupy tych ostatnich należy ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej (art. 22 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy). Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają, zgodnie z art. 22 ust. 2 tej ustawy, uchwały właścicieli lokali wyrażającej zgodę na dokonanie tych czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej. Niezależnie od powyższego należy wskazać na art. 28 tej ustawy, według którego właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy.

Jak z powyższego wynika, do ustalenia wynagrodzenia członków zarządu będących członkami wspólnoty mieszkaniowej, konieczna jest uchwała wspólnoty mieszkaniowej. Uzyskiwane z tego tytułu wynagrodzenie przez członka zarządu stanowi przychód dla celów podatkowych.

Ad. a)

Podstawą pełnienia obowiązków przez członków ww. organizacji jest ich wybór. Członka wspólnoty mieszkaniowej nie łączy ze wspólnotą mieszkaniową ani stosunek pracy, ani umowa zlecenie (lub inna umowa cywilnoprawna), nie pełnią oni także obowiązków społecznych lub obywatelskich. Przychody otrzymywane przez członków wspólnoty nie są również przychodami, o których mowa w art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f., tj. przychodami członków zarządu osób prawnych, gdyż wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Mając powyższe na uwadze otrzymywane przez członka wspólnoty mieszkaniowej wynagrodzenia, jak również inne świadczenia, stanowią przychody „z innych źródeł”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. Tym samym wynagrodzenie otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej stanowić będzie przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wspólnota mieszkaniowa od wypłacanych świadczeń na rzecz członka wspólnoty mieszkaniowej nie jest zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ad.b)

Zgodnie z art. 42a u.p.d.o.f. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Mając na uwadze powyższe na Wspólnocie Mieszkaniowej po zakończeniu roku ciążył będzie także obowiązek sporządzenia informacji według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazania jej podatnikowi (członkowi zarządu otrzymującemu wynagrodzenie) oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Przedstawione stanowisko w sprawie jest zgodne ze stanowiskiem zajętym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 czerwca 2012 r. nr IPPB2/415- 221/12-4/AK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem, wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku podlegają opodatkowaniu.

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z ogólnej definicji przychodów zawartej w art. 11 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawodawca, w art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, wyróżnia jako odrębne źródło przychodów „inne źródła”. Do tego źródła zaliczone są te przychody, które nie zostały przez ustawodawcę przypisane do konkretnej kategorii wymienionej w pkt 1-8 ust. 1 art. 10 ustawy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Jednocześnie zgodnie z art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzeń przyszłych wynika, że wspólnota mieszkaniowa w drodze uchwały właścicieli lokali ustaliła wynagrodzenie z tytułu wykonywania obowiązków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej dla każdego członka Zarządu. Członkowie zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej pełnią swoje funkcje na podstawie wyboru. Wynagrodzenie jakie otrzymują za wykonywanie obowiązków Zarządu wspólnoty Mieszkaniowej otrzymują jedynie na podstawie ww. uchwały podjętej zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali i nie łączy ich z tego tytułu żadna inna umowa cywilnoprawna jak też stosunek pracy. Nie pełnią oni także obowiązków społecznych lub obywatelskich.

Kwestie dotyczące wyboru i wynagradzania członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej zostały określone w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

Według art. 20 ust. 1 tej ustawy, jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

Czynności zarządu dzieli się na czynności zwykłego zarządu oraz przekraczające zakres zwykłego zarządu. Do grupy tych ostatnich należy ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej (art. 22 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy). Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają, zgodnie z art. 22 ust. 2 tej ustawy, uchwały właścicieli lokali wyrażającej zgodę na dokonanie tych czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej. Niezależnie od powyższego należy wskazać na art. 28 tej ustawy, według którego właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy.

Jak z powyższego wynika, do ustalenia wynagrodzenia członków zarządu będących członkami wspólnoty mieszkaniowej, konieczna jest uchwała wspólnoty mieszkaniowej. Uzyskiwane z tego tytułu wynagrodzenie przez członka zarządu stanowi przychód dla celów podatkowych

Podstawą pełnienia obowiązków przez członków ww. organizacji jest ich wybór.

Członka wspólnoty mieszkaniowej nie łączy ze wspólnotą mieszkaniową ani stosunek pracy, ani umowa zlecenie (lub inna umowa cywilnoprawna), nie pełnią oni także obowiązków społecznych lub obywatelskich. Przychody otrzymywane przez członków wspólnoty nie są również przychodami, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. przychodami członków zarządu osób prawnych, gdyż wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wynagrodzenia dla członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu wykonywania obowiązków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej stanowią dla nich przychody „z innych źródeł”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wspólnota mieszkaniowa od wypłacanych świadczeń na rzecz członka wspólnoty mieszkaniowej nie jest zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednocześnie ma obowiązek sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT - 8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika - zgodnie z art. 42a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.