IBPBI/2/423-814/14/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przekazanie działki Gminie X w bezpłatne użyczenie, rodzi po stronie Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 8 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przekazanie działki Gminie w bezpłatne użyczenie, rodzi po stronie Wspólnoty obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przekazanie działki Gminie w bezpłatne użyczenie, rodzi po stronie Wspólnoty obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Użytkownicy wieczyści - członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej reprezentowani przez Zarząd Wspólnoty, zamierzają zawrzeć z Gminą X umowę użyczenia. Przedmiotem umowy ma być nieruchomość, stanowiąca własność Skarbu Państwa oddana Wspólnocie Mieszkaniowej w użytkowanie wieczyste. Nieruchomość ma zostać przekazana Gminie X do bezpłatnego użyczenia, w celu realizacji inwestycji tj. budowy na koszt Gminy X miejsc parkingowych, przeznaczonych dla mieszkańców Wspólnoty. W okresie trwania umowy użyczenia, koszty związane z utrzymaniem miejsc parkingowych w należytym stanie, koszty odśnieżania itp. będzie ponosić Gmina X.

Na członkach Wspólnoty Mieszkaniowej spoczywać będzie w dalszym ciągu obowiązek ponoszenia kosztów opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz podatku od nieruchomości. Umowa użyczenia ma zostać zawarta na czas określony tj. 30 lat z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania. Po zakończeniu umowy, wszelkie nakłady poniesione przez Gminę X staną się własnością Wspólnoty Mieszkaniowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przekazanie działki Gminie X w bezpłatne użyczenie, rodzi po stronie Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wspólnoty, przekazanie gruntu dla Gminy X na okres umowy użyczenia nie będzie stanowiło przychodu dla Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ Gmina X na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z umową użyczenia dokona budowy parkingu i drogi oraz utrzyma przedmiot umowy w należytym stanie, a członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej poniosą koszty opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz podatku od nieruchomości. Po wygaśnięciu umowy wszelkie nakłady poniesione przez Gminę Miasta X staną się własnością Wspólnoty Mieszkaniowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej: „updop”), w swej konstrukcji nie zawiera definicji przychodów, a jedynie otwarty katalog przychodów podatkowych. Jednocześnie enumeratywnie wylicza kategorie wpływów pieniężnych, które nie stanowią przychodów podatkowych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o pdop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa osoby prawnej. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wspólnota zamierza zawrzeć z Gminą umowę użyczenia. Przedmiotem umowy użyczenia ma być nieruchomość, stanowiąca własność Skarbu Państwa oddana Wspólnocie w użytkowanie wieczyste. Nieruchomość ma zostać przekazana Gminie do bezpłatnego użyczenia, w celu realizacji inwestycji tj. budowy na koszt Gminy miejsc parkingowych, przeznaczonych dla mieszkańców Wspólnoty. Umowa użyczenia ma zostać zawarta na czas określony tj. 30 lat z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania. Po zakończeniu umowy, wszelkie nakłady poniesione przez Gminę staną się własnością Wspólnoty.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że to Wspólnota użycza Gminie działki, zatem w tym przypadku po stronie Wspólnoty nie powstaje żadne przysporzenie majątkowe.

Reasumując, przekazanie działki Gminie w bezpłatne użyczenie nie rodzi po stronie Wspólnoty obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.