IBPBI/2/423-814/14/AK | Interpretacja indywidualna

Czy przekazanie działki Gminie X w bezpłatne użyczenie, rodzi po stronie Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych?
IBPBI/2/423-814/14/AKinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. gmina
 3. grunty
 4. nieruchomości
 5. powstanie przychodu
 6. umowa użyczenia
 7. umowa wzajemna
 8. użyczenie
 9. użytkowanie wieczyste
 10. wspólnota mieszkaniowa
 11. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 8 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przekazanie działki Gminie w bezpłatne użyczenie, rodzi po stronie Wspólnoty obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przekazanie działki Gminie w bezpłatne użyczenie, rodzi po stronie Wspólnoty obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Użytkownicy wieczyści - członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej reprezentowani przez Zarząd Wspólnoty, zamierzają zawrzeć z Gminą X umowę użyczenia. Przedmiotem umowy ma być nieruchomość, stanowiąca własność Skarbu Państwa oddana Wspólnocie Mieszkaniowej w użytkowanie wieczyste. Nieruchomość ma zostać przekazana Gminie X do bezpłatnego użyczenia, w celu realizacji inwestycji tj. budowy na koszt Gminy X miejsc parkingowych, przeznaczonych dla mieszkańców Wspólnoty. W okresie trwania umowy użyczenia, koszty związane z utrzymaniem miejsc parkingowych w należytym stanie, koszty odśnieżania itp. będzie ponosić Gmina X.

Na członkach Wspólnoty Mieszkaniowej spoczywać będzie w dalszym ciągu obowiązek ponoszenia kosztów opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz podatku od nieruchomości. Umowa użyczenia ma zostać zawarta na czas określony tj. 30 lat z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania. Po zakończeniu umowy, wszelkie nakłady poniesione przez Gminę X staną się własnością Wspólnoty Mieszkaniowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przekazanie działki Gminie X w bezpłatne użyczenie, rodzi po stronie Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wspólnoty, przekazanie gruntu dla Gminy X na okres umowy użyczenia nie będzie stanowiło przychodu dla Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ Gmina X na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z umową użyczenia dokona budowy parkingu i drogi oraz utrzyma przedmiot umowy w należytym stanie, a członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej poniosą koszty opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz podatku od nieruchomości. Po wygaśnięciu umowy wszelkie nakłady poniesione przez Gminę Miasta X staną się własnością Wspólnoty Mieszkaniowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej: „updop”), w swej konstrukcji nie zawiera definicji przychodów, a jedynie otwarty katalog przychodów podatkowych. Jednocześnie enumeratywnie wylicza kategorie wpływów pieniężnych, które nie stanowią przychodów podatkowych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o pdop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa osoby prawnej. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wspólnota zamierza zawrzeć z Gminą umowę użyczenia. Przedmiotem umowy użyczenia ma być nieruchomość, stanowiąca własność Skarbu Państwa oddana Wspólnocie w użytkowanie wieczyste. Nieruchomość ma zostać przekazana Gminie do bezpłatnego użyczenia, w celu realizacji inwestycji tj. budowy na koszt Gminy miejsc parkingowych, przeznaczonych dla mieszkańców Wspólnoty. Umowa użyczenia ma zostać zawarta na czas określony tj. 30 lat z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania. Po zakończeniu umowy, wszelkie nakłady poniesione przez Gminę staną się własnością Wspólnoty.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że to Wspólnota użycza Gminie działki, zatem w tym przypadku po stronie Wspólnoty nie powstaje żadne przysporzenie majątkowe.

Reasumując, przekazanie działki Gminie w bezpłatne użyczenie nie rodzi po stronie Wspólnoty obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.